Search result for

wichte

(76 entries)
(1.3997 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wichte-, *wichte*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา wichte มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *wichte*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- You look like you do some lifting.- Wie Sie aussehen, heben Sie GewichteAny Which Way You Can (1980)
Brown Owl. Oh!- Ich danke Ihnen, Sie Oberwichtel. The Compassionate Society (1981)
We'll probably get a Brownie badge if we survive.Wir kriegen 'n Wichtelanstecker, wenn wir überleben. Friday the 13th Part 2 (1981)
And now watch, my dear butchers,Nun fahren wir weiter, liebe BösewichteOslinaya shkura (1982)
[Groaning] I should know better than to hire a man who pumps iron for a living.Was heuere ich auch einen an, der beruflich Gewichte stemmt? Thou Shalt Not Steele (1982)
Let's apply it on total population.Die Formel wird mit der Bevölkerung gewichtet. All Fired Up (1982)
They're calibrated for over a 100 pounds, and no living creature exists small enough to escape our TV cameras, With a specific mass that dense.Sie sind auf jenseits von 50 kg geeicht, und es gibt kein Lebewesen dieses Gewichtes, das klein genug wäre, um den Kameras zu entgehen. Revenge of the Dead (1983)
Bureau of Weights and Measures.Amt für Maße und GewichteSemi-Friendly Persuasion (1984)
I try to remember that when I take one of these jobs.Außerdem brauche ich ein paar Tage, um den Helikopter vorzubereiten. Ich muss die Gewichte berechnen. One Way Express (1984)
The only thing is it appears to be a legitimate company.- Ja, vielleicht sollte ich Gewichte heben wie dein Freund. Dead of Knight (1984)
Weight belts?BleigewichteSteele at It (1984)
-Right. I'm gonna take out the two heavyweights.Ich kümmere mich um die beiden SchwergewichteThe Legend of Das Geisterschloss (1984)
- I'm glad Kyle's watching our backs.Ihr die Wichte im Wald. The Overlord (1984)
and the snail's, ant's and spider's forest! and the deer, wild horses, moose and wolf's forest!... der Rumpelwichte und der Wilddruden, ... und der Wald der Schnecken, ... und Spinnen und Ameisen, ... und der Wald der Rehe und Bären, ... der Wildpferde und der Elche, ... und auch der Wölfe. Ronja Robbersdaughter (1984)
Can you understand that, rumpnissar?' Weil ich Sehnsucht nach meinem Bruder habe. Könnt ihr das nicht verstehen ihr RumpelwichteRonja Robbersdaughter (1984)
-Wrinkly little wretches.- Diese faltigen, kleinen WichteSupergirl (1984)
Oh, because I'm chasing bad guys.Weil ich Bösewichte jage. The Secret (1985)
Okay, my son the jock here sets down the weights... and all of a sudden the supports look like a pretzel.Also, mein Sohn hier setzt die Gewichte ab, und auf einmal sieht die Halterung wie eine Brezel aus. Grappling Steele (1985)
They suddenly notice that the supposedly fixed balance of the universe is subtly changing.Eines Tages bemerken sie ... dass die bisher unverrückbaren Gleichgewichte des Universums ... dabei sind, sich unmerklich zu verändern. Hail Mary (1985)
So you pump iron?Und Sie heben GewichteMiami Supercops (1985)
His weights are still in the closet.Seine Gewichte liegen immer noch im Schrank. The Torch (1986)
It maneuvers perfectly with the weight.Trotz des Gewichtes lässt es sich perfekt steuern. The Scent of Roses (1986)
Bad news for the bad guys.Pech für die BösewichteSteele on the Air (1986)
I know, but 93 percent of the bad guys are gonna lock your hands behind your back.Ich weiß, aber 93% der Bösewichte werden Ihre Hände hinter Ihrem Rücken fesseln. All the World's a Stage (1986)
Lucky we got the 7 percent of the guys that don't cuff you behind your back.Glück, dass wir die 7% der Bösewichte erwischt haben, die die Hände nicht hinter dem Rücken fesseln. All the World's a Stage (1986)
Evenly balanced?Gleichmäßig gewichtet? The Key (1986)
Come down to pump some iron, Mr. Smith?Wollen Sie ein paar Gewichte stemmen, Mr. Smith? In with the 'In' Crowd (1987)
Real lightweights.- FliegengewichteViking Bikers from Hell (1987)
He drinks beer, sits around all day, farts, lifts weights.Er trinkt Bier, sitzt den ganzen Tag rum, furzt, stemmt GewichteBarfly (1987)
Come on, we got to get up and catch bad guys today.Komm, wir müssen heute Bösewichte schnappen. Lethal Weapon (1987)
I like hanging out, mixing it up.Ich hänge gern ab. Ich bringe alles durcheinander, stemme GewichteRoxanne (1987)
Yeah. Frankel.Ich muss die Bösewichter fangen, Schatz. Deliver Us from Evil (1988)
The bad guys are here. [Knocking]Die Bösewichter sind da. Vote of Confidence (1988)
I've seen a lot worse than this before going to jail, I'll play along.Bösewichte kenne ich, aber mit euch verderbe ich es mir nicht sofort. Police Story 2 (1988)
- Take his weights off.- Nimm ihm die Gewichte ab. The Adventures of Baron Munchausen (1988)
Can I help you tiny mortals?Kann ich Euch helfen, Ihr sterblichen WichteThe Adventures of Baron Munchausen (1988)
Dinner's in two weeks.Häng Gewichte an die Arme, wenn du deine Pickel ausdrückst. Dead Men Don't Do Aerobics (1989)
There they are. WOMAN: Get them!Wollt ihr, dass diese üblen Bösewichter ihre tödlichen Gifte in die Venen eurer Kinder pumpen? World of Trouble (1989)
When you get down there, all you gotta do is cut a wire, drop the weights and come home.Du musst nur einen Draht durchschneiden, die Gewichte abwerfen und raufkommen. The Abyss (1989)
Dad, you know the weights aren't my thing.Dad... du weißt, die Gewichte sind nicht mein Ding. Honey, I Shrunk the Kids (1989)
Weights aren't your thing.Gewichte sind nicht dein Ding. Honey, I Shrunk the Kids (1989)
- l hate weights.- Ich hasse GewichteMen at Work (1990)
I don't wanna spoil it for you... but by the time the trip is over... you get the girl, kill the bad guys and save the entire planet.Ich will nicht zu viel verraten, aber bevor der Trip vorüber ist, bekommen Sie das Mädchen, töten die Bösewichte und retten den Planeten. Total Recall (1990)
You used to be an elf, didn't you?Du warst doch mal ein Wichtel, oder? Hardware (1990)
Captain crunch and that doughnut crew is hereYo, yo, yo! Da kommt der Knallfrosch und seine Wichtelmänner! King of New York (1990)
-The little--- Die WichteThe Fisher King (1991)
I don't believe in little floating people, okay?Ich glaube nicht an kleine schwebende Wichte, klar? The Fisher King (1991)
I control my own destiny not some floating, overweight fairies.Ich treffe meine Entscheidungen... und nicht ein paar schwebende fette WichteThe Fisher King (1991)
After I run you till you drop, make you lift weights tackle till your arms cramp something will happen to you that's never happened in your life.Und danach lasse ich dich Gewichte heben... bis du dich nicht mehr bewegen kannst. Mit dir wird etwas passieren, was dir noch nie passiert ist. The Prince of Tides (1991)
I bet I could take the weights out of that and put feathers in and Becky would never know the difference.Ich könnte die Gewichte rausnehmen und Federn reintun. Becky würde es nicht merken. The Volunteer (1991)

CMU English Pronouncing Dictionary
SCHWICHTENBERG    SH W IH1 K T AH0 N B ER0 G

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Börsenindex {m} | kursgewichteter Börsenindexmarket index; stock market index | value-weighted market index [Add to Longdo]
Bösewicht {m}; Schurke {m}; Schuft {m} | Bösewichte {pl}; Schurken {pl}; Schufte {pl}villain | villains [Add to Longdo]
Bösewicht {m} | Bösewichte {pl}badman [Am.] | badmen [Add to Longdo]
Bruttogewicht {n} | Bruttogewichte {pl}gross weight | gross weights [Add to Longdo]
Dichte {f}; Wichte {f}; spezifisches Gewicht [phys.]specific gravity (S.G.) [Add to Longdo]
Gegengewicht {n} | Gegengewichte {pl}counter-balance; counterbalance | counterbalances [Add to Longdo]
Gewicht {n} | Gewichte {pl} | Gewicht pro ... | totes Gewichtweight | weights | weight per ... | deadweight [Add to Longdo]
Gewicht {n} | Gewichte {pl}heft | hefts [Add to Longdo]
Gleichgewicht {n} | Gleichgewichte {pl} | seelisches Gleichgewichtequilibrium | equilibriums | mental (emotional) equilibrium; inner harmony [Add to Longdo]
Index {m} | Indexe {pl}; Indices {pl} | bereinigter Index | gewichteter Index | zusammengesetzter Indexindex | indexes; indices | adjusted index | weighted index | composite index [Add to Longdo]
Maß {n} | Maße und Gewichte | nach Maß | das Maß aller Dinge [übtr.] | über alle Maßenmeasure | weights and measures | made to measure | the measure of all things | exceedingly; beyond all measure [Add to Longdo]
Preisindex {m} [econ.] | gewichteter Preisindex | impliziter Preisindexprice index | price-weighted index | implied price index [Add to Longdo]
Untergewicht {n} | Untergewichte {pl}underweight | underweights [Add to Longdo]
Wichtelmännchen {n}pixy [Add to Longdo]
bewerten; beurteilen; abschätzen; gewichten; erwartento estimate [Add to Longdo]
einstufen; bewerten; gewichten | einstufend; bewertend; gewichtendto rate | rating [Add to Longdo]
gewichten | gewichtetto weight; to rate; to measure | weighted [Add to Longdo]
gewichtet; beschwertweighted [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[もんめ, monme] (Gewichteinheit, ca. 3,75 g) [Add to Longdo]
尺貫法[しゃっかんほう, shakkanhou] (alte) Masse_und_Gewichte [Add to Longdo]
度量衡[どりょうこう, doryoukou] Masse_und_Gewichte [Add to Longdo]
[きん, kin] (Gewichteinheit, ca. 600g) [Add to Longdo]
比重[ひじゅう, hijuu] spezifisches_Gewicht, Wichte [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  wichte [viçtə]
     wights
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top