Search result for

viren

(60 entries)
(0.0096 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -viren-, *viren*
Possible hiragana form: う゛ぃれん
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา viren มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *viren*)
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Virus {m,n} | Viren {pl} (n) ต้องการความหมายของอักษร
Virus {m,n} | Viren {pl} (n) ต้องการความหมายของอักษร

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I've attempted to apply the disciplines of bacteriology, virology, even of radiology.Ich habe schon all mein Wissen über Bakterien und Viren aller Art angewandt. Sogar Radiologie... Zombie (1979)
May God forgive us for what we have produced here and pardon us for this evil we have created.Unser Sicherheitssystem ist defekt. Wir haben es nicht mehr geschafft, die Viren unter Kontrolle zu halten. Gott sei unseren Seelen gnädig. Hell of the Living Dead (1980)
May God forgive us for what we have produced here and pardon us for this evil we have created.Wir haben es nicht mehr geschafft, die Viren unter Kontrolle zu halten. Hell of the Living Dead (1980)
Strong antitoxin. Stops bacteria and viral-proofs you for 24 hours.Sie kriegen ein Antitoxin, stoppt einen Tag lang das Wachstum von Bakterien und VirenEscape from New York (1981)
He cares about viruses in a bad mood.Er ist versessen auf VirenIf Thoughts Could Kill (1983)
Honey, there is a lot of virus going around.Schätzchen, im Moment gehen viele Viren um. Burn Out (1985)
I found out where they keep the active viruses... and I think they'll trust me enough soon to let me down there, and when they do...Ich fand heraus, wo sie die aktiven Viren aufbewahren. Ich glaube, dass sie mir bald so weit vertrauen, dass ich dorthin kann. The Secret Underground (1985)
I'll make sure that those viruses are never used.Dann sorge ich dafür, dass diese Viren nie zum Einsatz kommen. The Secret Underground (1985)
If they catch you, they'll bring down the guards... and I'll never get to those active viruses.Wenn sie euch erwischen, kommen die Wachen, und ich komme nicht mehr an die aktiven Viren heran. The Secret Underground (1985)
I just heard Diana say you'd have the viruses ready for her.Ich hörte eben, wie Diana sagte, die Viren seien fertig. The Secret Underground (1985)
Won't they be able to just grow another batch?Können die nicht neue Viren kultivieren? The Secret Underground (1985)
Careful with those viruses.Vorsicht mit den VirenThe Secret Underground (1985)
I really love that little germ-spreading, phlegm faucet.Ich mag diese kleine... Schleim absondernde Virenschleuder. Knock Yourself Out (1987)
Virus analysis was my favorite subject at medical school.Das Züchten von Viren war eines meiner Lieblingsthemen. Haven (1987)
You can tell your Dr Millhouse that bug she put in the satellite kills more than just sheep.Dr. Millhouse kannst du sagen, dass die Viren im Satelliten mehr als nur Schafe töten. Kill Zone (1988)
Your physiology is different than I've ever encountered, but I detect no dangerous virus or bacteria.Ich bin mit Ihrer Physiologie nicht vertraut, aber ich konnte keine Viren oder Bakterien finden. Symbiosis (1988)
They've been chasing bugs in this system ever since they installed it.Sie haben seit der Installation Viren in diesem System gesucht. Die Hard (1988)
How many disease germs and viruses have you destroyed in your time, Dr Crusher?Wie viele Bazillen und Viren vernichteten Sie im Laufe Ihres Berufslebens, Dr Crusher? Evolution (1989)
Their active immune systems set out to attack the virus and once it was triggered, it kept going.Ihr Immunsystem griff die Viren an. Der Prozess war nicht aufzuhalten. Unnatural Selection (1989)
Mutating viruses change form so quickly.Viren mutieren so schnell. American Ninja 3: Blood Hunt (1989)
I don't think we could be talking about the same man.Ich glaube nicht, dass wir vom selben Mann reden. Diese tödlichen Viren, mit denen Sie arbeiten... American Ninja 3: Blood Hunt (1989)
Altarian viruses can be a nasty business.Altarianische Viren sind eine üble Sache. Future Imperfect (1990)
Genetically engineered viruses designed to destroy whole ecosystems.Genetisch erzeugte Viren, die ganze Ökosysteme zerstören sollen. Chain of Command: Part I (1992)
Physical examinations, neurological scans. We have conducted a ship-wide diagnostic looking for viruses, parasites, infestations.Ärztliche Untersuchungen, neurologische Scans, eine schiffsweite Diagnose, um Viren, Parasiten oder Seuchen aufzuspüren. Violations (1992)
Suppose what I'm holding is not wine but a ceramic bomb of germs.Stellen Sie sich vor, dass diese Porzellanflaschen keinen Sake enthalten, sondern Bomben mit Viren und Bakterien sind. Maruta 2: Laboratory of the Devil (1992)
Handa, it's bad, something's going on they broke the germ bombs, they're all infected.Abteilung eins! Ich glaube, wir haben hier oben einen Vorfall! Viren treten aus. Maruta 2: Laboratory of the Devil (1992)
Not with the infection.Die Viren sind noch immer nicht stark genug. Maruta 2: Laboratory of the Devil (1992)
In a zero-gravity environment... we can actually separate the proteins that form viruses.In der Schwerelosigkeit können wir die Proteine abspalten, aus denen Viren entstehen. Pilot (1993)
They may have picked up a virus or a bacteria.- Viren oder Bakterien vielleicht. Give Me Liberte (1993)
My medical chief thinks it's bacterial or viral.Die Ärztin meint, es könnten Viren oder Bakterien sein. The Devil's Window (1993)
They screen out contaminants including viruses.Sie filtern Verunreinigungen heraus, Viren eingeschlossen. Babel (1993)
Well, it's clean. No sign of radiation.Keine Strahlung, Viren oder Bakterien. Playtime (1994)
We don't want to bring back an exotic virus.Exotische Viren brauchen wir nicht. Such Great Patience (1994)
What about the viral sweep of the mainframe you were working on?Was ist mit der Virenbeseitigung am Mainframe, an der du arbeitest? The Last Lap at Luxury (1994)
Well, maybe you'd rather be doing that viral sweep of the mainframe?Ist dir vielleicht die Virenbeseitigung am Mainframe lieber? The Last Lap at Luxury (1994)
The only reason you'd clone a virus instead of bacteria... is in order to inject it into something living.Viren in Bakterien klont man nur,... ..um sie einem Lebewesen zu injizieren. The Erlenmeyer Flask (1994)
Dr Berube was conducting human experiments with extraterrestrial viruses.Dr. Berube hat an Menschen mit außerirdischen Viren experimentiert. The Erlenmeyer Flask (1994)
I mean, these guys are like viruses.Diese Typen sind wie VirenCopycat (1995)
Hackers penetrate and ravage public and private computer systems, infecting them with viruses...Hacker dringen in öffentliche undprivate Computersysteme ein, vernichten sie, infizieren sie mit Viren... Hackers (1995)
Hackers penetrate and ravage public and private computer systems, infecting them with viruses and stealing sensitive materials.Hacker dringen in öffentliche und private Computersysteme ein, vernichten sie, infizieren sie mit Viren und stehlen vertrauliche Daten. Hackers (1995)
Use your best viruses to buy us some time.Schleust eure besten Viren ein, damit wir Zeit gewinnen. Hackers (1995)
Multiple GPI viruses... ..from remote nodes.Mehrfache gpl Viren... ..von entfernten Netzknoten. Hackers (1995)
Probably got virus programs.Wahrscheinlich VirenJohnny Mnemonic (1995)
A program with no bugs doesn't exist... and there's no program that is impossible to debug.Es gibt kein Programm ohne Virus, aber man kann jedes Programm von Viren befreien. Richtig? Ghost in the Shell (1995)
So it spreads like the flu.Wie GrippevirenOutbreak (1995)
His tissue samples had twice the viral amplification of hers.Seine Gewebeproben wiesen die doppelte Menge von Viren auf. SAM: Outbreak (1995)
He gets agitated, starts screaming about viruses.Er regt sich auf und brüllt was von VirenTwelve Monkeys (1995)
My father has warned people about the dangers... of experimenting with DNA viruses foryears.Mein Vater warnt die Öffentlichkeit seit Jahren vor den Gefahren des Experimentierens mit der DNS von VirenTwelve Monkeys (1995)
- I love when viruses do that.- Oh, ich liebe es, wenn Viren das tun. Home Is Where the Hurt Is (1995)
But virus growing is a painstaking process.Ja. Aber Viren zu züchten, ist ein nervenaufreibender Prozess. Home Is Where the Hurt Is (1995)

CMU English Pronouncing Dictionary
VIREN    V IH1 R AH0 N

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anti-Viren-Programm {m} [comp.]anti-virus-program [Add to Longdo]
Virus {m,n} | Viren {pl}virus | viruses [Add to Longdo]
Grünwaldsänger {m} [ornith.]Black-throated Green Warbler (Dendroica virens) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
突抜忍冬[つきぬきにんどう;ツキヌキニンドウ, tsukinukinindou ; tsukinukinindou] (n) (uk) trumpet honeysuckle; Lonicera sempervirens [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Viren [viːrən] (n) , pl.
     viruses
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top