Search result for

abusé

(74 entries)
(0.023 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abusé-, *abusé*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abuse[N] การข่มเหง, See also: การกระทำทารุณ, การปฏิบัติไม่ดีต่อ, Syn. mistreatment, harm, damage, Ant. help
abuse[N] การใช้ในทางที่ผิด, Syn. misuse, ill-usage
abuse[N] การสบประมาท
abuse[VT] ข่มเหง, See also: รีดนาทาเร้น, ทรมาทรกรรม
abuse[VT] ใช้ในทางที่ผิด, Syn. misuse
abuse[VT] สบประมาท, See also: ดูถูก, ครหา, กล่าวร้าย, ประจาน, ผรุสวาท, Syn. revile, malign

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abuse(อะบิวซ) vt.,n. ใช้ในทางผิด, ใช้มากเกินไป, ใช้เป็นโทษ, หลอกลวง,ข่มขืน, ชำเรา, กล่าวร้าย. -abusive adj., -abuser n.
disabuse(ดิสอะบวิซ') vt. แก้ไขให้ถูกต้อง,แก้ไข,ขจัดข้อผิดพลาดออก,-disabusal n.

English-Thai: Nontri Dictionary
abuse(n) การปรามาส,การเหยียดหยาม,การดูถูก,การด่าว่า
abuse(vt) ปรามาส,เหยียดหยาม,ดูถูก,ด่าว่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
abuse๑. ดูหมิ่น๒. หยาบหยาม๓. กระทำในทางที่ไม่ถูกต้อง๔. ใช้อำนาจโดยมิชอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abuse of childrenการกระทำทารุณต่อเด็ก [ดู child abuse] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abuse of discretionการใช้ดุลยพินิจในทางที่ไม่ถูกต้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abuse of distressการนำทรัพย์ที่ยึดหน่วงไว้ไปใช้โดยมิชอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abuse of functionการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abuse of powerการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
abuse of powerการใช้อำนาจโดยมิชอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abuse of privilegeการใช้เอกสิทธิ์โดยมิชอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abuse of processการดำเนินกระบวนการโดยมิชอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abuse of the rules of procedureการใช้กฎข้อบังคับโดยมิชอบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abuseการใช้ในทางที่ผิด, ในทางที่ผิด [การแพทย์]
Abuseการใช้ยาในทางที่ผิด [การแพทย์]
Abuse ofการปฏิบัติอันไม่เป็นธรรม [TU Subject Heading]
abuse of privilegeการใช้เอกสิทธิ์โดยมิชอบ [การทูต]
Abuse of rightsสิทธิส่วนเกิน [TU Subject Heading]
Abused childrenเด็กที่ถูกทารุณกรรม [TU Subject Heading]
Abused elderlyผู้สูงอายุที่ถูกทารุณกรรม [TU Subject Heading]
Abused teenagersวัยรุ่นที่ถูกทารุณกรรม [TU Subject Heading]
Abused wivesภรรยาที่ถูกทารุณกรรม [TU Subject Heading]
Abused womenสตรีที่ถูกทารุณกรรม [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหยียด[V] insult, See also: abuse, affront, call names, slight, look down upon, Syn. เหยียดหยาม, ดูหมิ่นเหยียดหยาม, เหยียด, ดูถูก, Example: ผมไม่เคยเหยียดความสามารถของใคร
เหยียดหยาม[V] insult, See also: abuse, affront, call names, slight, look down upon, Syn. ดูถูกดูหมิ่น, ดูถูกดูแคลน, ดูถูก, ดูถูกเหยียดหยาม, เย้ยหยัน, Example: เราไม่ควรที่จะไปทำลายน้ำใจหรือดุด่าตะคอกเขาในลักษณะดูถูกเหยียดหยาม
คำด่า[N] abuse, See also: reproach, vilification, scolding, Example: หนังสือพิมพ์ใช้คำด่าในการเขียนข่าวแรงจนเกินไป, Count unit: คำ, Thai definition: ถ้อยคำหยาบคายชั่วช้าใช้ว่าผู้อื่นให้เกิดความเสียหาย
ผรุสวาท[V] curse, See also: abuse, Syn. ด่าทอ, สาปแช่ง, Example: ลุงผรุสวาทออกมาอย่างแสนแค้น, Thai definition: กล่าววาจาหยาบคาย
ลุแก่อำนาจ[V] abuse one's authority, See also: overstep/exceed one's authority, Syn. ลุอำนาจ, Thai definition: ล่วงอำนาจ, ตกอยู่ในอำนาจ
ก่น[V] reproach, See also: abuse, curse, swear, Syn. ด่าว่า, ด่า, แช่ง
ด่า[V] abuse, See also: swear, curse, Syn. ด่าทอ, ดุด่า, บริภาษ, ดุ, ว่ากล่าว, Example: เขาชี้หน้าด่าไปทั่วตลาด, Thai definition: ใช้ถ้อยคำว่าคนอื่นด้วยคำหยาบช้าเลวทราม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แช่ง[v.] (chaēng) EN: curse ; swear ; abuse ; damn ; execrate   FR: maudire ; médire
ใช้อำนาจโดยมิชอบ[v. exp.] (chai amnāt dōi michøp) EN: abuse   FR: abuser
ใช้อำนาจในทางที่ผิด[v. exp.] (chai amnāt nai thāng thī phit) EN: abuse one's power   FR: abuser de son pouvoir
ใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ[v. exp.] (chai amnāt nāthī nai thāng michøp) EN: abuse of official functions   
ใช้เกิน[v. exp.] (chai koēn) FR: abuser ; exagérer
ใช้ในทางที่ผิด[v. exp.] (chai nai thāng thī phit) EN: use wrongly ; abuse   
ใช้ผิด[v. exp.] (chai phit) EN: misuse ; misapply   FR: mésuser (litt.) ; abuser ; employer improprement ; faire un mauvais usage
ชำเรา[v.] (chamrao) EN: violate ; rape ; ravish ; abuse ; molest   FR: violer ; abuser ; attenter à la pudeur de
ด่า[v.] (dā) EN: abuse ; swear ; curse ; call names   FR: jurer ; blasphémer ; injurier ; maudire
ให้ร้าย[v. exp.] (hairāi) EN: defame ; malign ; slander ; smear ; vilify ; abuse   FR: calomnier ; diffamer

CMU English Pronouncing Dictionary
ABUSE    AH0 B Y UW1 S
ABUSE    AH0 B Y UW1 Z
ABUSED    AH0 B Y UW1 Z D
ABUSER    AH0 B Y UW1 Z ER0
ABUSES    AH0 B Y UW1 S AH0 Z
ABUSES    AH0 B Y UW1 Z AH0 Z
ABUSERS    AH0 B Y UW1 Z ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abuse    (n) (@1 b y uu1 s)
abuse    (v) (@1 b y uu1 z)
abused    (v) (@1 b y uu1 z d)
abuses    (n) (@1 b y uu1 s i z)
abuses    (v) (@1 b y uu1 z i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
へちゃむくれ;へちむくれ;へしむくれ;へちゃもくれ[, hechamukure ; hechimukure ; heshimukure ; hechamokure] (exp) term of abuse about someone's looks, etc. [Add to Longdo]
アビュース[, abyu-su] (n) abuse [Add to Longdo]
アビューズ[, abyu-zu] (n) abuse [Add to Longdo]
アブセンティズム[, abusenteizumu] (n) absenteeism [Add to Longdo]
サブセット[, sabusetto] (n) sub-set [Add to Longdo]
サブセンター[, sabusenta-] (n) {comp} subcenter [Add to Longdo]
チャイルドアビューズ[, chairudoabyu-zu] (n) child abuse [Add to Longdo]
ラブセット[, rabusetto] (n) love set [Add to Longdo]
リンチ[, rinchi] (n,vs) lynch; bullying; abuse; beating; (P) [Add to Longdo]
悪たれ口[あくたれぐち, akutareguchi] (n) abuse; insult; slander; evil speaking [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
淫威[yín wēi, ˊ ㄨㄟ, ] abuse of authority; tyrannical abuse [Add to Longdo]
[shàn, ㄕㄢˋ, / ] abuse; slander [Add to Longdo]
[suì, ㄙㄨㄟˋ, / ] abuse [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サブセット[さぶせっと, sabusetto] sub-set [Add to Longdo]
サブセンター[さぶせんたー, sabusenta-] subcenter [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top