Search result for

wis

(142 entries)
(0.1476 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wis-, *wis*.
English-Thai: Longdo Dictionary
wise up(vi) รู้ตัว, ไหวตัวทัน เช่น You need to wise up to the web when you use it for your university or college work.; The water conservation campaign aims to encourage customers to wise up to water and make simple changes in their daily lives to help save this precious resource.
conventional wisdom(noun phrase) ความคิดเห็นหรือคำอธิบายที่ได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญทำให้เกิดความยอมรับจากสาธารณชน ซึ่ง conventional wisdom อาจถูกหรือผิดก็ได้

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Wish you well (slang ) เป็นคำที่ใช้อวยพร ขอให้โชคดี เจอแต่สิ่งที่ดี
wissuta (n vi vt modal ver) วิสสุตา
See also: S. cgyk, A. fyuk, R. tk

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wise    [SUF] วิธี, See also: การกระทำ
wise    [ADJ] เฉลียวฉลาด, See also: มีสติปัญญา, รู้แจ้ง, Syn. sagacious, sage, sapient, judicious, prudent, sensible, sane, Ant. unwise, stupid
wise    [N] ท่าทาง, See also: กริยาท่าทาง, Syn. manner, way
wish    [VT] ปรารถนา, See also: ประสงค์, ต้องการ, นึกอยาก, Syn. covet, desire, want
wish    [N] ความประสงค์, See also: ความต้องการ, ความอยาก, ความปรารถนา
wish    [N] คำขอร้องอย่างสุภาพ (คำเป็นทางการ), Syn. desire
wisp    [N] กำมือหนึ่ง (ฟาง หญ้า ผม), See also: ปอยเล็กๆ, หยิบมือ
wist    [VT] กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ wit หรือ wis (คำโบราณ), See also: รู้
wist    [VI] กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ wit หรือ wis (คำโบราณ), See also: รู้
wispy    [ADJ] ซึ่งเป็นมัดเล็กๆ, See also: ซึ่งเป็นกำมือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
wisdom toothฟันกรามซี่สุดท้าย [มีความหมายเหมือนกับ tooth, third molar] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wishความประสงค์, ความจำนง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wishbone arm; control arm; suspension arm; wishboneปีกนก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
wishbone; control arm; suspension arm; wishbone armปีกนก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Wisdomปัญญา [การจัดการความรู้]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wisI wish he had gotten a hit in the bottom half of the seventh inning.
wisI wish he were here.
wisHe was wise not to participate in it.
wisI wish he would make up his mind one way or other.
wisI wish he would write more often.
wisI'm none the wiser for his explanation.
wisI wish he had attended the meeting.
wisIt is not clear whether he is wise or not.
wisI wish he were here now.
wisI wish he were on our team.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wis(วิสฺ) vt.,vi. รู้, Syn. know
wisdom(วิส'เดิม) n. ปัญญา,สติปัญญา,ความฉลาด,ความรอบคอบ,ความรอบรู้,คำสั่งสอน,คติพจน์,คำสุภาษิต
wisdom toothn. ฟันกรามซี่ที่ 3 ของแต่ละข้างของขากรรไกรบนและล่าง -Phr. (cut one's wisdom tooth เจริญเติบโตเต็มที่)
wise(ไวซ) adj. ฉลาด,เฉลียวฉลาด,มีสติปัญญา,รอบรู้,รู้,รู้แจ้ง vi.,vt. ตระหนักเข้าใจ n. วิถีทาง,ท่าทาง,รูปแบบ,วิธีการ get wise ให้รู้แจ้ง,ทะลึ่ง,ทะนง, See also: wisely adv.
wise guyบุคคลที่อวดฉลาด,คนทะนงตัวและอวดฉลาด, Syn. smart alec
wisecrack(ไวซ'แครค) n. คำพูดที่ฉลาด,คำคม,คำเล่นลิ้น vt.,vi. พูดคำคม,พูดคำเล่นลิ้น, See also: wisecracker n., Syn. joke,witticism
wish(วิช) vt.,vi.,n. (การ) ปรารถนา,ประสงค์,ต้องการ,อยากให้,หวัง,อวยพร,ให้พร,สั่ง,สิ่งที่ปรารถนา, -Phr. (wish on บังคับปรารถนา), See also: wisher n. wishless adj., Syn. desire
wish bonen. กระดูกสองง่าม หน้ากระดูกอกของนกส่วนมาก สมัยก่อนใช้ สำหรับตั้งคำอธิษฐาน
wishful(วิช'ฟูล) adj. มีความปรารถนา, See also: wishfully adv. wishfulness n., Syn. desirous,wistful
wishful thinkingn. ความปรารถนาที่อยู่เหนือเหตุผล, See also: wishful thinker.

English-Thai: Nontri Dictionary
wisdom(n) ความเฉลียวฉลาด,ความรอบรู้,ปัญญา,ความสุขุม,การไตร่ตรอง
wise(adj) ฉลาด,รอบรู้,สุขุม,ไตร่ตรอง
wise(n) วิธี,แบบ,อาการ,ทำนอง,วิถีทาง
wish(n) ความประสงค์,ความปรารถนา,ความต้องการ,คำอวยพร,คำอธิษฐาน
wish(vi) ประสงค์,อวยพร,ปรารถนา,อยาก,มุ่งหวัง
wishful(adj) ประสงค์,ปรารถนา,นึกอยาก
wisp(n) กระจุก,ช่อ,ปอย,หยิบมือ,กำมือ
wistful(adj) อยากได้,โหยหา,ปรารถนา
anticlockwise(adv) หมุนซ้าย,หมุนทวนเข็มนาฬิกา
anywise(adv) อย่างไรก็ตาม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ราชประสงค์    [N] intention, See also: wish, will, whim, Syn. พระราชประสงค์, Thai definition: ความต้องการของพระมหากษัตริย์
ปรารถนาดี    [V] wish well, See also: have good wishes, Syn. ตั้งใจดี, หวังดี, Example: พ่อมักจะพูดอยู่เสมอว่า รักและปรารถนาดีกับเขา, Thai definition: อยากให้ผู้อื่นได้ดี
ภาวนา    [V] pray, See also: wish, hope, Example: พวกเราได้แต่ภาวนาให้สงครามยุติได้โดยเร็ว, Thai definition: สำรวมใจตั้งความปรารถนา, Notes: (บาลี)
ละห้อย    [ADV] woefully, See also: wistfully, mournfully, with a melancholy, with a sad look, Syn. โศรกเศร้า, เศร้า, เป็นทุกข์, ทุกข์ใจ, ระทม, Example: เขาทำหน้าละห้อยรอคอยข่าวและความหวังอย่างลมๆ แล้งๆ, Thai definition: รู้สึกสะเทือนใจ ชวนให้โศกเศร้าเพราะคิดถึงหรือผิดหวัง
หวังดี    [V] wish someone well, See also: have good wishes, be well-intentioned, Syn. ปรารถนาดี, Ant. หวังร้าย, Example: ความสามัคคีนี้ประกอบด้วยความเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันและเอื้อเฟื้อด้วยใจ คือ หวังดีมุ่งดีต่อกัน, Thai definition: คิดอย่างมิตร
อวยพร    [V] wish well, See also: bless, Syn. ให้พร, อำนวยพร, Example: ผู้บังคับกองพันกล่าวคำต้อนรับทหารใหม๋แล้วให้โอวาทและอวยพรขอให้ทุกคนรับราชการจงมีแต่ความเจริญ
ภูริ    [N] wisdom, See also: intellect, intelligence, Syn. ความฉลาด, ปัญญา, ภูรี, Notes: (บาลี)
มันสมอง    [N] wisdom, See also: intelligence, intellect, brains, Syn. หัวสมอง, Example: เราไม่เคยได้พึ่งมันสมองของเพื่อนคนนี้เลย, Thai definition: สติปัญญาหรือความนึกคิด
คำอธิษฐาน    [N] blessing, See also: wish, prayer, Syn. คำภาวนา, Example: เขาตกลงกันว่าจะร่วมเดินไปด้วยกันเพื่อจะทำให้คำอธิษฐานเป็นจริงขึ้นมา
ความหวัง    [N] hope, See also: wish, expectation, will, desire, Syn. ความปรารถนา, Example: แม่ทุกคนตั้งความหวังเอาไว้ว่า ลูกที่เกิดมาจะเป็นที่พึ่งของพ่อแม่ได้, Thai definition: การคาดว่าจะได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาใจช่วย[v. exp.] (aojai chūay) EN: wish somebody success ; wish success to somebody   FR: soutenir ; encourager
บั้ง[n.] (bang) EN: make crosswise cuts ; cut into parallel slits ; slit ; stripe ; cut off   
เบือนเรื่อง[v. exp.] (beūoen reūang) EN: twist a story   FR: déformer une histoire
เบี้ยว[adj.] (bīo) EN: distorted ; crooked ; twisted ; out of round ; out of shape ; askew ; slanting   FR: déformé ; tordu
บิด[v.] (bit) EN: twist ; distort ; wring ; wrench   FR: tordre ; torsader
บิดเบน[v.] (bitbēn) EN: twist   
บิดเบือน[v.] (bitbeūoen) EN: distort ; go awry ; twist   FR: déformer ; dénaturer
บิดเบี้ยว[adj.] (bitbīo) EN: twisted ; distorted   FR: déformé
บิดผัน[v.] (bitphan) EN: distort ; go awry ; misrepresent ; twist   FR: déformer
บูดเบี้ยว[adj.] (būtbīo) EN: distorted ; out of shape ; twisted   FR: déformé

CMU English Pronouncing Dictionary
WIS    W IH1 S
WIST    W IH1 S T
WISH    W IH1 SH
WISS    W IH1 S
WISP    W IH1 S P
WISE    W AY1 Z
WISZ    V IH1 SH
WISEL    W AY1 Z AH0 L
WISHY    W IH1 SH IY0
WISOR    W AY1 Z ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wise    (n) (w ai1 z)
wish    (v) (w i1 sh)
wisp    (n) (w i1 s p)
wiser    (j) (w ai1 z @ r)
wisps    (n) (w i1 s p s)
wispy    (j) (w i1 s p ii)
wisdom    (n) (w i1 z d @ m)
wisely    (a) (w ai1 z l ii)
wisest    (j) (w ai1 z i s t)
wished    (v) (w i1 sh t)

German-Thai: Longdo Dictionary
wischen(vt) |wischte, hat gewischt| เช็ด ถู
wissenรู้ |wusste, gewusst|
wissenschaftlich(adj) ทางวิชาการ หรือ ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์หรือวิชาการ
inzwischen(adv) ระหว่างนั้น(ช่วงเวลา) เช่น Er ist 2 Wochen im Urlaub gewesen. Ich habe inzwischen allein gearbeitet. เขาไปพักร้อนมาสองอาทิตย์ ระหว่างนั้นฉันทำงานเพียงลำพัง , See also: S. in der Zwischenzeit, währenddessen
zwischenระหว่าง
Bescheid wissenรู้, รับรู้, รู้ข่าว เช่น Hast du über den Ausflug schon Bescheid gewußt?
der Besserwisser(n slang) |der, pl. Besserwisser| คนที่ช่างรู้ไปหมดซะทุกเรื่อง อะไรก็ทำว่ารู้ดีไปกว่าคนอื่นเขาหมด
gewiss(adj adv) แน่นอน, มั่นใจ, See also: S. sicher, sicherlich, selbstverständlich
Zwischenmahlzeit(n) |die, pl. Zwischenmahlzeiten| อาหารว่าง, อาหารขบเคี้ยว
Geschwister(n) |das, pl. Geschwister| พี่น้อง เช่น Wieviele Geschwister haben Sie? คุณมีพี่น้องกี่คน

Japanese-English: EDICT Dictionary
いじり回す;弄り回す;弄りまわす[いじりまわす, ijirimawasu] (v5s) to tinker with; to fumble with; to twist up [Add to Longdo]
お願い;御願い[おねがい, onegai] (n,vs) (1) (hon) (See 願い) request; wish; (int) (2) (abbr) (See 御願いします) please [Add to Longdo]
かな(P);かなあ[, kana (P); kanaa] (prt) (1) I wonder (sentence ending prt); (2) should I? (question prt when thinking out loud); is it?; (3) I wish that (with a negative); I hope that; (P) [Add to Longdo]
くねくね;クネクネ;ぐねぐね;グネグネ[, kunekune ; kunekune ; gunegune ; gunegune] (adv,adv-to,vs) (on-mim) winding; meandering; wriggling; wiggling; waving; swaying; twisting and turning [Add to Longdo]
ごり押し;鮴押し[ごりおし, gorioshi] (n,vs) pushing though; bulldozing; doing something by force; arm twisting [Add to Longdo]
したがる[, shitagaru] (exp,v5r) (1) to wish (to do); to desire; to want; (2) to be ready; to be eager [Add to Longdo]
すまし込む;澄まし込む[すましこむ, sumashikomu] (v5m) to put on airs; to affect (importance, etc.); to look wise [Add to Longdo]
そうは問屋が卸さない;そうは問屋がおろさない;然うは問屋が卸さない[そうはとんやがおろさない, souhatonyagaorosanai] (exp) things don't work that well in the real world; things seldom go as one wishes; that is expecting too much [Add to Longdo]
その他(P);その外(P);其の他[そのほか(P);そのた, sonohoka (P); sonota] (n-adv,conj) (そのた is more the written form) etc.; otherwise; besides; in addition; the rest; the others; and so forth; (P) [Add to Longdo]
てき儻;倜儻(oK)[てきとう, tekitou] (n) exceedingly wiser than the common man [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
威斯康星[Wēi sī kāng xīng, ㄨㄟ ㄙ ㄎㄤ ㄒㄧㄥ, ] Wisconsin [Add to Longdo]
威斯康星州[Wēi sī kāng xīng zhōu, ㄨㄟ ㄙ ㄎㄤ ㄒㄧㄥ ㄓㄡ, ] Wisconsin, US state [Add to Longdo]
心智[xīn zhì, ㄒㄧㄣ ㄓˋ, ] wisdom [Add to Longdo]
恨不得[hèn bu dé, ㄏㄣˋ ㄅㄨ˙ ㄉㄜˊ, ] wishing one could do sth; to hate to be unable; itching to do sth; can't wait for; to wish one could do sth; to desire strongly [Add to Longdo]
恨不能[hèn bu néng, ㄏㄣˋ ㄅㄨ˙ ㄋㄥˊ, ] wishing one could do sth; to hate to be unable; can't wait for; to wish one could do sth; to desire strongly (esp. sth unattainable) [Add to Longdo]
恭喜发财[gōng xǐ fā cái, ㄍㄨㄥ ㄒㄧˇ ㄈㄚ ㄘㄞˊ, / ] Wishing you a prosperous New Year! (traditional New Year greeting); Congratulations and best wishes for a prosperous New Year!; Happy New Year! [Add to Longdo]
[zhì, ㄓˋ, ] wisdom; knowledge [Add to Longdo]
智慧[zhì huì, ㄓˋ ㄏㄨㄟˋ, ] wisdom; knowledge [Add to Longdo]
智齿[zhì chǐ, ㄓˋ ㄔˇ, 齿 / ] wisdom tooth [Add to Longdo]
淑女[shū nǚ, ㄕㄨ ㄋㄩˇ, ] wise and virtuous woman (possibly sarcastic or sneering); lady [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
より対線[よりついせん, yoritsuisen] twisted pair cable [Add to Longdo]
スイステレコム[すいすてれこむ, suisuterekomu] Swiss Telecom [Add to Longdo]
ステップワイズ[すてっぷわいず, suteppuwaizu] stepwise [Add to Longdo]
ツイストペア[ついすとぺあ, tsuisutopea] twisted pair [Add to Longdo]
ビット単位[ビットたんい, bitto tan'i] bitwise [Add to Longdo]
ワークステーション独立セグメント記憶域[ワークステーションどくりつせぐめんときおくいき, wa-kusute-shon dokuritsusegumentokiokuiki] workstation independent segment storage, WISS [Add to Longdo]
右シフト[みぎシフト, migi shifuto] right shift (bitwise, arithmetic) [Add to Longdo]
右回り[みぎまわり, migimawari] clockwise rotation, CW, righthanded rotation [Add to Longdo]
左シフト[ひだりシフト, hidari shifuto] left shift (bitwise, arithmetic) [Add to Longdo]
左回り[ひだりまわり, hidarimawari] counter clockwise rotation, CCW [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[まなぶ, manabu] WISSENSCHAFT, STUDIUM [Add to Longdo]
[まなぶ, manabu] Wissenschaft, Studium [Add to Longdo]
学会[がっかい, gakkai] wissenschaftliche_Gesellschaft [Add to Longdo]
学問[がくもん, gakumon] Wissenschaft [Add to Longdo]
学術[がくじゅつ, gakujutsu] Wissenschaft [Add to Longdo]
実験[じっけん, jikken] wissenschaftlicher_Versuch, Experiment [Add to Longdo]
心得る[こころえる, kokoroeru] wissen, kennen, verstehen [Add to Longdo]
知る[しる, shiru] wissen, kennen [Add to Longdo]
知識[ちしき, chishiki] Wissen, Kenntnis [Add to Longdo]
科学[かがく, kagaku] Wissenschaft [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wis \Wis\, adv. [Aphetic form of iwis, ywis; or fr. Icel. viss
   certain. See {Ywis}.]
   Certainly; really; indeed. [Obs.] "As wis God helpe me."
   --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wis \Wis\, v. t. [Due to mistaking OE. iwis certain, AS. gewiss,
   for I wis. See {Ywis}.]
   To think; to suppose; to imagine; -- used chiefly in the
   first person sing. present tense, I wis. See the Note under
   {Ywis}. [Obs. or Poetic] "Howe'er you wis." --R. Browning.
   [1913 Webster]
 
      Nor do I know how long it is
      (For I have lain entranced, I wis).   --Coleridge.
   [1913 Webster]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 wis [wis]
   certain; sure
   bunch; bundle; cluster; sheaf
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top