Search result for

abolitions

(81 entries)
(2.1922 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abolitions-, *abolitions*, abolition
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา abolitions มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *abolitions*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abolition[N] การเลิก, See also: การล้มเลิก
abolitionism[N] การเลิกทาส
abolitionist[N] ผู้ที่เห็นด้วยกับการเลิกทาส

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abolition(แบบะลิช' เชิน) n. การเลิกล้ม
abolitionism(แอบบะลิซ' เชินนิสซึม) n. หลักเกณฑ์นโยบายการเลิกล้ม. -abolitionist. n.

English-Thai: Nontri Dictionary
abolition(n) การเลิกล้ม,การล้มล้าง,การยกเลิก
abolitionist(n) ผู้นิยมลัทธิการล้มเลิก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
abolition๑. การเลิกล้ม๒. การยกเลิก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abolitionistผู้รณรงค์ให้เลิกทาส [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
From those protesting for abolition of class systemคำร้องเพื่อล้มล้าง ระบอบกษัตริย์เหล่านั้น Portrait of a Beauty (2008)
We're moving back East, to work with the abolitionists.ііf оnly оnе саn fіrѕt соnсеіvе оf dоіng ѕо. /і Cloud Atlas (2012)
I'll have you know I was a proponent of the Abolitionist Act before the New York Assembly.ผมอยากจะให้คุณรู้ว่าผมเคยเป็นผู้สนับสนุน ในการเลิกทาสก่อนที่จะมีการชุมนุมที่นิวยอร์ก Pilot (2013)
He supported abolition in Virginia.หรือ The Midnight Ride (2013)
Virgilia. I thought I asked you to stop reading that abolitionist nonsense.Du sollst doch nicht diesen abolitionistischen Unsinn lesen. Episode #1.1 (1985)
I see you're still reading your abolitionists, Virgilia.Du liest immer noch deine Abolitionisten, Virgilia. Episode #1.1 (1985)
With those abolitionists stirring up slaves against us. Tillet, Orry, please.Das könnte auch hier passieren, wenn die Abolitionisten die Sklaven aufhetzen. Episode #1.1 (1985)
And I want to marry you.Und mein Vater ist ein Abolitionist. Episode #1.2 (1985)
She's an offense to all the women in the abolitionist movement.Ein Affront gegen alle Frauen in der Abolitionisten-Bewegung. Episode #1.3 (1985)
I'd expect that of an abolitionist whore!Etwas anderes erwarte ich auch nicht von einer Abolitionistenhure! Episode #1.4 (1985)
She based it on reports from abolitionists and escaped slaves.Das sind Berichte von Abolitionisten und entflohenen Sklaven. Episode #1.4 (1985)
Thanks to the abolitionists and Uncle Tom's Cabin... the North now believes that the South is full of Simon Legrees.Aber Dank der Abolitionisten und Onkel Toms Hütte glaubt der Norden nun, der Süden sei voller grausamer Plantagenbesitzer. Episode #1.4 (1985)
If we can get the rest of the Southern states to secede... who knows, James?Als 1. werde ich diesen verdammten Abolitionisten ein Ende bereiten. Episode #1.5 (1985)
And yet, bad as it seemed...Verstehst du nicht, woher er seine Unterstützung bekommen hat? Von Nordstaaten-Abolitionisten. Episode #1.5 (1985)
Then I read an account of the raid on Harper's Ferry.Er hat den Namen von Garrison, dem großen Bostoner Abolitionisten. Episode #1.5 (1985)
[Beeping] Hey, man, you're going backwards!- Mann, das ist wie ein Abolition Derby hier. Made for Each Other (1985)
He was a doctor, and an abolitionist during the Civil War.Er war Arzt und Abolitionist im Bürgerkrieg. Faith, Hope & Charity (1991)
Abolitionists, like great-grandpa Jonathan, hid them in cellars just like this as they moved north.Abolitionisten wie Urgroßvater Jonathan versteckten sie auf dem Weg nach Norden in Kellern wie diesem. Faith, Hope & Charity (1991)
I'm neither friend nor foe of the abolitionist cause.Ich bin weder Freund noch Feind der Abolitionisten. Amistad (1997)
Your record confirms you're an abolitionist, sir, even if you won't.Ihr Lebenswerk sagt mir, dass Sie Abolitionist sind. Auch wenn Sie uns nicht helfen. Amistad (1997)
It is our destiny as abolitionists and as Christians to save these people.Wir sind auserkoren, als Abolitionisten und Christen, diese Menschen zu retten. Amistad (1997)
Now, if the Africans are executed, the abolitionists will certainly make good use of it.Wenn die Afrikaner hingerichtet werden, nutzen die Abolitionisten das aus. Amistad (1997)
Adams has flirted with the abolitionists for 15 years, but has yet to take one home from the dance.Adams flirtet seit 15 Jahren mit den Abolitionisten. Aber mehr auch nicht. Amistad (1997)
- The abolitionists are making inroads.Die Abolitionisten fallen ein... Mansfield Park (1999)
Okay, here we go. Abbey Road, abolition, Aboriginal mask...- Ok, Abbey Road, Abolition... The Choice (2014)
Republican, abolitionist, defender of Dreyfus:Republikaner, Abolitionist, Dreyfusanhänger. Vivre sa vie... à quel prix? (2015)
He found his voice lobbying for temperance and almost single-handedly organised the Abolitionists of Boston.Er hat seine Stimme für Mäßigkeit erhoben und organisierte fast im Alleingang die Abolitionisten in Boston. Tell the World (2016)
Yeah, you're a regular Granville Sharp.Ja, du bist ein regelrechter Abolitionist. Archer Dreamland: No Good Deed (2017)
Master Paul Jennings, White House slave, and eventually, a freed abolitionist.Master Paul Jennings, Sklave des Weißen Hauses und letztendlich ein befreiter Abolitionist. Sick Burn (2017)
A lot of the data on underage trafficking is very difficult.VORSTAND DEMAND ABOLITION Daten zum Handel mit Kindern sind schwierig. I am Jane Doe (2017)
When you step back and you look at the dynamics, this is nothing less than modern day slavery.Wenn man zurückblickt und die Methode anschaut, ist es nicht weniger... VORSITZ DEMAND ABOLITION ...als moderne Sklaverei. I am Jane Doe (2017)
Trouble is, those abolitionists don't act like sleeping dogs.Aber die Abolitionisten sind keine schlafenden Hunde. Jezebel (1938)
Why, for an abolitionist, Miss Julie.Einen Abolitionisten. Jezebel (1938)
And you talk mighty like a black abolitionist.Du redest wie ein Abolitionist. Jezebel (1938)
We hate an abolitionist as we hate the devil.Wir hassen Abolitionisten wie den Teufel. Jezebel (1938)
The abolition of duality.Die Abolition der Dualität! Jonah Who Will Be 25 in the Year 2000 (1976)
Not if you got a plan that will get you north to the people they call Abolitionists.Wenn du in den Norden entkommst, wo diese Abolitionisten leben. Roots (1977)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
abolitionThe abolition of slavery.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเลิก[n.] (kān loēk) EN: abolition ; end ; dissolution   FR: abolition [f]
การเลิกทาส[n. exp.] (kān loēk thāt) EN: abolition of slavery   FR: abolition de l'esclavage [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ABOLITION    AE2 B AH0 L IH1 SH AH0 N
ABOLITIONISM    AE2 B AH0 L IH1 SH AH0 N IH2 Z AH0 M
ABOLITIONIST    AE2 B AH0 L IH1 SH AH0 N AH0 S T
ABOLITIONISTS    AE2 B AH0 L IH1 SH AH0 N AH0 S T S
ABOLITIONISTS    AE2 B AH0 L IH1 SH AH0 N AH0 S S
ABOLITIONISTS    AE2 B AH0 L IH1 SH AH0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abolition    (n) (a2 b @ l i1 sh @ n)
abolitionist    (n) (a2 b @ l i1 sh @ n i s t)
abolitionists    (n) (a2 b @ l i1 sh @ n i s t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abolitionist {m}abolitionist [Add to Longdo]
Abschaffung {f}; Aufhebung {f}; Beseitigung {f} | Beseitigung {f} von Handelsschrankenabolishment; abolition | abolition of trade barriers [Add to Longdo]
Aufhebung {f} der Sklavereiabolitions [Add to Longdo]
Sklavereigegner {m}abolitionists [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
核廃絶[かくはいぜつ, kakuhaizetsu] (n) total abolition of nuclear weapons [Add to Longdo]
規制撤廃[きせいてっぱい, kiseiteppai] (n) abolition of regulations; deregulation [Add to Longdo]
公娼全廃[こうしょうぜんぱい, koushouzenpai] (n) abolition of licensed prostitution [Add to Longdo]
死刑廃止[しけいはいし, shikeihaishi] (n) abolition of the death penalty; abolition of capital punishment [Add to Longdo]
取り消し(P);取消し(P);取消[とりけし, torikeshi] (n) cancellation; withdrawal; abolition; revocation; cancel; CAN; (P) [Add to Longdo]
新平民[しんへいみん, shinheimin] (n) (arch) (vulg) "new commoners" (name given to the lowest rank of the Japanese caste system after its abolition) [Add to Longdo]
全廃[ぜんぱい, zenpai] (n,vs) total abolition; (P) [Add to Longdo]
全廃論者[ぜんぱいろんしゃ, zenpaironsha] (n) abolitionist [Add to Longdo]
存廃問題[そんぱいもんだい, sonpaimondai] (n) question of maintenance or abolition (of an institution, organization, etc.) [Add to Longdo]
撤廃[てっぱい, teppai] (n,vs) annulment; abolition; repeal; rescission; (P) [Add to Longdo]
奴隷制度廃止[どれいせいどはいし, doreiseidohaishi] (n) abolition of slavery [Add to Longdo]
廃校[はいこう, haikou] (n,vs) abolition or closing of a school [Add to Longdo]
廃合[はいごう, haigou] (n,vs) abolition and amalgamation [Add to Longdo]
廃止[はいし, haishi] (n,vs,adj-no) abolition; repeal; (P) [Add to Longdo]
廃娼[はいしょう, haishou] (n) abolition of licensed prostitution [Add to Longdo]
廃絶[はいぜつ, haizetsu] (n,vs) extinction; abolition; (P) [Add to Longdo]
廃藩[はいはん, haihan] (n) abolition of the han system [Add to Longdo]
廃藩置県[はいはんちけん, haihanchiken] (n) abolition of feudal domains and establishment of prefectures (1871) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
废止[fèi zhǐ, ㄈㄟˋ ㄓˇ, / ] to repeal (a law); to put an end to; abolition; annulled [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top