Search result for

zunders

(54 entries)
(0.0793 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -zunders-, *zunders*, zunder
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา zunders มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *zunders*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That old house is like a matchbox.Das Haus brennt wie ZunderNeighbors (1981)
It went up like a Roman candle.Sie hat gebrannt wie ZunderMannequin (1987)
I knew that old cabin. I knew that it would burn fast.Ich wusste, dass die Hütte brennen würde wie ZunderMonkey Shines (1988)
I hope you're happy, Bart!- Das war der richtige ZunderBart vs. Thanksgiving (1990)
Fire up that puppy! Keep it stoked!Gib dem guten Stück Zunder und halt es am Brennen. Flipper (1996)
Drive on down, A.J.!- 238! - Gib ihm ZunderArmageddon (1998)
I mean, those East Compton girls wanted to grill our asses.Diese East Compton Mädels wollen uns Zunder geben. Bring It On (2000)
Bring the tinder!Bringt ZunderLa guerre et la paix (2000)
Plus some customers just start combustingDass manche Leute brennen wie Zunder Once More, with Feeling (2001)
I need you to give me a hand and help light the fuse on this powder keg.Ich bräuchte eure Hilfe damit, den Zunder hier mal zum Brennen zu bringen. Life of the Party (2003)
Our pier was like a matchbook...Unser Pier brannte wie ZunderThe Five People You Meet in Heaven (2004)
Here comes the gas.Hier kommt der ZunderEveryone's Hero (2006)
It went up awfully fast.Der brennt wie ZunderDeck the Halls (2006)
Give 'em hell.Gib ihnen ZunderColumns (2007)
You should be terrified. I hope you burn like a candle, you miserable son of a bitch.Sie haben zu Recht Angst, ich hoffe, Sie brennen wie Zunder, Sie mieser Kerl. Flame Red (2008)
tinder.Ich gebe dem Atem ZunderSacramentum Gladiatorum (2010)
Whale oil. Stuff burns like a miracle from God.Walfischöl, das brennt wie ZunderPirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
- so he doesn't bleed out.- Wenn wir hier raus sind, müssen wir etwas Zunder finden und die Wunde ausbrennen, damit er nicht verblutet. Triggerfinger (2012)
Like everyone else in this tinder stick city.Wie alle Bewohner dieser Stadt aus knisterndem ZunderHellbenders (2012)
Gave them Huns hell, I heard.- Er hat den Hunnen Zunder gegeben. Bone for Tuna (2012)
- The flame was too weak.Da ist viel zu wenig ZunderThe 100 Year-Old Man Who Climbed Out the Window and Disappeared (2013)
Stick that thing out there, go to work.Trotz Friedensbewegung geben Sie denen ZunderWhite House Down (2013)
Your school uniform would go up in flames. Okay.Und deine Schuluniform brennt wie ZunderRubinrot (2013)
Without warning, fires rip through these tinder-dry plains.Ohne Vorwarnung rasen Feuer durch die Zunder-trockenen Ebenen. Savannah (2013)
This film will burn like wildfire! Shoot!Das Zeug brennt wie ZunderFramed for Murder (2013)
♪ It's a road of wonder ♪ ♪ a trail of food ♪Eine Straße der Wunder, hier gibt es manchmal ZunderAnatomy Park (2013)
It is the tinder on which you burn.Er ist der Zunder, der euch verbrennt. Guardians of the Galaxy (2014)
-THESE WOODS ARE A TINDERBOX.- Dieser Wald brennt wie ZunderRaven's Touch (2015)
- 'fore it catches us. - So you hightailin' it halfway, to Minnie's Haberdashery?Darum gebt ihr Zunder bis zu Minnies Miederwarenladen? The Hateful Eight (2015)
I heard you gave those Blue Bellies sweet hell.Sie haben den Blauröcken ordentlich Zunder gegeben. The Hateful Eight (2015)
An old guy just lit you up.Ein alter Mann gab dir ZunderStick (2015)
Most of this country is like dry tinder,Der größte Teil des Landes ist ähnlich trockenem ZunderFugitive (2015)
I have a tinderbox somewhere.Ich habe irgendwo eine Zunderbüchse. The Woman Who Lived (2015)
Are we just gonna make a Tinder app for potential meta-humans?Entwickeln wir einfach eine Zunder-App für potenzielle Meta-Menschen? The Fury of Firestorm (2015)
Quarter-saw the timber and start building.Viertelt das Zunderholz und fangt an zu bauen. The Door (2016)
Concentrate, Del Rey, I got six whales coming into town.Konzentration! Sechs Kapazunder kommen in die Stadt. Landslide (2016)
And then finally, kindling... and tinder.Und schließlich... Kleinholz. Und ZunderChapter 54 (2017)
And, finally, you strike your match... you ignite your kindling... and then you blow.Schließlich entzündet man das Streichholz... und den Zunder. Dann pustet man. Chapter 54 (2017)
And they taught me how to make a fire without even a flint.Und sie zeigten mir, wie man ein Feuer macht, ohne überhaupt Zunder zu haben. The Big Trail (1930)
- Thousands of roofs going up like tinder.- Tausende Dächer brennen wie ZunderQuo Vadis (1951)
- She wouldn't dare tell my father.- Die wird dir Zunder geben! The 400 Blows (1959)
Hey, Travis. With a cannon like that, them Santa Anna fellas can just sit up there and give us what for, can't they?Mit so einer Kanone kann uns Santa Ana ordentlich Zunder geben! The Alamo (1960)
If those devils come back and try any rough stuff... we'll fight them together like we did just now on the floor.Wenn die Knaben sie rannehmen, geben wir beide ihnen ZunderDr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964)
The bush is like tinder.Der Busch ist trocken wie ZunderWall of Flames: Part 1 (1966)
Push 'em around. You know the bit.- Gib ihnen ZunderThe Great Impersonation (1966)
- Right behind you! I--Der Busch brennt wie zunderJudy Strikes Back (1968)
Needs more gelignite.Braucht mehr ZunderWilly Wonka & the Chocolate Factory (1971)
He's oversimplifying.Der gibt ihnen ZunderL'aventure, c'est l'aventure (1972)
This is your detonator.Das ist dein ZunderThe Towering Inferno (1974)
Take your detonator, pull the plug.Nimm den Zunder und zieh am bolzen. The Towering Inferno (1974)

German-Thai: Longdo Dictionary
Zigarettenanzünder(n) |der, pl. Zigarettenanzünder| ไฟแช็ค, See also: S. das Feuerzeug, R. das Streichholz,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zunder {m} | brennen wie Zunder | jdm. Zunder gebentinder | to burn like tinder | to give someone hell [Add to Longdo]
Zunderbüchse {f} | Zunderbüchsen {pl}tinderbox | tinderboxes [Add to Longdo]
Zunderholz {n}spunk [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top