Search result for

adeln

(81 entries)
(0.0239 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adeln-, *adeln*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา adeln มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *adeln*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
While he concentrated on uprooting the tree I placed the 3 Poison Needles on his vulnerable pointsWährend er seine Kraft an dem Baum ausließ, habe ich drei vergiftete Nadeln an seine empfindlichen Punkte gesteckt. Two Champions of Death (1980)
The needles have penetrated the vulnerable pointsSeine vergifteten Nadeln haben dich verletzt. Two Champions of Death (1980)
I'll get the needles out nowIch hole jetzt die Nadeln raus. Two Champions of Death (1980)
Although the needles are out But you can't use strengthAuch wenn die Nadeln jetzt raus sind, bist du noch nicht stark genug. Two Champions of Death (1980)
You've been hurt by my needlesDu wurdest durch meine Nadeln verletzt. Two Champions of Death (1980)
Romanese then fell into a sitting position, and finally flopped over into the drenched pine-needles.Romanese fiel dann in eine sitzende Haltung und plumpste schließlich in die nassen KiefernnadelnThe Falls (1980)
That punk movement, they're a bunch of retards with safety pins in their faces...Das sind bloß Zurückgebliebene mit Sicherheitsnadeln im Gesicht. Foxes (1980)
I've never seen a girl with so many pine needles in her hair, either.Ich kenne auch keine andere Frau mit so vielen Kiefernnadeln im Haar. The Lumberjack (1981)
I don't like needles.Ich kann Nadeln nicht ausstehen. Escape from New York (1981)
You can make an image of someone you dislike. And stick pins into it.Du hast sicher schon davon gehört, dass man ein Ebenbild macht von dem, den man hasst und es mit Nadeln durchsticht. Fanny and Alexander (1982)
That don't include... having an oxygen tube stuffed in your nose... and feeding tubes in your arm.Und zum Leben gehören für mich keine Sauerstoffschläuche in der Nase oder Infusionsnadeln im Arm. Honkytonk Man (1982)
Uh, when that nice Mr. Haver asked me to grace his next production.Als der nette Mr. Haver mich bat, seinen nächsten Film zu adelnSteeling the Show (1983)
Besides, the needles they use today I'm told they're relatively painless.Die Nadeln, die heute benutzt werden, - sind wohl relativ schmerzfrei. If Thoughts Could Kill (1983)
I'm sure there are no needles involved.Es kommen bestimmt keine Nadeln zum Einsatz. If Thoughts Could Kill (1983)
Hairpins.Den Kamm! Die HaarnadelnDanton (1983)
Babysitters stabbed with knitting needles by gay presidential candidates.Kindermädchen, von Spitzenkandidaten mit Stricknadeln erstochen. The Meaning of Life (1983)
Sparks and needles of some kind all over the sky!Der Himmel ist voller Funken und NadelnThe Right Stuff (1983)
Never hide a needle in a haystack- always with other needles.- Versteck nie eine Nadel im Heuhaufen, sondern immer bei anderen NadelnSteele Blue Yonder (1986)
- Because there are no needles?- Weil es keine Nadeln gibt? Billy's Lost Weekend (1986)
- Needles loosen tongues.- Nadeln lockern die Zunge. Billy's Lost Weekend (1986)
yeah, you could use a light in that driveway.Ja, was, wenn sie ihn mit Nadeln pieksen? A.L.F. (1986)
you didn't let me finish.Das bedeutet NadelnA.L.F. (1986)
Some yeast, a bologna sausage--the best he had... * * ...a packet of needles, sweet almonds, a packet of ginger,... * * ...a bottle of vinegar, and a tin of anchovies. *"200 Gramm Hefe, einen Ring Fleischwurst, ein Paket Ingwer, ein Päckchen Nähnadeln, eine Dose Anchovis, 100 Gramm Mandeln..." ...und eine Flasche Essig. "...und eine Flasche Essig." The Children of Noisy Village (1986)
There's a million safety pins!Da sind tausende SicherheitsnadelnBig Trouble (1986)
the shots echo in my head.Haarnadeln, die sich in Nacken senken, und Schüsse, die in meinem Kopf widerhallen. Matador (1986)
[Chuckles] What I need now is some blood.- Nadeln machen mich nervös. Child's Play (1987)
And his mother couldn't sleep and his father wandered the dark hours... a great needle in his heart.Seine Mutter fand keinen Schlaf und sein Vater irrte umher, indessen sich spitze Nadeln der Trauer in sein Herz bohrten. Hans My Hedgehog (1987)
Saw you peddling in from work.Ich habe dich von der Arbeit zurückradeln sehen. Born to Walk (1987)
Do you think you could find me some safety pins?Hätten Sie vielleicht ein paar Sicherheitsnadeln für mich? Blind Date (1987)
Safety pins?SicherheitsnadelnBlind Date (1987)
See these needles?Sieh dir die Nadeln an. Tattoo (1988)
I beg your pardon?Ich habe nicht verstanden. Was denn für NadelnTattoo (1988)
What kind of needles?Ah, TätowiernadelnTattoo (1988)
Just for a moment, please? Tattoo needles...Tätowiernadeln, das Geschäftsbuch. Tattoo (1988)
Yes. Uh, yes, mr. Chen, if you have those needles,Ja, wenn Sie diese Nadeln haben, würden wir sie Ihnen gern abkaufen. Tattoo (1988)
Uh, mr. Chen, could you describe the...Mr. Chen, können Sie die Nadeln beschreiben? Tattoo (1988)
Those needles are my life!Diese Nadeln sind mein Leben! Tattoo (1988)
Oh, the... The needles... What happened to the needles?Die Nadeln, was ist mit den NadelnTattoo (1988)
What needles?Welche NadelnTattoo (1988)
The needles.Die NadelnTattoo (1988)
Forgive me, mr. Chen, We must get those needles back.Verzeihen Sie, aber wir brauchen die NadelnTattoo (1988)
But you were gonna give the needles back.Aber du hättest die Nadeln zurückgebracht. Tattoo (1988)
I've got tattoo needles that guarantee my luck.Ein Satz Tätowiernadeln garantiert mir Glück. Tattoo (1988)
If he has the needles, yes, he is.Falls er die Nadeln hat, ja. Dann schon. Tattoo (1988)
Tommy's a gambler. He may have found some way of making those needles pay.Vielleicht kennt Tommy einen Trick, wie sich die Nadeln bezahlt machen. Tattoo (1988)
It's the tattoo needles.- Es sind die TätowiernadelnTattoo (1988)
No, no, no. Wait a minute.Redest du über Leute, die Nadeln in Puppen stecken? The Voodoo Mambo (1988)
Would you send out for some diapers, please?Lassen Sie bitte ein paar Windeln besorgen? Und SicherheitsnadelnRock the Cradle (1988)
Just get the diapers and the safety pins. And some baby powder.Besorgen Sie Windeln und Sicherheitsnadeln und Babypuder. Rock the Cradle (1988)
[Crockett Laughing] [Gina] So there's this guy there, right, with this huge diaper and the big pins and everything, and he's lying in this gigantic crib. And he—And he weighs about 280 pounds. He's got a pacifier in his mouth.Da war also dieser Typ mit der Riesenwindel, und die hat er mit Sicherheitsnadeln befestigt, und er liegt in einem riesigen Bettchen. Vote of Confidence (1988)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fichtennadel {f} | Fichtennadeln {pl}spruce needle | spruce needles [Add to Longdo]
Haarnadel {f} | Haarnadeln {pl} | lange Haarnadel {f}hairpin | hairpins | bodkin [Add to Longdo]
Kalknadeln {pl}lime nodules [Add to Longdo]
Nadel {f} | Nadeln {pl}needle | needles [Add to Longdo]
Nadel {f} | Nadeln {pl}spicule | spicules [Add to Longdo]
Stopfnadel {f} | Stopfnadeln {pl}darning needle | darning needles [Add to Longdo]
Tannennadel {f} | Tannennadeln {pl}fir needle | fir needles [Add to Longdo]
adeln; veredeln | adelnd; veredelnd | adelt; veredelt | adelte; veredelteto ennoble | ennobling | ennobles | ennobled [Add to Longdo]
radeln [ugs.] | radelnd | geradeltto cycle | cycling | cycled [Add to Longdo]
schuldig; tadelnswert {adj}blameworthy [Add to Longdo]
jdn. tadelnto take someone to task [Add to Longdo]
tadeln | tadelndto animadvert | animadverting [Add to Longdo]
tadeln; vorwerfen | tadelnd; vorwerfendto blame | blaming [Add to Longdo]
tadeln | tadelndto censure | censuring [Add to Longdo]
tadeln | tadelndto chide | chiding [Add to Longdo]
tadeln | tadelndto dispraise | dispraising [Add to Longdo]
tadeln | tadelndto objurgate | objurgating [Add to Longdo]
tadeln | tadelnd | tadelt | getadeltto rebuke | rebuking | rebukes | rebuked [Add to Longdo]
tadeln | tadelndto reprehend | reprehending [Add to Longdo]
tadelnto reprimand [Add to Longdo]
tadeln | tadelndto reprove | reproving [Add to Longdo]
tadeln | tadelnd | getadelt | tadeltto vituperate | vituperating | vituperated | vituperates [Add to Longdo]
tadelnswertcensurable [Add to Longdo]
tadelnswert {adj}deserving of reproof [Add to Longdo]
tadelnswert; verwerflich {adj} | tadelnswerter; verwerflicher | am tadelnswertesten; am verwerflichstenreprehensible | more reprehensible | most reprehensible [Add to Longdo]
tadelnswert {adv}reprehensibly [Add to Longdo]
tadelnswürdigblameful [Add to Longdo]
tadelnswürdig {adv}blamefully [Add to Longdo]
verurteilen; tadelnto damn; to darn [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  adeln [aːdəln]
     ennoble
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top