Search result for

zofe

(61 entries)
(0.0135 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -zofe-, *zofe*
Possible hiragana form: ぞふぇ
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา zofe มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *zofe*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Yes, but we just do not have time ...- Nein, die Zofe kommt erst um acht. Le guignolo (1980)
Her maid was here to say they had visitors and the young lady couldn't come at three.Die Zofe war da, hat gesagt, es wären Gäste gekommen, da könne das Fräulein um drei nicht. Oblomov (1980)
Ilya Ilyich, the Ilyinskys' maid is asking for you.Ilja Iljitsch, die Zofe der Iljinskis fragt nach Ihnen. Oblomov (1980)
The suicide weapon appears to have been a two-bar electric fire and the images for posterity were taken by a police photographer.Die Selbstmordwaffe schien ein zweistrahliger Heizofen zu sein, und die Bilder für die Nachwelt machte ein Polizeifotograf. The Falls (1980)
First I was graced with the presence of Mrs. Talmann... two servants, a maid and a meal served on silver-plate.Zuerst hatte ich Mrs. Talmann, zwei Diener, eine Zofe und ein Mahl auf Silbergeschirr. The Draughtsman's Contract (1982)
Where's my girl?Wo ist meine ZofeThe Cross of St. Ciricus (1986)
How are you getting on with Madame de Tourvel's maid?Wie läuft's mit der Kammerzofe von Madame de Tourvel? Ehrlich gesagt ist es etwas langweilig. hätte ich mich nur das eine Mal mit ihr abgegeben. Dangerous Liaisons (1988)
And a thermostat on a home furnace...Und ein Thermostat an einem normalen Heizofen... The 'Burbs (1989)
If it burns firewood, I can help.Mit einem Holzofen kenne ich mich aus. Kiki's Delivery Service (1989)
Uh, your maid has done well in preparing for your reception.Eure Zofe hat Eure Ankunft gut vorbereitet. The Charnel Pit (1990)
"I remain, your servant. Catherine."In Demut, Eure Zofe Catherine. The Charnel Pit (1990)
My Lord, the servant girl is missing.Monsieur, die Zofe ist verschwunden. The Charnel Pit (1990)
My maid had a key. I saw no need to disturb anyone.Meine Zofe hatte den Schlüssel, daher habe ich Sie nicht informiert. The Charnel Pit (1990)
You! I've had someone watch the inn since your servant escaped, but she hasn't gone the one place she would certainly go.Ich habe das Gasthaus beobachten lassen, seit Eure Zofe geflohen ist. The Charnel Pit (1990)
For example, here one is of more recent hearths eléctricas.Hier ist zum Beispiel der neuste elektrische Heizofen eingesetzt. The Adventure of the Cheap Flat (1990)
Who turned on the heat?Er hat den Heizofen angemacht. The People Under the Stairs (1991)
If they are not met, we will take you and your twin And turn the bedrock under Tromaville Into a nuclear furnace.Wenn diese nicht erfüllt werden, werden wir durch dich und deinen Bruder den Boden unter Tromaville in einen nuklearen Schmelzofen verwandeln! Class of Nuke 'Em High Part 3: The Good, the Bad and the Subhumanoid (1994)
- lt's wood.- Ein Holzofen. My Dinner with Wilson (1994)
- lt's wood.- Ein Holzofen. My Dinner with Wilson (1994)
There was a wood-burning stove right in the middle of the room.Da war ein Holzofen genau in der Mitte des Zimmers. Lazarus (1994)
No, the faithful handmaiden.Nein, die getreue ZofeThe Mirror Has Two Faces (1996)
Not without some serious smelling salts and a heater.Nicht ohne Riechsalz und einem Heizofen. Good Will Hunting (1997)
- It's Peter. - What?(Zofe) Sie tragen nur ein Hemd! Snow White: A Tale of Terror (1997)
Yeah, people laugh if a comedy's good. But with The Maids...Wenn's lustig ist, lachen die Leute, aber Die Zofen... Hikers (1997)
Honestly, was I that bad in The Maids in the Moissy-Cramayel Theater?Gib mir eine ehrliche Antwort. War ich wirklich so schlecht, als ich am Theater in den Zofen gespielt habe? Hikers (1997)
Cora and I were in The Maids together.Cora. Wir haben zusammen in den Zofen gespielt. Hikers (1997)
I stopped after Moissy-Cramayel.Nach den Zofen hab ich es aufgegeben. Hikers (1997)
I saw Wanda's maid leaving Vladimir's home.Auf halbem Wege sehe ich wie Wandas Zofe aus der Tür des edlen Freundes kommt Fedora (1997)
Wanda's maid showed me their meeting place.Die Zofe verrät mir den Ort ihres sündigen Treffens Fedora (1997)
Do you make the pizzas in one of those wood-burning ovens?Haben Sie die Pizzas in einem machen dieser Holzofen? The One Where Ross Can't Flirt (1999)
Furnace.Ein Schmelzofen. Sexy Beast (2000)
THE FALSE SERVANTDie Falsche Zofe von Marivaux La fausse suivante (2000)
Shouldn't I further my dear servant's plans?Kann ich den Erfolg meiner lieben Zofe nicht fördern? La fausse suivante (2000)
- You're her maidservant?Sie sind also die Zofe des besagten Fräuleins? La fausse suivante (2000)
How can you ask? I'm loyal or I'm no servant.Ich diene Ihnen treu, wie eine ZofeLa fausse suivante (2000)
Pierre Larry Assistant Director It began during "Diary of a Chambermaid". Jeanne Moreau started it all.Es begann während "Tagebuch einer Kammerzofe". Regarding Buñuel (2000)
In the boot scene in "Diary of a Chambermaid", it was a great pleasure to have her walk and to film her when she walked, her foot trembled slightly on the heel of the boot.in der Stiefelszene von " Tagebuch einer Kammerzofe" war es eine große Freude, sie laufen zu lassen und sie dabei zu filmen. Wenn sie geht, zittert Ihr Fuß ein wenig über dem Stiefelabsatz. Regarding Buñuel (2000)
This lady is a maid of the queen's private quarters.Diese Dame ist eine Kammerzofe der Königin. The Affair of the Necklace (2001)
How come you got taken on if you've got no experience?Wie bist du Zofe geworden ohne jede Erfahrung? Gosford Park (2001)
-Ladies' maids never wear aprons.Ich dachte, Zofen tragen keine Schürzen. Gosford Park (2001)
-Her Ladyship used to have a French one who wore a black one like this.Die französische Zofe vorher hat eine getragen. Gosford Park (2001)
-Do you look after visitors?- Sind Sie Gästen ohne Zofe behilflich? Gosford Park (2001)
What do you expect from a woman with her own maid?Was erwarten Sie von einer Frau ohne ZofeGosford Park (2001)
Lady Lavinia says a woman travelling with no maid has no self-respect.Lady Lavinia sagt, eine Frau ohne Zofe hat keinen Respekt vor sich selbst. Gosford Park (2001)
I don't have a lady's maid.Ich habe keine ZofeGosford Park (2001)
Why did you have to mention you don't have a maid?Warum musstest du sagen, dass du keine Zofe hast? Gosford Park (2001)
-I found some pins, madam. -Right.Ich habe von Lady Trenthams Zofe ein paar Haarnadeln bekommen. Gosford Park (2001)
-I was looking for my maid.- Ich suche meine ZofeGosford Park (2001)
I don't look for discretion in a maid.Ich will keine Zofe, die diskret ist. Gosford Park (2001)
We were in the ironing room and a visiting maid came in.Wir waren neulich im Bügelzimmer, als eine der auswärtigen Zofen rein kam. Gosford Park (2001)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Emaillierofen {m}; Farbenschmelzofen {m}enameling furnace; enamelling furnace [Add to Longdo]
Glasschmelzofen {m}glass-kiln [Add to Longdo]
Kammerzofe {f}; Zimmermädchen {n}chambermaid [Add to Longdo]
Schmelzofen {m}; Hochofen {m}furnace [Add to Longdo]
Schmelzofen {m} | Schmelzöfen {pl}melting furnace | melting furnaces [Add to Longdo]
Zofe {f} | Zofen {pl}abigail | abigails [Add to Longdo]
gebrannt {adj} | rohgebrannt; einmal gebrannt | niedrig gebrannt | hoch gebrannt | im Holzofen gebranntfired | once-fired | low-fired | high-fired | wood-fired [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
溶鉱炉[ようこうろ, youkouro] Schmelzofen, Hochofen [Add to Longdo]
[ろ, ro] HERD, SCHMELZOFEN, HOCHOFEN [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Zofe /tsoːfə/ 
   abigail

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top