Search result for

ab

(224 entries)
(0.0208 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ab-, *ab*
Longdo Dictionary ภาษาฝรั่งเศส (FR) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
abatteur (n ) lopper, person or thing that lops, person who prunes trees or plants
aboutbit, small piece
abrasif (adj ) abrasive

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
aberrantion (n name ) a fact, an action or a way of behaving that is not usual, and that may be unacceptable

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
abidance (n ) การคงอยู่, การยอมปฏิบัติตาม
abiding (adj ) ทนทาน

Longdo Dictionary ภาษาลาว (LA) - ลาว (LA) (UNAPPROVED version -- use with care )
absorption

English-Thai: Longdo Dictionary
abdicated emperor(n) จักรพรรดิ์ผู้ที่สละราชสมบัติ
Aberdeen(N.) เมืองท่าในตะวันออกเฉียงเหนือของสก็อตแลนด์
abstinent(adj) ที่ค่อยๆกินอย่างไม่มูมมาม, ที่สามารถระงับอารมณ์หรือความอยากได้ดี เช่น the longer the intake, the greater the likelihood that a patient will stay continuously abstinent even after termination of alcohol deterrents.
collaborative(adj) ทำด้วยความร่วมมือกันจากหลายคน หรือ หลายฝ่าย มีการช่วยเหลือกัน เพื่อให้งานเสร็จสิ้น
chromatic aberration(n) อาการที่ปรากฏแถบสีที่ไม่ต้องการ(มักจะเป็นสีม่วง หรือแดง)ในภาพ ณ บริเวณที่มีความสว่างแตกต่างกันมาก เช่น รอยต่อระหว่างท้องฟ้ากับวัตถุด้านหน้า เกิดจากการที่แสงสีต่างๆมีดัชนีความหักเหของแสงต่างกัน เมื่อแสงสีขาวส่องผ่านเลนส์ จึงตกกระทบบนฟิล์มเป็นบริเวณกว้างกระจายเป็นสีรุ้ง เลนส์ถ่ายภาพคุณภาพสูง มักถูกออกแบบให้มีโครงสร้างชิ้นเลนส์ซับซ้อน เพื่อแก้ไขอาการนี้
lower abdomen(n) ท้องน้อย
Tablet PC(name) เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชนิดที่มีระบบรับข้อมูลการขีดเขียนด้วยปากกาบนจอภาพ
terabyte(n) ใช้ตัวย่อว่า TB เป็นหน่วยวัดความจุข้อมูล 1 TB เท่ากับหนึ่งล้านล้านไบต์
scalable(adj) ขยายหรือย่อได้, เพิ่มหรือลดความสามารถได้
Lok Sabha(uniq) โลกสภา ชื่อเรียกสภาผู้แทนราษฎรของอินเดีย ส่วนวุฒิสภาของอินเดียนั้น เรียกว่า ราชย์สภา (Rajya Sabha)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ab[PRF] จาก, See also: ออกจาก
abs[SL] กล้ามหน้าท้อง
abed[ADV] บนเตียง
abet[VT] ให้กำลังใจ, See also: กระตุ้นความรู้สึกให้ดีขึ้น, Syn. incite, sanction
able[ADJ] ที่มีความสามารถที่จะทำได้, Syn. capable, Ant. incompetent, inept
able[ADJ] ที่มีทักษะดี, See also: เก่ง, มีฝีมือ, Syn. capable, Ant. incompetent, inept
able[SUF] สามารถ
ably[ADV] อย่างสามารถ, Syn. skillfully
abut[VT] ชิด, See also: ติดกันกับ, จด
abut[VI] ชิด, See also: ติดกัน, จด, Syn. adjoin, border on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ab(ออบ) n. เดือนที่สิบเอ็ดของปฏิทินยิว abbr. antibody,abortion
ab initioอาบอินิททีออ') L. จากเริ่มแรก
ab intra(อาลอิน' ทรา) L. จากด้านข้าง, จากภายใน (from in side, from within)
ab ovo(อาบโอ' โว) (ลาติน) ตั้งแต่เริ่มแรก
ab-พ้นจาก, จาก
aba(อะบา' อาบา) n. สิ่งทอขนอูฐหรือขนแกะเสื้อคลุมที่ไม่มีแขนที่ทำด้วยสิ่งทอดังกล่าว ใช้โดยชาวอาหรับ
abaca(อาบา' คะ, อา' บาคะ) n. พืชจำพวก Musa textilis ในฟิลิปปินส์ ใช้ในการทำเชือก
abaci(แอบ' บะไซ) n. พหูพจน์ของ abacus
aback(อะแบค') adj.,adv. ถอยหลัง, งงงวย, ตกตะลึง, แล่นเรือทวนลม. -taken aback ประหลาดใจและยุ่งใจ (-S backward)
abacus(แอบ'บะเคิส, อะแบค'เคิส) (pl. abacuses, abaci) ลูกคิด, Syn. counting board)

English-Thai: Nontri Dictionary
aback(adv) ทางด้านหลัง,ผงะ,งง,ถอยหลัง
abacus(n) ลูกคิด
abandon(vt) ละทิ้ง,จากไป,ปล่อย,ยกเลิก
abandoned(adj) ที่ถูกละทิ้ง,ที่ผิดศีลธรรม,ที่ถูกปล่อยปละละเลย
abandonment(n) การละทิ้ง,การจากไป,การปล่อย,การยกเลิก
abase(vt) ลดต่ำ,ถ่อมตัว,น้อม,เสื่อมศักดิ์
abasement(n) การลดตัว,การถ่อมตัว,การน้อม,การเสื่อมศักดิ์
abash(vt) ทำให้เขิน,ทำให้อาย,ทำให้ประหม่า
abashed(adj) อาย,ประหม่า,ขวยเขิน,สะเทิ้นอาย
abate(vi) บรรเทา,ลดน้อยลง,เบาบาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ab agendo (L.)ไม่สามารถที่จะกระทำการได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ab alienationการโอนทรัพย์สินไปยังผู้อื่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ab ante (L.)ตามที่ตกลงไว้ล่วงหน้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ab antiquo (L.)แต่โบราณกาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ab extra (L.)จากภายนอก, นอกเหนือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
AB horizonชั้นเอบี [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
ab initio (L.)ตั้งแต่ต้น, แต่เริ่มแรก, แต่เดิม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ab intestato (L.)โดยไม่มีพินัยกรรม (ทรัพย์มรดก) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ab invito (L.)โดยไม่ยินยอม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ab irato (L.)โดยบันดาลโทสะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abacusลูกคิด [TU Subject Heading]
Abalone cultureการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ [TU Subject Heading]
Abalonesหอยเป๋าฮื้อ [TU Subject Heading]
Abandoned childrenเด็กที่ถูกทอดทิ้ง [TU Subject Heading]
Abandoned Wellการสละทิ้งหลุมเจาะ
การสละทิ้งหลุมเจาะ เนื่องจากเป็นหลุมแห้งไม่พบปิโตร [ปิโตรเลี่ยม]
ABAP/4 (Computer program language)เอบีเอพี/4 (ภาษาคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Abateอะเบท, สารเคมี [การแพทย์]
Abatement (of Pollution) การลดมลพิษ
การทำให้ผลกระทบหรือเหตุรำคาญด้านสิ่งแวด ล้อมลดลง โดยใช้มาตรการทางกฎหมาย หรือโดยใช้อุปกรณ์ หรือทั้งสองอย่าง [สิ่งแวดล้อม]
Abattoirsโรงฆ่าสัตว์ [การแพทย์]
Abbreviationsอักษรย่อ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
abalone (n ) หอยเป๋าฮื้อ
abdicated emperor (n) จักรพรรดิ,ผู้ปกครองอาณาจักร.-emperorship n.
abducens nerve (n ) เส้นประสาทสมองคู่ที่ 5 นำคำสั่งจากสมองไปยังกล้ามเนื้อตา บังคับให้เกิดการชำเลืองตา ให้โฟกัสภาพชัด
abducens nerve (n ) เส้นประสาทสมองคู่ที่ 6
abider (n ) ผู้อาศัย
See also: S. dweller, inhabitant, resident,
Abnahmebescheinigung {f}; Abnahmeprotokoll {n} (n ) หนังสือรับรองการรับรอง
See also: S. การยินยอม, A. ไม่ยอมรับ, R. เห้นด้วย
About to (slang ) กำลังจะ going to ex. The bus was about to leave when we arrived. Those students are about to read novels.
abrasion (n) รอยขีด--ในการถ่ายรูป หมายถึง รอยถลอก ขีดข่วน หรือตำหนิ เกิดขึ้นโดยการสัมผัสบนผิวที่เคลือบด้วยน้ำยาหรือเนื้อแผ่นฟิล์ม
abseiling (n vi vt ) เทคนิคการปีนป่ายลงเขาด้วยเชือก ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)
absenteeismความจริงของการขาดงานหรือขาดเรียนโดยปราศจากเหตุผลที่ดี (Oxford advanced learner)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- You know about the dress.เธอรู้เรื่องชุด.. The Serena Also Rises (2008)
About what?อะไรล่ะ? The Serena Also Rises (2008)
It's about an egomaniacal, washed-up writer who manipulates his protge.ผมจะเขียนเกี่ยวกับนักเขียนที่เห็นแก่ตัว ที่คอยแต่จะตีแผ่เรื่องคนอื่น The Serena Also Rises (2008)
- not a call from lockup. - Yeah, look, I'm sorry about this.ไม่นึกว่าจะโทรมาจากห้องขัง // เอ่ออ ผมต้องขอโทษด้วยครับ The Serena Also Rises (2008)
Eeleanor, Andreleon Talley is raving about the finale dress.เอลานอร์คะ Andreleon Talley กรี๊ดชุดฟินาเล่ของคุรมากเลยค่ะ The Serena Also Rises (2008)
The story I told you about my mother?เรื่องที่ฉันเล่าเกี่ยวกับแม่ฉัน The Serena Also Rises (2008)
You were writing about me?นายกำลังเขียนเรื่องของฉันงั้นหรอ? The Serena Also Rises (2008)
Tell me about it.บอกฉันเกี่ยวกับมัน The Serena Also Rises (2008)
So it's about Serena.เพราะเซรีน่าใช่มั๊ย? The Serena Also Rises (2008)
H-how did you even know about it?แล้วคุณรู้เรื่องรูปนี้ได้ยังไง? The Serena Also Rises (2008)
- There's nothing honest about it. - Hey. Whoa, whoa, whoa, whoa.มันไม่พอหรอกโว้ยยย // เฮ้ โววๆ The Serena Also Rises (2008)
Blair, this is not about you or me.แบลร์ นี่มันไม่ใช่เรื่องระหว่างฉันกับเธอนะ The Serena Also Rises (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ab67% of those who never smoked said they worried about the health effects of passive smoking.
abA bad cold is going about now.
abAbandon a city to a conqueror.
abAbandoning that plan can't be helped.
abAbandon law for art.
abAbandon ship!
abAbide by the inevitable.
abAbide by your promise.
abAbide with me.
abA big red fish is swimming about in the pond.
abAbility alone is not enough.
abAbility is the only factor considered in promoting employees.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดังกล่าวข้างต้น[PRON] abovementioned, Syn. ดังกล่าว, Example: หน่วยงานของเราสามารถรับบทบาทได้เป็นอย่างดี ตามสภาพความพร้อมด้านต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น
การงดออกเสียง[N] abstention, Ant. การออกเสียง, Thai definition: การไม่แสดงความเห็นตามสิทธิ
ตรึม[ADV] abundantly, See also: plentifully, Syn. ตึม, เยอะแยะ, มากมาย, Ant. น้อย, Example: นางเอกน้องใหม่เนื้อหอมมากเพราะมีทั้งงานพิธีกรและงานละครรุมตอมกันตรึม, Notes: (สแลง)
บ้าบอคอแตก[ADJ] crazy, See also: absurd, half-crazy, cracked, Syn. บ้าๆ, ไร้สาระ, Example: ผมว่ามันเป็นเรื่องบ้าบอคอแตกที่สุดและไม่ควรไปใส่ใจอะไรมาก, Notes: (ปาก)
พุงกะทิ[N] belly, See also: abdomen, stomach, Syn. พุง, ท้อง, Example: พุงกะทิของคนอ้วนล้วนเต็มไปด้วยไขมัน, Thai definition: บริเวณหน้าท้อง, Notes: (ปาก)
อื้อซ่า[ADJ] abundant, See also: plentiful, numerous, Syn. มาก, มากมาย, กระบุงโกย, โข, บานตะเกียง, บานตะโก้, บานตะไท, บานเบอะ, บานเบิก, มากมายก่ายกอง, เยอะ, แยะ, เยอะแยะ, อักโข, อื้อ, Ant. น้อย, เบาบาง, Notes: (สแลง)
เอบีเอส[N] anti-lock brake system, See also: ABS, Syn. ระบบเบรกกันล้อล็อก
สิ่งผิดปกติ[N] abnormality, Syn. เรื่องผิดปกติ
สิ่งไร้สาระ[N] absurdity, Syn. เรื่องไร้สาระ
เลิกกัน[V] terminate (the relationship), See also: abandon/desert (one's wife or husband), Syn. เลิก, เลิกร้าง, Ant. คบกัน, Example: คู่รักส่วนใหญ่เลิกกันเพราะพื้นฐานทางสังคมของแต่ละฝ่ายต่างกันมาก, Thai definition: เลิกเป็นคู่รักหรือสามีภรรยา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาบิดจัน[n. prop.] (Ābitjan) EN: Abidjan   FR: Abidjan
อับราฮัม[n. exp.] (Abrāham) EN: Abraham   
อับราฮัม ลินคอล์น = อับราฮัม ลินคอร์น[n. prop.] (Abraham Linkhøn) EN: Abraham Lincoln   FR: Abraham Lincoln
แอมป์[n.] (aēm) EN: amp ; ampli   FR: ampli [m] (abrév. - fam.)
แอบปริคอต[n.] (aeppárikhǿt) EN: abricot   FR: abricot [m]
แอ๊ด คาราบาว [n. prop.] (Aēt Khārābāo) EN: Ad Carabao (Yuenyong Opakul)   FR: Ad Carabao (Yuenyong Opakul)
อาย[adj.] (āi) EN: ashamed ; embarrassed ; shy ; abashed   FR: timide ; gêné ; embarrassé
อาจิณ[adv.] (ājin) EN: regularly ; always ; often ; frequently ; habitually   FR: habituellement
อากาศแย่มาก[xp] (ākāt yaē māk) EN: what awful weather !   FR: quel temps détestable !
อาคาร[n.] (ākhān) EN: building ; structure ; hall ; house   FR: immeuble [m] ; bâtiment [m] ; édifice [m] ; construction [f] ; établissement [m] ; hall [m] ; salle [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
AB    AE1 B
AB    EY1 B IY1
ABT    AE1 B T
ABT    EY1 B IY1 T IY1
ABU    AE1 B UW0
ABS    AE1 B Z
ABE    EY1 B
ABS    EY1 B IY1 EH1 S
ABO    AA1 B OW0
ABDO    AE1 B D OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Abu    (n) (a1 b uu)
ABC    (n) (ei2 b ii2 s ii1)
Abe    (n) (ei1 b)
Abo    (n) (a1 b ou)
Abel    (n) (ei1 b @ l)
ABCs    (n) (ei2 b ii2 s ii1 z)
Abos    (n) (a1 b ou z)
abed    (a) (@1 b e1 d)
abet    (v) (@1 b e1 t)
able    (j) (ei1 b l)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
暴く[あばく, abaku] Thai: แฉโพย English: to disclose
暴く[あばく, abaku] Thai: ตีแผ่ทำให้ได้อาย English: to divulge
暴く[あばく, abaku] Thai: เผยให้รู้ English: to expose
浴びる[あびる, abiru] Thai: อาบน้ำ English: to bathe
浴びる[あびる, abiru] Thai: อาบแดด English: to bask in the sun

German-Thai: Longdo Dictionary
abตั้งแต่
abออกจาก, เริ่มจาก เช่น Fahrt ihr morgen ab München?
abbauen(vi) |baute ab, hat abgebaut| รื้อถอน
Abbildung(n) |die, pl. Abbildungen| แผนภาพ, ภาพอธิบาย, แผนผัง
Abbildung(n) |die, pl. Abbildungen| รูปภาพประกอบ, ภาพอธิบาย เช่น In Abbildung 3.3 sind die geometrischen Verhältnisse bei der Kalibrierung dargestellt.
abbrennen(vi) |brannte ab, hat/ist abgebrannt| ไหม้กลายเป็นเถ้าถ่านเหลือแต่ที่ดิน เช่น Das Haus ist abgebrannt. , See also: Related: brennen, verbrennen
abbrennen(vt) |brannte ab, hat abgebrannt| เผาทำลาย เช่น Der Bauer hat das Feld nach der Ernte abgebrannt. ชาวนาเผาที่นาหลังจากการเก็บเกี่ยว
Abend(n) |der, pl. Abende| เวลาเย็น
abend(adv) ตอนเย็น
Abend für Abendเย็นแล้วเย็นเล่า, วันแล้ววันเล่า เช่น Abend für Abend wiederholen Radio und Fernsehen die Wahlspots der vier Präsidentschaftskandidaten. วิทยุและโทรทัศน์ถ่ายทอดโฆษณาผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีซ้ำไปซ้ำมา

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Abschaltung {f}; Deaktivierung {f} | Abschaltungen {pl}; Deaktivierungen {pl} (n ) เสื่อม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abex [Add to Longdo]
Abänderung {f}; Modifikation {f}; Modifizierung {f}modification [Add to Longdo]
Abänderungsantrag {m}; Ergänzungsantrag {m}; Zusatzantrag {m}amendment [Add to Longdo]
Abarbeiten {n}attention handling [Add to Longdo]
Abarbeitungszeit {f}processing time [Add to Longdo]
Abart {f}subspecies [Add to Longdo]
Abartigkeit {f}kinkiness [Add to Longdo]
Abbau {m} [chem.] | thermischer Abbaudegradation | thermal degradation [Add to Longdo]
Abbau {m}; Demontage {f}dismantling [Add to Longdo]
Abbau {m} (von Bodenschätzen)working; exploitation [Add to Longdo]
Abbau {m} (einer Maschine)dismounting (of a machine) [Add to Longdo]
Abbaubarkeit {f}degradability [Add to Longdo]
Abbauleistung {f}degradation capacity [Add to Longdo]
Abbauprodukt {n} [chem.]decomposition product [Add to Longdo]
Abbauprodukt {n} [biol.]product of catabolism [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
abandonner(vt) ละ, ทิ้ง Les algériens ont abandonné leurs maisons pendant la guerre. ยอมแพ้ Les joueurs ont abandonné au premier mi-temps. , See also: S. renoncer, céder,
abîmer(vt) ทำให้เสียหาย ex; La chaleur abîme la couleur de ma chemise., See also: S. endommager, détériorer,
habiter(vi) |j'habite, tu habites, il habite, nous habitons, vous habitez, ils habitent| อยู่, อาศัย เช่น Il habite à Paris. เขาอาศัยอยู่ที่ปารีส, See also: S. rester,
syllabe(n) |f, pl. -s| พยางค์
alphabet(n) |m, pl. -s| ตัวอักษร ประกอบด้วย A(อา) B(เบ) C(เซ) D(เด) E(เอ) F(เอฟ) G(เจ) H(อาช) I(อี) J(จี) K(คา) L(เอ็ล) M(เอ็ม) N(เอ็น) O(โอ) P(เพ) Q(คู) R(แอร์) S(เอส) T(เท) U(ออกเสียงระหว่าง อู-อือ) V(เว) W(ดุบเบลอเว) X(อิกส์) Y(อีเกร็ค) Z(เซท)
agréable(adj) (มักใช้กับบรรยากาศหรือสถานที่) อบอุ่น, น่ารักดี, ให้ความรู้สึกดี เช่น Ce restaurant est très agréable.

Japanese-English: EDICT Dictionary
[たも, tamo] (n) (abbr) (See 攩網) fishing net (hand held, hoop with net on a bamboo stick) [Add to Longdo]
硨磲(oK)[しゃこ;シャコ, shako ; shako] (n) (1) (uk) (abbr) (See しゃこ貝) giant clam (any clam of subfamily Tridacnidae); (2) (See 七宝) giant clam shell [Add to Longdo]
糝粉;新粉(iK)[しんこ, shinko] (n) (1) rice flour; (2) (abbr) (See 糝粉餅) rice flour dough [Add to Longdo]
蜾蠃(oK)[すがる;スガル, sugaru ; sugaru] (n) (1) (uk) (arch) (See 似我蜂) red-banded sand wasp (Ammophila sabulosa); (2) deer [Add to Longdo]
蝤蛑(oK)[がざみ;かざみ;がさみ;がざめ;ガザミ, gazami ; kazami ; gasami ; gazame ; gazami] (n) (uk) (See 渡蟹) swimming crab (Portunus trituberculatus) [Add to Longdo]
跑(oK)[だく, daku] (n) (abbr) (See 跑足) trot (as in horse riding) [Add to Longdo]
[はばき, habaki] (n) metal collar mounted between a sword blade and the hand guard [Add to Longdo]
[たかべ;タカベ, takabe ; takabe] (n) (uk) Labracoglossa argentiventris (species of knifefish) [Add to Longdo]
鼯鼠;鼺鼠[むささび;もみ(鼯鼠);ムササビ, musasabi ; momi ( chi nezumi ); musasabi] (n) (uk) giant flying squirrel (Petaurista leucogenys) [Add to Longdo]
[どうじょう, doujou] (n) "as above" mark [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
七律[qī lǜ, ㄑㄧ ㄌㄩˋ, ] abbr. for 七言律詩|七言律诗, verse form consisting of 8 lines of 7 syllables, with rhyme on alternate lines [Add to Longdo]
上汽[Shàng Qì, ㄕㄤˋ ㄑㄧˋ, ] abbr. for 上海汽車工業集團|上海汽车工业集团, Shanghai Automotive Industry Corp. (SAIC) [Add to Longdo]
上述[shàng shù, ㄕㄤˋ ㄕㄨˋ, ] above-mentioned [Add to Longdo]
上头[shàng tou, ㄕㄤˋ ㄊㄡ˙, / ] above; on top of; on the surface of [Add to Longdo]
不名数[bù míng shù, ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ ㄕㄨˋ, / ] abstract number [Add to Longdo]
不正常[bù zhèng cháng, ㄅㄨˋ ㄓㄥˋ ㄔㄤˊ, ] abnormal [Add to Longdo]
不正常状况[bù zhèng cháng zhuàng kuàng, ㄅㄨˋ ㄓㄥˋ ㄔㄤˊ ㄓㄨㄤˋ ㄎㄨㄤˋ, / ] abnormal state [Add to Longdo]
不经之谈[bù jīng zhī tán, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥ ㄓ ㄊㄢˊ, / ] absurd statement; cock-and-bull story [Add to Longdo]
中共[Zhōng gòng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ, ] abbr. for Chinese Communist (party, regime etc) [Add to Longdo]
中南[Zhōng Nán, ㄓㄨㄥ ㄋㄢˊ, ] abbr. for China-South Africa [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2変量補間[2へんりょうほかん, 2 henryouhokan] bivariable interpolation [Add to Longdo]
UA能力の登録[UAのうりょくのとうろく, UA nouryokunotouroku] UA capabilities registration [Add to Longdo]
けた区切り機能[けたくぎりきのう, ketakugirikinou] punctuation capability [Add to Longdo]
より対線[よりついせん, yoritsuisen] twisted pair cable [Add to Longdo]
アドレシング可能[アドレシングかのう, adoreshingu kanou] addressable (an) [Add to Longdo]
アドレス可能点[アドレスかのうてん, adoresu kanouten] addressable point [Add to Longdo]
アドレス指定可能な記憶域をもたない計算器[アドレスしていかのうなきおくいきをもたないけいさんき, adoresu shiteikanounakiokuikiwomotanaikeisanki] calculator without addressable storage [Add to Longdo]
アドレス指定能力[アドレスしていのうりょく, adoresu shiteinouryoku] addressability [Add to Longdo]
アナコン[あなこん, anakon] analog computer (abbr) [Add to Longdo]
アナログディジタル変換器[アナログディジタルへんかんき, anarogudeijitaru henkanki] analog-to-digital converter, A, D converter, ADC (abbr.) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
万全[ばんぜん, banzen] absolut_sicher, perfekt [Add to Longdo]
下り坂[くだりざか, kudarizaka] Abstieg, Neigung, Verfall [Add to Longdo]
下剤[げざい, gezai] Abfuehrmittel [Add to Longdo]
下山[げざん, gezan] Abstieg [Add to Longdo]
下水[げすい, gesui] Abwasser, Kanalisation [Add to Longdo]
下水溝[げすいこう, gesuikou] Abflussrohr, Kanalisation [Add to Longdo]
不在[ふざい, fuzai] Abwesenheit [Add to Longdo]
互い違いに[たがいちがいに, tagaichigaini] abwechselnd [Add to Longdo]
五十音順[ごじゅうおんじゅん, gojuuonjun] Abfolge_der_50_jap.Silbenlaute [Add to Longdo]
交付[こうふ, koufu] abgeben, abliefern [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ab- \Ab-\ ([a^]b). [Latin prep., etymologically the same as E.
   of, off. See {Of}.]
   A prefix in many words of Latin origin. It signifies from,
   away, separating, or departure, as in abduct, abstract,
   abscond. See {A-}(6).
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ab \Ab\ ([a^]b), n. [Of Syriac origin.]
   The fifth month of the Jewish year according to the
   ecclesiastical reckoning, the eleventh by the civil
   computation, coinciding nearly with August. --W. Smith.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 AB
   n 1: a bachelor's degree in arts and sciences [syn: {Bachelor of
      Arts}, {BA}, {Artium Baccalaurens}, {AB}]
   2: the eleventh month of the civil year; the fifth month of the
     ecclesiastical year in the Jewish calendar (in July and
     August) [syn: {Ab}, {Av}]
   3: the muscles of the abdomen [syn: {abdominal}, {abdominal
     muscle}, {ab}]
   4: the blood group whose red cells carry both the A and B
     antigens [syn: {AB}, {type AB}, {group AB}]

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 ab
   since; ever since
   since
   by
   from; since
   from; out of
   at; by; on; upon
   as a result of; in consequence of; owing to
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 hack
 
 1. kira beygiri
 2. ihtiyar at
 3. kiralık atlı araba
 4. AB, D, (k, dili.) taksi
 5. külüstür araba
 6. araba sürmek, taksi şoförlüğü yapmak. huck stand taksi durağı.
 
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 ab [ap]
   ex
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top