Search result for

victor

(106 entries)
(0.0151 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -victor-, *victor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
victor[N] ผู้ชนะ, See also: ผู้รบชนะ, Syn. winner, vanquisher, conqueror, champion
victory[N] ชัยชนะ, Syn. success
Victoria[N] สมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรีย, See also: พระราชินีปกครองประเทศอังกฤษในช่วงปีค.ศ 1819-1901 และปกครองอินเดียในช่วงปีค.ศ 1876-1901)
Victorian[ADJ] เกี่ยวกับพระนางวิกตอเรีย, See also: เกี่ยวกับสมัยพระนางเจ้าวิกตอเรีย, เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมสมัยพระนางวิกตอเรีย, Syn. nineteenth-century
Victorian[N] บุคคลในสมัยพระนางวิกตอเรีย
victorious[ADJ] ซึ่งมีชัยชนะ, See also: ซึ่งได้ชัยชนะ, Syn. triumphant, winning
Victorianism[N] ยุคของพระนางวิกตอเรีย, See also: สมัยพระนางเจ้าวิกตอเรีย, เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมสมัยพระนางวิกตอเรีย
victoriously[ADV] อย่างมีชัยชนะ, Syn. successfully
Victoria Cross[N] เหรียญอิสริยาภรณ์ของกองทัพอังกฤษ, See also: เป็นเหรียญสำหรับทหารที่กล้าหาญเป็นพิเศษ
victoriousness[N] การมีชัยชนะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
victor(วิค'เทอะ) n. (ศัพท์สื่อสาร) =V
victoria(วิคโท'เรีย) n. กษัตริย์อังกฤษและครองอินเดีย (ค.ศ.1876-1901) ,เทพธิดาโรมันโบราณแห่งชัยชนะ,ชื่อรัฐในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของออสเตรเลีย,ชื่อเมืองหลวงและเมืองท่าของฮ่องกง,ชื่อเมืองท่าในแคนาดา,ชื่อเมืองในตอนใต้ของมลรัฐเท็กซัส, See also: victress n. หญิงผ
victorian(วิคทอ'เรียน,-โท'เรียน) adj. เกี่ยวกับพระนางเจ้าวิคตอเรียหรือสมัยของพระองค์,เกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของสมัยพระนางเจ้าวิคตอเรีย,เกี่ยวกับสถาปัตยกรรม เครื่องเรือนและสิ่งประดับต่าง ๆ ในสมัยพระนางเจ้าวิคตอเรีย. n. บุคคลในสมัยพระนางเจ้าวิคตอเรีย คำที่มีความหมายเ
victorious(วิคทอ'เรียส,-โท'เรียส) adj. มีชัยชนะ,ได้ชัยชนะ,รบชนะ., Syn. victor,triumphant
victory(วิค'ทะรี) n. ชัยชนะ,การมีชัยชนะในการรบ, Syn. success,triumph,win

English-Thai: Nontri Dictionary
victor(n) ผู้ชนะ,ผู้พิชิต
victorious(adj) มีชัย,เป็นผู้ชนะ
victory(n) ชัยชนะ,ความมีชัย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Victorian periodสมัยวิกตอเรีย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Victory!ครับผม My Little Bride (2004)
Victor.วิเต้อ A Cinderella Story: Once Upon a Song (2011)
Victoria?วิคตอเรีย! Resurrection (2012)
After so much scorched earth, can either side claim victory?หลังจากศึกใหญ่ทำเอาทั้งคู่แย่แทบจะอ้างไม่ได้เลยว่าฝ่ายไหนชนะ? New Haven Can Wait (2008)
Victor and Bart have been covering the entire Southern Hemisphere.วิคเตอร์และบาร์ทกำลังค้นหาซีกโลกด้านใต้ทั้งหมด Odyssey (2008)
In college, he just cheered the lacrosse team on to victory.ในวิทยาลัยเธอเป็นเชียร์ลีดเดอร์\ และทีมลาคอสชนะ Adverse Events (2008)
May I offer my congratulations on your victories today?ขออนุญาตให้กระหม่อมได้แสดงความยินดี กับชัยชนะของพระองค์ในวันนี้ได้ไหม? Valiant (2008)
You expect victory over Jedi, but all you give me to fight them is battle droids.ท่านคาดหวังชัยชนะเหนือพวกเจได แต่ที่ท่านทิ้งไว้ให้ข้าสู้กับพวกมัน มีแค่แบทเทิลดรอยด์ Lair of Grievous (2008)
I do hope you emerge victorious.ข้าคาดหวังว่าเจ้าจะชนะ Lair of Grievous (2008)
Victory over the clones and the young Jedi was expected, but to best a Jedi Master...ชัยชนะเหนือพวกโคลน และเจไดหนุ่มเป็นไปตามที่ข้าคาด แต่สำหรับอาจารย์เจได... . Lair of Grievous (2008)
Your victory will be fleeting, Senators.ท่านชนะได้ไม่นานหรอก ท่านวุฒิฯ Bombad Jedi (2008)
The capture of Viceroy Gunray is a major victory for the Republic.การจับตัวอุปราชกันเรย์ เป็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของสาธารณรัฐ Bombad Jedi (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
victorA player was pleased the victory.
victorAt last they experienced the joy of victory.
victorA victory is unlikely but not impossible.
victorCeremonies were held to celebrate victories.
victorCongratulations on the victory!
victorDemocracy will be victorious in the long run.
victorEveryone got excited by the news of the victory.
victorHe bragged of having won the victory.
victorHer efforts were crowned with victory.
victorHe was crowned with eternal victory.
victorHe won a narrow victory in the race.
victorHis victory at this age in an international competition is a good indication of a bright future.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความมีชัย[N] victory, See also: conquest, win, triumph, success, Syn. ชัยชนะ, ความสำเร็จ, Ant. ความพ่ายแพ้, Example: ความมีชัยของฝ่ายรัฐบาลในการเลือกตั้งครั้งนี้ทำให้ฝ่ายค้านต้องพลาดการเป็นรัฐบาลไปอย่างน่าเสียดาย
ผู้มีชัย[N] winner, See also: victor, conqueror, champ, champion, Syn. ผู้ชนะ, Example: เขาเชื่อมั่นว่าจะต้องเป็นผู้มีชัยในการแข่งขันครั้งนี้แน่นอน, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่เป็นฝ่ายได้รับชัยชนะ
อัปราชัย[N] victory, See also: conquest, triumph, win, Syn. ชัยชนะ, อปราชัย, ความชนะ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ชัย[N] victory, See also: triumph, win, success, Syn. ชัยชนะ, การชนะ, ความชนะ, Example: ทีมเจ้าบ้านได้รับชัยในการแข่งขันเบสบอล, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ชัยชนะ[N] victory, See also: triumph, win, success, Syn. ชัย, การมีชัยชนะ, ความมีชัย, Ant. พ่ายแพ้, Example: ในสงครามโลกครั้งที่ 2 ฝ่ายพันธมิตรเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ[n. prop.] (Anusāwarī Chai Samøraphum) EN: Victory Monument   
อปราชัย = อัปราชัย[n.] (aparāchai) EN: victory ; triumph ; conquest ; win   FR: victoire [f] ; triomphe [m]
บัววิคตอเรีย [n. exp.] (būa Wiktørīa) EN: Giant water lily ; Victoria water lily ; Amazon water lily ; Royal water lily ; Water Maize   
ชัย[n.] (chai) EN: victory ; triumph ; win ; success   FR: victoire [f] ; triomphe [m] ; succès [m]
ชัยชนะ[X] (chaichana) EN: victory ; triumph ; win ; success   FR: victoire [f] ; succès [m]
ฉลองชัยชนะ[v. exp.] (chaløng chaichana) EN: celebrate a victory   FR: célébrer la victoire ; fêter la victoire
ชนะ[v.] (chana) EN: win ; defeat ; beat ; triumph (over) ; overcome ; conquer ; gain a victory   FR: gagner ; vaincre ; battre ; éliminer ; défaire (litt.)
ชนะโดยไม่คาดฝัน[xp] (chana dōi mai khāt fan) EN: upset victory   
ชนะขาดลอย[v. exp.] (chana khātløi) EN: achieve a decisive victory ; landslide victory   
จ่ากลอง[n. exp.] (jākløng) EN: chief drummer (of victory drums)   

CMU English Pronouncing Dictionary
VICTOR    V IH1 K T ER0
VICTORY    V IH1 K T ER0 IY0
VICTORY    V IH1 K T R IY0
VICTORS    V IH1 K T ER0 Z
VICTORIA    V IH0 K T AO1 R IY0 AH0
VICTOR'S    V IH1 K T ER0 Z
VICTORIAS    V IH0 K T AO1 R IY0 AH0 Z
VICTORIES    V IH1 K T ER0 IY0 Z
VICTORIES    V IH1 K T R IY0 Z
VICTORINE    V IY0 K T AO0 R IY1 N IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Victor    (n) (v i1 k t @ r)
victor    (n) (v i1 k t @ r)
victors    (n) (v i1 k t @ z)
victory    (n) (v i1 k t @ r ii)
Victoria    (n) (v i1 k t oo1 r i@)
victoria    (n) (v i1 k t oo1 r i@)
Victorian    (n) (v i1 k t oo1 r i@ n)
victorias    (n) (v i1 k t oo1 r i@ z)
victories    (n) (v i1 k t @ r i z)
Victoriana    (n) (v i1 k t oo2 r i aa1 n @)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sieger {m} | Sieger {pl}victor | victors [Add to Longdo]
Victoriaweber {m} [ornith.]Lake Victoria Weaver [Add to Longdo]
Victoriaparadiesvogel {m} [ornith.]Queen Victoria Riflebird [Add to Longdo]
Victoria (Hauptstadt der Seychellen)Victoria (capital of Seychelles) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
V;v[ブイ;ヴィー, bui ; vi-] (n) (1) V; v; (2) (See Vサイン) victory [Add to Longdo]
Vサイン[ブイサイン, buisain] (n) V-sign; hand gesture similar to the peace sign, representing victory or happiness [Add to Longdo]
ナイルパーチ;ナイル・パーチ[, nairupa-chi ; nairu . pa-chi] (n) Nile perch (Lates niloticus); African snook; Capitaine; Victoria perch [Add to Longdo]
ビクター(P);ビクタ[, bikuta-(P); bikuta] (n) victor; (P) [Add to Longdo]
ビクトリー(P);ヴィクトリー[, bikutori-(P); vikutori-] (n) victory; (P) [Add to Longdo]
ビクトリーラン[, bikutori-ran] (n) victory run [Add to Longdo]
ビクトリア[, bikutoria] (n) Victoria; (P) [Add to Longdo]
ビクトリア女王誕生日[ビクトリアじょおうたんじょうび, bikutoria jooutanjoubi] (n) Victoria Day (Canadian public holiday) [Add to Longdo]
レディズコンパニオン;レディズ・コンパニオン[, redeizukonpanion ; redeizu . konpanion] (n) (arch) lady's companion (paid female companion of a wealthy or high-ranking woman, esp. in Victorian England) [Add to Longdo]
ヴィクトリア朝;ビクトリア朝[ヴィクトリアちょう(ヴィクトリア朝);ビクトリアちょう(ビクトリア朝), vikutoria chou ( vikutoria asa ); bikutoria chou ( bikutoria asa )] (n) Victorian era [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shèng, ㄕㄥˋ, / ] victory; success; to beat; to defeat; to surpass; victorious; superior to; to get the better of; better than; surpassing; superb (of vista); beautiful (scenery); wonderful (view); (arch. pronounciation shēng) able to bear; equal to (a task) [Add to Longdo]
胜利[shèng lì, ㄕㄥˋ ㄌㄧˋ, / ] victory [Add to Longdo]
胜利者[shèng lì zhě, ㄕㄥˋ ㄌㄧˋ ㄓㄜˇ, / ] victor; winner [Add to Longdo]
胜负[shèng fù, ㄕㄥˋ ㄈㄨˋ, / ] victory or defeat; the outcome of a battle [Add to Longdo]
平型关大捷[Píng xíng guān dà jié, ㄆㄧㄥˊ ㄒㄧㄥˊ ㄍㄨㄢ ㄉㄚˋ ㄐㄧㄝˊ, / ] victory of Pingxingguan pass, famous victory of Republican Chinese forces over the Japanese in Sep 1937 [Add to Longdo]
[jié, ㄐㄧㄝˊ, ] victory; triumph; quick; nimble; prompt; abbr. for 捷克 Czech (Republic) [Add to Longdo]
获胜[huò shèng, ㄏㄨㄛˋ ㄕㄥˋ, / ] victorious; to win; to triumph [Add to Longdo]
获胜者[huò shèng zhě, ㄏㄨㄛˋ ㄕㄥˋ ㄓㄜˇ, / ] victor [Add to Longdo]
维克多・雨果[Wéi kè duō, ㄨㄟˊ ㄎㄜˋ ㄉㄨㄛ· Yu3 guo3, / ] Victor Hugo (1802-1885), French writer [Add to Longdo]
维克托[Wéi kè tuō, ㄨㄟˊ ㄎㄜˋ ㄊㄨㄛ, / ] Victor (name) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Victor \Vic"tor\, n. [L. victor, fr. vincere, victum, to
   vanquish, to conquer. See {Vanquish}.]
   1. The winner in a contest; one who gets the better of
    another in any struggle; esp., one who defeats an enemy in
    battle; a vanquisher; a conqueror; -- often followed by
    at, rarely by of.
    [1913 Webster]
 
       In love, the victors from the vanquished fly;
       They fly that wound, and they pursue that die.
                          --Waller.
    [1913 Webster]
 
   2. A destroyer. [R. & Poetic]
    [1913 Webster]
 
       There, victor of his health, of fortune, friends,
       And fame, this lord of useless thousands ends.
                          --Pope.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Victor \Vic"tor\, a.
   Victorious. "The victor Greeks." --Pope.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 victor
   n 1: a combatant who is able to defeat rivals [syn: {victor},
      {master}, {superior}]
   2: the contestant who wins the contest [syn: {winner}, {victor}]
     [ant: {also-ran}, {loser}]

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 victor
   victor
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top