Search result for

vikars

(52 entries)
(2.1483 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vikars-, *vikars*, vikar
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา vikars มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *vikars*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Good night, Vicar.Gute Nacht, Herr VikarThe Mirror Crack'd (1980)
- Your lemonade, Vicar.- Ihre Limonade, Herr VikarThe Mirror Crack'd (1980)
Er, Vicar, may I introduce our noted producer Mr Martin N Penn'?Herr Vikar, das ist unser berühmter Produzent, Marty N. Fenn. The Mirror Crack'd (1980)
Of course, the vicar!Natürlich! Der VikarThe Mirror Crack'd (1980)
Neither did I. And then I thought of the vicar.- Aber dann fiel mir der Vikar ein. The Mirror Crack'd (1980)
My husband's Vicar here.Mein Mann ist Vikar hier.  ()
Vicar, what a simply splendid sermon!- Vikar, welch eindrucksvolle Predigt.  ()
Yes, Guy, the sermon was wonderful, but still a little long winded.Ja, Vikar, die Predigt war wundervoll. Nur ein wenig weit schweifend.  ()
No, really, how should I face the Vicar at lunch?Wie soll ich dem Vikar in die Augen sehen?  ()
- I heard you are to be our vicar.Sehr erfreut. Sie werden also unser VikarA Room with a View (1985)
Blessings. Your vicar's benediction.Glück und Segen von Ihrem VikarA Room with a View (1985)
Has he ever been an ordinary vicar of a parish?War er jemals einfacher Vikar in einer Gemeinde? The Bishops Gambit (1986)
Good heavens, no.Einfacher VikarThe Bishops Gambit (1986)
He is a cathedral vicar in Pfilzing and lived in a monastery at the time.Er ist Domvikar in Pfilzing und hat damals im Klosterstift gewohnt. The Nasty Girl (1990)
Excuse me, vicar.Verzeihen Sie, Vikar. ...im heiligen Stand der Ehe zu leben. American Ninja 4: The Annihilation (1990)
Yes... yοur father was a vicar.Ja, dein Vater war ein VikarMiss Marple: They Do It with Mirrors (1991)
Nο, Uncle was a vicar.Nein, Onkel war VikarMiss Marple: They Do It with Mirrors (1991)
Aunt Mildred, the οne whο netted the vicar, was jealοus οf Mummy.Und Tante Mildred, diejenige, die sich den Vikar eingefangen hatte, ist ständig auf Mama eifersüchtig. Miss Marple: They Do It with Mirrors (1991)
I'm a guest here. I prοmised οur parish magazine I'd write a few wοrds... I'll just...Ich bin Jane Marple und ich bin hier Gast, und ich habe unserem Gemeindeblatt versprochen, oder eher Griselda, dass ist die Frau des Vikars, dass ich ein paar Zeilen über Stonygates schreibe. Miss Marple: They Do It with Mirrors (1991)
Mοre tea, Vicar?Noch etwas Tee, VikarMiss Marple: The Mirror Crack'd from Side to Side (1992)
The vicar came to take Merrylegs away.Der Vikar kam und nahm Merrylegs mit. Black Beauty (1994)
The archepiscopaI curacy of the cathedral wishes To announce the annual organ competition. In the art of improvisation.Das erzbischöfliche Dom-Vikariat erlaubt sich, den alljährlichen Orgelwettbewerb in der Kunst der Improvisation... auf hiesiger Dom-Orgel aufzuzeigen. Brother of Sleep (1995)
Furthermore, the archepiscopaI curacy of the cathedral announces The performance of an extremely unusual naturaI-born genius.Ferner gibt das erzbischöfliche Dom-Vikariat... das Auftreten eines zu höchst kuriosen Naturgenies bekannt! Brother of Sleep (1995)
As vicar, Elton is unlikely to make an imprudent match, especially to a girl of obscurity who may bring him disgrace.Als Vikar trifft er keine unüberlegte Wahl für ein Mädchen unbekannter Herkunft. Emma (1996)
Either my eyes are deceiving me, or that's Ellie Henderson? It's our old vicar's daughter.Entweder täuschen mich meine Augen, oder das ist Ellie Henderson, die Tochter unseres Vikars. Mrs Dalloway (1997)
- Mr Resnick was a deacon of his church.- Mr. Resnick war ein Vikar in seiner Kirche. Folie a Deux (1998)
I think the vicar must have spiked the Kool-Aid.Der Vikar muss irgendwas in die Fanta getan haben. 28 Days (2000)
Vicar, hello, nice to see you again.Vikar, wie schön, sie wiederzusehen. Sex, Death & Nudity (2000)
Her father, the vicar..."- VikarThe One with Rachel's Book (2000)
Why does Joey keep talking about chimney sweeps and vicars?Warum Joey halten talking über Schornsteinfeger und Vikare? The One with Rachel's Book (2000)
Go on, Vicar!Los, VikarThe Four Feathers (2002)
How long you going to be in that bathtub, Vicar?Wie lange badest du noch, VikarThe Four Feathers (2002)
Stand tall, Vicar.Achtung, VikarThe Four Feathers (2002)
Don't worry, Vicar, they're only women.Keine Angst, Vikar, das sind nur Frauen. The Four Feathers (2002)
It must be for you, Vicar.Das muss für dich sein, VikarThe Four Feathers (2002)
Come on, Vicar!Komm schon, VikarThe Four Feathers (2002)
Alstubieft. - Thank you.So, das war's. Wiedersehen, Herr VikarThe Gathering (2002)
He helps carry the oxygen. Mrs. Bishop goes in, the vicar, myself. Mary Gerrard is there a lot, of course.Mrs. Bishop hat Kontakt zu ihr, der Vikar, ich selbst, und Mary Gerrard verbringt viel Zeit mit ihr. Sad Cypress (2003)
- Vicar-General of the Archdiocese.- Generalvikar des Erzbistums. Dead Man Talking (2003)
When the pope dies, the cardinal vicar of Rome Rings this bell to notify the people of Rome.Der Kardinalvikar von Rom verkündet damit den Tod des Papstes. EuroTrip (2004)
he is the parochial assistant Father.Er war einmal Vikar in unserer Gemeinde. Requiem (2006)
Looks thicker More like vicarEr scheint mir dicker, eher wie VikarSweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
They'd rather serve the vicar of Rome than you.Sie würden lieber dem Vikar von Rom dienen als Euch. The Act of Succession (2008)
Treat all dons as you would the local vicar.Geh mit Professoren um wie mit dem Vikar zu Hause. Brideshead Revisited (2008)
Or should I stay home painting fans, knotting lace, helping the vicar?Oder soll ich zu Hause bleiben und Fächer bemalen, Seide besticken oder dem Vikar helfen? From Time to Time (2009)
Thou shall not venerate the vicar of Rome.Ihr sollt den Vikar von Rom nicht in Ehren halten. Problems in the Reformation (2009)
You know in this how much they have been urged on by the Vicar of Rome and now we hear competent reports of fleetsWir wissen, wie sehr sie der Kardinalvikar von Rom dazu drängt. Protestant Anne of Cleves (2009)
There appears to have been preparations for an invasion encouraged by the Vicar of Rome.Scheinbar gab es Vorbereitungen für eine Invasion... die der Kardinalvikar von Rom förderte. Protestant Anne of Cleves (2009)
Stephen was my father's curate.Stephen war Vikar bei meinem Vater. Three Act Tragedy (2010)
Yes, Vicar.Ja, VikarThere Be Dragons (2011)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Generalvikar {m}vicar general [Add to Longdo]
Vikar {m}; Kaplan {m} [relig.] | Vikare {pl}; Kaplane {pl}vicar | vicars [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top