Search result for

aßt

(140 entries)
(0.0149 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aßt-, *aßt*
English-Thai: Longdo Dictionary
astrophysicist(n ) นักดาราศาสตร์ฟิสิกส์
osteoblast(n) เซลสร้างกระดูก
fast food(n slang) อาหารจานด่วน
ruined castle(n) ปราสาท (เก่าแก่) ที่ถูกทำลาย
paste(vt) วาง, แปะ (ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สามารถ เลือก text หรือ object อื่นๆ, ตัด (cut) ลบออก หรือ ทำสำเนา (copy) (ซึ่งจะนำเก็บเข้าในกระดานทด หรือ clipboard ไว้ด้วย) แล้ว วาง, แปะ (paste) ไปยังที่อื่นๆ เป็นการย้าย หรือทำสำเนา text, object นั้นๆ)
stochastic(adj) อย่างเฟ้นสุ่ม, โดยการสุ่ม, S. random,
elastic band(n) ยางรัด, หนังยาง, S. rubber band
last-minute(adj adv) เพียงช่วงเวลาสั้นๆ ก่อนการเกิดเหตุการณ์ที่อ้างถึง ปัจจุบันพบคำนี้บ่อยในวงการการท่องเที่ยว เช่น last-minute trip หรือ last-minute flight, R. last minute
procrastinator(n) คนที่ผลัดวันประกันพรุ่ง
last minute(n) ช่วงเวลาสั้นๆ ก่อนการเกิดเหตุการณ์ที่อ้างถึง เช่น He always waits until the last minute, before he decides to buy a stock. ปัจจุบันพบคำนี้บ่อยในวงการการท่องเที่ยว ตัวอย่างเช่น last-minute trip หรือ last-minute flight , R. last-minute

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ast[SUF] ผู้ซึ่ง
astro[PRF] ดาว
astern[ADJ] ทางท้ายเรือ, See also: ทางด้านหลังของเรือ
astern[ADV] ไปทางท้ายเรือ, See also: ไปทางด้านหลังของเรือ, Syn. backward
asthma[N] โรคหืด, See also: หืด
astray[ADV] พลัด, See also: หลง, หลงทาง, Syn. off the track, amiss, in the wrong way
astray[ADV] อย่างหลงผิด, See also: อย่างใจแตก
astute[ADJ] ฉลาด, See also: หลักแหลม, มีไหวพริบ, มีเล่ห์เหลี่ยม, Syn. cunning, crafty, shrewd
astound[VT] ประหลาดใจ, Syn. surprise, ameze
astride[PREP] คร่อม, See also: นั่งคร่อมบน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
astดูที่ SGOT
astarboard(อัสทรา'บอร์ด) adv. ทางกาบเรือด้านขวา (on the starboard)
astatic(เอสแทท'ทิค) adj. ไม่แน่นอน, ไม่มั่นคง, ไม่มีทิศทางที่แน่นอน. -astaticism n.
astatine(แอส'ทะทีน) n. ธาตุหายากชนิดหนึ่งมีสัญลักษณ์ At; at. no. : 85
aster(แอส'เทอะ) n. ต้นไม้ดอกจำพวกดอกเบญจมาศหรือดอกเก๊กฮวย,ส่วนที่มีรูปคล้ายดาว ในระหว่างการแบ่งตัวของเซลล์
aster-(คำเสริมหน้า) มีความหมายว่า " ดาว " (starlike)
asteraceous(แอสเทอเร'เซียส) adj. เกี่ยวกับพืชไม้ดอกตระกูล aster (aster family)
asteriated(แอสเทอ'รีเอทเทด) adj. มีลักษณะคล้ายดาว (showing asterism)
asterisk(แอส'เทอริสคฺ) n. เครื่องหมายดอกจันทร์ (*) , สิ่งที่มีลักษณะคล้ายดาว. -vt. ใส่เครื่องหมายดอกจันทร์หรือดาว ดอกจัน <คำแปล>* <เครื่องหมาย>เป็นอักขระตัวหนึ่ง มีอยู่บนแผงแป้นอักขระ เมื่อนำมาใช้ในคำสั่งระบบดอส สัญลักษณ์ * จะใช้แทนตัวอักษรใด ๆ ก็ได้ กี่ตัวก็ได้ (wildcards) ใช้เมื่อต้องการอ้างถึงชื่อแฟ้มข้อมูล เช่นถ้าใช้ A*.* หมายความถึง แฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยอักษร A และจะมีนามสกุลอะไรก็ได้ หรือถ้าใช้ *.COM ก็หมายความ ถึงแฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีนามสกุล COM ถ้าใช้ *.* ก็จะหมายถึงทุกแฟ้มข้อมูลที่มีอยู่ในสารบบ หรือในจานบันทึก ดู wildcards ประกอบ
asterism(แอส'เทอริสซึม) n. คุณสมบัติของผลึกแร่บางชนิดที่มีรูปคล้ายดาว, กลุ่มของดาว

English-Thai: Nontri Dictionary
aster(n) ดอกแอสเตอร์
asterisk(n) เครื่องหมายดอกจัน
astern(adv) ท้ายเรือ,ไปทางข้างหลัง
asteroid(adj) คล้ายดาว,เป็นรูปดาว
asteroid(n) ดาวเคราะห์
asthma(n) โรคหืด,โรคหอบ
asthmatic(adj) เกี่ยวกับโรคหืด,ซึ่งเป็นหืด
astigmatism(n) อาการตาพร่า
astir(adv) เคลื่อนไหวไปมา
astonish(vt) ทำให้ประหลาดใจ,ทำให้พิศวง,ทำให้ตกใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
astamonous; apandrousไร้เกสรเพศผู้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
astasia-abasia; abasia astasiaภาวะเดินไม่ได้เหตุยืนไม่อยู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
astelicไร้แกน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
astereognosisภาวะเสียการระลึกรู้โดยคลำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
asterixis; tremor, flappingอาการสั่นกระพือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
asternal rib; rib, abdominal; rib, falseซี่โครงไม่แท้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
astheniaอาการอ่อนเปลี้ย, อาการหมดแรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
asthenolithแอสทีโนลิท [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
asthenophobiaอาการกลัวอ่อนเปลี้ย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
asthenopia; eyestrain; ophthalmocopiaตาล้า, ตาเพลีย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Astasiaการยืนไม่ได้เนื่องจากกล้ามเนื้อทำงานไม่ประสานกัน [การแพทย์]
Asterเอสเตอร์ [การแพทย์]
Asterixisมือสั่น, การสั่นกระพือของมือ, อัสทีริกซิส [การแพทย์]
Asteroidดาวเคราะห์น้อย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
asteroidดาวเคราะห์น้อย, กลุ่มดาวจำนวนมากที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ อยู่ระหว่างดาวอังคารและดาวพฤหัส [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Asteroid Inclusionแอสเตอรอยด์อินคลูชัน [การแพทย์]
Asteroidsดาวเคราะห์น้อย [TU Subject Heading]
Astersแอสเตอร์ [TU Subject Heading]
Astheniaแอสทีเนีย, อาการ; อาการขาดกำลัง [การแพทย์]
Asthenic Habitusลักษณะผอมสูง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
asTalking via the phone (pron. )
astigmatismสายตาเอียง สาเหตุใหญ่เกิดจากกระจกตาที่มีความโค้งไม่เท่ากันในแต่ละแกน
astm (n ) สมาคมอเมริกันเพื่อการทดสอบวัสดุ
astrolabeนาฬิกาดาว
astrophysics (n ) ดาราฟิสิกส์
astroturf (n ) หญ้าเทียม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หืดหอบ[N] asthma, Syn. โรคหืดหอบ, Example: มีความเชื่อกันว่าเนื้อจระเข้นี้จะสามารถรักษาโรคต่างๆ ได้อาทิ โรคหืดหอบ ไอ ปวดเมื่อยตามร่างกาย มะเร็งเป็นต้น, Thai definition: ชื่อโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังชนิดหนึ่ง เกิดจากหลอดลมตอบสนองต่อสิ่งเร้าอย่างเฉียบพลันและรุนแรงกว่าที่เกิดขึ้นในคนทั่วไป ทำให้หลอดลมตีบแคบลงจนเกิดอาการหายใจไม่สะดวก
โหราศาสตร์[N] astrology
อย่างแปลกใจ[ADV] surprisingly, See also: astonishingly, Syn. อย่างประหลาดใจ, อย่างงุนงง, Example: ท่าทางของเขาทำให้เด็กน้อยต้องหันกลับมามองอย่างแปลกใจ
วิชาดาราศาสตร์[N] astronomy, Syn. ดาราศาสตร์, Example: วิชาโหราศาสตร์เป็นวิชาที่เก่าแก่โบราณมากที่สุด มีมาก่อนที่จะมีวิชาดาราศาสตร์
โหราศาสตร์[N] astrology, Example: ในประเทศที่ได้ชื่อว่าเจริญทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสูง โหราศาสตร์ก็ขยายเพิ่มความสำคัญขึ้นสวนทางกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างไม่น่าเชื่อ, Thai definition: วิชาว่าด้วยการพยากรณ์โดยอาศัยการโคจรของดวงดาวเป็นหลัก
หมอดู[N] fortune teller, See also: astrologer, forecaster, Syn. โหร, ผู้พยากรณ์, ผู้ทำนาย, Example: เป็นที่น่าแปลกใจว่าผู้หญิงสาวๆ ที่ฉลาดปราดเปรื่องหลายคนนิยมไปปรึกษาหมอดู หรือพวกคนทรงเป็นประจำ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ทำนายโชคชะตาราศี
โหร[N] astrologer, Syn. โหราจารย์, หมอดู, Example: แม่ทัพให้โหรดูฤกษ์ก่อนจะยาตราทัพ, Count unit: ท่าน, คน, Thai definition: ผู้พยากรณ์โดยอาศัยการโคจรของดวงดาวเป็นหลัก, ผู้ให้ฤกษ์และพยากรณ์โชคชะตาราศี
ปฏิทินโหราศาสตร์[N] astrological calendar, Thai definition: การนับวันเดือนปีตามหลักโหราศาสตร์
ขม[ADJ] bitter, See also: astringent, Ant. หวาน, Example: เฮโรอีนบริสุทธิ์มีลักษณะเป็นผงสีขาวรสขมไม่มีกลิ่น และเป็นเม็ดเล็กๆ ขนาดไข่ปลา, Thai definition: รสอย่างหนึ่งอย่างรสสะเดาหรือบอระเพ็ด
เครื่องหมายดอกจัน[N] asterisk, Example: ประโยคที่มีเครื่องหมายดอกจันอยู่หน้าประโยคแสดงว่าเป็นประโยคที่ใช้ไม่ได้, Thai definition: เครื่องหมายวรรคตอนแบบหนึ่ง เป็นรูปกลมๆ เป็นจักๆ ดังนี้ *

CMU English Pronouncing Dictionary
AST    AE1 S T
ASTA    AA1 S T AH0
ASTRO    AE1 S T R OW0
ASTLE    AE1 S AH0 L
ASTIN    AH0 S T IH1 N
ASTOR    AE1 S T ER0
ASTON    AE1 S T AH0 N
ASTER    AE1 S T ER0
ASTRA    AE1 S T R AH0
ASTLEY    AE1 S T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Aston    (n) (a1 s t @ n)
aster    (n) (a1 s t @ r)
astir    (j) (@1 s t @@1 r)
astern    (a) (@1 s t @@1 n)
asters    (n) (a1 s t @ z)
asthma    (n) (a1 s m @)
astral    (j) (a1 s t r @ l)
astray    (j) (@1 s t r ei1)
astute    (j) (@1 s t y uu1 t)
astound    (v) (@1 s t au1 n d)

German-Thai: Longdo Dictionary
Astronom(n) |der, pl. Astronomen| นักดาราศาสตร์
fast(adv) เกือบจะ เช่น Der Kuchen ist fast fertig. ขนมเค้กเกือบเสร็จแล้ว, See also: S. beinahe, zunahe
hast(vt) มี , See also: haben
läßt, See also: lassen
ausrasten(vt) |rastete aus, ist ausgerastet| เสียสติ, ก้าวร้าววู่วามจากการไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้
lästern(vi) |lästerte, hat gelästert| นินทา เช่น über jemanden lästern = นินทาเกี่ยวใครบางคน
zu Lasten gehenถูกหักออกจากบัญชี, คิดเงิน เช่น Diese Gebühr geht zu Ihren Lasten. ค่าธรรมเนียมนี้จะถูกหักออกจากบัญชีของคุณ, See also: Related: Lastschrift
Lastschrift(n) |die, pl. Lastschriften| รายการของเงินที่ถูกหักจากบัญชี, See also: A. Gutschrift
Tastatur(n) |die, pl. Tastaturen| แป้นพิมพ์ (ของเครื่องพิมพ์ดีด หรือ คอมพิวเตอร์)
Palast(n) |der, pl. Paläste| พระราชวัง, See also: Schloss, Burg

Japanese-English: EDICT Dictionary
夔鳳文;き鳳文[きほうもん, kihoumon] (n) (obsc) (See 文様) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc. [Add to Longdo]
[もと, moto] (n) (See 酒母,元・もと・1) yeast mash [Add to Longdo]
鱮;鰱[たなご;タナゴ, tanago ; tanago] (n) (uk) bitterling (any fish of subfamily Acheilognathinae, esp. species Acheilognathus melanogaster) [Add to Longdo]
〜朝時代[〜ちょうじだい, ~ choujidai] (exp) the era of the ... dynasty; the ... reign [Add to Longdo]
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC [Add to Longdo]
ASEAN[アセアン, asean] (n) Association of Southeast Asian Nations; ASEAN [Add to Longdo]
BBC[ビービーシー, bi-bi-shi-] (n) British Broadcasting Corporation; BBC [Add to Longdo]
FFT[エフエフティー, efuefutei-] (n) fast-fourier-transform; FFT [Add to Longdo]
M理論[エムりろん, emu riron] (n) M-theory ("master theory" that unifies the five superstring theories) [Add to Longdo]
NHK[エヌエッチケー, enuecchike-] (n) (See 日本放送協会) Japan Broadcasting Corporation; Nihon Housou Kyoukai; NHK [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
惊人[jīng rén, ㄐㄧㄥ ㄖㄣˊ, / ] astonishing, #4,747 [Add to Longdo]
[ruì, ㄖㄨㄟˋ, ] astute; perspicacious; farsighted, #10,375 [Add to Longdo]
航天员[háng tiān yuán, ㄏㄤˊ ㄊㄧㄢ ㄩㄢˊ, / ] astronaut, #10,560 [Add to Longdo]
哮喘[xiào chuǎn, ㄒㄧㄠˋ ㄔㄨㄢˇ, ] asthma, #11,570 [Add to Longdo]
宇航员[yǔ háng yuán, ㄩˇ ㄏㄤˊ ㄩㄢˊ, / ] astronaut, #11,950 [Add to Longdo]
精明[jīng míng, ㄐㄧㄥ ㄇㄧㄥˊ, ] astute; skilled, #12,229 [Add to Longdo]
天文[tiān wén, ㄊㄧㄢ ㄨㄣˊ, ] astronomy, #15,253 [Add to Longdo]
[hài, ㄏㄞˋ, / ] astonish; startle, #17,824 [Add to Longdo]
[yà, ㄧㄚˋ, / ] astounded, #19,436 [Add to Longdo]
小行星[xiǎo xíng xīng, ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄥ, ] asteroid; minor planet, #26,895 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アスタリスク[あすたりすく, asutarisuku] asterisk (*) [Add to Longdo]
インフラ[いんふら, infura] infrastructure [Add to Longdo]
インフラストラクチャ[いんふらすとらくちゃ, infurasutorakucha] infrastructure [Add to Longdo]
カットアンドペースト[かっとあんどぺーすと, kattoandope-suto] cut and paste [Add to Longdo]
キャスト[きゃすと, kyasuto] cast (vs) [Add to Longdo]
グループ同報[グループどうほう, guru-pu douhou] group broadcast [Add to Longdo]
コントラスト[こんとらすと, kontorasuto] contrast [Add to Longdo]
シングルキャスト[しんぐるきゃすと, shingurukyasuto] single cast [Add to Longdo]
ネットワークインフラ[ねっとわーくいんふら, nettowa-kuinfura] network infrastructure [Add to Longdo]
バスマスタ[ばすますた, basumasuta] bus master [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
天文学[てんもんがく, tenmongaku] Astronomie [Add to Longdo]
宇宙帽[うちゅうぼう, uchuubou] Astronautenhelm [Add to Longdo]
宇宙飛行士[うちゅうひこうし, uchuuhikoushi] Astronaut [Add to Longdo]
星占い[ほしうらない, hoshiuranai] Astrologie, Horoskop [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top