Search result for

zoffs

(54 entries)
(0.0761 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -zoffs-, *zoffs*, zoff
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา zoffs มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *zoffs*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Donnie Azoff.แบ็กส์ แอสอฟ The Wolf of Wall Street (2013)
Diamond Donnie Azoff.เพชรแบ็กส์ แอสอฟ The Wolf of Wall Street (2013)
You know, five years ago, when I started Stratton Oakmont with Donnie Azoff, I knew the day would eventually come where I'd have to be moving on.คุณรู้, ห้าปีที่ผ่านมาเมื่อฉันเริ่ม สทแร โทน โอคมอนท กับแบ็กส์ แอสอฟ ฉันรู้ว่าวัน The Wolf of Wall Street (2013)
We sure had some rousing ones, didn't we?Wir hatten ganz schön heftigen Zoff, oder? The Outrage: Part 2 (1980)
Sir, this is Commander Damon, operations officer.Damon, Einsatzoffizier. Sehr erfreut, Mr. Lasky. The Final Countdown (1980)
Strike Force, this is Strike Leader.Hier spricht der Einsatzoffizier: The Final Countdown (1980)
I'll just walk right in there and I'll be my sweet self.Sonst gehe ich nämlich da rein und mache ein bisschen ZoffAgainst All Odds (1984)
I mean, we've never had a beef.Wir hatten nie Zoff miteinander. Knight Song (1985)
I know you have domestic troubles, but you got to cool out, relax.Ich weiß, du hast zu Hause Zoff. Du musst ruhig und locker werden. Beverly Hills Cop II (1987)
"My boyfriend's back and there's gonna be trouble."Mein Freund ist zurück und gleich gibt es Zoff." Good Morning, Vietnam (1987)
~ Could be trouble ~~ Könnte Zoff geben... ~ Roxanne (1987)
- No hassles.- Kein ZoffThe Presidio (1988)
See, I don't look for trouble.Ich bin nicht auf Zoff aus. New York Stories (1989)
Now, may I present our new gunner.Darf ich vorstellen, unser neuer Geschützoffizier. Star Trek V: The Final Frontier (1989)
The cops didn't give you too much trouble?Haben die Bullen viel Zoff gemacht? RoboCop 2 (1990)
May and I had a fight, and if she could go for a ride with me, I'd really appreciate it.May und ich haben uns gezofft. Ich wollte fragen, ob ich sie ausführen darf. Desperate Hours (1990)
What, does Donna got you in a state?Was ist, hast du Zoff mit Donna? Jungle Fever (1991)
I don't want any trouble.Ich will keinen ZoffGladiator (1992)
See, trouble be my middle name.Zoff ist mein zweiter Vorname. Gladiator (1992)
Trouble be his pseudonym.Zoff ist sozusagen sein Pseudonym. Gladiator (1992)
- Are you not getting on?- Habt ihr Zoff miteinander? Hard Boiled (1992)
I told you, no paper, no trouble.- Ich sagte: "Kein Papier, kein Zoff." Malcolm X (1992)
Well. I seem to remember a couple of newlyweds that moved in next door to me that I thought would never stop fighting.Ich weiß noch, wie neben mir frisch Vermählte eingezogen sind, die sich ewig gezofft haben. Luck Be a Taylor Tonight (1992)
Operations Officer, Lt Cmdr Data.Einsatzoffizier, Lieutenant Commander Data. Conundrum (1992)
Contact the Operations Officer to assist you.Ich stelle Ihnen den Einsatzoffizier zur Seite. Conundrum (1992)
After with Hua Na guarrel After building, again guarrel with An Ba LuoDie waren sogar 2. Dann bekam ich Zoff mit Juana und später auch mit Amparo. Kika (1993)
I see that you're looking for trouble!Wie ich sehe, suchst du ZoffFelidae (1994)
Always.Sind Sie bereit für etwas ZoffNothing But the Truth (1994)
Agent Bozoff will take over.Agent Bozoff übernimmt diese. The Host (1994)
Mmm-hmm.ZoffClockers (1995)
"Just by eye." You and him never had any static?"Nur vom Sehen." Du und er hatten nie ZoffClockers (1995)
I hope the guy who finds it uses it uptown, not here for once!Der Typ, der die findet, macht hoffentlich Zoff in Paris. La Haine (1995)
Just a couple of minutes.Wir machen keinen ZoffLa Haine (1995)
We won't make trouble!Wir sind Freunde. Wir machen keinen ZoffLa Haine (1995)
You guys are always fussing'!Ihr zofft euch ständig! La Haine (1995)
- He got with some bad reptiles.Sie hatte Zoff mit ein paar wirklich üblen Reptilen. Advise and Repent (1995)
I get the feeling it's not that way between you and Dax, or... you and Chief O'Brien but then you're not a revered figure in their religions.Mein Name ist Quark, oberster Finanzoffizier der Ferengi-Allianz. Ich will Ihnen ein geschäftliches Angebot unterbreiten. Starship Down (1995)
I didn't know you felt like breaking all your clubs and getting in a contest with your caddy.Ich wusste nicht, daß Ihnen danach war, all Ihre Schläger zu zerbrechen... und mit Ihrem Caddie zu zoffen. Tin Cup (1996)
- Thor, were you fighting with the narrator?- Hattest du Zoff mit dem Erzähler? George of the Jungle (1997)
I haven't had a fight since school.Ich hatte seit der Schule keinen Zoff mehr. Also los! Komm schon! Topless Women Talk About Their Lives (1997)
Princess Fedora Romazov is a widow...and she's in a hurry.- Was, schon? Die Fürstin Fedora Romazoff - Die Witwe.... es eilt Fedora (1997)
The Princess?- Fedora Romazoff! - Die Fürstin? Fedora (1997)
Nog and Stolzoff, you're with me. We'll do the "must-haves."Nog, Stolzoff und ich kümmern uns um das "Brauchen-wir-unbedingt", Empok Nor (1997)
Stolzoff, you go with him.Stolzoff, Sie gehen mit ihm. Empok Nor (1997)
Well, I'm not convinced Stolzoff was right about our Cardassian friends.Ich weiß nicht, ob Stolzoff Recht hatte, was die Cardassianer betrifft. Empok Nor (1997)
Stolzoff to O'Brien!Stolzoff an O'Brien! Empok Nor (1997)
Stolzoff was supposed to be watching Pechetti's back.Stolzoff hielt Pechetti den Rücken frei. Empok Nor (1997)
Stolzoff was my friend.Ich war mit Stolzoff befreundet. Empok Nor (1997)
I think Stolzoff would've liked that.Ich denke, Stolzoff hätte das gefallen. Empok Nor (1997)
- If you mean about stealing the money-- - And my brother's ashes... and all the trouble your little boyfriend got Bill into at school.Und die Asche und der Zoff, den dein Lover bereitet. The Opposite of Sex (1997)

CMU English Pronouncing Dictionary
AZOFF    AE1 Z AO0 F
LATZOFF    L AE1 T Z AO0 F
LATZOFF    L AE1 T S AO0 F

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Azoff    (n) (a1 z o f)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top