Search result for

wy

(71 entries)
(0.0158 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wy-, *wy*.
English-Thai: Longdo Dictionary
RWY(abbrev) อักษรย่อของ runway ทางวิ่งของเครื่องบิน โดยทั่วไปแล้วจะมีตัวเลข 2 หลักแสดงต่อทางด้านหลังเพื่อแสดงทิศที่มุ่งไป, R. TWY

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wye    [N] ตัวอักษรวาย (y)
wyes    [N] คำนามพหูพจน์ของ wye
wynd    [N] ถนนแคบๆ ที่อยู่ในเมือง (ใช้ในสก็อตแลนด์), See also: ถนนในตรอกหรือซอย
Wyoming    [N] รัฐไวโอมิง (ซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของอเมริกา)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
wye delta starter; y-delta starterสตาร์ตเตอร์แบบวาย-เดลตา [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
wye strainer; y-strainerชุดดักผงแบบวาย [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
WYSIWYG (what you see is what you get)วิซิวิก (ได้อย่างที่เห็น) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Wysiwyg (Computer file) วีซีวิงค์ (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wysiwyg(วีซิวิก) ย่อมาจาก what you see is what you get แปลตามตัวว่า "ได้อย่างที่เห็น" เป็นสมรรถนะอย่างหนึ่งของโปรแกรมประเภทประมวลผลคำ หรือโปรแกรมการจัดพิมพ์ ซึ่งมีการนำภาพและข้อความ (text) มาผสมกัน หมายความว่า ถ้ามองเห็นบนจอภาพอย่างไร สั่งพิมพ์ออกมา ก็จะได้ผลอย่างที่เห็นนั้น ทั้งนี้เป็นเพราะเมื่อ ก่อนนี้ โปรแกรมไม่สามารถสั่งให้แสดงผลบนจอภาพได้ เช่น ถ้าสั่งให้พิมพ์ตัวเข้ม ตัวเอน ฯ จะไม่สามารถมองเห็นได้บนจอภาพ แต่จะเห็นเมื่อสั่งพิมพ์ลงกระดาษแล้ว เท่านั้น ปัจจุบัน โปรแกรมใหม่ ๆ จะมีลักษณะ "ได้อย่างที่เห็น" หมดแล้ว
wyvern(ไว'เวิร์น) n. มังกรสองขามีหางเป็นงูและปลายหางเป็นลูกศร เป็นตราที่พบบนโล่โบราณ, Syn. wivern
arrowy(แอร์'โรวี) adj. คล้ายลูกศร,รวดเร็วเหมือนลูกศร, Syn. swift,piercing)
billowy(บิล'โลอี) adj. เต็มไปด้วยลูกคลื่น, See also: billowiness
blowy(โบล'อี) adj. มีลมพัด,เบามาก,ปลิวได้ง่าย
bowyer(โบ`เยอะ) n. คนขายธนู
chewy(ชู'วี) adj. เคี้ยวไม่ได้ง่าย, See also: chewiness n.
dewy(ดิว'อี) adj. มีน้ำค้าง,คล้ายน้ำค้าง,สดชื่น, See also: dewily adv. ดูdewy dewiness n. ดูdewy, Syn. moist
dewy-eyed(ดิว'อิไอด) adj. ไร้เดียงสา,น่าไว้วางใจ
lawyer(ลอ'เยอะ) n. ทนายความ,นักกฎหมาย

English-Thai: Nontri Dictionary
arrowy(adj) เหมือนลูกศร
billowy(adj) เป็นลูกคลื่น
dewy(adj) เปียกน้ำค้าง,คล้ายน้ำค้าง,สดชื่น
lawyer(n) ทนายความ,หมอความ,นิติกร,นักกฎหมาย
sawyer(n) คนเลื่อยไม้
shadowy(adj) สลัว,เป็นเงา,มืดมัว,คลุมเครือ
showy(adj) สะดุดตา,โก้,หรูหรา,ฉูดฉาด
sinewy(adj) ทรหด,แข็งแรง,มีกำลังวังชา,เหนียว,คล้ายเอ็น
snowy(adj) ขาวอย่างหิมะ,เต็มไปด้วยหิมะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉูดฉาด[adj.] (chutchāt) EN: showy ; gaudy ; dazzling ; flashy   
กาหลง[n.] (kālong) EN: Snowy Orchid Tree ; Orchid Tree ; Snowy Orchid Flower   
การว่าความ[n.] (kān wākhwām) EN: advocacy ; lawyer practice   
โขมง[adv.] (khamōng) EN: in thick clouds ; in billowy masses ; in a swarm ; profusely   
ค่าทนาย[n. exp.] (khā thanāi) EN: lawyer's charges ; lawyer's fees   FR: honoraires d'un avocat [mpl]
ค่าทนายความ[n. exp.] (khā thanāikhwām) EN: lawyer's charges ; lawyer's fees ; retainer   
ครึ้ม[adj.] (khreum) EN: shady ; shadowy   FR: ombragé
โก๊ะตี๋ อารามบอย[n. prop.] (Koti Ārāmbøi) EN: Koti Arambawy   FR: Koti Arambawy
มารยาททนายความ[n. exp.] (mārayāt thanāikhwām) EN: lawyers' professional etiquette   
มีหิมะ[X] (mī hima) EN: snowy   FR: neigeux

CMU English Pronouncing Dictionary
WY    W EY1
WY    D AH1 B AH0 L Y UW0 W AY1
WYE    W AY1
WYK    W IH1 K
WYSE    W AY1 Z
WYSS    W IH1 S
WYNE    W AY1 N
WYLY    W AY1 L IY0
WYNN    W IH1 N
WYLE    W AY1 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wych-    (j) - (w i ch -)
Wynton    (n) (w i1 n t @ n)
Wycombe    (n) (w i1 k @ m)
Wyoming    (n) (w ai1 ou1 m i ng)
Wythall    (n) (w i1 t l)
Wymondham    (n) (w i1 m @ n d @ m)

Japanese-English: EDICT Dictionary
WYSIWYG[ウィジウィグ, uijiuigu] (n) what you see is what you get; WYSIWYG [Add to Longdo]
きんきらきん[, kinkirakin] (adj-no) gaudy; flashy; showy [Add to Longdo]
すじ肉;筋肉[すじにく, sujiniku] (n) sinewy meat [Add to Longdo]
ぼんたん飴[ぼんたんあめ, bontan'ame] (n) Botan Rice Candy (lemon orange flavored soft, chewy candy with an edible wrapper and includes a small Botan Ame); Botan Ame; Bontan Ame [Add to Longdo]
アウロノカラエテルヴァイナエ[, auronokaraeteruvainae] (n) Chitande aulonocara (species of peacock cichlid, Aulonocara ethelwynnae); Northern Aulonocara [Add to Longdo]
ウィジウィズ[, uijiuizu] (n) {comp} WYSIWYS [Add to Longdo]
シコシコ[, shikoshiko] (n,vs) (1) (on-mim) chewy; springy; al dente; (2) slowly but steadily; (3) masturbation; fap fap [Add to Longdo]
ヤメ検;やめ検[ヤメけん(ヤメ検);やめけん(やめ検), yame ken ( yame ken ); yameken ( yame ken )] (n) (abbr) (col) former public prosecutor who now works as a lawyer; retired public prosecutor [Add to Longdo]
ヤメ検弁護士;やめ検弁護士[ヤメけんべんごし(ヤメ検弁護士);やめけんべんごし(やめ検弁護士), yame kenbengoshi ( yame ken bengoshi ); yamekenbengoshi ( yame ken bengoshi )] (n) (col) former public prosecutor who now works as a lawyer; prosecutor-turned-lawyer [Add to Longdo]
ワイアーム;ウィルム[, waia-mu ; uirumu] (n) (See ワーム) wyrm (variety of wyvern) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
威利[Wēi lì, ㄨㄟ ㄌㄧˋ, ] Wylie (name); Turrell Wylie, originator of the Wylie transcription of Tibetan script [Add to Longdo]
怀俄明[Huái é míng, ㄏㄨㄞˊ ㄜˊ ㄇㄧㄥˊ, 怀 / ] Wyoming, US state [Add to Longdo]
怀俄明州[Huái é míng zhōu, ㄏㄨㄞˊ ㄜˊ ㄇㄧㄥˊ ㄓㄡ, 怀 / ] Wyoming, US state [Add to Longdo]
飞龙[fēi lóng, ㄈㄟ ㄌㄨㄥˊ, / ] wyvern (type of dragon) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ウィジウィズ[ういじういず, uijiuizu] WYSIWYS [Add to Longdo]
ウィジウィグ[ういじういぐ, uijiuigu] WYSIWYG [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 WY
   n 1: a state in the western United States; mountainous in the
      west and north with the Great Plains in the east [syn:
      {Wyoming}, {Equality State}, {WY}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top