Search result for

wichten

(54 entries)
(0.0188 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wichten-, *wichten*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา wichten มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *wichten*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Why do we tell her stories about evil dwarfs that steal children?Warum lesen wir ihr Märchen von bösen Wichten vor, die Kinder stehlen? If Wishes Were Horses (1993)
Some weights in your pants during weighing will fool your opponent.Mit einigen Gewichten in der Unterhose betrügt man die Waage. Kids Return (1996)
Like a hound?Mit GewichtenThe One with Barry and Mindy's Wedding (1996)
Of all the villains who've wanted you dead I am gonna be the one to pull it off.Von allen Bösewichten, die dich umbringen wollten, bin ich derjenige, der es schafft. Stop the Presses (1996)
Remember, start with the lighter weights and work your way up.Die Pflicht ruft. Beginn mit den leichten Gewichten und steigere dich dann etwas. The Ascent (1996)
A trunk full of books then a set of weights.Eine Kiste voll mit Büchern dann eine Stange mit Gewichten. Ich wurde zweimal getroffen, Sie Ziege. Home Alone 3 (1997)
Thought I might continue on with weight training.Ich dachte, ich mache mal mit Gewichten weiter. Pump You Up (1997)
The trousers were weighted round the waistband to make sure they fell down to the ankles in one movement.Die Hosen wurden mit Gewichten am Hosenbund kontrolliert, um sicher zu stellen das sie im richtigen Moment in einer einzigen Bewegung zu den Knöcheln runterfallen. Jack in the Box (1997)
They weight a person and throw him in the water.Er wird mit Gewichten ins Wasser geworfen. Demons (1999)
I happen to know, ladies and gentlemen that this band of miscreants here, this very evening interfered with a lynch mob, in the performance of its duties.Ich weiß, meine Damen und Herren, dass diese Band von Bösewichten hier, heute Abend... in eine Hinrichtung eingriffen und die Behörden behindert haben. O Brother, Where Art Thou? (2000)
Dead kid wearing dress whites for no reason, with a sword he shouldn't have on, which is not supposed to be sharp, at the bottom of the ocean with weights on.Ein toter Junge, der grundlos Ausgehuniform trägt und mit einem Schwert, das nicht scharf sein sollte, und Gewichten am Körper auf dem Meeresgrund liegt. The Immortals (2003)
Oh, about the same as Seaman MacDonald being found at the bottom of the sea with chains around his waist.Ungefähr so hoch wie die, dass man MacDonald mit Gewichten auf dem Meeresgrund findet. The Immortals (2003)
Now tell me the truth. You work out with weights, right?Du trainierst mit GewichtenMeet the Fockers (2004)
Why don't you just keep deburring whatever it is you're deburring and keep an eye on Joanna.Du machst zunächst einfach weiter mit den Gewichten und Maschinen. Und behalte Joanna im Auge. Nickel and Dimed: Part 2 (2004)
Many prominent former bullfighters report that bulls are intentionally debilitated with tranquilizers and laxatives, beatings to the kidneys, and heavy weights hung around their necks for weeks before a fight.Viele prominente, ehemalige Stierkämpfer berichten, dass die Stiere bewusst geschwächt werden - mit Tranquilizern und Abführmitteln, mit Schlägen auf die Nieren und schweren Gewichten um ihren Hals, und das wochenlang vor einem Kampf. Earthlings (2005)
Weighted.Mit Gewichten beschwert. Pilot (2005)
- Braided wire? Metal weights on each end, a lead canister, maybe just a lid. Probably used it as a doorstop or a paperweight.Geflochtenen Draht mit Metallgewichten, oder ein Bleikanister als Türstopper? Daddy's Boy (2005)
Readers learned of Kryptonian villains released from the phantom zone.Die Leser erfuhren von Bösewichten auf Krypton aus der Phantomzone. Look, Up in the Sky! The Amazing Story of Superman (2006)
Free weights, machines? Little bit of both.Mit Gewichten, Maschinen? Mr. & Mrs. John Sacrimoni Request (2006)
You cough with weights like that over your head, you crush your neck.Wenn du bei solchen Gewichten hustest, brichst du dir das Genick. Mr. & Mrs. John Sacrimoni Request (2006)
We stretch your body using weights until the spine pops into position.Wir dehnen deinen Oberkörper mit Gewichten während die Spannung die Wirbelsäule richtig positioniert. The Heart of the Matter (2007)
attachment sites suggests he was well-muscled-- probably due to manual labor rather than weight training.Die Orte von Ablagerungen deuten an, dass er sehr "muskulös" war. wahrscheinlich eher wegen harte Arbeit, als durch Training mit GewichtenThe Widow's Son in the Windshield (2007)
And as of right now, each and every one of you little adorable munchkins is fired!Von dieser Minute an, ist jeder Einzelne von euch kleinen, niedlichen, knubbligen Wichten gefeuert. Fred Claus (2007)
These aren't the phone numbers of bad guys.Das sind keine Telefonnummern von BösewichtenOdyssey (2008)
Free weights. –Okay.Mit GewichtenGhost Town (2008)
All right, filing clerks that protect us from invisible bad guys. - Yeah. Pretty much.In Ordnung, Archivkräfte, die uns vor unsichtbaren Bösewichten beschützen. Duped (2009)
My boss's son Will was smaller than you, but he built himself up with the weights!Will, der Sohn meines Chefs, war kleiner als du, aber er trainierte sich mit Gewichten Muskeln an! Diary of a Wimpy Kid (2010)
When you work under a cover, Whether you're a cop, a d.E. A. Agent, or a spy, You're getting into business with the bad guys.Wenn du verdeckt arbeitest, egal ob als Cop, Drogenfahnder oder Spion, kommst du mit den Bösewichten ins Geschäft. A Dark Road (2010)
This kind of treatment is reserved For world-class bad guys, michael.Diese Art von Behandlung ist Weltklasse-Bösewichten vorbehalten, Michael. Partners in Crime (2010)
You weigh it down with virtual weights, put it into a virtual lake.Behäng ihn mit virtuellen Gewichten und wirf ihn in einen virtuellen See. Here Be Dragons (2010)
Can you help me?Hey, kannst du mir mal bitte mit den Gewichten helfen? Skills (2010)
Using the stats the way we read them, we'll find value in players that nobody else can see.Da wir diese Daten anders gewichten... entdecken wir Qualitäten, die niemand sonst erkennt. Moneyball (2011)
But if you wanna hit the weight room right now, we can see which one of us is stronger.Wenn du willst, können wir ja mal zu den Gewichten rübergehen und sehen, wer von uns beiden der Stärkere ist. The Details (2011)
This place is crawling with French bad guys.Hier wimmelt es von lauter französischen BösewichtenChuck Versus the Balcony (2011)
are purely technical considerations devoid of any human opinion or bias we simply program these strategies into a computer which can weigh and calculate all the relevant variables allowing us to always arrive at the absolute best method for sustainable productionausschließlich als technische Begriffe verstehen, frei von subjektiver Meinung oder Voreingenommenheit, dann programmieren wir diese Strategien einfach in einen Computer, der alle relevanten Variablen gewichten und berechnen kann, und uns somit immer erlaubt, die absolut beste Methode für eine nachhaltige Produktion, basierend auf dem aktuellen Wissensstand, zu finden. Zeitgeist: Moving Forward (2011)
I know I messed up, but I was just trying to get all of us out of there safely.Ich weiß, dass ich es verbockt habe, aber ich wollte uns nur sicher dort herausholen. Dort wimmelte es doch vor BösewichtenChuck Versus the Last Details (2011)
That means we're three weeks behind the bad guys.Das bedeutet, wir liegen drei Wochen hinter den Bösewichten zurück. Semper I (2011)
Day 2 of being trapped under these weights.Tag 2 seit dem ich unter diesen Gewichten gefangen bin. The C-Word (2011)
And the so-called incident with the weights.Und dem Zwischenfall mit den GewichtenSilver Linings Playbook (2012)
At first glance, it's a town like most others... its sheriff constantly on the lookout for evildoers, his senses like a puma.Auf den ersten Blick scheint diese Stadt eine wie viele andere auch zu sein. Mit einem Sheriff, der ständig auf der Jagd nach Bösewichten ist, ein wahres Adlerauge. Cinderella 3D (2012)
Her sister's been working out with these vagina weights.Ihre Schwester trainiert mit diesen VaginalgewichtenMessy (2012)
I'd be helping bad guys go free, driving a Beemer, and dreading every morning. Hmm.Ich würde Bösewichten beim Freikommen helfen, einen BMW fahren und jeden Morgen fürchten. The Uniform (2012)
You can forget your future in the carnival guessing weights.Du kannst deine Zukunft als Schätzer von Gewichten beim Rummel vergessen. Scorched Earth (2012)
I got an issue. I'm chasing bad guys.Aber ich bin leider hinter Bösewichten her. Iron Man 3 (2013)
What about all the bad guys?Was ist mit den ganzen BösewichtenLet Me Go (2013)
Why don't you go have a party with Luke Skywalker and Harry Potter and War Horse and all the other movie bad guys and stop ruining mine!Warum gehst du nicht auf eine Party mit Luke Skywalker und Harry Potter und Frodo und all den anderen Film-Bösewichten und hörst auf, meine Party zu ruinieren! The Bro Mitzvah (2013)
Well, at least I worked out for an hour with the dumbbell.Immerhin habe ich eine Stunde mit den einfachen Gewichten gearbeitet. Blackmail Bears (2013)
You wonder why I used to go out at night looking to throw down with bad guys.Du fragst dich, warum ich nachts auf die Suche nach Bösewichten gehe und sie niederschlage. State v. Queen (2013)
- Sure you're okay to drive? Unlike you lightweights, I can handle my liquor.- Im Gegensatz zu euch Leichtgewichten vertrag ich was. White Bird in a Blizzard (2014)
She wants to help the baddies do bad more comfortably.Sie will den Bösewichten helfen, ihnen ihre Taten erleichtern. Winter Sleep (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
SCHWICHTENBERG    SH W IH1 K T AH0 N B ER0 G

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
bewerten; beurteilen; abschätzen; gewichten; erwartento estimate [Add to Longdo]
einstufen; bewerten; gewichten | einstufend; bewertend; gewichtendto rate | rating [Add to Longdo]
gewichten | gewichtetto weight; to rate; to measure | weighted [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top