Search result for

zopfs

(54 entries)
(1.3171 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -zopfs-, *zopfs*, zopf
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา zopfs มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *zopfs*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She's quiet, with a braid that long, and a bow like my Natalya's.Sie ist ruhig, ein langes Zopf, eine Schleife, wie Natalja sie trägt. Bez svideteley (1983)
The girl with the braid.Die mit dem ZopfMatador (1986)
I have a braid, too. But not so showy.Ich habe auch einen Zopf, nur weniger skandalös. Matador (1986)
He has cut off his queue. And instead of a camel, he has got a car.Er hat seinen Zopf abgeschnitten, und statt eines Kamels hat er ein Auto. The Last Emperor (1987)
Cut off my queue.- Schneid meinen Zopf ab. The Last Emperor (1987)
And then she sees a pigtail, a diamond earring... a hint of silk at the throat.Und dann sieht sie einen Zopf, einen Diamant-Ohrring, einen Hauch Seide am Hals. The True Bride (1988)
I ran around in a little short skirt, and my hair came down to my ass.Nun, ich rannte im kurzen Fransenrock rum mit einem Zopf biz zum Arsch. Tie Me Up! Tie Me Down! (1989)
We haven't hit a single braid yet!Ist doch immer noch dran, der ZopfErik the Viking (1989)
She had golden hair in a pigtail.Goldene Haare, ein langer ZopfLa Femme Nikita (1990)
Only Caroline could touch her pigtail. No one else.Nur sie durfte ihren Zopf anfassen, sonst niemand. La Femme Nikita (1990)
I realized by his pigtail and his embroidered robe that he must be Chinese.Am Zopf und am bestickten Mantel erkannte ich ihn als Chinesen. The Adventure of the Western Star (1990)
Four-eyes and the patch girl.Brillenschlange und Zopfliese. It (1990)
♫ She's a lady ♫* She's a lady * Untertitel: zopfandy@live.at Bound (1996)
♫ Oh, oh, oh, she's a lady ♫* Whoa, whoa, whoa, she's a lady * Untertitel: zopfandy@live.at Bound (1996)
♫ Talkin' about that little lady ♫* Talking about that little lady * Untertitel: zopfandy@live.at Bound (1996)
♫ And the lady is mine ♫* And the lady is mine * Untertitel: zopfandy@live.at Bound (1996)
And now it's a Shabbat challah cutter, right?Und jetzt ist es ein Hefezopfmesser für den Sabbat. Saving Private Ryan (1998)
You ought to know this before your latest lost cause confesses.Bevor lhr nächstes "Justizopfer" Sie durch ein Geständnis in die Pfanne haut: True Crime (1999)
The braid!Der ZopfWhat Lies Beneath (2000)
Where's the braid?Wo ist der ZopfWhat Lies Beneath (2000)
- That's so bad. And so's the ponytail.Der Zopf ist auch schrecklich. Shanghai Noon (2000)
You're very vain.Wenn du erst mal 70 bist, ist dein Zopf wieder wie neu. Shanghai Noon (2000)
Hey, it's me.Hey, ich bin's. Warum hast du ihm den Zopf abgeschnitten? Shanghai Noon (2000)
He didn't teeth brush this morning.Und den Zopf schneide ich... Shanghai Noon (2000)
I mean, its always the pigtail and bouncing around you know, with the eye slanted and all that.Immer mit diesem Zopf, mit dem Herumgehüpfe und den schräg gestellten Augen und all dem. Bruce Lee: A Warrior's Journey (2000)
Thank you, but they require my supervision.- Dein Zopf gefällt mir. Ashes to Ashes (2000)
You had a long braid.Du hattest einen langen ZopfAli (2001)
You called me "Little Indian Girl" 'cause I wore my hair in a braid.Du nanntest mich "Kleines Indianer Mädchen" 'weil ich mein Haar als Zopf trug. Ali (2001)
Priscilla's freaking out now that Janey's lost her ponytail.Priscilla kriegt einen Anfall, wenn sie Janey ohne Brille und Zopf sieht. Not Another Teen Movie (2001)
- Did you see their pastries?Hast du gesehen, die haben da drin Hefezopf gegessen. Old Men in New Cars: In China They Eat Dogs II (2002)
- It was a cinnamon roll.Es war Plunder. - Es war HefezopfOld Men in New Cars: In China They Eat Dogs II (2002)
I know what a Danish looks like.Ich denke, ich kenne den Unterschied zwischen Hefezopf und Plunder. Old Men in New Cars: In China They Eat Dogs II (2002)
Lovely nose, and with a little braid on the side.Eine kleine Stupsnase. Und dann dieser Zopf an der Seite... Asterix and Obelix Meet Cleopatra (2002)
The one with the nice braid.Die mit dem hübschen ZopfAsterix and Obelix Meet Cleopatra (2002)
Especially the one with the braid.Vor allem der mit dem ZopfAsterix and Obelix Meet Cleopatra (2002)
Have you seen my sweater, the cable knit?Hast du meinen Pullover mit dem Zopfmuster gesehen? The Weight (2002)
Cut off his top knot.Schneiden wir ihm den Zopf ab. The Last Samurai (2003)
And then she braided my hair into a pretty ropeUnd dann hat sie meine Haare zu einem schönen Zopf geflochten. Oseam (2003)
They were tugging on my braid.Sie haben an meinem Zopf gezogen. The Princess Diaries 2: Royal Engagement (2004)
According to that team that crashed in the Andes, human flesh tastes like frogs' legs.Laut der Absturzopfer in den Anden schmeckt Menschenfleisch wie Froschschenkel. The Man in the Bear (2005)
Well, he bawled after he wetted his pants! I remember he liked pulling your plait!Außerdem hat er immer an deinem Zopf gezogen, stimmt's? Dragon Tiger Gate (2006)
I had short hair then.Ich hatte doch gar keinen ZopfDragon Tiger Gate (2006)
Put your hair back.Mach dir einen ZopfGlass House: The Good Mother (2006)
That is, until the time I picked him up to go to the groundbreaking for the new chemistry research building, and he was wearing a cable-knit sweater that had "date" written all over it.Das heißt, bis ich ihn zur Grundsteinlegung des neuen Chemiegebäudes abholte und er einen Zopfmusterpulli trug, der stark nach Date aussah. 'S Wonderful, 'S Marvelous (2006)
- I'll French braid it.- Einen französischen ZopfGo, Bulldogs! (2006)
She's the only collapse victim whose body temperature...Sie ist das einzige Einsturzopfer deren Körpertemperatur-- Alone (2007)
- Well, hello, Mr. Plaitpoint.Hallo, Mr. Zopfheini. My Name Is Bruce (2007)
And we see this billy goat has Sammy by the pigtails.Ich will meinen Fotoapparat aus der Tasche holen, da hören wir einen Schrei und sehen, dass der Bock Sammy am Zopf erwischt hat. A House Divided (2007)
Oh, mai, ty Lee needs your help untangling her braid.Oh Mai, Ty Lee braucht deine Hilfe beim Zopf flechten. The Headband (2007)
I will come to you before dawn, just as the flowers came... just as my plait of hair came.Vor Morgengrauen bin ich bei dir. So, wie die Blumen kamen. So, wie mein ZopfAffinity (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
ZOPFI    Z OW1 P F IY0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zopf {m}braid [Am.]; plait [Add to Longdo]
Zopf {m}pigtail [Add to Longdo]
Zopfelfe {f} [ornith.]Black-breasted Plovercrest [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top