ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

zille

   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -zille-, *zille*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา zille มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *zille*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Germs?- Bazillen? Twelve Monkeys (1995)
People's hands have germs, she says.Sie sagt, die Hände der Menschen übertragen Bazillen. The Tingler (1959)
We'll continue tomorrow.Wir brechen ab... äh... durch! Ab mit ihm in die Zille... äh... Fantomas (1964)
- The bacilli are multiplying.- Die Bazillen teilen sich. The Last Man on Earth (1964)
You know, Grandpa... when the chips are down, it's nice to have a no-good sneak like you to turn to.Weißt du, Grandpa? Wenn man nicht mehr weiter weiß ist es gut eine linke Bazille wie dich zu kennen. Happy 100th Anniversary (1965)
Just jab him back into his den of ill health.Stosst sie einfach zurück in ihren Bazillenpfuhl. A Funny Thing Happened on the Way to the Forum (1966)
We've run all the tests. There's nothing but the harmless bacilli.Die Tests zeigen nur die üblichen harmlosen Bazillen. Judy and the Vulture (1967)
There's something strange about those bacilli.Aber irgendetwas ist merkwürdig an diesen Bazillen. Judy and the Vulture (1967)
We've seen bacilli like that a hundred times.Solche Bazillen haben wir schon oft gesehen. Judy and the Vulture (1967)
He's infected by so-called harmless bacilli.Er ist von sogenannten harmlosen Bazillen infiziert. Judy and the Vulture (1967)
Well, it is when you realize that what we thought was a pair of bacilli is actually a single rare L-shaped bug.Nicht wenn das, was wir als ein Paar dieser Bazillen angesehen haben, in Wirklichkeit ein einzelner, seltener L-förmiger Bazillus ist. Judy and the Vulture (1967)
- Now, The names and locations of the agents carrying the bacillus have got to be somewhere in these coded messages.- Also, die Namen und Aufenthaltsorte der Agenten, die die Bazillen haben, müssen irgendwo in diesen codierten Nachrichten stecken. The Photographer (1967)
We have not been able to get any information from him except that they carry deadly pneumonic plague bacillus, which is to be released on our population within 72 hours.Wir konnten bisher keine Informationen aus ihm rausholen, außer, dass sie tödliche Lungenpestbazillen bei sich tragen, die in den nächsten 72 Stunden in der Bevölkerung verstreut werden. The Photographer (1967)
When your agents came to this country with their plague canisters, they committed an act of war.Als Ihre Agenten ins Land kamen mit Kanistern voll Bazillen, war das eine Kriegserklärung. The Photographer (1967)
Unless we can pick up those agents before they release the bacillus,Fassen wir die Agenten nicht, ehe sie die Bazillen freisetzen, The Photographer (1967)
- Deadly doughnuts. - Yes!Eine Bazillentorte. Asterix & Cleopatra (1968)
All I can do, and this is gonna take time, is to try to match his bugs with a known strain and hope.Ich kann nur versuchen, seine Bazillen zuzuordnen und das Beste hoffen. Plato's Stepchildren (1968)
Actually, we figured any germ in its right mind would never have the nerve to attack you, sir.Außerdem würde keine Bazille es wagen, sich mit Ihnen anzulegen, Sir. Look at the Pretty Snowflakes (1971)
You mean the germ people?- Die Leute mit den Bazillen? The Andromeda Strain (1971)
- Get your cooties off me!- Bleib mir mit deinen Bazillen vom Leib. American Graffiti (1973)
- I never catch your germs.- Deine Bazillen kommen nicht zu mir. Scenes from a Marriage (1973)
Brush-a, brush-a, brush-a Knocks out decay germs fastSchrubb-a, schrubb-a, schrubb-a Macht die Bazillen schnell fertig Grease (1978)
You think I want Susan Halpern's bacteria?Meinst du, ich will Susan Halperns Bazillen? Foxes (1980)
Why don't you take that piece of shit back to the junkyard?Fahrt mit der Bazillenschleuder doch zum Reifenhändler! The Cannonball Run (1981)
"Bugs."Bazillen. E.T. the Extra-Terrestrial (1982)
- The alcohol will kill the germs.- Der Alkohol tötet die Bazillen. Honkytonk Man (1982)
It could spread typhoid and dysentery for example.Unter Umständen Typhusbazillen, wenn es lange steht, Und Typhus gab es, wie allgemein bekannt, im 20. Jh. noch. Sólo pro návstevníky (1983)
-lt's some germ. I don't know.- Irgendwelche Bazillen. Part Three (1984)
It has to be as hot as you can bear or we don't get the bacteria out.So heiß wie du es aushalten kannst muss dat sein, sonst kriegen wir die Bazillen net raus. Fernweh - 1919-28 (1984)
I read on a calendar what bacteria get up to in the blood.Paulin', neulich han ich im Kalender gelese, was die Bazille so im Blut mache. Fernweh - 1919-28 (1984)
- These are the bacteria from Pauline's hand.Das sind die Bazillen aus der Paulin ihrer Hand. Fernweh - 1919-28 (1984)
Not in the house. Pauline is there and I've spilt bacteria.Nee Paul, net ins Haus, da liegt das Paulin und ich hab die Bazillen verschütt. Fernweh - 1919-28 (1984)
Willie, I got microbes swarming all over me.Die Bazillen machen mich fertig. Out in the Cold (1987)
- Oh! - Okay, that's enough germs.- Okay, genug der Bazillen. Amazon Women on the Moon (1987)
How many disease germs and viruses have you destroyed in your time, Dr Crusher?Wie viele Bazillen und Viren vernichteten Sie im Laufe Ihres Berufslebens, Dr Crusher? Evolution (1989)
I'll be at Julie Grendel's to see if he knows what a whore thief his ex-piece-of-shit wife is.Ich finde heraus, ob Grendel weiß, was für eine linke Bazille seine Ex-Frau ist. The Adventures of Ford Fairlane (1990)
Had a big scene with penicillin.Ich spielte eine BazilleDoc Hollywood (1991)
It's a one-celled critter with no brain that can't fly!Eine Bazille ohne Hirn, die nicht mal fliegen kann! Hook (1991)
He's germ-proof.Er ist bazillenfest. Life Stinks (1991)
If I get any germs, I'll be eating the whole spectrum of antibiotics for a week.Hab keine Lust, Bazillen abzubekommen und dann Antibiotika zu fressen. Stone Cold (1991)
God knows what bugs you're carrying.Weiß Gott, welche Bazillen Sie einschleppen. Medicine Man (1992)
There are germs everywhere.Hier sind überall Bazillen. Roomie for Improvement (1992)
Wait for it to be metabolized over and over, and wait till the bacilli can't be absorbed any more.Ich warte, bis es umgewandelt wird, bis die Bazillen nicht mehr absorbiert werden können. True Q (1992)
Dr Crusher has some live vaccine bacilli for Tagra to be shipped in a stasis field.Dr. Crusher hat lebende Bazillen zur Lieferung nach Tagra. Sie müssen in ein Stasefeld. True Q (1992)
- Indeed. Dr. Ames injected poor Henry Schneider with tetanus bacillus merely to lend strength to the curse of Men-her-Ra.Dr. Ames injizierte dem armen Henry Schneider Tetanus-Bazillen, und das nur, um die Angst vor dem Fluch von Men-Her-Ra zu schüren. The Adventure of the Egyptian Tomb (1993)
You might want to try a bacillus spray.Ein Bazillenspray könnte helfen. All Good Things... (1994)
Jimmy, why don't you run him down to the lockers?Vielleicht wollte er das Blut von den Händen waschen oder er hat eine Bazillenphobie wie Howard Hughes. Witness (1994)
A fat woman Godzilla's into the shoe store today asks for something she could wear to walk in the woods.Eine fette Frau kam heute in den Laden godzillert... und wollte Schuhe für eine Waldwanderung kaufen. Kelly Knows Something (1994)
Who told you, you rat motherfucker?Wer hat's dir gesagt, du beschissene BazilleHeat (1995)
Take germs, for example.- Denken wir nur mal an Bazillen. Twelve Monkeys (1995)

CMU English Pronouncing Dictionary
ZILLER    Z IH1 L ER0

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top