Search result for

wes

(127 entries)
(0.0485 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wes-, *wes*.
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Western blot (n ) เทคนิคที่ใช้ติดตามโปรตีนที่สนใจในสารตัวอย่าง เช่น homogenate tissue หรือโปรตีนที่สกัดมา เป็นวีธีการคล้ายการทำ southern blot hybridization แต่เปลี่ยนจากการหาดีเอ็นเอที่มีความจำเพาะในตัวอย่างมาเป็นโปรตีนแทน
Western blot (WB) (n ) เทคนิคที่ใช้ติดตามโปรตีนที่สนใจในสารตัวอย่าง เช่น homogenate tissue หรือโปรตีนที่สกัดมา เป็นวีธีการคล้ายการทำ southern blot hybridization แต่เปลี่ยนจากการหาดีเอ็นเอที่มีความจำเพาะในตัวอย่างมาเป็นโปรตีนแทน

English-Thai: Longdo Dictionary
lowest common multiple(n) คูณร่วมน้อย (ค.ร.น.), S. least common multiple, smallest common multiple, lcm

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
west    [N] ทิศตะวันตก, Ant. east
west    [ADJ] ซึ่งมาจากทิศตะวันตก, See also: ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตก, Syn. westerly, western, Ant. east
west    [ADJ] ซึ่งพัดมาจากทิศตะวันตก, Syn. western, Ant. east
west    [ADV] ไปทางทิศตะวันตก
west    [ADV] จากทิศตะวันตก, Ant. east
west    [N] ประเทศทางทวีปยุโรปและอเมริกา, See also: ประเทศทางตะวันตก
west    [N] ประเทศทางทวีปยุโรปและอเมริกาที่ไม่ได้ปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ในระหว่างสงครามเย็น
weskit    [N] เสื้อกั๊ก, Syn. vest, waistcoat
wester    [N] ลมหรือพายุที่พัดมาจากทิศตะวันตก, Syn. westerly, Ant. easterly
wester    [VI] ซึ่งเคลื่อนไปทางตะวันตก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
West (U.S.)สหรัฐอเมริกา (ภาคตะวันตก) [TU Subject Heading]
Westerly troughร่องความกดอากาศต่ำ ในกระแสลมตะวันตก [อุตุนิยมวิทยา]
Westerly windลมฝ่ายตะวันตก [อุตุนิยมวิทยา]
Western Australiaออสเตรเลีย (ภาคตะวันตก) [TU Subject Heading]
Western European Unionองค์การความร่วมมือทางด้านการทหารของประเทศในทวีปยุโรป ประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ คือ เบลเยี่ยม เยอรมนี อิตาลี เนเธอร์แลนด์ สเปน ฝรั่งเศส กรีซ ลักเซมเบิร์ก โปรตุเกส และสหราชอาณาจักร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2501 [การทูต]
Western filmsภาพยนตร์คาวบอย [TU Subject Heading]
Western influenceอิทธิพลตะวันตก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wesColumbus sailed farther west to look for a new continent.
wesColumbus argued that he could reach India by going west.
wesThe island lies to the west of Japan.
wesThe road curves gently towards the west.
wesWere the sun to rise in the west, she would not change her resolution.
wesIf the sun were to rise in the west, I would not break my word.
wesIf the sun were to rise in the west, I would never agree to your plan.
wesEven if the sun were to rise in the west, I would not change my mind.
wesFrance is in western Europe.
wesIf the sun were to rise in the west, I would never give up the plan.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
weskit(เวส'คิท) n. เสื้อกั๊ก, Syn. waistcoat
west(เวสทฺ) n.,adj.,adv. ตะวันตก,อยู่ทางด้านตะวันตก,ทางทิศตะวันตก,มาจากทิศตะวันตก,ไปทางทิศตะวันตก
west indiesn. ชื่อหมู่เกาะในตอนเหนือของมหาสมุทรแอตแลนติก ระหว่างทวีปอเมริกาเหนือกับทวีปอเมริกาใต้
wester(เวส'เทอะ) n. ลมหรือพายุที่พัดจากทางตะวันตก vi. เคลื่อนไปทางทิศตะวันตก,หันไปทางทิศตะวันตก
westerly(เวส'เทอลี) adj.,adv. เกี่ยวกับทิศตะวันตก n. ลมที่มาจากทางทิศตะวันตก, See also: westerliness n.
western(เวส'เทิร์น) adj. อยู่ทางทิศตะวันตก, See also: Western adj. เกี่ยวกับโลกเสรีทางด้านตะวันตกของยุโรปและรวมทั้งอเมริกา
western hemispheren. ซีกโลกตะวันตก
westernise(เวส'เทอไนซ) vt. ทำให้มีลักษณะความคิดเห็น ขนบธรรมเนียมประเพณีและอื่น ๆ ของประเทศด้านตะวันตก, See also: westernisation n. westernization n.
westernize(เวส'เทอไนซ) vt. ทำให้มีลักษณะความคิดเห็น ขนบธรรมเนียมประเพณีและอื่น ๆ ของประเทศด้านตะวันตก, See also: westernisation n. westernization n.
westing(เวส'ทิง) n. เส้นทางทิศตะวันตก

English-Thai: Nontri Dictionary
west(adv) ไปทางทิศตะวันตก
west(n) ทิศตะวันตก,ภาคตะวันตก,ทิศประจิม,ประเทศตะวันตก
westerly(adj,adv) ทางตะวันตก,มาจากทิศตะวันตก
western(adj) ทางตะวันตก,อยู่ในภาคตะวันตก,ของชาวตะวันตก
westernmost(adj) สุดทางตะวันตก
westward(adj,adv) ไปทางตะวันตก,อยู่ทางตะวันตก
westward(n) ทิศตะวันตก
westwards(adv) ไปทางตะวันตก,อยู่ทางตะวันตก
awesome(adj) น่ากลัว,ร้ายแรง,น่าหวาดเสียว,น่ายำเกรง
awestruck(adj) ตกใจกลัว,ประหม่า

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยุโรปตะวันตก    [N] Western Europe, Ant. ยุโรปตะวันออก, Example: ภูมิภาคที่มีเสรีภาพทางหนังสือพิมพ์มาก ได้แก่ ยุโรปตะวันตก ลาตินอเมริกา และแคริเบียน
เพลงสากล [N] Western song, See also: modern song, Count unit: เพลง
ปัจฉิม    [N] West, Syn. ประจิม, ทิศตะวันตก, ทิศปัจฉิม, Ant. บูรพา, ตะวันออก, Example: ว่าแล้วทางขุนศึกใหญ่ก็ได้สั่งให้ไพร่พลทหารเคลื่อนทัพไปยังทิศปัจฉิมอย่างระมัดระวัง, Count unit: ทิศ, Thai definition: ชื่อทิศตะวันตก, Notes: (บาลี)
ฝรั่ง    [N] westerner, See also: white man, European and American, Example: ฝรั่งเขาเรียกสาเหตุของอาการการปวดหัวตาลายหน้ามืดตาพร่ามัวรวมกันว่า RSI, Count unit: คน, Thai definition: ชนชาติผิวขาว
ฝรั่ง    [ADJ] western, Example: กวีบางท่านมักจะแทรกคำฝรั่งและนำภาษิตฝรั่งมาแต่งแปลงเป็นโคลงไทยได้อย่างไพเราะ, Thai definition: คำประกอบชื่อสิ่งของบางอย่างที่มาจากต่างประเทศ
อัสดงคต    [ADJ] western, Syn. ทางทิศตะวันตก, Example: แม้ว่าเราจะถ่ายแบบหลักแห่งความเจริญมาจากอัสดงคตประเทศ แต่ปัจจัยอันมั่นคงแห่งความเจริญนั้นอยู่ที่ภาษาไทยของเราเอง
ตะวันตก    [N] west, Syn. ทิศตะวันตก, ทิศประจิม, ประจิม, Ant. ตะวันออก, Example: การเดินทางเข้าป่าครั้งนี้ ทุกคนมุ่งหน้าไปทางตะวันตก, Thai definition: เรียกทิศที่ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าว่า ทิศตะวันตก
ทิศตะวันตก    [N] West, Syn. ทิศประจิม, Ant. ทิศตะวันออก, Example: ทิศตะวันตกของไทยติดกับประเทศพม่า, Thai definition: ทิศทางที่พระอาทิตย์ลับในเวลาเย็น
ทางตะวันตก    [ADJ] west, See also: West, Ant. ทางตะวันออก, Example: ประเทศทางตะวันตกมีการประดิษฐ์เทคโนโลยีการสื่อสารแบบใหม่อยู่ตลอดเวลา
แบบสากล [N] Western style, See also: occidental style, international style, Example: คุณสามารถดูดวงชะตารายวันตามแบบสากลได้ที่เว็บไซต์นี้, Thai definition: แบบที่ถือเป็นมาตรฐานในโลกตะวันตก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอฟริกาตะวันตก[n. exp.] (Aepfarikā Tawan-tok ) EN: West Africa ; Western Africa   FR: Afrique de l'Ouest [f]
อาหารฝรั่ง[n. exp.] (āhān Farang) EN: western food ; European food   FR: cuisine occidentale [f] ; nourriture occidentale [f] ; cuisine européenne [f]
อัสดงคต[n.] (atsadongkhot) EN: occident ; west   FR: occident [m] ; ouest [m]
อัสดงคต[adj.] (atsadongkhot) EN: western ; occidental   FR: occidental
บานเช้าสีเหลือง [n. exp.] (bānchao sī leūang) EN: Sage rose ; West indian holly   
ชาวเล[n.] (chāolē) EN: sea gypsies ; sea folk ; sea people ; fishermen inhabiting the west coast of Thailand   
ชาวน้ำ[n.] (chāonām) EN: sea gypsies ; fishermen inhabiting the west coast of Thailand   
ดนตรีแบบสากล[n. exp.] (dontrī baēp sākon) EN: Western music   FR: musique occidentale [f]
ดนตรีสากล[n. exp.] (dontrī sākon) EN: Western music   FR: musique occidentale [f]
เอเชียตะวันตกเฉียงใต้[n. prop.] (Ēchīa Tawan-tok Chīengtāi) EN: South West Asia   FR: Asie du Sud-Est [f] ; Sud-Est asiatique [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
WES    W EH1 S
WESS    W EH1 S AH0 Z
WEST    W EH1 S T
WESP    W EH1 S P
WESCO    W EH1 S K OW0
WESCH    W EH1 SH
WESAT    W IY1 S AE2 T
WESUN    W IY1 S AH2 N
WESAT    W EH1 S AE2 T
WESTIN    W EH1 S T IH2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
west    (n) (w e1 s t)
western    (n) (w e1 s t @ n)
Wesleyan    (n) (w e1 z l i@ n)
Westbury    (n) (w e1 s b @ r ii)
west-end    (j) - (w e1 s t - e n d)
westerly    (j) (w e1 s t @ l ii)
westerns    (n) (w e1 s t @ n z)
westward    (j) (w e1 s t w @ d)
Wesleyans    (n) (w e1 z l i@ n z)
Westmeath    (n) (w e1 s t m ii1 dh)

German-Thai: Longdo Dictionary
West|ไม่มีคำนำหน้านาม (ohne Artikel)| ตะวันตก เช่น Stuttgart West เมืองชตุตการ์ทส่วนตะวันตก, nach West ไปทางทิศตะวันตก, See also: Westen
Westen(n) |der, nur Sg.| ทิศตะวันตก, See also: West
Lebewesen(n) |das| สิ่งมีชีวิต, See also: die Kreatur
Schwester(n) |die, pl. Schwestern| พี่สาว, น้องสาว, See also: A. Bruder,

Japanese-English: EDICT Dictionary
あっての[, atteno] (adj-f) which can exist solely due to the presence of; whose existence is determined entirely by; which owes everything to; (P) [Add to Longdo]
お詰め;御詰;お詰;御詰め[おつめ, otsume] (n) (1) lowest-ranking guest at tea ceremony; (2) tea master [Add to Longdo]
どんけつ[, donketsu] (n) (uk) (See どん尻) tail end; very bottom; the lowest rank [Add to Longdo]
ど偉い[どえらい, doerai] (adj-i) immense; awesome; enormous; terrific [Add to Longdo]
ふんどし担ぎ;褌担ぎ[ふんどしかつぎ, fundoshikatsugi] (n) (1) (uk) (col) rikishi of the lowest rank; (2) underling [Add to Longdo]
アカギンザメ[, akaginzame] (n) spookfish (Hydrolagus mitsukurii, species of cartilaginous fish from the Northwest Pacific) [Add to Longdo]
アカククリ[, akakukuri] (n) dusky batfish (Platax pinnatus, species of Western Pacific spadefish found from the Ryukyu Islands to Australia) [Add to Longdo]
アカツキハギ;アキレスタン[, akatsukihagi ; akiresutan] (n) Achilles tang (Acanthurus achilles, species of surgeonfish found from the Western Pacific to the East Central Pacific) [Add to Longdo]
アサリウスバタフライフィッシュ;ウェストオーストラリアンバタフライフィッシュ[, asariusubatafuraifisshu ; uesutoo-sutorarianbatafuraifisshu] (n) West Australian butterflyfish (Chaetodon assarius); Assarius butterflyfish; Western butterflyfish [Add to Longdo]
アフリカンスペードフィッシュ[, afurikansupe-dofisshu] (n) African spadefish (Tripterodon orbis, species of Western Indian Ocean spadefish) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
向西[xiàng xī, ㄒㄧㄤˋ ㄒㄧ, 西] westward [Add to Longdo]
川西[Chuān xī, ㄔㄨㄢ ㄒㄧ, 西] Western Sichuan [Add to Longdo]
洋味[yáng wèi, ㄧㄤˊ ㄨㄟˋ, ] western taste; western style [Add to Longdo]
洋员[yáng yuán, ㄧㄤˊ ㄩㄢˊ, / ] Westerner employed in Qing China (as professor or military advisor etc) [Add to Longdo]
洋学[Yáng xué, ㄧㄤˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] Western learning [Add to Longdo]
洋枪[yáng qiāng, ㄧㄤˊ ㄑㄧㄤ, / ] western style guns (in former times) [Add to Longdo]
洋货[yáng huò, ㄧㄤˊ ㄏㄨㄛˋ, / ] western goods; imported goods (in former times) [Add to Longdo]
西[xī, ㄒㄧ, 西] west; the West; Spain (abbr.); Spanish [Add to Longdo]
西半球[xī bàn qiú, ㄒㄧ ㄅㄢˋ ㄑㄧㄡˊ, 西] Western Hemisphere [Add to Longdo]
西印度[Xī Yìn dù, ㄒㄧ ˋ ㄉㄨˋ, 西] West Indies (i.e. the Caribbean) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サウスウエスタンベル[さうすうえすたんべる, sausuuesutanberu] Southwestern Bell [Add to Longdo]
最新[さいしん, saishin] late-breaking (a-no), newest, latest [Add to Longdo]
ウエスタンデジタル[うえすたんでじたる, uesutandejitaru] WesternDigital [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
本質[ほんしつ, honshitsu] Wesen, Substanz [Add to Longdo]
洋服[ようふく, youfuku] westliche_Kleidung [Add to Longdo]
[すい, sui] WESEN,(QUINT)ESSENZ;, BESTE,AUSLESE;, FEIN,ELEGANT,GESCHMACKVOLL,MODISCH;, RUECKSICHT,TAKT [Add to Longdo]
肝心[かんじん, kanjin] wesentlich, -wichtig [Add to Longdo]
西[にし, nishi] Westen [Add to Longdo]
西ドイツ[にしどいつ, nishidoitsu] Westdeutschland [Add to Longdo]
西岸[せいがん, seigan] Westufer, Westkueste [Add to Longdo]
西方[せいほう, seihou] westliche_Richtung, -Westen [Add to Longdo]
西欧[せいおう, seiou] Westeuropa [Add to Longdo]
西風[にしかぜ, nishikaze] Westwind [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top