ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

accouter

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -accouter-, *accouter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accouter[VT] สวมหรือแต่งเครื่องแบบโดยเฉพาะเครื่องแบบทหาร, Syn. accoutre

English-Thai: Nontri Dictionary
accouter(vt) สวม,แต่งเครื่องแบบ

CMU English Pronouncing Dictionary
ACCOUTERMENT AH0 K UW1 T ER0 M AH0 N T
ACCOUTERMENTS AH0 K UW1 T ER0 M AH0 N T S

Japanese-English: EDICT Dictionary
軍容[ぐんよう, gunyou] (n) military accouterments; military accoutrements; troop formation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Accouter \Ac*cou"ter\, Accoutre \Ac*cou"tre\, v. t. [imp. & p.
   p. {Accoutered} or {Accoutred}; p. pr. & vb. n. {Accoutering}
   or {Accoutring}.] [F. accouter, OF. accoutrer, accoustrer;
   [`a] (L. ad) + perh. LL. custor, for custos guardian,
   sacristan (cf. {Custody}), or perh. akin to E. guilt.]
   To furnish with dress, or equipments, esp. those for military
   service; to equip; to attire; to array.
   [1913 Webster]
 
      Both accoutered like young men.     --Shak.
   [1913 Webster]
 
      For this, in rags accoutered are they seen. --Dryden.
   [1913 Webster]
 
      Accoutered with his burden and his staff. --Wordsworth.
   [1913 Webster] accoutered

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 accouter
   v 1: provide with military equipment [syn: {accouter},
      {accoutre}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top