Search result for

wirren

(97 entries)
(0.0299 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wirren-, *wirren*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา wirren มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *wirren*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
[WHIRRING](SchwirrenGood Night, Central City (1991)
Well, as usual, Dr. Zee has come up with some interesting new devices, which I guarantee will confound our Earth brothers.Wie üblich hat Dr. Zee interessant neue Geräte erfunden, die garantiert unsere Erdenbrüder verwirrenGalactica Discovers Earth: Part 1 (1980)
I thought you'd done it to trick the hijackers.Ich dachte Sie haben das gemacht um die Entführer zu verwirrenThe Night the Cylons Landed: Part 1 (1980)
I wouldn't wanna embarrass you.Ich möchte dich nicht verwirrenThe Medal (1980)
But this metaphor. I would say that around me like vultures circling hired killers and police.Ich wollte sagen, dass Bullen und Mörder wie die Fliegen um mich herumschwirrenLe guignolo (1980)
I do not know what bag, what are you?Jetzt verwirren Sie mich. Was für ein Koffer? Le guignolo (1980)
Now, when you're in a situation where you can't tell crazy from sane... that's pretty confusing for a soldier, but it's good stuff for an aspiring novelist.Wenn man nicht mehr zwischen verrückt und normal unterscheiden kann, ist das für einen Soldaten verwirrend, aber für einen aufstrebenden Autor ist es gutes Material. The Big Red One (1980)
The centre of all this fascination was the suspended egg, to Coppice, the symbol of the Violent Unknown Event, and the one perplexing feature for which he had no explanation.Im Zentrum all dieser Faszination stand das schwebende Ei, das Symbol für das Gewaltsame Unbekannte Ereignis und das einzige verwirrende Merkmal, für das er keine Erklärung hatte. The Falls (1980)
For example, at a time when the ink was running strong, she argued about the sexual quadrimorphism that was a perplexing characteristic of the VUE.Zum Beispiel argumentierte sie, als die Tinte stark floss, mit sich selbst über die sexuelle Viergestalt, die eine verwirrende Eigenschaft des GUE war. The Falls (1980)
Obsian Fallicutt had a theory that the VUE was an expensive hoax perpetrated by AJ Hitchcock to give some credibility to the unsettling and unsatisfactory ending of his film The Birds.Obsian Fallicutt vertrat die Ansicht, dass das GUE ein teurer Schwindel von A.J. Hitchcock war, um den verwirrenden Schluss seines Films Die Vögel glaubwürdiger zu machen. The Falls (1980)
Our brothers' experience warns us to not trouble profane minds with our knowledge.Die Lebenserfahrungen unserer Brüder sollten uns davor warnen, Unwissende mit unserem Wissen zu verwirrenInferno (1980)
It's confusing...Es ist so verwirrend... Inferno (1980)
So confusing.Es ist alles so verwirrend. The Mirror Crack'd (1980)
It's kind of confusing.- Es ist recht verwirrend. Superman II (1980)
Hold on! You bust in here, disrupt our business, start digging up our lawn, at least tell us what the hell you're looking for.Lhr könnt nicht einfach anschwirren und den ganzen betrieb durcheinanderbringen. Used Cars (1980)
Sister, I think we should venture into this confusing new world gradually.Schwester, ich denke, wir sollten uns nur ganz vorsichtig in diese verwirrende neue Welt wagen. The Revel (1981)
If I were a judge, I could whiz old Humpy off to the Scrubs.Wenn ich Richter wäre, könnte ich den alten Humpy sofort ins Kittchen abschwirren lassen. Doing the Honours (1981)
One third remission for good conduct. I can't do that!Aber ich kann ihn nicht abschwirren lassen. Doing the Honours (1981)
Of course, that's how many people view you - as a sort of 20th-century Alexander, Leading the world out of the doldrums of recession into the golden era of prosperity.So sehen Sie natürlich viele - als einen Alexander des 20. Jahrhunderts, der die Welt aus den Wirren der Krise in eine goldene Ära des Wohlstands führt. The Final Conflict (1981)
It's all pretty confusing, sir.Es ist sehr verwirrend, Sir. Gallipoli (1981)
A vivid dream can be quite baffling, especially for you, ...and particularly the moment of awakening.Ein lebhafter Traum kann ziemlich verwirrend sein, besonders für Sie und ganz besonders der Moment des Aufwachens. The Nesting (1981)
But what you had was a dream, just a very confusing dream.Aber Sie hatten einen Traum, nur ein sehr verwirrenden Traum. The Nesting (1981)
I don't mean how to do it, though that can be enormously confusing at times.Ich meine nicht, wie man's macht, was aber auch sehr verwirrend sein kann. Rich and Famous (1981)
It's certainly been a confusing morning.Es war ein sehr verwirrender Morgen. Deadly Maneuvers (1982)
It could get confusing.Das kann verwirrenForget Me Not (1982)
Very confusing.Sehr verwirrend. Diner (1982)
It`s just, like, this new schedule`s totally confusing.Der neue Stundenplan ist so verwirrend. Fast Times at Ridgemont High (1982)
Things are sometimes confusing.Die Dinge sind manchmal verwirrend. First Blood (1982)
In Vietnam it was pretty confusing for Rambo and me.In Vietnam war es ziemlich verwirrend für Rambo und mich. First Blood (1982)
It's very confusing when you try and think about it, isn't it?Es ist sehr verwirrend, wenn man darüber nachdenkt, nicht? A Midsummer Night's Sex Comedy (1982)
You'd probably zipp off in my F-14 and sell it to the Cubans.Du würdest mit 'ner F-1 4 abschwirren und sie an die Kubaner verscherbeln. An Officer and a Gentleman (1982)
They trouble me and yet move me deeply... like you, my dear François.Zugleich verwirren und rühren sie mich. Wie du, François. Une Chambre en Ville (1982)
You're confusing me.Sie verwirren mich. Victor Victoria (1982)
A crazy dude like Murdock swinging from the lights... and laying his lunatic rap on everybody.Ein Wahnsinniger wie Murdock ist unterwegs, der alle mit seinem wirren Zeug volllabert. The Only Church in Town (1983)
I'll try to get this unscrambled. Yes.- Ich versuche, es zu entwirrenLove Among the Steele (1983)
- Why not?Sie verwirren mich. Steele Away with Me: Part 1 (1983)
They do not like the idea of helicopters flying over their homes peeking in their windows.Sie mögen keine Hubschrauber, die über ihren Häusern rumschwirren... und dass man ihnen in die Fenster guckt. Blue Thunder (1983)
So confusing.So verwirrend. The Man Who Loved Women (1983)
It's so confusing.Es ist so verwirrend. The Man Who Loved Women (1983)
Those balls are pretty dangerous when they're flapping around.Die Eier sind ziemlich gefährlich, wenn sie so durch die Gegend schwirrenStill Smokin (1983)
In your area, the airwaves are buzzing with russian and english transmissions.In eurer Ecke schwirren russische und englische Funksprüche durch 'n Äther. Teil 3 (1984)
When it comes to human emotions, my ultra-phonic analyzer can be quite confusing.Bezüglich menschlicher Emotionen kann mein ultraphonischer Analysator recht verwirrend sein. Big Iron (1984)
According to Coach Berchuk... his Cougars should have no problem with the Mustangs on Sunday.Einige menschliche Bräuche verwirren mich, aber Football ist mir ein völliges Rätsel. Ich wünschte, ich könnte dir helfen, K.I.T.T., aber es hat Ähnlichkeit mit Buttermilch: Knights of the Fast Lane (1984)
I am going crazy.Es ist alles so verwirrend und schmerzlich. Knights of the Fast Lane (1984)
Who'd have thought he'd take a flier.- Lass ihn einfach schwirrenGlades (1984)
To confuse any would-be thieves, we've made reservations... on every train, plane, bus and boat leaving this town in the next three hours.Um Diebe zu verwirren, reservierten wir alle Züge, Flüge, Busse und Boote, die in nächster Zeit starten. Dreams of Steele (1984)
It's very confusing.Das ist sehr verwirrend. Second Base Steele (1984)
Well, it's almost as confusing as our relationship.Fast so verwirrend wie unsere Beziehung. Second Base Steele (1984)
- Quite perplexing.- Etwas verwirrend. Lost and Found (1984)
I realize all this must be terribly confusing to you.Das muss bestimmt alles sehr verwirrend für Sie sein. The Three Faces of Emily (1984)

German-Thai: Longdo Dictionary
verwirren(vt) |verwirrte, hat verwirrt| ทำให้สับสน เช่น Die Gebietsreform in Brandenburg verwirrt Briefträger. การปรับปรุงพื้นที่ในเมืองบรันเดนบวร์กทำให้พนักงานส่งจดหมายสับสน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wirren {f}rough-and-tumble [Add to Longdo]
(Aufmerksamkeit) ablenken; verwirren; stören | ablenkend; verwirrend; störend | abgelenkt; verwirrt; gestörtto distract; to divert | distracting; diverting | distracted; diverted [Add to Longdo]
abschwirrento hive off [Add to Longdo]
abschwirren; laut absurrento zoom off [Add to Longdo]
durcheinander bringen; aus dem Gleichgewicht bringen; verwirren | durcheinander bringend; aus dem Gleichgewicht bringend; verwirrend | durcheinander gebracht; aus dem Gleichgewicht gebracht; verwirrtto unsettle | unsettling | unsettled [Add to Longdo]
durcheinander bringen; verwechseln; verwirren | durcheinander bringend; verwechselnd; verwirrend | durcheinander gebracht; verwechselt; verwirrtto muddle | muddling | muddled [Add to Longdo]
entwirren | entwirrend | entwirrt | entwirrt | entwirrteto disentangle | disentangling | disentangled | disentangles | disentangled [Add to Longdo]
entwirren | entwirrend | entwirrt | entwirrt | entwirrteto unravel | unraveling | unraveled | unravels | unraveled [Add to Longdo]
entwirren | entwirrend | entwirrt | entwirrt | entwirrteto unsnarl | unsnarling | unsnarled | unsnarls | unsnarled [Add to Longdo]
entwirren | entwirrend | entwirrt | entwirrt | entwirrteto untangle | untangling | untangled | untangles | untangled [Add to Longdo]
etw. komplizieren; verwirrento involve [Add to Longdo]
nervös machen; verwirren | nervös machend; verwirrend | nervös gemacht; verwirrtto fluster | flustering | flustered [Add to Longdo]
schwirren | schwirrend | schwirrt | schwirrteto ping | pinging | pings | pinged [Add to Longdo]
schwirren | schwirrend | geschwirrt | schwirrtto twang | twanging | twanged | twangs [Add to Longdo]
schwirren | schwirrend | schwirrt | schwirrteto zip | zipping | zips | zipped [Add to Longdo]
schwirrendwhiring; whirring [Add to Longdo]
surren; schwirrento whir [Add to Longdo]
verblüffen; verwirren | verblüffend; verwirrend | verblüfft; verwirrt | er/sie verblüfft | ich/er/sie verblüffte | er/sie hat/hatte verblüfftto baffle | baffling | baffled | he/she baffles | I/he/she baffled | he/she has/had baffled [Add to Longdo]
verblüffen; verwirren | verblüffend; verwirrend | verblüfft; verwirrtto puzzle | puzzling | puzzled [Add to Longdo]
verdecken; verschleiern; verwirren; vernebeln; unklar machento obscure [Add to Longdo]
verdutzen; verwirren | verdutzend; verwirrend {adj} | verdutzt; verwirrt | verdutzt; verwirrt | verdutzte; verwirrteto disconcert | disconcerting | disconcerted | disconcerts | disconcerted [Add to Longdo]
vernebeln; trüben; verdunkeln; verwirren | vernebelnd; trübend; verdunkelnd; verwirrendto obfuscate | obfuscating [Add to Longdo]
verwirren; durcheinander kommen; durcheinanderkommen [alt]; verheddern | verwirrend | verwirrt | verwirrteto tangle up | tangling | tangles | tangled [Add to Longdo]
sich verwirren; durcheinander kommen; durcheinanderkommen [alt]; sich verheddern; sich verwickeln | verwirrte sichto tangle | tangled [Add to Longdo]
verwirren; durcheinander bringen; in Unordnung bringen | verwirrend | verwirrt | er/sie verwirrt | ich/er/sie verwirrte | er/sie hat/hatte verwirrt | er/sie ist/war verwirrtto confuse | confusing | confused | he/she confuses | I/he/she confused | he/she has/had confused | he/she is/was confused [Add to Longdo]
verwirren; aus der Fassung bringen; verlegen machento confuse [Add to Longdo]
verwirren; irritieren | verwirrend; irritierend | verwirrt; irritiert | er/sie verwirrt | ich/er/sie verwirrte | er/sie hat/hatte verwirrtto bemuse | bemusing | bemused | he/she bemuses | I/he/she bemused | he/she has/had bemused [Add to Longdo]
verwirren; konfus machen | verwirrend; konfus machend | verwirrt; konfus gemachtto bewilder | bewildering | bewilderd [Add to Longdo]
verwirren | verwirrend | verwirrtto fuddle | fuddling | fuddled [Add to Longdo]
verwirren; verrückt machen; durcheinander bringen | verwirrend; verrückt machend; durcheinander bringend | verwirrt; verrückt gemacht; durcheinander gebracht | verwirrt | verwirrteto derange | deranging | deranged | deranges | deranged [Add to Longdo]
verwirren; durcheinander bringen | verwirrend; durcheinander bringend | verwirrt; durcheinander gebracht | verwirrt | verwirrteto disarrange | disarranging | disarranged | disarranges | disarranged [Add to Longdo]
verwirren | verwirrend | verwirrtto discombobulate | discombobulating | discombobulated [Add to Longdo]
verwirren; zerzausen | verwirrend; zerzausend | verwirrt; zerzaustto dishevel | dishevelling | dishevelled [Add to Longdo]
verwirren; disorientieren | verwirrend; disorientierend | verwirrt; disorientiertto disorient; to disorientate | disorienting; disorientating | disoriented; disorientated [Add to Longdo]
verwirren | verwirrend | verwirrtto dizzy | dizzying | dizzied [Add to Longdo]
verwirrend; verworren; unübersichtlich {adj}confusing [Add to Longdo]
verwirrend {adv}distractedly [Add to Longdo]
verwirrend {adv}snarly [Add to Longdo]
verwirrend {adv}bafflingly [Add to Longdo]
verwirrend {adv}bewilderingly [Add to Longdo]
verwirrend {adv}confusingly [Add to Longdo]
verwischen; verwirren; durcheinander bringento confound [Add to Longdo]
zerzausen; zausen; verwirren | zerzausen; zausend; verwirrend | zerzaust; verwirrt | er/sie zerzaust | ich/er/sie zerzauste | er/sie hat/hatte zerzaustto tousle | tousling | tousled | he/she tousles | I/he/she tousled | he/she has/had tousled [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
戦禍[せんか, senka] Kriegswirren, Schrecken_des_Krieges, Kriegsschaeden [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top