ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

visum

   
58 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -visum-, *visum*
Possible hiragana form: う゛ぃすん
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา visum มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *visum*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Gallstones or pancreatic divisum.ก้อนนิ่วหรือpancreatic divisumBirthmarks (2008)
Heads it's gallstones, tails it's divisum.ด้านบน, โรคนิ่วก็, ด้านล่างเป็น divisum Birthmarks (2008)
The approximate size of a visa stamp.Um ungefähr die Größe eines Visumstempels. Me and the Colonel (1958)
How will you get across the border, without an automobile, without a visa?Wie werden Sie über die Grenze kommen, ohne Automobil, ohne VisumMe and the Colonel (1958)
My dear Madame Bouffier, when you take one of these, you can cross any border, without an automobile, without a visa.Meine verehrte Madame Bouffier, wenn man eine davon nimmt, kann man jede Grenze überqueren, ohne Automobil, ohne VisumMe and the Colonel (1958)
Please check your guest visas.Bitte kontrollieren Sie Ihr BesuchervisumTo Serve Man (1962)
Stand aside, please, i have diplomatic visa.Treten Sie bitte zur Seite, ich hab DiplomatenvisumTo Serve Man (1962)
Have you got a passport? Yes. You'll give it to Morel, he'll put a visa, tomorrow.Geben Sie Ihren Pass Morel, er besorgt das VisumMagnet of Doom (1963)
Visa, please.Visum, bitte. From Russia with Love (1963)
You want to spoil everything?Sein Visum soll in zwei Tagen fertig sein. Joy House (1964)
A passport, a visa. Even a Communist Party card.Pass, Visum, sogar der Parteiausweis. Don Camillo in Moscow (1965)
Of course, we'll deprive him of his most powerful weapon: Lies. But who's going to issue a visa to a priest?Sicher, so kann er keine Lügen mehr verbreiten, aber wer gibt einem Pfarrer ein VisumDon Camillo in Moscow (1965)
No passport, no ticket, no visa.Sie haben weder einen Pass noch ein Visum noch eine Karte. The Troops in New York (1965)
Nicole, the little French orphan... ..arrested at her arrival in New York without passport or visa is living a fairytale thanks to our newspaper.Nicole, die kleine französische Waise... - Was sagen Sie? Waise, die bei ihrer Ankunft in New York als blinder Passagier verhaftet wurde, da sie weder eine Schiffskarte noch einen Pass noch ein Visum hatte... The Troops in New York (1965)
I don't even have a visa.Ich habe nicht mal ein VisumMy Hero? (1965)
Miss Sherman?Haben Sie ein VisumTorn Curtain (1966)
You two will promise me to be my sponsors for a visa to the United States of America.Sie beide versprechen mir, meine Bürgen zu sein für ein Visum in die Vereinigten Staaten. Torn Curtain (1966)
To American visa office.an die amerikanische Visumsbehörde. Torn Curtain (1966)
You're here on a visitor's visa and work permit.Sie sind mit Besuchervisum hier. The Elephant Raid: Part 1 (1967)
Now, Ogden tells me you have neither a passport nor a visa.Ogden sagte mir, dass Sie weder Pass noch Visum haben. A Countess from Hong Kong (1967)
- Have you got a visa?- Hast du ein VisumStaraya, staraya skazka (1968)
I am traveling on a special visa.Ich habe ein SpezialvisumThe Gestapo Takeover (1970)
Yeah, the visas are all set.- Das mit dem Visum geht klar. Decoy (1970)
Your visas have been revoked.- Ihr Visum wurde zurückgezogen. The Amateur (1970)
I could leave tomorrow. No, it takes a few days to get a French visa. Besides, to raise the money...Es dauert eine Woche, bis man ein Visum für Frankreich bekommt, ich muss Geld besorgen und unsere Aktien verkaufen. The Garden of the Finzi-Continis (1970)
- And they have lots of imagination. - The French visa is no problem.Das Visum ist kein Problem, aber werden sie mich rauslassen? The Garden of the Finzi-Continis (1970)
What I need is, uh... a visa.Was ich brauche, ist... - Ein amerikanische VisumAvanti! (1972)
- A visa?- Ein VisumAvanti! (1972)
The Dominican visa.Das Visum für Dominica. The Day of the Jackal (1973)
Well, he wants to go to Mexico City to try to get a visa to go to Cuba.Er will nach Mexiko City, um dort ein Visum für Kuba zu kriegen. Executive Action (1973)
-He grilled me over my stupid visa.- Ach, wegen des dummen Visums. Emmanuelle II (1975)
Control visa NO: 44.089.Kontrollvisum Nr. 44.089. Daguerréotypes (1976)
I know where to get a passport and a visa.Ich wei? Wo ich einen falschen Pass und ein Visum bekomme. Mr. Klein (1976)
So first you find a buyer, and when your passport's ready, and at the last moment, we'll sell.Wenn du einen Kaeufer findest, kann's losgehen. Ich kuemmere mich um Pass und Visum, und dann verkaufen wir. Mr. Klein (1976)
He got me a working permit... helped me with the visa, things like that.Er besorgte eine Arbeitserlaubnis, half mir bei der Visumbeschaffung und all den Dingen. Stay Hungry (1976)
As an American citizen on a visitor's visa to Britain, he is obliged to seek a permit from the American Embassy before realising a flying project at Dover where he hopes, he says, to further discredit Blériot who could only fly the English Channel with the help of an engine.Als amerikanischer Bürger mit Visum für Großbritannien braucht Armeror eine Erlaubnis der amerikanischen Botschaft, bevor er ein Vorhaben in Dover verwirklichen kann, wo er, wie er sagt, Blériot noch weiter zu diskreditieren hofft, dem die Kanalüberquerung nur mit Hilfe eines Motors gelang. The Falls (1980)
Her e's your passport for France.Hier, ein Pass mit einem Frankreich-VisumMephisto (1981)
I had no money, no clothes, no visa, standing on the corner in Bogota in Colombia...Ich hatte kein Geld, kein Visum, und ich stand in Bogotá auf der Straße... Thief (1981)
Now you just sign the visa and say goodbye, because I know what your orders are.Unterschreiben Sie endlich das Visum! Ich kenne Ihre Anweisungen. Daddy's Gone a Hunt'n (1984)
His own government wouldn't grant him a visa to accept the award.Seine Regierung gab ihm kein Visum, um den Preis entgegenzunehmen. Waiting for Godorsky (1984)
This one's out-of-date, but the visa's valid.Dieser ist abgelaufen, aber das Visum gilt noch. The Killing Fields (1984)
You could get a work visa.Für ein ArbeitsvisumSplash (1984)
He was down there on a temporary visa.Er hatte ein befristetes VisumFlight to Freedom (1985)
If they're on visas, they don't want trouble.Sind sie mit Visum hier, werden sie keinen Ärger wollen. Into the Night (1985)
I can get visas and tickets for you.Ich kann ein Visum und Flugtickets besorgen. Stemwinder: Part 2 (1986)
Two Vietnamese nationals on a special-guest visa from the State Department.2 vietnamesische Staatsbürger mit einem Gastvisum des Außenministeriums. The Man Who Died Twice (1986)
He said it had something to do with our dependent visa.Er sagte, es hätte etwas mit unserem Visum zu tun. The Man Who Died Twice (1986)
And look, I got your exit visa forged too.- Und schau her: Ich hab auch ein gefälschtes Ausreisevisum für dich. Salvador (1986)
Have you a visa?Haben Sie ein VisumBlind Chance (1987)
Dent's visa to Costa Rico had today's date on it.Dents Visumsantrag für Costa Rica trug das heutige Datum. Beverly Hills Cop II (1987)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausreisevisum {n}exit visa [Add to Longdo]
Einreisevisum {n}entrance visa [Add to Longdo]
Visum {n} | Visa {pl}; Visen {pl}visa | visas [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

  visum
   visa; visé

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Visum /viːzum/ 
   visa

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

  visum /visɵm/
   visa; visé

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

  visum
   visa; visé

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top