Search result for

wu

(67 entries)
(0.2095 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wu-, *wu*.
Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
无价之宝[wú jià zhī bǎo, ˊ ㄐㄧㄚˋ ㄓ ㄅㄠˇ] เป็นสำนวน แปลว่า ของหรรือสิ่งของที่มีค่ามาก; ล้ำค่า; ประเมินค่ามิได้

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Wutวุฒิ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wurst    [N] ไส้กรอก (โดยทั่วๆ ไป), Syn. sausage

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
wu-ts'aiอู๋ไฉ่ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Wulfenite วุลฟีไนต์
แหล่ง - พบเกิดในส่วนที่มีการออกซิไดส์ของสายแร่ตะกั่ว ร่วมกับตะกั่วทุติยภูมิอื่น ๆ เช่น เซรัสไซต์ ไพโรมอไฟต์ ประโยชน์ - เป็นสินแร่โมลิบดีนัมที่สำคัญอันดับรอง ๆ [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blowup(โบล'อัพ) n. การระเบิด,การถกเถียงอย่างรุนแรง,อารมณ์ระเบิด,การขยายออก, Syn. explosion
swum(สวัม) vi. กริยาช่อง 3 ของ swim
swung(สวัง) vi. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ swing

English-Thai: Nontri Dictionary
blowup(n) การระเบิด,การขยายออก,การถกเถียงอย่างแรง
swum(vt) pp ของ swim
swung(vt) pp ของ swing

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ [n. prop.] (Natthawut Saikeūa) EN: Nattawut Saikua ; Nutthawut Saigua   

CMU English Pronouncing Dictionary
WU    W UW1
WU    D AH1 B AH0 L Y UW0 Y UW1
WU    D AH1 B Y AH0 Y UW1
WULF    W UH1 L F
WURM    W ER1 M
WURL    W ER1 L
WULI    W UW1 L IY0
WURZ    W ER1 Z
WUSS    W AH1 S
WUXI    W AH1 K S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Wuhan    (n) (w u2 h aa1 n)
Wusih    (n) (w u2 s ii1)
Wurzburg    (n) (v @@1 t s b @@ g)
Wuppertal    (n) (v u1 p @ t aa l)

German-Thai: Longdo Dictionary
Wunde(n) |die, pl. Wunden| บาดแผล
Wunder(n) |das, pl. Wunder| เรื่องหรือสิ่งอัศจรรย์
wünschen(vt) |wünschte, hat gewünscht| ปรารถนา หวังอยากให้ เช่น Ich wünsche dir, daß du die Prüfung schaffst. ฉันขอให้เธอสอบผ่าน
wurdeจะ (คล้าย would ของภาษาอังกฤษ), See also: wurden
würdeจะ- (รูป Konjunctiv II) (กรณีเป็นกริยาช่วย), See also: werden
wurdenจะ (คล้าย would ในภาษาอังกฤษ)
würdenจะ- (รูป Konjunctiv II) (กรณีเป็นกริยาช่วย), See also: werden
Wurst(n) |die, pl. Würste| ไส้กรอก
Würze(n) |die, pl. Würzen| เครื่องปรุงที่ใช้แต่งเติมรสชาดของอาหาร Maggi ist seine Lieblingswürze. แมกกี้เป็นเครื่องปรุงรสที่เขาโปรดปราน, See also: das Gewürz
Wurzel(n) |die, pl. Wurzeln| รากเชิงคณิตศาสตร์ เช่น Die zweite Wurzel aus sechzehn ist vier. รากที่สองของสิบหกคือสี่

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウルツ鉱[ウルツこう, urutsu kou] (n) wurtzite [Add to Longdo]
バンクロフト糸状虫[バンクロフトしじょうちゅう, bankurofuto shijouchuu] (n) Wuchereria bancrofti (species of filaria) [Add to Longdo]
フォロー(P);フォロウ[, foro-(P); forou] (n,vs) (1) follow; (2) (abbr) followup (e.g. netnews); (3) backing-up; covering for; (P) [Add to Longdo]
モリブデン鉛鉱[モリブデンえんこう, moribuden enkou] (n) wulfenite (PbMoO4) [Add to Longdo]
レバーソーセージ[, reba-so-se-ji] (n) liver sausage; liverwurst [Add to Longdo]
ヴルスト[, vurusuto] (n) wurst (ger [Add to Longdo]
黄鉛鉱[おうえんこう, ouenkou] (n) wulfenite [Add to Longdo]
館娃[かんあい, kan'ai] (n) palace (in China built by Wu Dynasty King) [Add to Longdo]
古音[こおん, koon] (n) old (pre-Wu dynasty) character pronunciation [Add to Longdo]
五形拳[ごけいけん, gokeiken] (n) {MA} Wu Xing Fist; Five Form Fist (Dragon, Snake, Tiger, Crane, Leopard) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wǔ, ˇ, ] five; 5 [Add to Longdo]
五一[wǔ yī, ˇ ㄧ, ] 5-1 (May 1st) [Add to Longdo]
五代[wǔ dài, ˇ ㄉㄞˋ, ] Five dynasties (in different contexts, from mythology through to Han and the interregnum between Han and Tang); the five dynasties forming the interregnum between Tang and Song (936-947) - namely Later Liang 后梁, Later Tang 后唐, Later Jin 后晋, Later Han 后汉, [Add to Longdo]
五代十国[wǔ dài shí guó, ˇ ㄉㄞˋ ㄕˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] Five Dynasties and Ten Kingdoms Period between Tang and Song (907-960) [Add to Longdo]
五代史[Wǔ dài shǐ, ˇ ㄉㄞˋ ㄕˇ, ] History of the Five Dynasties, eighteenth of the 24 dynastic histories 二十四史, compiled under Xue Juzheng 薛居正 in 974 during Northern Song 北宋, 150 scrolls [Add to Longdo]
五光十色[wǔ guāng shí sè, ˇ ㄍㄨㄤ ㄕˊ ㄙㄜˋ, ] brilliant colors [Add to Longdo]
五六十岁[wǔ liù shí suì, ˇ ㄌㄧㄡˋ ㄕˊ ㄙㄨㄟˋ, / ] (in one's) fifties or sixties (years of age) [Add to Longdo]
五凉[Wǔ Liáng, ˇ ㄌㄧㄤˊ, ] the five Liang of the Sixteen Kingdoms, namely Former Liang 前涼 (314-376), Later Liang 後涼 (386-403), Northern Liang 北涼 (398-439), Southern Liang 南涼 (397-414), Western Liang 西涼 (400-421) [Add to Longdo]
五分之一[wǔ fēn zhī yī, ˇ ㄈㄣ ㄓ ㄧ, ] one fifth [Add to Longdo]
五分熟[wǔ fēn shú, ˇ ㄈㄣ ㄕㄨˊ, ] cooked five minutes; medium (of steak) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
不思議[ふしぎ, fushigi] Wunder, Mysterium, Geheimnis [Add to Longdo]
[きず, kizu] Wunde, Verletzung [Add to Longdo]
[ひん, hin] WUERDE, FEINHEIT, ARTIKEL [Add to Longdo]
威厳[いげん, igen] Wuerde [Add to Longdo]
尊厳[そんげん, songen] Wuerde, Erhabenheit [Add to Longdo]
[き, ki] WUNSCH, KNAPPHEIT [Add to Longdo]
希望[きぼう, kibou] Wunsch, Hoffnung [Add to Longdo]
志望[しぼう, shibou] Wunsch [Add to Longdo]
怒号[どごう, dogou] wuetendes_Gebruell [Add to Longdo]
暴れる[あばれる, abareru] wueten, toben, rasen, gewalttaetig_sein [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Wu
      n 1: a dialect of Chinese spoken in the Yangtze delta [syn:
           {Wu}, {Wu dialect}, {Shanghai dialect}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top