Search result for

ablecken

(53 entries)
(0.0982 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ablecken-, *ablecken*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ablecken มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ablecken*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"May I lick yourboots, Minister?"Bitte, darf ich Ihnen die Schuhe ablecken, Minister? The Right to Know (1980)
They'll be at your beck and call.Sie werden dir die Hand ableckenThe Lady Banker (1980)
You don't want to lick it?MATTY: Wollen Sie es nicht gleich ableckenBody Heat (1981)
Who do you think you are? The only official you ever done is lick stamps, now get off my place!Sie dürfen mit Ihrer dreckigen Zunge offiziell Briefmarken ablecken, und jetzt runter von meinem Grund und Boden! Dark Night of the Scarecrow (1981)
- Not even a mirror to lick?- Kein Spiegel zum AbleckenBright Lights, Big City (1988)
Plant little angel kisses all over his glistening...Ich meine, was glaubst du, was ich mit ihm mache? Ihn von oben bis unten ableckenDead Men Don't Do Aerobics (1989)
You don't wanna lick the plate?Oder wollen Sie den Teller ableckenDouble Vision (1990)
JUST DON'T ASK ME TO LICK OFF THE SPOON, OK?Aber den Löffel will ich nicht ablecken, ok? One Last Kiss (1990)
It's like licking a shag carpet!Schmeckt, als würde man einen Teppich ableckenL.A. Story (1991)
- Now could we lick the spatula?- Können wir den Spachtel ableckenCrushed (1992)
Now could we lick the spatula?Können wir ihn jetzt ableckenCrushed (1992)
Yes, now we can lick the spatula.Ja, jetzt können wir ihn ableckenCrushed (1992)
I wanna suck her like a neck bone.Die könnte ich ablecken wie 'nen Hühnerknochen. CB4 (1993)
I wanna suck this like a neck bone.Ich könnte die hier ableckenCB4 (1993)
How are you, George? Look at Behan. He'd lick himself all over if he could, he's so whipped up.Sehen Sie sich Beham an, er würde sich am liebsten überall selbst ableckenWyatt Earp (1994)
I could suck you like this.Ich könnt dich auch ablecken, etwa so... Leaving Las Vegas (1995)
Having a family on your side has got to be more important than having some fried-chicken typhoon telling me I'm finger-licking good every morning.Eine Familie, die hinter einem steht, muss wichtiger sein... als irgendein Brathähnchen-Taifun... der mir jeden Morgen sagt, dass ich zum Finger ablecken bin. Kelly Takes a Shot (1995)
The licking of the fingers.Das FingerableckenThe Switch (1995)
What do you want me to do?Was soll ich tun, ihn von oben bis unten ableckenAmerican Buffalo (1996)
- Here, want to lick the lid?- Wollen Sie den ableckenMy Fellow Americans (1996)
The licking of the fingers.Das FingerableckenThe Chicken Roaster (1996)
I just wanna lick 'em all over their little faces.Ich würde gerne ihre Gesichter ableckenBabe: Pig in the City (1998)
Now eat this up.Schön aufessen und ruhig mal den Teller ableckenTorrente, el brazo tonto de la ley (1998)
Just have Benny lick the salt off for you.Lass Benny das Salz ableckenThe Old College Try (1998)
I've gotta stare at traffic, yawn, lick myself.Ich muss gähnen und mein Fell ableckenStuart Little (1999)
That's all. I like to look at them like I just want to tear off their clothes and lick them from head to toe.Ich sehe sie an, als wollte ich sie nackt ausziehen und ableckenDo You Wanna Dance? (2000)
You gotta lick your arms, baby!Du musst dir die Arme ablecken, Baby. Strike One (2000)
Girls all over the world would kill to be in your shoes, and you run away from it.Alle Girls würden sich die Finger nach deinem Erfolg ablecken, und du? Josie and the Pussycats (2001)
She'd wear it, he'd kiss and lick--Sie sollte es auftragen, Castro würde sie küssen und ablecken... Someone Like You... (2001)
I like the ladies. BABY POWDER: Licking poodle feet and shit.- Den Nutten die Pfoten ablecken und so was. How High (2001)
- Someone should lick it. Just in case.- Jemand muss ihn ableckenIce Age (2002)
People with multiple personalities who see things and hear dogs talking... and roam the streets talking to themselves and licking parking meters.Menschen mit multipler Persönlichkeit, die Dinge sehen, hören, wie Hunde sprechen. Selbstgespräche führend durch die Gegend stolpern und Parkuhren ableckenBack in the Saddle Again (2002)
I cut my tongue licking it out of the can and knew it was time to stop.Als ich mir beim Ablecken der Dose die Zunge aufschnitt, dachte ich: Stopp! Cover Girl (2002)
Since when do the rules allow us to lick knives?Seit wann dürfen wir hier Messer ableckenThe Flying Classroom (2003)
Lick the police chief's boot?Oder den Boden vor dem Polizeipräsidenten ableckenThe Best of Youth (2003)
No. And for the record, I've also never given her frosting from a can.Nein, sie durfte auch nie den Frostbelag von der Bierdose ableckenThe One Where Rachel's Sister Babysits (2003)
Great idea. Maybe you can sit there and lick yourself while she decides, you know, help sell it.Du könntest dasitzen und dich ablecken, während sie nachdenkt. Here Comes the Son (2003)
We would marinate the ribs in a honey whiskey sauce, then slow-cook 'em over an open pit till the meat was so tender it was practically falling off the bone. Mmm, I bet you can still taste it, huh?Wir haben die Rippchen immer in einer Honig-Whisky-Soße eingelegt und gegrillt, über offenem Feuer, so lange, bis man das Fleisch förmlich... von den Knochen ablecken konnte. Taste Buds (2003)
- I insult you! A man not fit to lick the ground my mother walks on.Du dürftest nicht mal den Boden ablecken, auf dem meine Mutter steht! Alexander (2004)
I will lick you!Ich will dich ableckenAnchorman: The Legend of Ron Burgundy (2004)
The things I would eat out of her ass... you have no idea!Ich würde jeden Plastikstuhl ablecken, auf dem sie mit ihrem String sass. Harold & Kumar Go to White Castle (2004)
- Don't lick the phone.Nein, nicht ableckenThe Incredible Sinking Lorelais (2004)
Meow, meow. - Okay. - Oh!Gott, ich will dir die Haut ableckenJust Friends (2005)
Don't lick my hand!Nicht meine Hand ableckenFinding Friends (2005)
could you lick this snot covered toothpick?Kleine, ein kleiner Test für dich. Hier, mein stinkiger Zahnstocher, würdest du den ableckenSukeban Boy (2006)
- You said we should lick our...- Wir sollten uns doch ablecken... Over the Hedge (2006)
I want every desk to be sterile enough for you to get trained on.Jeder Tisch soll so sauber sein, dass man ihn ablecken kann. Aquamom (2006)
Then you swirl your glass and slam it on the counter. One, two, three...Du musst es ablecken, dann das Glas schütteln und es auf den Tresen knallen. Heartbreak Hotel (2006)
Wow,if you licked the envelope,you could clone him, and then you'd have two Geisses.Wow, wenn Sie jetzt den Briefumschlag ablecken, könnten Sie ihn klonen und dann hätten Sie 2 Geisse. Greenzo (2007)
Lick it off.Musst Du ableckenTricks (2007)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ablecken | ableckend | abgelecktto lick off | licking off | licked off [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  ablecken [aplɛkən]
     to lick off
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top