Search result for

vorladen

(56 entries)
(0.022 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vorladen-, *vorladen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา vorladen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *vorladen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Exactly, and if not, then arrest me.Sie können mich jederzeit vorladen. Ich liebe den Duft in dem Laden. Le guignolo (1980)
I could subpoena him if I had a week.In einer Woche könnte ich ihn vorladenThe Verdict (1982)
I can subpoena you, you know.Ich kann Sie vorladen lassen. The Verdict (1982)
Now we'd prefer your cooperation, but if we have to, we'll subpoena you. I don't see what good that would do.Wir können Sie zwangsweise vorladenBaby Blues (1986)
Sounds like a good idea. These guys aren't gonna join the parade, Rico.Ich möchte, dass wir Annette McAllister und Walker Monroe vorladenChild's Play (1987)
Please make the flock aware that I may Call upon them at any time for questioning.Sagt der Gemeinde, dass ich jeden vorladen werde. The Quilt of Hathor: The Awakening (1988)
Now, the department is extremely interested in the recovery of the bull... semen."Zuchtmaterial"? Wir müssen alle ledigen Holsteiner-Kühe in Dade County vorladenThe Cows of October (1988)
- No. All they can do is call you.Sie können dich nur vorladenThe Accused (1988)
Need I subpoena the desk clerk, Guido?Muss ich etwa wirklich Guido, den Empfangschef, vorladenHere's Looking at You, Kid (1989)
And audit you for five straight years.- Und dich Jahr für Jahr vorladenMarried... with Prom Queen: The Sequel (1989)
We should subpoena her doctors.Wir sollten ihre Ärzte vorladenPresumed Innocent (1990)
I'm aware of our friendship, but I'll call you before the grand jury.Wir sind Freunde, aber ich werde dich vorladen lassen. JFK (1991)
- We could call you in.- Wir können Sie vorladenJFK (1991)
It means we'll have to subpoena Time-Life.Dann müssen wir Time-Life vorladenJFK (1991)
Now, we'll have to subpoena them both.Jetzt müssen wir beide als Zeugen vorladenJFK (1991)
We'll want to talk to you again, so... the DEA isn't running any full investigations on my command!- Wir werden Sie sicher vorladen, um... Aces: Iron Eagle III (1992)
Tell our lawyer to subpoena us, get us together in one place.Sag unserem Anwalt, er soll uns als Zeugen vorladen, alle an einen Ort. American Me (1992)
Yeah, but no one will talk and we can't subpoena them just for a mediation.Ja, aber keiner wird reden und wir können sie hier nicht vorladen lassen. Disclosure (1994)
Your father's partner.Wir müssen ihn vorladenNight Falls on Manhattan (1996)
You gonna send for him?Willst du ihn vorladenDonnie Brasco (1997)
If Billy does not volunteer to say so in court, then I will subpoena him and oblige him to testify.Wenn Billy das nicht freiwillig vor Gericht aussagt, werde ich ihn vorladen und zu dieser Aussage verpflichten. The Sweet Hereafter (1997)
He's the one who will subpoena me. He'll force me to testify in court.Aber er wird mich vorladen und zwingen, vor Gericht auszusagen. The Sweet Hereafter (1997)
You can tell us now, or we can subpoena your testimony in court.Sie können jetzt reden, oder wir lassen Sie vorladenSynchrony (1997)
We've gotta subpoena Markham and Bloch, and petition for the release of Teager's body.Wir müssen Markham und Bloch vorladen, damit Teagers Leiche freigegeben wird. Unrequited (1997)
Because he drank out of Daddy's favourite cup. We'll need him to testify as to your father's behaviour when we get into court.Wir werden ihn als Zeugen vorladen müssen, wenn wir gegen Ihren Vater vorgehen wollen. The Gingerbread Man (1998)
Mr Dales, I want the truth and I will subpoena you to get it if I have to.Mr. Dales, ich will die Wahrheit, und ich lasse Sie vorladen, wenn es sein muss. Travelers (1998)
I can subpoena you, ma'am.Ich kann Sie vorladen, Ma'am. Rules of Engagement (2000)
You called a foreigner in, offering to renew his work permit, whereas in fact you were setting him a trap.Weil Sie einen Ausländer vorladen, um seine Erlaubnis zu verlängern, aber eigentlich stellen Sie ihm eine Falle, richtig? L'affaire Marcorelle (2000)
Normally,I don't call witnesses at these PC hearings, but, uh, since Paul has an alibi, - Benny, I may put you up there.Aber da Paul ein Alibi hat, werde ich wohl Benny vorladenPrime Suspect (2000)
Well, I've reserved the right to call a witness.Not that I know what good it'll do ----- Ich werde Zeugen vorladenPrime Suspect (2000)
Why else would the king and queen summon you in such a manner?Warum sonst würden der König und die Königin Sie dringend vorladenThe Affair of the Necklace (2001)
I'll be the first person the police call inIch werde die erste Person sein, die die Polizei vorladen wird. Das ist doch nahe liegend. Sympathy for Mr. Vengeance (2002)
They're summoning my husband.Sie werden meinen Mann vorladenLes petites couleurs (2002)
They're gonna bring you in for questioning.Sie werden Sie zur Befragung vorladenThe Prophecy (2002)
What are they gonna do, subpoena Cole?Was werden sie tun, Cole vorladenWitch Way Now? (2002)
There you will await our summons.Dort werdet Ihr warten, bis wir Euch vorladenThe Last Samurai (2003)
Have them bring John Jacobs in again.Sie sollen John Jacobs noch mal vorladenBad Bizness (2003)
I can have you subpoenaed and you will lose your license.Ich kann Sie vorladen lassen, dann verlieren Sie Ihre Zulassung. The Friendly Skies (2003)
I do not know why my witness insists that you've been in that station, then I must see If you have an alibi for that evening.Es könnte sein, dass, wenn mein Zeuge insistiert, dass Sie das zu diesem Zeitpunkt am Bahnhof waren, dann könnte es sein, dass ich Sie vorladen muss. Um ein Alibi abzugeben. Episode #1.3 (2004)
Now, Senator Brewster, you can subpoena me, you can arrest me, you can even claim that I've folded up and taken a run-out powder, but, well, I've had just about enough of this nonsense.Senator Brewster, Sie können mich hier vorladen oder sogar verhaften. Sie können sogar behaupten, dass ich versagt und aufgegeben hätte, aber... Ach, ich hab jetzt genug von diesem Nonsens. The Aviator (2004)
You can't cite us.Sie können uns nicht vorladenAshes to Ashes (2004)
Do you want us to bring in Wong?Sollen wir Wong vorladenThe Truth Is Out There (2004)
Your wife is subpoenaing third parties to testify against you.Deine Frau lässt 3. vorladen, damit sie gegen dich aussagen. Light Years (2004)
Who did she subpoena?- Wen lässt sie vorladenLight Years (2004)
We're bringing her in.Wir werden sie vorladenThou Shalt Not... (2004)
They'll call you in for your account pretty soon.Sie werden dich bald zur Anhörung vorladenThe Marksman (2005)
- Do we bring him in?Sollen wir ihn nicht vorladenAfrikanen (2005)
Can I subpoena a patient? House wants me to lie to the kid to get him in here.Kann ich einen Patienten vorladen lassen? Daddy's Boy (2005)
We can go downtown and get a subpoena but that's gonna slow down the investigation.Wir können Sie offiziell vorladen, aber das würde unsere Ermittlungen aufhalten. 4.0 (2005)
AND PUT ON SOME GUY'S SHIRT. HEY! WHAT THE HELL ARE YOU DOIN'?Da hast du's. Willst du noch andere Zeugen vorladen oder glaubst du mir? Consummate Professional (2005)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aufbietend; vorladendsummoning [Add to Longdo]
auffordern; vorladento summon [Add to Longdo]
vorladen | vorladendto subpoena | subpoenaing [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
呼び出す[よびだす, yobidasu] herausrufen, laden, vorladen, zitieren [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  vorladen [foːrlaːdən]
     to subpoena; to summon
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top