Search result for

absah

(54 entries)
(0.0401 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -absah-, *absah*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา absah มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *absah*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'd rather walk away with $2 million.Ich würde lieber $2 Millionen absahnen. Any Which Way You Can (1980)
You can't afford to be too greedy.Sie können nicht mehr so absahnen wie früher. The Exterminator (1980)
You're at the heart of that ghastly Brussels bureaucracy, the gravy train.- Du bist im Herzen dieser grässlichen Brüsseler Bürokratie, das Ganze ist reine Absahnerei. 50.000 Einkommen im Jahr, 20.000 für Spesen. The Devil You Know (1981)
That cretin, it was a collect call.Der Absahner rief per R-Gespräch an! The Party 2 (1982)
One more good score and we walk out tomorrow with some change in our pockets.Noch einmal gut absahnen und wir hauen morgen ab mit etwas Extra in der Tasche. Thief of Hearts (1984)
This gravy train ain't gonna run for ever.Denn irgendwann ist Schluss mit der Absahnerei. Brewster's Millions (1985)
Churn 'em and burn 'em!Verkaufen und absahnen! Wall Street (1987)
No explanation was given for reducing the charges from rape to reckless endangerment.Es wurde keine Erklärung abgegeben, warum man vom ursprünglichen Tatbestand absahThe Accused (1988)
You'll clean up.Du wirst absahnen. Short Circuit 2 (1988)
I have a plan where we can all make heavy money.Ich habe einen Plan, wie wir alle voll absahnen können. Harlem Nights (1989)
We'd clean up in Topeka.In Topeka könnten wir absahnen. Leap of Faith (1992)
Went off to make a killin'Alles absahnte Scent of a Woman (1992)
A big score?Groß absahnen? Twin Peaks: Fire Walk with Me (1992)
She'll marry him, screw him six feet into the ground, and then get everything.Sie wird ihn heiraten, ihn unter die Erde bumsen und alles absahnen. Greedy (1994)
Òhe way I see it, a few jokers went in there... looking for a big score... lost their cool and blew a two-by-two hole in the back of one pretty little cashier's head.Ich bin sicher, du weißt nichts über 'n Ding in dem Minimarkt in Creekmore. Da sind 'n paar Witzbolde reinspaziert und wollten mal richtig absahnen. Love and a .45 (1994)
- If you didn't know about the scam... you're too dumb to work here.- Du hast die Absahner nicht bemerkt, du bist zu blöd für den Job. Casino (1995)
- 100. 150. If we hit big, whatever.-100, 150, wenn wir groß absahnen. American Buffalo (1996)
Look, Scully, I know it's not your inclination, but did you ever look up into the night sky... _.and feel certain that not only was something up tnere,... _.lout it was looking clown on you at that exact same moment,... _.and was just as curious about you as you are about it?Scully, haben Sie schon einmal in den Nachthimmel geschaut... ..und nicht nur gespürt, dass da oben etwas war,... ..sondern auch, dass es auf Sie hinabsah, gerade eben,... ..und dass es genauso neugierig war wie Sie? War of the Coprophages (1996)
But Daddy's dough is good enough, huh?Schön Papas Kohle absahnen, das gefällt euch._BAR_ Run Lola Run (1998)
Because they' re paid tons of money.Weil sie einen Haufen Geld dafür absahnen. Just Looking (1998)
So we hit these guys at the end of their shift, - we're golden, right? - No.-Schnappen wir sie uns zu Schichtende, können wir absahnen, stimmt's? Where the Money Is (2000)
I thought we were gonna set the market, make a killing.Ja, ich dachte, wir wollen absahnen, Mann! The Perfect Storm (2000)
For any of you not yet convinced... these were the top dogs of the month:Wer's nicht glaubt, hier sind die Absahner: Boiler Room (2000)
Who wanna get paid?Wer will absahnen? Training Day (2001)
JULIA: Thibault...Er will nur das Geld absahnen. Just Visiting (2001)
Total gyp!- Diese elenden Absahner! Friender Bender (2001)
I can't believe she's coming over to collect.Nicht zu fassen, dass sie absahnen will! Moonlight Mile (2002)
Then you take the extra cheese off the top. You understand what I'm sayin'?Du musst den Stoff nur verkaufen und dann den Profit absahnen. Paid in Full (2002)
That's what you call a thrashing!Das nennt man absahnen. Les petites couleurs (2002)
All we have to do is come in... establish ourselves as the value alternative, and we'll clean up!Wir müssen nur Zugang zum Markt finden, uns als günstige Alternative etablieren und können absahnen! Daddy Day Care (2003)
And you give me just 200?Scheiße, schau wieviel du absahnst und ich krieg nur 200? Spare Parts (2003)
Son of a bitch wants more compensation.Er will nur absahnen. Encrypt (2003)
Cut a deal, skim a little off the top.Einen Vertrag abschließen, etwas absahnen. Wild Things 2 (2004)
With the building boom, we could clean up.Dank dem Bauboom könnten wir absahnen. Something the Lord Made (2004)
Get 'em, babe.Schön absahnen! Slipstream (2005)
You're gonna do very well for yourself, unless you blow it.Du wirst da bestimmt absahnen, wenn du"s nicht vermasselst. Match Point (2005)
All right, that was your last roll, Diamond Jim.Jetzt ist Schluss mit dem Absahnen, Diamanten-Jim. Ordinary Witches (2005)
The next thing he knew, a creature from between dimensions was standing beside his bed, looking down at him disapprovingly.Bald sah er eine Kreatur aus den Zwischendimensionen... neben seinem Bett stehen, die vorwurfsvoll auf ihn herabsahA Scanner Darkly (2006)
That's good. Did you see the way Adama looked at me?Hast du gesehen, wie Adama auf mich herabsahEpiphanies (2006)
Skim from the collection plate?Aus der Kollekte absahnen? ? (2006)
You must just rake in the tips.Du musst beim Trinkgeld wirklich absahnen. Balancing Act (2007)
And when we're finished, I'll show you how to clean up.Und anschließend zeige ich dir, wie man absahnt. Lez Girls (2007)
I... I'm telling you. We are golden here.Ich sag dir, da können wir absahnen. Chasing It (2007)
Let's do a deal. Tell me how much and I'll see what we can do.Wenn du kooperierst, kannst du eventuell noch was absahnen. Connected (2008)
There was no great attachment among the Twelve, if one disregards the sensitive Merten and his cousin Michal, whose back troubled him.Großen Zusammenhalt gab es keinen unter den Zwölfen, wenn man vom feinfühligen Merten und seinem Vetter Michal absah, dem sein Rücken schwer zu schaffen machte. Krabat (2008)
You probably drive a new car for what it says about you when what it says about you is how you bow down to the big corporations that made a gravy train.Sie fahren sicher ein neues Auto. Wie ein Aushängeschild... Aber es zeigt nur, wie Sie sich den Firmen fügen, die alles absahnen. New in Town (2009)
- I got debit card info from-- Absahnen. End Run (2009)
I'm gonna love the look on your face when I make so much money off this.Ich freue mich schon auf deinen Blick, wenn ich dabei richtig absahne. Wall Street: Money Never Sleeps (2010)
We can clean up.Wir können dick absahnen. Diary of a Wimpy Kid (2010)
Even now I can remember that moment when I walked up to the podium and looked out at the crowd.Selbst jetzt kann ich mich an den Moment erinnern,... als ich zu diesem Podium hochging und auf die Menge hinabsahThe Pants Alternative (2010)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
absahnen; entrahmen; abrahmen (Milch) | absahnend; entrahmend; abrahmend | abgesahnt; entrahmt; abgerahmtto skim | skimming | skimmed [Add to Longdo]
absahnento get on the gravy train [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top