Search result for

zyklen

(53 entries)
(0.0708 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -zyklen-, *zyklen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา zyklen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *zyklen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I've been stuck here for 200 microcycles.Ich bin seit 200 Mikrozyklen hier. TRON (1982)
Want me to slow down your power cycles for you?- Soll ich deine Kraftzyklen drosseln? TRON (1982)
This is the holding area for the lightcycles.- Hier werden Lichtzyklen aufbewahrt. TRON (1982)
The history begins many cycles and sequences ago... on Sullam Voe.Die Geschichte beginnt vor vielen Zyklen und Sequenzen auf Sullam Voe. The Return (1985)
- Huh? That you'd pay her in two menstrual cycles, you moron.Dass du sie nach zwei Menstruationszyklen bezahlst. Salvador (1986)
Since nineteen hundred and fifty-eight, the second was defined as the equivalent of nine billion, one hundred and ninety two million, six hundred and thirty one thousand, seven hundred and fifty eight radiation cycles of the caesium atom.Seit 1958 ist die Sekunde definiert als Äquivalent von 9.192.631.770 Radiationszyklen eines Cäsium-Atoms. Isle of Flowers (1989)
Everything moves in cycles so twice a century the ocean let's us know just how small we really are.Alles bewegt sich in Zyklen. Zweimal in jedem Jahrhundert lässt der Ozean uns spüren, wie winzig wir sind. Point Break (1991)
Yep, cycles.Ja, ZyklenSlacker (1990)
I took a trace from the last person to use the transporter and compared her cell functions at that time to what they are now.Ich nahm eine Spur von der Person, die als Letzte im Transporter war. Ich verglich die Zellfunktionszyklen von dieser Zeit mit den jetzigen. Clues (1991)
Not until the shape has gone through several hundred computational cycles.Erst nach mehreren hundert ZyklenI Borg (1992)
If these cycles damage a human brain, who knows the risk to a Vulcan?Wer weiß, wie sich diese Zyklen auf ein vulkanisches Gehirn auswirken? Ex Post Facto (1995)
Eight cycles per second.Acht Zyklen pro Sekunde. D.P.O. (1995)
I ask only that he be returned to us to face the judgment of his own people.Sie sind frei. Frei? Das Verbrechen der Spionage fordert mindestens 15 StrafzyklenRules of Engagement (1996)
We Klingons are not concerned with matters of fact and circumstance."STRAFZYKLEN" Er interessierte sich für Argrathi-Technologie und fragte zu viel. Rules of Engagement (1996)
I see.Ich bin schon seit sechs Zyklen allein hier. Rules of Engagement (1996)
It's designed to cycle at 'I 5 flashes a second, to induce "the photic driving response".Sonst sind es 15 Zyklen pro Sekunde. Das könnte Hirnstromreaktionen auslösen. Wetwired (1996)
Over the last three trading cycles there's been an increase of seven and three-quarters a decrease of two and an eighth, and another increase of 11 and three-eighths. Oh.In den letzten drei Handelszyklen gab es einen Anstieg von siebendreiviertel, einen Rückgang von zweieinachtel und einen weiteren Anstieg von elfdreiachtel. Ferengi Love Songs (1997)
Life runs in cycles.Das Leben muss seine Zyklen haben. Lovers of the Arctic Circle (1998)
sun spot cycles;Die Sonne zeigt ZyklenPi (1998)
It refers to life cycles in the natural world.- Es geht um Wechselwirkungen verschiedener Lebenszyklen in der Natur. Charisma (1999)
How could you possibly know that? Because I also downloaded data regarding their life cycles.Ich habe auch Daten über ihre Lebenszyklen heruntergeladen. The Voyager Conspiracy (1999)
We were brought there five cycles ago from a number of different worlds.Wir wurden vor fünf Zyklen aus verschiedenen Welten dorthin gebracht. Rules of Engagement (1999)
Stan, let me sing you a little song about the menstral cycle! I think it might clear things up for you!Ich singe dir ein Lied über Monatszyklen vor, ich denke, das hilft dir weiter. Are You There God? It's Me, Jesus (1999)
And that's my song about the menstral cycle!Und das war mein Lied über Monatszyklen, Stan. Are You There God? It's Me, Jesus (1999)
This will keep a record of your REM cycles.Das hier überwacht Ihre REM-ZyklenUnimatrix Zero (2000)
After the initial eight cycles, you will have another battery of tests.Nach den anfänglichen 8 Zyklen haben Sie eine weitere Testserie. Wit (2001)
"Eight cycles of chemotherapy.""8 Zyklen Chemotherapie." Wit (2001)
All cycles are at the full dose.Alle Zyklen mit voller Dosis. Wit (2001)
- Eight cycles of Hex and Vin at full dose.- 8 Zyklen Hex und Vin, volle Dosis. Wit (2001)
The Etruscan, Sumerian and Dradian have their own cycles.Die Etrusker, Sumerer und Dradianer hatten eigene ZyklenOffspring (2001)
Only a few older ones maintain their normal cycles for research purposes.Einige behalten zu Forschungszwecken ihre normalen ZyklenFemale Trouble (2001)
They also believe that the universe goes through repeated cycles of rebirth.Auch für sie gibt es solche Zyklen der Wiedergeburt. Cold Front (2001)
Have you missed any regeneration cycles?Ließen Sie Regenerationszyklen aus? Human Error (2001)
Elack and I promised each other this when we were joined over 350 cycles ago.Elack und ich versprachen dies einander, als wir vor mehr als 350 Zyklen vereinigt wurden. Crichton Kicks (2002)
It's been one hundred and fifty cycles since I've since I've felt for someone the way you do for her.Es sind einhundertfünfzig Zyklen vergangen, seitdem ich... ..seitdem ich das für jemandem gefühlt habe... ..was du für sie fühlst. John Quixote (2002)
Military campaigns can last for many cycles.Militärkampagnen können mehrere Zyklen dauern. Natural Election (2002)
Those of us born on a Command Carrier can retain an embryonic fetus for up to seven cycles.Alle, die auf einem Kommandoschiff geboren wurden, können einen Fötus für etwa 7 Zyklen bewahren. Natural Election (2002)
Perhaps four cycles before I met you.Vielleicht von vor 4 Zyklen, bevor ich dich getroffen habe. Natural Election (2002)
Jool told us every few cycles the magnetics drop low enough for the dig team to remain there for a while.Jool sagte uns, alle paar Zyklen gehen die Magnetstürme so weit zurück, dass das Ausgrabungsteam dort eine Weile arbeiten kann. What Was Lost: Part 1 - Sacrifice (2002)
This is the greatest archeological discovery of the last one thousand cycles!Das ist die bedeutendste archäologische Entdeckung der letzten tausend ZyklenWhat Was Lost: Part 1 - Sacrifice (2002)
Twelve thousand cycles ago, Arnesskan priests worshipped.Vor zwölftausend Zyklen beteten hier arnesskanische Priester. What Was Lost: Part 1 - Sacrifice (2002)
I could resist it for cycles.Ich könnte Ihnen für Zyklen widerstehen. What Was Lost: Part 1 - Sacrifice (2002)
I am 293 cycles.Ich bin 293 ZyklenWhat Was Lost: Part 1 - Sacrifice (2002)
You see, Luxan... the process that strips away cycles of age, when it hits living flesh... absorbs the molecular signature of whatever it touches.Siehst du, Luxaner... Der Vorgang, der ganze Alterszyklen wegwischt, absorbiert, wenn er lebendes Fleisch trifft... die Molekularsignatur von allem, was er berührt. What Was Lost: Part 1 - Sacrifice (2002)
Jool told us every few cycles, the magnetics drop low enough for the dig team to remain there for a while.Jool sagte, alle paar Zyklen sinkt die magnetische Feldstärke tief genug... .. damit das Ausgrabungsteam Zeit zum Arbeiten hat. What Was Lost: Part 2 - Resurrection (2002)
I've looked for the Darnaz Triangle for 20 cycles.Ich suche seit 20 Zyklen nach dem Darnaz-Dreieck. What Was Lost: Part 2 - Resurrection (2002)
They're the same priests that were here 12,000 cycles ago.Das sind dieselben Priester, die schon vor 12.000 Zyklen hier waren. What Was Lost: Part 2 - Resurrection (2002)
They have 12,000 cycles of catching up.Sie müssen 12.000 Zyklen nachholen. What Was Lost: Part 2 - Resurrection (2002)
You could say I've gone through a rather dramatic transformation.Ich durchschritt dramatische VeränderungszyklenAnger Management (2003)
I plan to have my men back on board with the Captain and Trip long before those ships arrive.Schon ein paar Kilo decken unsere Kosten für die nächsten zehn ZyklenThe Xindi (2003)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Steckzyklen {pl}mating cycles [Add to Longdo]
Zyklus {m} | Zyklen {pl}cycle | cycles [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Zyklen [tsɵklən] (n) , pl.
     cycles
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top