Search result for

weste

(110 entries)
(0.0739 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -weste-, *weste*.
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Western blot (n ) เทคนิคที่ใช้ติดตามโปรตีนที่สนใจในสารตัวอย่าง เช่น homogenate tissue หรือโปรตีนที่สกัดมา เป็นวีธีการคล้ายการทำ southern blot hybridization แต่เปลี่ยนจากการหาดีเอ็นเอที่มีความจำเพาะในตัวอย่างมาเป็นโปรตีนแทน
Western blot (WB) (n ) เทคนิคที่ใช้ติดตามโปรตีนที่สนใจในสารตัวอย่าง เช่น homogenate tissue หรือโปรตีนที่สกัดมา เป็นวีธีการคล้ายการทำ southern blot hybridization แต่เปลี่ยนจากการหาดีเอ็นเอที่มีความจำเพาะในตัวอย่างมาเป็นโปรตีนแทน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wester    [N] ลมหรือพายุที่พัดมาจากทิศตะวันตก, Syn. westerly, Ant. easterly
wester    [VI] ซึ่งเคลื่อนไปทางตะวันตก
Western    [ADJ] ซึ่งเป็นของประเทศทางทวีปยุโรปและอเมริกา
western [ADJ] ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตก, Syn. occidental
western [ADJ] ซึ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันตก
western [ADJ] ี่ซึ่งเป็นคนทางตะวันตกของประเทศหรือภูมิภาค, Ant. eastern
western [ADJ] ซึ่งมาจากทางทิศตะวันตก, See also: ซึ่งพัดมาจากทางทิศตะวันตก, Syn. west, westerly, Ant. easterly
western [N] คนที่อาศัยอยู่ทางทิศตะวันตก, See also: คนตะวันตก, Syn. westerner
western [N] หนังหรือละครที่เกี่ยวกับดินแดนทางตะวันตกของอเมริกา
westerly    [ADJ] ตั้งอยู่ทางตะวันตก, See also: ซึ่งอยู่ทางตะวันตก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Westerly troughร่องความกดอากาศต่ำ ในกระแสลมตะวันตก [อุตุนิยมวิทยา]
Westerly windลมฝ่ายตะวันตก [อุตุนิยมวิทยา]
Western Australiaออสเตรเลีย (ภาคตะวันตก) [TU Subject Heading]
Western European Unionองค์การความร่วมมือทางด้านการทหารของประเทศในทวีปยุโรป ประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ คือ เบลเยี่ยม เยอรมนี อิตาลี เนเธอร์แลนด์ สเปน ฝรั่งเศส กรีซ ลักเซมเบิร์ก โปรตุเกส และสหราชอาณาจักร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2501 [การทูต]
Western filmsภาพยนตร์คาวบอย [TU Subject Heading]
Western influenceอิทธิพลตะวันตก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
westeFrance is in western Europe.
westeIt's a shoot-'em-up western.
westeThe western sky glowed with crimson.
westeThe western sky glows crimson.
westeMany western customs have taken root in Japan.
westeThe typhoon moved in a westerly direction.
westeForeign businessmen living in Tokyo often complain of the high prices for imported western food.
westeHe lives in the western part of town.
westeAs you can also tell from these beautiful, far from Japanese, looks, Yuna is not pure-blood Japanese. She's a quarter-blood with a westerner as grandmother.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wester(เวส'เทอะ) n. ลมหรือพายุที่พัดจากทางตะวันตก vi. เคลื่อนไปทางทิศตะวันตก,หันไปทางทิศตะวันตก
westerly(เวส'เทอลี) adj.,adv. เกี่ยวกับทิศตะวันตก n. ลมที่มาจากทางทิศตะวันตก, See also: westerliness n.
western(เวส'เทิร์น) adj. อยู่ทางทิศตะวันตก, See also: Western adj. เกี่ยวกับโลกเสรีทางด้านตะวันตกของยุโรปและรวมทั้งอเมริกา
western hemispheren. ซีกโลกตะวันตก
westernise(เวส'เทอไนซ) vt. ทำให้มีลักษณะความคิดเห็น ขนบธรรมเนียมประเพณีและอื่น ๆ ของประเทศด้านตะวันตก, See also: westernisation n. westernization n.
westernize(เวส'เทอไนซ) vt. ทำให้มีลักษณะความคิดเห็น ขนบธรรมเนียมประเพณีและอื่น ๆ ของประเทศด้านตะวันตก, See also: westernisation n. westernization n.
southwestern. ลมหรือพายุ

English-Thai: Nontri Dictionary
westerly(adj,adv) ทางตะวันตก,มาจากทิศตะวันตก
western(adj) ทางตะวันตก,อยู่ในภาคตะวันตก,ของชาวตะวันตก
westernmost(adj) สุดทางตะวันตก
northwesterly(adj,adv) ทางทิศพายัพ,ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
northwestern(adj) อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือ,อยู่ทางทิศพายัพ
southwester(n) หมวกกันน้ำของกะลาสี,ลมตะวันตกเฉียงใต้
southwesterly(adj) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
southwestern(adj) อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยุโรปตะวันตก    [N] Western Europe, Ant. ยุโรปตะวันออก, Example: ภูมิภาคที่มีเสรีภาพทางหนังสือพิมพ์มาก ได้แก่ ยุโรปตะวันตก ลาตินอเมริกา และแคริเบียน
เพลงสากล [N] Western song, See also: modern song, Count unit: เพลง
ฝรั่ง    [N] westerner, See also: white man, European and American, Example: ฝรั่งเขาเรียกสาเหตุของอาการการปวดหัวตาลายหน้ามืดตาพร่ามัวรวมกันว่า RSI, Count unit: คน, Thai definition: ชนชาติผิวขาว
ฝรั่ง    [ADJ] western, Example: กวีบางท่านมักจะแทรกคำฝรั่งและนำภาษิตฝรั่งมาแต่งแปลงเป็นโคลงไทยได้อย่างไพเราะ, Thai definition: คำประกอบชื่อสิ่งของบางอย่างที่มาจากต่างประเทศ
อัสดงคต    [ADJ] western, Syn. ทางทิศตะวันตก, Example: แม้ว่าเราจะถ่ายแบบหลักแห่งความเจริญมาจากอัสดงคตประเทศ แต่ปัจจัยอันมั่นคงแห่งความเจริญนั้นอยู่ที่ภาษาไทยของเราเอง
แบบสากล [N] Western style, See also: occidental style, international style, Example: คุณสามารถดูดวงชะตารายวันตามแบบสากลได้ที่เว็บไซต์นี้, Thai definition: แบบที่ถือเป็นมาตรฐานในโลกตะวันตก
มวยสากล    [N] international-style boxing, See also: Western-style boxing, Syn. มวยฝรั่ง, Count unit: คู่, Thai definition: กีฬาชกมวยบนเวทีที่มีกติกาห้ามคู่ชกใช้อวัยวะอื่นใดนอกจากหมัด
ชาวตะวันตก    [N] westerner, Syn. ฝรั่ง, ชาวต่างชาติ, ชาวต่างประเทศ, Ant. ชาวตะวันออก, Example: ชาวตะวันตกนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเซียปีละหลายล้านคน, Count unit: คน
คนตะวันตก    [N] Westerner, Syn. ชาวตะวันตก, ฝรั่ง, Ant. คนตะวันออก, ชาวตะวันออก, Example: นับวันคนตะวันตกจะเข้ามามีอิทธิพลกับเรามากขึ้น, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอฟริกาตะวันตก[n. exp.] (Aepfarikā Tawan-tok ) EN: West Africa ; Western Africa   FR: Afrique de l'Ouest [f]
อาหารฝรั่ง[n. exp.] (āhān Farang) EN: western food ; European food   FR: cuisine occidentale [f] ; nourriture occidentale [f] ; cuisine européenne [f]
อัสดงคต[adj.] (atsadongkhot) EN: western ; occidental   FR: occidental
ดนตรีแบบสากล[n. exp.] (dontrī baēp sākon) EN: Western music   FR: musique occidentale [f]
ดนตรีสากล[n. exp.] (dontrī sākon) EN: Western music   FR: musique occidentale [f]
ฝรั่ง[n.] (Farang = Fárang) EN: Westerner ; White ; Westerner ; European-looking foreigner ; American-looking foreigner ; foreigner   FR: Occidental [m] ; étranger [m] ; Blanc [m]
ฝรั่ง[adj.] (Farang = Fárang) EN: western   FR: occidental ; étranger
คนตะวันตก[n. exp.] (Khon Tawan-tok) EN: Westerner ; Westerners   FR: Occidentaux [mpl] ; Occidental [m]
ความมีลักษณะของคนตะวันตก[n. exp.] (khwām mī laksana khøng Khon Tawan-tok) EN: westernization   FR: occidentalisation [f]
มวยสากล[n. exp.] (mūay sākon) EN: international-style boxing ; Western-style boxing   FR: boxe [f] ; boxe anglaise [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
WESTEN    W EH1 S T AH0 N
WESTER    W EH1 S T ER0
WESTECH    W EH1 S T EH0 K
WESTERN    HH W EH1 S T ER0 N
WESTERN    W EH1 S T ER0 N
WESTERNS    W EH1 S T ER0 N Z
WESTERLY    W EH1 S T ER0 L IY0
WESTERMAN    W EH1 S T ER0 M AH0 N
WESTERN'S    W EH1 S T ER0 N Z
WESTERNER    W EH1 S T ER0 N ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
western    (n) (w e1 s t @ n)
westerly    (j) (w e1 s t @ l ii)
westerns    (n) (w e1 s t @ n z)
westerner    (n) (w e1 s t @ n @ r)
westerners    (n) (w e1 s t @ n @ z)
westernize    (v) (w e1 s t @ n ai z)
westernized    (v) (w e1 s t @ n ai z d)
westernizes    (v) (w e1 s t @ n ai z i z)
westernmost    (j) (w e1 s t @ n m ou s t)
westernizing    (v) (w e1 s t @ n ai z i ng)

German-Thai: Longdo Dictionary
Westen(n) |der, nur Sg.| ทิศตะวันตก, See also: West
Schwester(n) |die, pl. Schwestern| พี่สาว, น้องสาว, See also: A. Bruder,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Weste {f}vest [Am.] [Add to Longdo]
Weste {f} | Westen {pl}waistcoat | waistcoats [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アカククリ[, akakukuri] (n) dusky batfish (Platax pinnatus, species of Western Pacific spadefish found from the Ryukyu Islands to Australia) [Add to Longdo]
アカツキハギ;アキレスタン[, akatsukihagi ; akiresutan] (n) Achilles tang (Acanthurus achilles, species of surgeonfish found from the Western Pacific to the East Central Pacific) [Add to Longdo]
アサリウスバタフライフィッシュ;ウェストオーストラリアンバタフライフィッシュ[, asariusubatafuraifisshu ; uesutoo-sutorarianbatafuraifisshu] (n) West Australian butterflyfish (Chaetodon assarius); Assarius butterflyfish; Western butterflyfish [Add to Longdo]
アフリカンスペードフィッシュ[, afurikansupe-dofisshu] (n) African spadefish (Tripterodon orbis, species of Western Indian Ocean spadefish) [Add to Longdo]
アミメチョウチョウウオ[, amimechouchouuo] (n) pearlscale butterflyfish (Chaetodon xanthurus, Western Pacific species found from Indonesia and the Philippines north to the Ryukyu Islands); Philippines chevron butterflyfish; orange butterflyfish; netted butterflyfish; yellow-tailed butterflyfish [Add to Longdo]
イエメンオオトカゲ[, iemen'ootokage] (n) Yemen monitor (Varanus yemenensis, species of carnivorous monitor lizard found at the base of the Tihama mountains along the western coast of Yemen) [Add to Longdo]
イエローテール・タン;イエローテールタン[, iero-te-ru . tan ; iero-te-rutan] (n) yellowtail tang (Zebrasoma xanthurum, species of Western Indian tang); purple tang; yellowtail surgeonfish [Add to Longdo]
イヌホシザメ[, inuhoshizame] (n) dusky smooth-hound (Mustelus canis, species of hound shark found in the Western Atlantic) [Add to Longdo]
インディアングレゴリー[, indeianguregori-] (n) Western gregory (Stegastes obreptus) [Add to Longdo]
インディアンスウェルシャーク;インディアン・スウェル・シャーク[, indeiansuuerusha-ku ; indeian . suueru . sha-ku] (n) Indian swellshark (Cephaloscyllium silasi, species of catshark from the western Indian Ocean) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
川西[Chuān xī, ㄔㄨㄢ ㄒㄧ, 西] Western Sichuan [Add to Longdo]
洋味[yáng wèi, ㄧㄤˊ ㄨㄟˋ, ] western taste; western style [Add to Longdo]
洋员[yáng yuán, ㄧㄤˊ ㄩㄢˊ, / ] Westerner employed in Qing China (as professor or military advisor etc) [Add to Longdo]
洋学[Yáng xué, ㄧㄤˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] Western learning [Add to Longdo]
洋枪[yáng qiāng, ㄧㄤˊ ㄑㄧㄤ, / ] western style guns (in former times) [Add to Longdo]
洋货[yáng huò, ㄧㄤˊ ㄏㄨㄛˋ, / ] western goods; imported goods (in former times) [Add to Longdo]
西半球[xī bàn qiú, ㄒㄧ ㄅㄢˋ ㄑㄧㄡˊ, 西] Western Hemisphere [Add to Longdo]
西周[Xī Zhōu, ㄒㄧ ㄓㄡ, 西] Western Zhou (1027-771 BC) [Add to Longdo]
西夏[Xī Xià, ㄒㄧ ㄒㄧㄚˋ, 西] Western Xia [Add to Longdo]
西学[Xī xué, ㄒㄧ ㄒㄩㄝˊ, 西 / 西] Western learning (intellectual movement in the late Qing); also called 洋務運動|洋务运动 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サウスウエスタンベル[さうすうえすたんべる, sausuuesutanberu] Southwestern Bell [Add to Longdo]
ウエスタンデジタル[うえすたんでじたる, uesutandejitaru] WesternDigital [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
西[にし, nishi] Westen [Add to Longdo]
西欧[せいおう, seiou] Westeuropa [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Weste [vɛstə] (n) , s.(f )
     vest; waistcoat
  

Are you satisfied with the result?

Go to Top