Search result for

xi

(122 entries)
(0.0399 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -xi-, *xi*
Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
下狱[xià yù, ㄒㄧㄚˋ ㄩˋ] จำคุก
休息[xiu1 xi] (n vi ) พัก; พักผ่อน
喜欢[xi3 huan5] ชอบ
小米椒[xiǎo mǐ jiāo] (n ) พริกขี้หนู
现在[xian4 zai4] ตอนนี้
[xin1] (n ) กลิ่นหอม

English-Thai: Longdo Dictionary
government in exile(n) รัฐบาลพลัดถิ่น
asphyxiate(vi) หายใจไม่ออก, S. suffocate
axillary(adj) แห่งรักแร้, R. axilla
oxidizing agent(n) ตัวเติมออกซิเจน(ในปฺฏิกิริยาที่มีออกซิเจนเกี่ยวข้อง), สารในปฏิกิริยารีดอกซ์ที่ได้รับอิเล็กตรอนและตัวมันเองมีเลขออกซิเดชันลดลง, A. reducing agent,
axil(n) (ชีวะ)มุมด้านบนที่กิ่งไม้ทำมุมกับลำต้น, axilla
asphyxiation(n) อาการขาดอากาศหายใจ, R. asphyxiate
muscle-flexing(n) การเบ่งกล้าม, การอวดกล้ามเป็นมัดๆ, การเบ่งอำนาจ เช่น I hope that when the muscle flexing and cheering is over they will go on a retreat, and reflect on how they should bear this awesome responsibility.; I love muscle flexing, wrestling, swapping muscle pictures.
dyslacxia(n ) โรคดิสเล็กเซีย คือ ความบกพร่องในการอ่าน มีปัญหาในการอ่าน อ่านได้บ้างไม่ได้บ้าง อ่านไม่คล่อง สะกดคำติดขัด ผสมคำไม่ได้ หรืออ่านไม่ได้เลย โดยมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของเส้นประสาท

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
XI[ABBR] นอกความสนใจ
xi[ABBR] นอกความสนใจ
xing[N] บริเวณรางรถไฟ ถนน หรือแม่น้ำ 2 สายตัดกันเป็นรูปกากบาท
Xing[N] บริเวณรางรถไฟ ถนน หรือแม่น้ำ 2 สายตัดกันเป็นรูปกากบาท
Xiamen[N] เกาะทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน
xiphoid[ADJ] ซึ่งมีรูปร่างคล้ายดาบ, See also: เหมือนดาบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
xi(ไซ,ไซ) n. พยัญชนะตัวที่ 14 ของภาษากรีก pl. xis
xiphoid(ซิฟ'ฟอยดฺ) adj. เป็นรูปดาบ n. กระดูกลิ้นปี่,กระดูกสันอกท่อนล่างตอนปลาย
abaxial(แอบแบค' เซียล) adj. ซึ่งอยู่ห่างจากแกน (being away from the axis)
absolute maximum(คณิต) ค่าสูงสุดของ function ของ set เฉพาะ
acroataxiaภาวะที่นิ้วมือนิ้วเท้าไม่ประสานกัน
air taxiเครื่องบินขนาดเล็กสำหรับโดยสาร, ขนสินค้าและไปรษณีย์อากาศ
alexia(อะเลค' เซีย) n. ความผิดปกติของสมองที่ไม่สามารถเข้าใจสิ่งที่เชียนได้
alexipharmic(อะเลคซิฟาร์' มิค) adj. ซึ่งป้องกัน. -n. ยาหรือสารที่ใช้ป้องกันพิษ หรือการติดเชื้อ, ยาแก้พิษ
amine oxidaseซึ่งเป็นเอนไซมที่ deaminase tysamine และ tryptamine โดย oxidation เป็น aldehyde และปล่อย ammonia ออก
amnirrhexisเยื่อถุงน้ำคร่ำแตก

English-Thai: Nontri Dictionary
antitoxic(adj) ซึ่งต้านพิษ
anxiety(n) ความกังวล,ความกระวนกระวาย,ความกระตือรือร้น,ความห่วงใย
anxious(adj) กระวนกระวาย,ห่วงใย,ร้อนใจ,กระตือรือร้น
approximate(adj) ราวๆ,ประมาณ,คร่าวๆ,ใกล้เคียง,คล้าย
approximation(n) ความใกล้เคียง,ค่าประมาณ,การประมาณ
AUXILIARY auxiliary verb(n) กริยาช่วย,กริยานุเคราะห์
auxiliary(adj) เป็นองค์ประกอบ,เป็นปัจจัยส่งเสริม
auxiliary(n) ผู้ช่วย,เครื่องช่วย,เครื่องสนับสนุน,ความช่วยเหลือ
axial(adj) เกี่ยวกับเพลา,เกี่ยวกับแกน
axil(n) รักแร้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
xiphisternal; ultimisternal-ลิ้นปี่ [มีความหมายเหมือนกับ ensiform; xiphoid; xyphoid ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
xiphisternum; cartilage, ensiform; cartilage, xiphoid; cartilage, xyphoid; ensisternum; process, ensiform; process, xiphoid; process, xyphoidลิ้นปี่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
xiphocostal-ลิ้นปี่และซี่โครง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
xiphodyniaอาการปวดลิ้นปี่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
xiphoid cartilage; cartilage, ensiform; cartilage, xyphoid; ensisternum; process, ensiform; process, xiphoid; process, xyphoid; xiphisternumลิ้นปี่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
xiphoid process; cartilage, ensiform; cartilage, xiphoid; cartilage, xyphoid; ensisternum; process, ensiform; process, xyphoid; xiphisternumลิ้นปี่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
xiphoid; ensiform; xyphoid๑. -รูปดาบ [มีความหมายเหมือนกับ gladiate]๒. -ลิ้นปี่ [มีความหมายเหมือนกับ ultimisternal; xiphisternal] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
xiphoiditisลิ้นปี่อักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Don't you mean pope pius xi?เธอไม่ได้หมายถึง Pope Pius Xi หรอ? New Haven Can Wait (2008)
Xie xie.ขอบคุณ. New York, I Love You (2008)
He is to lead 50 thousand troops to guard Xichuanคุมกำลัง 5 หมื่นป้องกันเสฉวน Three Kingdoms (2008)
Xian?เรากำลังทำอาหาร Gomorrah (2008)
Mm-hmm. Mr. Xing called.อืมมม คุณ Xing โทรมา Eagles and Angels (2008)
Next time, Shan Xing.คราวหน้า, Shan Xing. Eagles and Angels (2008)
Is your name Xing?ใช่คุณ ซิงหรือเปล่า Safe and Sound (2008)
Mr. Xing stayed behindคุณซิงอยู่ที่ Safe and Sound (2008)
James McCullen, you Scottish pig, you've been found guilty of treason for the sale of military arms to the enemies of our Lord, King Louis XIII, even whilst you sold arms to our Lord himself.เจมส์ แม็คคัลเลน,เจ้าสก๊อตโสโครก เจ้ามีความผิดในข้อหากบฏ ที่ขายอาวุธทางการทหาร ให้กับศัตรูของพระเจ้าหลุยส์ที่ 13 G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
- Activate Weapon XI!- ปลุกอาวุธหมายเลข 11 X-Men Origins: Wolverine (2009)
Her name was Xiang.หล่อนชื่อ เชียง The Karate Kid (2010)
You Xiangzhao Si ah? Newspapers in my paintings villainหนังสือพิมพ์ You Xiangzhao Si กลายเป็นกาตูนร์ตัวร้ายไปแล้วเหรอ Ip Man 2 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
xiAlthough the fork entered society on the tables of rich people, many members of royalty, such as Elizabeth I of England and Louis XIV of France, ate with their fingers.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพชอบ[n. exp.] (āchīp chøp) EN: right livelihood   FR: moyens d'existence justes [mpl] ; mode de vie juste [m]
อดีตชาติ[n.] (adīttachāt) EN: past existence ; previous existence ; previous birth   FR: vie antérieure [f]
อดีตภพ[n.] (adīttaphop) EN: past existence ; past life; previous life   FR: vie antérieure [f]
อโหสิกรรม[n.] (ahōsikam) EN: non-existence of the consequences for sins ; cancellation of penalties for all sins ; forgiveness of sin   FR: pardon [m]
ไอพิษ[n. exp.] (ai phit) EN: poison gas   FR: gaz toxique [m]
อักษะ[n.] (aksa) EN: axis ; core   FR: axe [m]
อัมพาต[n.] (ammaphāt) EN: paralysis ; disability ; palsy   FR: paralysie [f] ; apoplexie [f]
อันดับ 2 = อันดับสอง[n. exp.] (andap søng) FR: deuxième position [f] ; deuxième place [f] ; deuxième rang [m]
อันดับที่ 2[n. exp.] (andap thī søng) FR: deuxième position [f] ; deuxième place [f] ; deuxième rang [m]
อนุบาลสอง[n. exp.] (anubān søng) FR: deuxième année d'école maternelle [m] ; deuxième année de maternelle [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
XI    SH IY1
XIE    Z IY1
XIAN    Z Y AA1 N
XIAO    ZH AW1
XING    SH IH1 NG
XIONG    ZH AO1 NG
XICOR    Z AY1 K AO2 R
XIDEX    Z IH1 D AH0 K S
XIAMEN    Z IY0 EY1 M AH0 N
XILINX    Z AY1 L IH2 NG K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Xiao    (n) (sh au1)
Xiaoping    (n) (sh au1 p i ng)

German-Thai: Longdo Dictionary
Existenz(n) |die, pl. Existenzen| การดำรงอยู่, การมีอยู่, การมีชีวิตอยู่ เช่น Man kann die Existenz von Geistern noch nicht identifizieren., See also: existieren, vorhanden
Taxifahrer(n ) |der, pl. Taxifahrer| คนขับแท็กซี่ เช่น Kaum jemand weiß, dass Londons Taxifahrer ihre eigenen Mini-Kantinen haben.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Xianggang; Hong Kong, Victoria (Stadt in China)Xianggang; Hong Kong, Victoria (city in China) [Add to Longdo]
Xi'an (Stadt in China)Xi'an (city in China) [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
chauffeur de taxi(n) พนักงานขับรถแท็กซี่
proximité(n) |f| ที่ใกล้เคียง เช่น Le campus est à proximité des grandes autoroutes.

Japanese-English: EDICT Dictionary
K−1[ケイワン, keiwan] (n) K-1 (Japanese kick-boxing promotion) [Add to Longdo]
LFG[エルエフジー, eruefuji-] (n) {ling} lexical-functional grammar; LFG [Add to Longdo]
MOX燃料[モックスねんりょう, mokkusu nenryou] (n) mixed oxide fuel; MOX fuel [Add to Longdo]
NOx[エヌオーエックス;ノックス, enuo-ekkusu ; nokkusu] (n) nitrogen oxide; NOx [Add to Longdo]
SNAP[スナップ, sunappu] (n) Systems for Nuclear Auxiliary Power; SNAP [Add to Longdo]
SOx[エスオーエックス;ソックス, esuo-ekkusu ; sokkusu] (n) sulfur oxide (SO, SO2, etc.); sulphur oxide [Add to Longdo]
mixi[ミクシ, mikushi] (n) Mixi (Japanese social networking website) [Add to Longdo]
mixi疲れ[ミクシィづかれ, mikushii dukare] (n) (sl) growing tired of the mixi community due to constant use and quitting [Add to Longdo]
あがり症;上がり症;上がり性;あがり性[あがりしょう, agarishou] (n) stage fright; social anxiety disorder; social phobia [Add to Longdo]
あってなきがごとき[, attenakigagotoki] (exp) (1) virtually nonexistent; negligible; (2) absolutely useless [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xià, ㄒㄧㄚˋ, ] down; downwards; below; lower; later; next (week etc); second (of two parts); to decline; to go down, #58 [Add to Longdo]
[xiǎng, ㄒㄧㄤˇ, ] to think; to believe; to suppose; to wish; to want; to miss, #70 [Add to Longdo]
[xīn, ㄒㄧㄣ, ] new; newly; abbr. for Xinjiang 新疆; meso- (chem.), #72 [Add to Longdo]
[xiǎo, ㄒㄧㄠˇ, ] small; tiny; few; young, #77 [Add to Longdo]
现在[xiàn zài, ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ, / ] now; at present; modern; current; nowadays, #99 [Add to Longdo]
[xiàng, ㄒㄧㄤˋ, ] direction; orientation; to face; to turn toward; to; towards; shortly before; formerly; to side with; to be partial to; all along (previously); surname Xiang, #100 [Add to Longdo]
喜欢[xǐ huan, ㄒㄧˇ ㄏㄨㄢ˙, / ] to like; to be fond of, #184 [Add to Longdo]
[xīn, ㄒㄧㄣ, ] heart; mind, #199 [Add to Longdo]
希望[xī wàng, ㄒㄧ ㄨㄤˋ, ] to wish for; to desire; to hope, #205 [Add to Longdo]
[xiàn, ㄒㄧㄢˋ, / ] appear, #211 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キャッシュサービスコーナー[きゃっしゅさーびすこーなー, kyasshusa-bisuko-na-] flexi-teller, ATM [Add to Longdo]
コアックス[こあっくす, koakkusu] coax, coaxial cable [Add to Longdo]
シーモス[しーもす, shi-mosu] complementary metal-oxide semiconductor, CMOS [Add to Longdo]
スペクトル半値幅[すぺくとるはんねはば, supekutoruhannehaba] FWHM, full width half maximum, spectral width [Add to Longdo]
スペクトル幅[すぺくとるはば, supekutoruhaba] FWHM, full width half maximum, spectral width [Add to Longdo]
デマルチプレクス[でまるちぷれくす, demaruchipurekusu] demultiplexing [Add to Longdo]
フレキシブル[ふれきしぶる, furekishiburu] flexible (an) [Add to Longdo]
フレキシブルアドバンストアーキテクチャシステム[ふれきしぶるあどばんすとあーきてくちゃしすてむ, furekishiburuadobansutoa-kitekuchashisutemu] Flexible Advanced Systems Architecture [Add to Longdo]
フレキシブルディスク[ふれきしぶるでいすく, furekishiburudeisuku] flexible disk, floppy (disk) [Add to Longdo]
フロッピーディスク[ふろっぴーでいすく, furoppi-deisuku] flexible disk, floppy disk [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 xi \xi\, adj.
   The Roman number symbolizing the value eleven. Used after a
   noun it may symbolize the ordinal number; as, Superbowl XI.
 
   Syn: eleven, 11.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 xi
   adj 1: being one more than ten [syn: {eleven}, {11}, {xi}]
   n 1: the cardinal number that is the sum of ten and one [syn:
      {eleven}, {11}, {XI}]
   2: the 14th letter of the Greek alphabet

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 xi [ksi]
   xi
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top