Search result for

yb

(56 entries)
(0.0786 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -yb-, *yb*.
English-Thai: Longdo Dictionary
payback period(n) ระยะเวลาคืนทุน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anybody(เอน'นีบอดี) pron.,n. ใคร ๆ ,ใครก็ได้
bullybeefn. เนื้อวัวกระป๋อง
busybodyn. คนที่ชอบยุ่งเรื่องคนอื่น
capybaran. สัตว์คล้ายหนูที่ใช้ฟันแทะ ไม่มีหาง
copybook(คอพ'พีบุค) n. สมุดสำหรับลอกแบบ
crybaby(ไคร'บะบี) n. คนที่ร้องให้ด้วยเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ,คนขี้บ่น
cyber(ไซเบอร์) เป็นคำที่ใช้นำหน้าคำอื่น สื่อความหมายว่ามีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์ เช่น cyberphobia หมายถึงโรคกลัวคอมพิวเตอร์ cyberporn หมายถึงภาพโป๊ที่มาทางอินเตอร์เน็ต cyberpunk หมายถึงผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์ในอาชญากรรมต่าง ๆ เช่น ขโมยใช้บัตรเครดิต
cyberneticsn. วิทยาเกี่ยวกับการติดต่อและควบคุมของสัตว์และเครื่องจักร, See also: cybernetic adj..ดูcybernetics cyberneticist n. ดูcybernetics cybernetician n. ดูcybernetics
cyberspace(ไซ' เบอสเพส) n. คำแสลงคำหนึ่งซึ่งหมายถึงอินเตอร์เน็ตหรือคอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่จะทำงานร่วมกัน
daybreakn. รุ่งอรุณ, Syn. dawn

English-Thai: Nontri Dictionary
anybody(n) ใครๆ,คนหนึ่งคนใด
busybody(n) คนเจ้ากี้เจ้าการ,คนชอบยุ่ง
copybook(n) สมุดลอกแบบ,สมุดคัดลายมือ
daybreak(n) รุ่งเช้า,รุ่งสาง,รุ่งอรุณ,รุ่งแจ้ง
everybody(n) ทุกคน
graybeard(n) คนแก่,คนชรา,ผู้เฒ่า
honeybee(n) ผึ้ง
hybrid(adj) ที่มีพันธุ์ผสม,พันทาง,เป็นลูกผสม
hybrid(n) พันธุ์ผสม,พันทาง,ลูกผสม,คำผสม
hybridization(n) การผสมพันธุ์,การผสม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อรุณ[n.] (arun) EN: dawn ; rising sun ; sunrise ; daybreak   FR: aube [f] ; aurore [f]
อรุณรุ่ง[n. exp.] (arun rung) EN: morning ; forenoon ; dawn ; sunrise ; daybreak ; sun-up ; morn   
อาจ[adv.] (āt = ātja) EN: possible : likely ; maybe ; perhaps   FR: possible ; peut-être
อาจจะ[X] (āt ja) EN: may ; might ; maybe   FR: peut-être ; il se peut que ; il est possible que
บางครั้ง[adv.] (bāngkhrang) EN: sometimes ; occasionally ; on occasion ; maybe   FR: quelquefois ; parfois ; à l'occasion ; peut-être
บางที[adv.] (bāngthī) EN: perhaps ; maybe ; probably   FR: peut-être
เช้ามืด[n.] (chāomeūt) EN: early morning ; daybreak ; before dawn   FR: aube [f] ; aurore [f]
เช้าตรู่[n.] (chāotrū) EN: dawn ; daybreak ; sunrise   FR: aurore [f]
ชะรอย[adv.] (charøi) EN: possibly ; perhaps ; probably ; maybe   FR: peut-être ; possiblement
ฟ้าสาง[n. prop.] (fā sāng) EN: dawn ; daybreak ; sunrise   FR: aube [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
YBANEZ    IY0 B AE1 N EH0 Z
YBARBO    IY0 B AA1 R B OW0
YBARRA    IY0 B AA1 R AH0

German-Thai: Longdo Dictionary
Kybernetik(n) |die, nur Sg.| วิชาที่เกี่ยวกับการติดต่อควบคุมของสัตว์เเละเครื่องจักร, See also: S. Regelungstechnik

Japanese-English: EDICT Dictionary
鸊鷉(oK)[かいつぶり;カイツブリ, kaitsuburi ; kaitsuburi] (n) (1) (uk) little grebe (Tachybaptus ruficollis); (2) grebe (any waterbird of family Podicipedidae) [Add to Longdo]
HFC[エッチエフシー, ecchiefushi-] (n) (1) hydrofluorocarbon; HFC; (2) hybrid fiber coax; HFC [Add to Longdo]
Vリーグ[ブイリーグ, buiri-gu] (n) V-League (Japanese volleyball league) [Add to Longdo]
おいでやす[, oideyasu] (exp) (kyb [Add to Longdo]
おこしやす[, okoshiyasu] (exp) (kyb [Add to Longdo]
お萩;御萩[おはぎ, ohagi] (n) rice ball coated with sweetened red beans, soybean flour or sesame [Add to Longdo]
きな粉;黄粉;黄な粉[きなこ, kinako] (n) (uk) soy flour; soybean flour [Add to Longdo]
ぐうたら;グータラ[, guutara ; gu-tara] (n,adj-na,adj-no) lazybones; good-for-nothing; idler [Add to Longdo]
こま飛び;齣飛び[こまとび, komatobi] (n) (obsc) frame skipping (e.g. during video playback) [Add to Longdo]
しもつかれ[, shimotsukare] (n) (See 酢憤り) dish of simmered salmon head, soybeans, vegetables, and leftovers (popular in Tochigi Prefecture and surrounds) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
けん盤[けんばん, kenban] keyboard [Add to Longdo]
キーボード[きーぼーど, ki-bo-do] keyboard [Add to Longdo]
キーボードパスワード[きーぼーどぱすわーど, ki-bo-dopasuwa-do] keyboard password [Add to Longdo]
キーボードプログラム入力式計算器[キーボードプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-dopuroguramu nyuuryokushikikeisanki] calculator with keyboard program input [Add to Longdo]
キーボード及び外部プログラム入力式計算器[キーボードおよびがいぶプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-do oyobigaibu puroguramu nyuuryokushikikeisanki] calculator with keyboard and external program input [Add to Longdo]
キーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[キーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] calculator with keyboard controlled addressable storage [Add to Longdo]
キーボード入力[キーボードにゅうりょく, ki-bo-do nyuuryoku] keyboard input [Add to Longdo]
サイバースペース[さいばーすぺーす, saiba-supe-su] Cyberspace [Add to Longdo]
サイバネティクス[さいばねていくす, saibaneteikusu] cybernetics [Add to Longdo]
ハイブリッド[はいぶりっど, haiburiddo] hybrid (a-no) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Yb
   n 1: a soft silvery metallic element; a rare earth of the
      lanthanide series; it occurs in gadolinite and monazite and
      xenotime [syn: {ytterbium}, {Yb}, {atomic number 70}]
   2: a unit of information equal to 1000 zettabits or 10^24 bits
     [syn: {yottabit}, {Ybit}, {Yb}]
   3: a unit of information equal to 1000 zettabytes or 10^24 bytes
     [syn: {yottabyte}, {YB}]
   4: a unit of information equal to 1024 zebibytes or 2^80 bytes
     [syn: {yottabyte}, {yobibyte}, {YB}, {YiB}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top