ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

zauns

Z AO1 N   
108 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -zauns-, *zauns*, zaun
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา zauns มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *zauns*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We'll join up at the Adams' fence.Am Zaun von Adams treffen wir uns wieder. Fiend Without a Face (1958)
We tie a goat to a pole, and we wait.Man bindet die Ziege an den Zaun und wartet. Inspector Maigret (1958)
Good bulls, and about a hundred miles of fence.Gute Bullen, und ungefähr hundert Meilen ZaunThe Big Country (1958)
And I'm not being hinty either.Und ich winke auch nicht mit dem Zaunpfahl. Bonjour Tristesse (1958)
Here comes the fence...Hier kommt der ZaunIt Happened in Broad Daylight (1958)
Fence.Ein Zaun ... It Happened in Broad Daylight (1958)
All of you with a bag, behind the fence!Alle mit dem Sack hinter den ZaunPigulki dla Aurelii (1958)
I could see Muff at an opening in the fence.Ich sah Muff an einem Loch im ZaunAnatomy of a Murder (1959)
I went through the opening in the fence, followed Muffy who was running ahead with the flashlight.Ich kletterte durch das Loch im Zaun, folgte Muff, der mit der Taschenlampe vor mir lief. Anatomy of a Murder (1959)
Over there's the opening in the fence where Muffy was running back and forth with the flashlight.Don't ist das Loch im Zaun, wo Muffy... mit der Taschenlampe hin- und herrannte. Anatomy of a Murder (1959)
Whether that barbed wire stays up or not depends on you.Wenn ihr vernünftig seid, können wir den Stacheldrahtzaun entfernen. The Human Condition I: No Greater Love (1959)
If you run off by yourself... I'll kill myself.Wenn du ohne mich abhaust, werde ich mich am elektrischen Zaun umbringen. The Human Condition I: No Greater Love (1959)
I thought they said it was knocked flat!Diesagtendoch, der Zaun sei weg. Pork Chop Hill (1959)
Look, there, comin' through the wire.Sehen Sie, da am DrahtzaunPork Chop Hill (1959)
(Coleman) I thought they said it was knocked flat!(Coleman) Die sagten doch, der Zaun sei weg. Pork Chop Hill (1959)
Look, there, comin' through the wire.Sehen Sie, da am DrahtzaunPork Chop Hill (1959)
Tom, hang your gun on the fence.Tom, häng deine Waffe an den ZaunRio Bravo (1959)
Now just hang your guns on the fence and you can pick them up when you leave.Hängt eure Waffen über den Zaun. Wenn ihr geht, könnt ihr sie holen. Rio Bravo (1959)
There was a fence between the free beach and the beach that we went to that charged admission.Es war ein Zaun zwischen dem Freibad... und dem Bad, in dem wir waren, wo man Eintritt zahlen musste. Suddenly, Last Summer (1959)
The ones from the free beach climbed over the fence or swam around it.Die Menschen aus dem Freibad kletterten über den ZaunSuddenly, Last Summer (1959)
The hungry young people that climbed over the fence from the free beach.Die hungrigen jungen Leute, die über den Zaun geklettert waren. Suddenly, Last Summer (1959)
Then there were those children along the beach which was fenced off with wire from the restaurant.Dann all diese Kinder an dem Strand... der mit einem Drahtzaun abgetrennt war von unserem Restaurant... Suddenly, Last Summer (1959)
Our table was less than a yard away from the wire fence. And those children...Unser Tisch war weniger als einen Meter von dem Drahtzaun entfernt... und von den Kindern. Suddenly, Last Summer (1959)
They looked like a flock of plucked birds and they came darting up to the wire fence as if they'd been blown there by the wind by the hot, white wind from the sea.Sie sahen aus wie ein Schwarm gerupfter Vögel. Sie stürzten auf den Drahtzaun zu... als ob sie von einem Sturmwind herangeweht worden wären... von dem weißen, heißen Sturmwind der See. Suddenly, Last Summer (1959)
Through the hedge.Über den Zaun. Ich dachte, ich bin allein. The Terrible People (1960)
Must've gone out when I went through that fence.Sie fiel wohl aus, als ich durch den Zaun brach. A Breath of Scandal (1960)
The Barrys left the keys.Gut, was? - Hinten raus, über den GartenzaunCarry On Constable (1960)
For the first time they don't have to look out through a fence like little animals.Zum ersten Mal müssen sie nicht wie Tiere durch einen Zaun gucken. Exodus (1960)
I take it as my right to cross any man's fences when I'm hunting.Wenn ich jage, darf ich über jeden Zaun steigen. Home from the Hill (1960)
I used to tear my pants regularly when I'd climb over that fence and get in the house.Ich zerriss mir oft die Hose, wenn ich über den Zaun ins Haus kletterte. Home from the Hill (1960)
Anyway, we ain't got enough money for a fence post, let alone a farm.Außerdem haben wir nicht mal genug Geld für einen Zaunpfahl. The Sundowners (1960)
The rest of us, we're just lookin' for a place to hide and watch it all go by.Wir anderen wollen uns immer nur verstecken und auf dem Zaun sitzen. The Misfits (1961)
There are no barbed-wire enclosures, but there can be no resistance or escape.Es gibt keinen Stacheldrahtzaun, aber Ausbruch und Aufstand sind unmöglich. The Human Condition III: A Soldier's Prayer (1961)
...two to one. A tremendous blow over the left-field fence.Ein gigantischer Wurf über den linken ZaunMr. Dingle, the Strong (1961)
Did you notice our little fence out in the street, conny?Hast du unseren kleinen Zaun auf der Straße bemerkt, Conny? The Grave (1961)
One may assume, what falls over the fence.Man darf nehmen, was über den Zaun fällt. Kohlhiesel's Daughters (1962)
We'll go around back... and crawl under the high wire fence at the rear ofthe Radley lot.Wir gehen hinten herum... und kriechen unter dem hohen Zaun hinten am Grundstück hindurch. To Kill a Mockingbird (1962)
Well, when I went back, though... they were folded across the fence... sort of like they was expectin' me.Tja, als ich aber zurückkam... war die Hose fein säuberlich auf dem Zaun gefaltet... so als hätte man mich erwartet. To Kill a Mockingbird (1962)
That night... I was comin' from the woods with a load of kindling'... and I heard Mayella screaming as I got to the fence.An dem Abend... kam ich mit einer Ladung von Brennholz aus dem Wald... und als ich am Zaun ankam, hörte ich Mayella schreien. To Kill a Mockingbird (1962)
I dropped my kindling', and I run as fast as I could, but I run into the fence.Ich liess das Holz fallen und rannte los, tat mich aber im Zaun verfangen. To Kill a Mockingbird (1962)
Now, if you want to dig, dig on your side of the fence.Wenn ihr buddeln wollt, dann buddelt auf eurer Seite des Zauns. The Hunt (1962)
Now, who in the tarnation built this fence up here?Wer zum Teufel hat denn hier diesen Zaun aufgestellt? Rip, wir müssen in die falsche Richtung gelaufen sein. The Hunt (1962)
I don't memorize ever seeing this fence before.Kann mich nicht erinnern, den Zaun hier jemals gesehen zu haben. The Hunt (1962)
You just tie him to the fence, and i'll walk him up later on. Come on, rip.Binden Sie ihn einfach am Zaun fest und ich bringe ich später hin. The Hunt (1962)
Why don't you go on in the gate, and a little later on, i'll slip the dog through the fence to you.Sie gehen durch das Tor und etwas später schiebe ich den Hund durch den Zaun durch. The Hunt (1962)
Well, i guess i'll get over to that east 40 and mend that fence.Ich werde jetzt zur Koppel gehen und den Zaun reparieren. The Last Rites of Jeff Myrtlebank (1962)
A lovers argument?Einen Streit vom Zaun brechen? Was? Magnet of Doom (1963)
A guy could stand at that wire and not be seen by either tower.Wenn man am Zaun steht, sieht einen keiner. The Great Escape (1963)
The first tunnel goes out from 105, directly east under the cooler and the wire.Der erste Tunnel führt von 105 nach Osten, unter dem Gefängnis und dem Zaun durch. The Great Escape (1963)
It's possible for one man to get out through the wire, even get away, but there are in fact a considerable number of people besides yourself in this camp who are trying to escape.Ein Mann kann durch den Zaun entkommen und abhauen, aber hier im Lager gibt es noch jede Menge anderer Leute, die fliehen möchten. The Great Escape (1963)

CMU English Pronouncing Dictionary
ZAUN    Z AO1 N
ZAUNER    Z AO1 N ER0

German-Thai: Longdo Dictionary
Zaun|der, pl.Zäune| รั้ว อาจจะทำจากโลหะ หรือแผ่นไม้ใช้กั้นบอกอาณาเขตที่ดิน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bauzaun {m}hoarding [Add to Longdo]
Bretterzaun {m}wooden fence [Add to Longdo]
Einfassungszaun {m}perimeter fence [Add to Longdo]
Gartenzaun {m} | Gartenzäune {pl}garden fence | garden fences [Add to Longdo]
Grenzschichtzaun {m}wind split [Add to Longdo]
Lattenzaun {m}stockade; paling fence; picket fence [Add to Longdo]
Palisadenzaun {m}palisade trench [Add to Longdo]
Palisadenzaun {m}; Palisade {f}picket fence [Add to Longdo]
Staketenzaun {m}paling fence [Add to Longdo]
Trittleiter {f}; Zauntritt {m}stile [Add to Longdo]
ein Wink mit dem Zaunpfahl gebento give a broad hint [Add to Longdo]
Zaun {m}; Hindernis {n} | ohne Zaunfence | unfenced [Add to Longdo]
Zaunkönig {m} [ornith.] | Zaunkönige {pl}wren | wrens [Add to Longdo]
Zaunpfosten {m}fence post [Add to Longdo]
mit dem Zaunspfahl winkento give a broad hint [Add to Longdo]
Zuschauer {m}; Zaungast {m} | Zuschauer {pl}; Zaungäste {pl}onlooker | onlookers [Add to Longdo]
Er bricht oft einen Streit vom Zaun.He often picks a quarrel. [Add to Longdo]
Zaunammer {f} [ornith.]Cirl Bunting (Emberiza cirlus) [Add to Longdo]
Zaunkönig {m} [ornith.](Winter) Wren (Troglodytes troglodytes) [Add to Longdo]
Zaunadler {m} [ornith.]Crowned Solitary Eagle [Add to Longdo]
Trugzaunkönig {m} [ornith.]Spotted Bamboowren [Add to Longdo]
Weißkopf-Zaunkönig {m} [ornith.]White-headed Wren [Add to Longdo]
Kaktuszaunkönig {m} [ornith.]Cactus-Wren [Add to Longdo]
Riesenzaunkönig {m} [ornith.]Giant Wren [Add to Longdo]
Bindenzaunkönig {m} [ornith.]Fasciated Wren [Add to Longdo]
Brauenzaunkönig {m} [ornith.]Bicoloured Wren [Add to Longdo]
Bartzaunkönig {m} [ornith.]Spotted Wren [Add to Longdo]
Harlekinzaunkönig {m} [ornith.]Boucard's Wren [Add to Longdo]
Graubinden-Zaunkönig {m} [ornith.]Grey-barred Wren [Add to Longdo]
Pantherzaunkönig {m} [ornith.]Stripe-backed Wren [Add to Longdo]
Rotnacken-Zaunkönig {m} [ornith.]Rufous-naped Wren [Add to Longdo]
Drosselzaunkönig {m} [ornith.]Trush-like Wren [Add to Longdo]
Yucatanzaunkönig {m} [ornith.]Yucatan Cactus-Wren [Add to Longdo]
Tigerzaunkönig {m} [ornith.]Banded-backed Wren [Add to Longdo]
Schluchtenzaunkönig {m} [ornith.]Canyon Wren [Add to Longdo]
Sepiazaunkönig {m} [ornith.]Sepia-brown Wren [Add to Longdo]
Einbfarb-Zaunkönig {m} [ornith.]Rufous Wren [Add to Longdo]
Apolinarzaunkönig {m} [ornith.]Apolinar's Wren [Add to Longdo]
Meridazaunkönig {m} [ornith.]Paramo Wren [Add to Longdo]
Sumpfzaunkönig {m} [ornith.]Marsh Wren [Add to Longdo]
Seggenzaunkönig {m} [ornith.]Sedge Wren [Add to Longdo]
Orpheuszaunkönig {m} [ornith.]Musician Wren [Add to Longdo]
Kastanienbrust-Zaunkönig {m} [ornith.]Chestnut-breasted Wren [Add to Longdo]
Kubazaunkönig {m} [ornith.]Zapata Wren [Add to Longdo]
Einsiedlerzaunkönig {m} [ornith.]Grey-breasted Wood Wren [Add to Longdo]
Bindenflügel-Zaunkönig {m} [ornith.]Bar-winged Wood Wren [Add to Longdo]
Waldzaunkönig {m} [ornith.]White-breasted Wood Wren [Add to Longdo]
Schmalschnabel-Zaunkönig {m} [ornith.]Slender-billed Wren [Add to Longdo]
Weißbinden-Zaunkönig {m} [ornith.]Wing-banded Wren [Add to Longdo]
Schuppenbrust-Zaunkönig {m} [ornith.]Scaly-breasted Wren [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かき, kaki] Zaun, Hecke, Mauer [Add to Longdo]
垣根[かきね, kakine] -Zaun, -Hecke [Add to Longdo]
[へい, hei] MAUER, ZAUN [Add to Longdo]
板塀[いたべい, itabei] Bretterzaun [Add to Longdo]
竹垣[たけがき, takegaki] Bambuszaun [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top