Search result for

witzbolde

(52 entries)
(0.9619 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -witzbolde-, *witzbolde*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา witzbolde มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *witzbolde*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Listen... I want those jokers found and put on ice permanently.Hör zu, finde die Witzbolde und schalte sie aus. Chopping Spree (1984)
All right, you jokers, would you like to bring your passports over to me?So, ihr Witzbolde, wenn Sie bitte Ihre Pässe rüberschieben würden. The Killing Fields (1984)
All right, you jokers, this is your last chance to get your passports in.So, ihr Witzbolde, das ist eure letzte Chance, die Pässe abzugeben. The Killing Fields (1984)
They meant my little mule...Die Witzbolde. Sie meinten mein kleines Maultier... Romancing the Stone (1984)
Unfortunately, these jokers are gonna cost you some headaches... what with the elections coming up.Leider werden Ihnen diese Witzbolde einige Kopfschmerzen bereiten, wo doch nun die Wahlen anstehen. Miami Supercops (1985)
I'm checking out. Wheels are in motion, pal. Yeah, well, I'm putting on the brakes.Ihr beiden Witzbolde seid vielleicht blöd genug, in eine Falle zu laufen, aber ohne mich. Trust Fund Pirates (1986)
Yeah, I hope Symington's quick. C-Come on, Ali! [Laughs]Hätte ich nur fünf Cent für jede Minute, die ich vor dem Apartment eines Witzboldes verbracht hab, als ich darauf gewartet hab, dass er rauskommt, nachdem er in einem schönen, warmen Bett war. By Hooker by Crook (1987)
Four— Four, maybe five months.Ich will mit diesen Witzbolden reden. Down for the Count: Part II (1987)
What a bunch ofjokers.WitzboldeThe Rescuers Down Under (1990)
Love." Oh, you scamps.Liebe." Oh, ihr kleinen WitzboldeShe's Having a Baby: Part 1 (1991)
Òhe way I see it, a few jokers went in there... looking for a big score... lost their cool and blew a two-by-two hole in the back of one pretty little cashier's head.Ich bin sicher, du weißt nichts über 'n Ding in dem Minimarkt in Creekmore. Da sind 'n paar Witzbolde reinspaziert und wollten mal richtig absahnen. Love and a .45 (1994)
The losses were fictitious, caused by computerpranksters ... I need my room key for 2806, please.Es zeigte sich, daß die Verluste von Computerwitzbolden fingiert waren. Bitte meinen Zimmerschlüssel, 2806, Angela Bennett. The Net (1995)
It's those jokers... - ... sittingaroundin bars.Das machen bloß diese Witzbolde, die so in der Wirtschaft sitzen. The Deathmaker (1995)
Yeah, you kidders.Ja, ihr WitzboldeLez Be Friends (1997)
You two jokers, step forward.Vorteten, ihr zwei WitzboldeThe Odd Couple II (1998)
Fuckin' jokers.ScheißwitzboldeSexy Beast (2000)
The others ain't nothin' but a bunch... of smart-ass, wise-crackin' posing' wannabes.Die andern sind Klugscheißer, Witzbolde, Wichtigtuer, Egoisten, nichts weiter. Halloween: Resurrection (2002)
These clowns don't know what they're talking about.Die Witzbolde wissen ja nicht, wovon sie reden. Fuhgeddaboudit (2002)
After our meeting today, I have to say I was convinced that you two were nothing more than a pair of crimnal jokers. Really?Nach unserem Treffen heute Früh war ich fest davon überzeugt, dass Sie nichts weiter sind als ein paar kriminelle WitzboldeStrange Bedfellows (2004)
One of the funniest cats of all time, just naturally.Klar, und auch einer der umwerfendsten Witzbolde aller Zeiten. Purple Rain: Backstage Pass (2004)
Tell her you're sorry. Freezin' her ass off out here, and you two jokers don't even give her the time of day.Sie friert sich hier den Hintern ab und Sie Witzbolde beachten sie nicht mal. Derailed (2005)
The very next week, a bunch of Jokers in Berlin tried to take me out of circulation.In der Woche danach, haben ein paar Witzbolde versucht, mich aus dem Verkehr zu ziehen. Episode #1.1 (2007)
YOU WROTE A BOOK IN WHICH YOU MADE ALL YOUR HOMETOWN FRIENDS LOOK LIKE BUFFOONS, AND THEN YOU TURN AROUND AND ND IT ODD WHEN THEY GODu hast ein Buch geschrieben, in dem du alle deine alten Freunde als Witzbolde dargestellt hast und dann kommst du zurück und findest es eigenartig, dass sie sich wie Witzbolde benehmen? Secrets and Guys (2007)
Speaking of jokers, where's that other son of yours today?Wo wir gerade von Witzbolden reden, wo ist denn euer anderer Sohn? Made in America (2007)
How did my golden bollocks empty out those two fucking jokers?Wie haben meine goldenen Eier diese 2 verfickten Witzbolde rausgehauen? Episode #5.6 (2008)
I'm a chip off the old hoot.Ich bin ein Spross der alten WitzboldeGuardians and Gatekeepers (2008)
All right, you funny cunts, how's this supposed to cheer me up?Sagt mal, ihr Witzbolde. Wie soll mich das hier bitte aufheitern? Doghouse (2009)
I want those two buffoons out before anyone knows they're here.Ich möchte, dass die beiden Witzbolde verschwunden sind, bevor jemand weiß, dass sie hier sind. Cause and Effect (2009)
Okay, stuck with you fucking clowns.Okay, ich hänge nun mal an euch Witzbolden. The Violent Kind (2010)
I'm figuring we mount up and ride on these jokers. How's that sound?Ich dachte, wir ziehen los und machen diese Witzbolde fertig, wie klingt das? Noble Causes (2010)
Most of these jokers can't read.Die meisten dieser Witzbolde können nicht lesen. Peleliu Landing (2010)
Rest of you jokers, too damn quiet in here.Und der Rest von euch Witzbolden... hier ist es verdammt nochmal zu ruhig. Caballo sin Nombre (2010)
Sadly, crime victims often get calls from pranksters.Opfer werden oft von Witzbolden angerufen, das ist geläufig. A Suspicion of Innocence (2010)
- You already pay these two jokers enough as it is.Ihr habt den beiden Witzbolden schon mehr als genug gezahlt. The French Mistake (2011)
Who the hell are you two jokers?Wer seid ihr beiden WitzboldeTo the Lost (2011)
Come on out, merry pranksters.Kommt schon raus, ihr lustigen WitzboldeThe Good Guy Fluctuation (2011)
I've been watching you phonies for nine months.Ich beobachte euch Witzbolde seit neun Monaten. La nuit du réveillon (2011)
Okay, listen, I'm going to deal with the pranksters but in the meantime, I want this machine kept off.Ich werde mich um die Witzbolde kümmern, aber diese Maschine bleibt aus. In Too Deep (2012)
Yo, mysterious pranksters, it's time for dinner.Yo, geheimnisvolle Witzbolde, Zeit fürs Essen. Exit Through the Kwik-E-Mart (2012)
These guys are a couple of real jokers!Die beiden sind echte WitzboldeLet's Be Cops (2014)
I've come to tell you to stop this foolishness, wearing the eye makeup, doing the magic, playing football with all these buffoons.Ich bin hier, um dir zu sagen, dass du damit aufhören musst, das Make-Up, die Magie, Footballspiele mit diesen Witzbolden. Balls Out (2014)
They're not buffoons.Das sind keine WitzboldeBalls Out (2014)
We'll use this 'female toxin' to weed out the jokers and the loonies.Wir benutzen dieses weibliche Toxin, um Witzbolde und Spinner auszusortieren. The Treatment (2014)
But here's a fact, I'm the only one of these clowns that can code in Java.In Wahrheit bin ich der einzige dieser Witzbolde, der in Java coden kann. The Cap Table (2014)
And if any of you don't like it, you can thank your hilarious friends here.Und wem das nicht passt, der kann sich bei den Witzbolden hier bedanken. The Runaways (2014)
These jokers even left a note:Die Witzbolde hinterließen eine Nachricht: The Sword of Simón Bolivar (2015)
Send one of these jokers back to my office.Schicken Sie mir einen der Witzbolde in mein Büro. Ching Chong Chang (2015)
Some jocks dumped him on a swim raft.Ein paar Witzbolde dachten sich, ihn auf ein Floss zu schaffen. Hello, Emma. (2015)
Who were the jocks?Wer waren die WitzboldeHello, Emma. (2015)
Have you seen the jokers that we're working with?Sieh dir doch nur die Witzbolde an, die wir sonst im Team haben. Arrival (2016)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Witzbold {m} | Witzbolde {pl}buffoon | buffoons [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Witzbolde [vitsbɔldə] (n) , pl.
     buffoons
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top