ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

waise

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -waise-, *waise*
Possible hiragana form: わいせ
German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Waisenhaus {n} | Waisenhäuser {pl}orphanage | orphanages [Add to Longdo]
Waisenkind {n}; Waise {m} | Waisenkinder {pl}; Waisen {pl}orphan | orphans [Add to Longdo]
Waisenrente {f}orphan's social benefit; orphan's allowance [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
わいせつ罪;猥褻罪[わいせつざい, waisetsuzai] (n) criminal indecency [Add to Longdo]
褐色矮星;褐色わい星[かっしょくわいせい, kasshokuwaisei] (n) brown dwarf (star) [Add to Longdo]
強制わいせつ罪;強制猥褻罪[きょうせいわいせつざい, kyouseiwaisetsuzai] (n) (crime of) indecent assault [Add to Longdo]
公然わいせつ罪;公然猥褻罪[こうぜんわいせつざい, kouzenwaisetsuzai] (n) (crime of) public indecency [Add to Longdo]
黒色矮星;黒色わい星[こくしょくわいせい, kokushokuwaisei] (n) black dwarf (star) [Add to Longdo]
赤色矮星;赤色わい星[せきしょくわいせい, sekishokuwaisei] (n) red dwarf (star) [Add to Longdo]
白色矮星;白色わい星[はくしょくわいせい, hakushokuwaisei] (n) white dwarf (star) [Add to Longdo]
猥褻[わいせつ, waisetsu] (adj-na,n) obscenity [Add to Longdo]
猥褻文書[わいせつぶんしょ, waisetsubunsho] (n) indecent writings; pornography [Add to Longdo]
矮星;わい星[わいせい, waisei] (n) dwarf star [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
孤児院[こじいん, kojiin] Waisenhaus [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Waise /vaizə/ 
   orphan

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top