Search result for

aale

(57 entries)
(0.0413 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aale-, *aale*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา aale มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *aale*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Eels.AaleRepulsion (1965)
Awaale, we need you to translate.อะวาเล เราต้องการ ให้นายเป็นล่าม Better Angels (2010)
You average half a house?- Füllt ihr die Hälfte des Saales? The Last Metro (1980)
Now that capital punishment is abolished, this bastard will lounge in 3-star prisons thanks to your tax money.Aber da die Todesstrafe abgeschafft wurde, wird sich dieser Dreckskerl dank eurer Steuergeldern in einem 3-Sterne-Gefängnis aalen. Légitime violence (1982)
Everyone in the centre of the room, get back!Alle in die Mitte des Saales! Krull (1983)
What are you Doing about it? You going to Sit there?Willst du dich bloß da rumaalen? The Osterman Weekend (1983)
Where are those ceremonial eels?DIANA: Wo sind die HochzeitsaaleThe Rescue (1985)
Your foolproof way is gonna land my butt on the front page while you're basking in the sun !Und ich lande auf der Titelseite, während Sie sich in der Sonne aalen! Fletch (1985)
And there's no way he can get anywhere near this ballroom.Er kann unmöglich auch nur in die Nähe dieses Ballsaales kommen. Dead Men Leave No Trails (1986)
Ms. Desmond, no one from the Maintenance department is cleared to come into the ballroom.Ms. Desmond, niemand von der Instandhaltungsabteilung hat die Freigabe zum Betreten dieses Saales. Dead Men Leave No Trails (1986)
You see, the eel are drunk from the sake.Siehst du, die Aale sind von dem Schnaps ganz betrunken. Female Inquisitor (1987)
Those are the shrieking eels!Das sind die kreischenden AaleThe Princess Bride (1987)
I doubt you'll get such an offer from the eels.Ich bezweifle, dass euch die Aale solch ein Angebot machen werden. The Princess Bride (1987)
She doesn't get eaten by the eels at this time.Sie wird diesmal nicht von den Aalen gefressen The Princess Bride (1987)
"Those are the shrieking eels.""Das sind die kreischenden Aale!" The Princess Bride (1987)
From the corner of the hall, master Jaeck is watching his death.Vom anderen Ende des Saales sieht Jacek seinen eigenen Tod. On the Silver Globe (1988)
Yet their own authors faithfully affirm... that the land Salique lies in Germany... between the floods of Sala and of Elbe.Doch treuherzig bezeugen ihre eigenen Gelehrten, man liest es mit Verwunderung, dass dieses Salische Land in Deutschland liegt, zwischen den Strömen der Saale und der Elbe. Henry V (1989)
Eels live in the water, don't they?Aale leben im Wasser, oder? Tremors (1990)
To think I saw them play Rotrou here.Und in so einem Saale wird Rotrou gespielt! Cyrano de Bergerac (1990)
- Thank you. We could rent a boat... and drift around in the hot sun.Wir könnten ein Boot mieten und uns in der Sonne aalen. Fried Green Tomatoes (1991)
Two girls swapping tans on a beach for 18 years.Zwei Mädels, die sich 18 Jahre am Strand in der Sonne aalen. Kids! Wadaya Gonna Do? (1991)
2 bucks.Zwei Piaster und zwei AaleLéolo (1992)
Eels won't bite you, SissyAale werden dich nicht beißen, Feigling. For a Lost Soldier (1992)
Dammit, eels everywhere as thick as my wristScheiße, überall Aale, so dick wie mein Arm. For a Lost Soldier (1992)
Look, fish...Schau! Fische... AaleFor a Lost Soldier (1992)
- Inside the palace!- Drinnen im SaaleParsifal (1992)
It's for spraying the electric eels.Damit bespritze ich die ZitteraaleMary Shelley's Frankenstein (1994)
- Imagine all that eel.- Wie viele Aale das waren... Gesualdo: Death for Five Voices (1995)
Sir, I will walk here in the hall.Ich will hier im Saale auf und ab gehen. Hamlet (1996)
His Majesty commended him to you by young Osric who brings back to him, that you attend him in the hall.Seine Majestät hat sich durch den jungen Osric empfehlen lassen, der ihm meldet, dass Ihr ihn im Saale erwarten wollt. Hamlet (1996)
Even elephants love each other for years... and scientists have proven that whales...Sogar Elefanten lieben über Jahre, und Waale... Sara (1997)
These days hardly anyone spears eels anymore.Heutzutage gibt's fast niemand mehr... der mit Harpunen Aale fischt. The Eel (1997)
This won't hurt the eels.Damit verletzt du die Aale nicht. The Eel (1997)
Any eels? Probably.Gibt es hier AaleThe Eel (1997)
Homing eels taste best, so they say.Zurückkehrende Aale schmecken am besten. The Eel (1997)
They used to say there were no female eels. Only males.Früher dachte man, es gäbe gar keine weiblichen AaleThe Eel (1997)
The females carry their eggs 2,000 kilometers or more, way down south.Aber die weiblichen Aale... transportieren ihre Eier 2000 km südwärts. The Eel (1997)
Did you know that eels travel far?Wissen Sie, dass Aale weit reisen? The Eel (1997)
Well, I'm not basking in the glory. I just hope I get out alive.Ich aale mich nicht in dem Ruhm, ich hoffe nur, dass ich es überlebe. Losing My Religion (1997)
Women wallow in it.Frauen dagegen aalen sich darin. The School of Flesh (1998)
Species:Dinaaler. Critical Care (2000)
Wow, look at those eels.Seht euch mal die Aale an. Waterboys (2001)
Odd bodkinsIhr AalePeter Pan 2: Return to Never Land (2002)
Just like the glass eels of the Krag Swamps in UxenBlarg.Wie die Glasaale aus dem Krag-Moor von UxenBlarg. The Price (2002)
I'm basking with belugas.Ich aale mich mit weißen Walen. A Witch's Tail: Part 1 (2002)
There'd better not be eels in here. I can't stand eels.Ich hoffe, hier gibt's keine AaleLove Actually (2003)
(lN PORTUGUESE)Stören Sie nicht die Aale auf. Love Actually (2003)
But even eels have certain talents.Doch selbst Aale haben gewisse Talente. Insomnia (2003)
l was happy when I bought you at the auction. I mean, it's very rare I have the opportunity to... bask in the ambience of such a classy lady such as yourself.Ich meine, ich habe selten die Gelegenheit, mich im Glanze einer Frau zu aalen, die so viel Klasse hat wie du. White Chicks (2004)
-Bask in the ambience!Aale dich im Glanze! White Chicks (2004)

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Aalen (der) (n) ปลาไหล

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spickaal {m} [cook.] | Spickaale {pl}smoked eel | smoked eels [Add to Longdo]
nichts tun; sich aalento laze around [Add to Longdo]
Aal {m} [zool.] | Aale {pl}eel | eels [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿伦[Ā lún, ㄚ ㄌㄨㄣˊ, / ] Aalen, town in Germany [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top