Search result for

vic

(134 entries)
(0.094 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vic-, *vic*.
English-Thai: Longdo Dictionary
civil service system(n phrase) ระบบข้าราชการพลเรือน
national guard service(n) กองกำลังรักษาความมั่นคงแห่งชาติ
secret service(name ) หน่วยตำรวจลับซึ่งมีหน้าที่อารักขาประธานาธิบดีสหรัฐ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vice    [PRF] รอง
vice    [N] ความชั่วร้าย, See also: ความเลว, ข้อบกพร่อง, ข้อเสีย, มลทิน
vice    [N] จุดบกพร่อง, See also: ข้อเสีย, ข้อบกพร่อง
vice    [PREP] แทนที่, See also: แทนที่จะ, แทน, รอง, ตัวแทน, Syn. in place of
vice    [N] คีมจับ, See also: ที่หนีบ
vice    [VT] ใช้คีมจับ, See also: หนีบ
vice    [PREP] แทนที่
vicar    [N] พระในคริสต์ศาสนานิกายแองกลิแคน, Syn. priest
vice-    [PRF] รอง, See also: ผู้แทน, ตัวแทน, ผู้แทน
Vichy    [N] เมืองตอนกลางของประเทศฝรั่งเศส

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vicariousแทนที่, เกิดที่อื่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vicarious liabilityความรับผิดในการกระทำของผู้อื่น [ดู vicarious responsibility] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vicarious performance of contractการปฏิบัติตามสัญญาโดยให้ผู้อื่นกระทำการแทน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vicarious responsibilityความรับผิดในการกระทำของผู้อื่น [ดู vicarious liability] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Vicat needleเข็มไวแคต [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
vice๑. ความบกพร่อง๒. ความชั่วร้าย๓. แทน๔. รอง (ตำแหน่ง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vice consulรองกงสุล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
vice crimesความผิดที่ชั่วร้าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Vice Presidentรองประธานาธิบดี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
vice president๑. รองประธาน, รองประธานที่ประชุม, อุปนายก๒. รองอธิการบดี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Viceการทำชั่ว [TU Subject Heading]
Vice controlการควบคุมการทำชั่ว [TU Subject Heading]
Viceroysอุปราช [TU Subject Heading]
Vicesความชั่ว [TU Subject Heading]
Victimsผู้เสียหาย [TU Subject Heading]
Victims of crimesเหยื่ออาชญากรรม [TU Subject Heading]
Victims of dating violenceเหยื่อความรุนแรงในการนัดพบฉันท์ชู้สาว [TU Subject Heading]
Victims of family violenceเหยื่อความรุนแรงในครอบครัว [TU Subject Heading]
Victims of terrorismผู้ประสบภัยจากการก่อการร้าย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vicEverybody in that company is either a vice-president or a senior vice-president; they're all chiefs and no Indians.
vicAny virtuous idea can be vicious in itself.
vicThe Oxford crew appeared secure of victory.
vicDemocracy will be victorious in the long run.
vicThe coach steered his team to victory.
vicDrive away and it's the same everywhere death row, everyone's a victim.
vicHis victory at this age in an international competition is a good indication of a bright future.
vicWe paid a heavy price for this victory.
vicThis criminal is a victim of heredity.
vicThe rubber band broke with a vicious snap.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vicar(วิค'เคอะ) n. (ศาสนาคริสต์นิกายโบสถ์อังกฤษ) พระ,พระที่ได้รับเงินเดือนเล็กน้อย,ผู้ช่วยบิชอพ,ตัวแทน,ผู้แทน, See also: vicarly adj. vicarship n.
vicarious(ไวแค'เรียส) adj. เป็นตัวแทน,ทดแทนคนอื่น,แทนคนอื่น,รู้สึกแทนคนอื่น,เกี่ยวกับการปฎิบัติหน้าที่ของอวัยวะหนึ่งที่เป็นหน้าที่ของอีกอวัยวะหนึ่ง, See also: vicariousness n., Syn. sympathetic,surrogate,indirect ###A. direct,persona
vice(ไวซฺ) n. ความชั่ว,ความชั่วร้าย,ความเลว,ความเลวทราม,เรื่องชั่วทางเพศ,ความผิดพลาด,ปมด้อย,ข้อเสีย,มลทิน,ข้อบกพร่อง,ความบกพร่องทางกาย,นิสัยที่เลว. prep. แทนที่,แทนที่จะ,แทน,รอง,ตัวแทน, See also: viceless adj., Syn. depravity
vice admiraln. พลเรือโท., See also: vice admiralty n.
vice chancellorn. รองอัครมหาเสนาบดี,รองนายกรัฐมนตรี,รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
vice consuln. รองกงสุล., Syn. vice-consul., See also: vice-consular adj. vice consulate n. vice-consulate n. vice consulship. vice-consulship n.
vice presidentรองประธาน,รองประธานาธิบดี, See also: vice presidency n. vice-presidency n. vice-presidential adj., Syn. vice-president.
vice versa(ไว'ซะ เวอ'ซะ) ในทางกลับกัน,แต่กลับกัน,ในทำนองเดียวกัน
vice-Pref. รอง,ตัวแทน,ผู้แทน
vice-chairman(ไวสฺ'แชร์'เมิน) n. รองประธาน pl. vice-chairmen

English-Thai: Nontri Dictionary
vicar(n) พระคริสต์,ตัวแทน
vicarage(n) ที่อยู่ของพระคริสต์,ตำแหน่งหน้าที่ของพระคริสต์
vicarious(adj) ทำการแทน,เป็นตัวแทน
vice(n) ความชั่ว,ความเลว,ความพยศ,ข้อเสีย
VICE vice versa(adv) ในทางกลับกัน,ในทำนองเดียวกัน
vicegerent(n) ผู้รักษาการแทน,ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน
viceroy(n) อุปราช
vicinity(n) บริเวณใกล้เคียง,ความใกล้เคียง
vicious(adj) ชั่วร้าย,เลวทราม,ผิดพลาด,บกพร่อง,โหดร้าย
vicissitude(n) ความผันแปร,ความปรวนแปร,การหมุนเวียน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พล.ร.ท. [N] Vice Admiral, See also: V.Adm., Vice Adm., V.A., Vadm, Syn. พลเรือโท
รองนายกรัฐมนตรี    [N] Deputy Prime Minister, See also: vice-premier, Syn. รองนายกฯ, Ant. นายกรัฐมนตรี, Example: ฯพณฯ มีชัย ฤชุพันธ์ เป็นรองนายกรัฐมนตรีผู้แตกฉานในด้านกฎหมาย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีอำนาจหน้าที่รองมาจากนายกรัฐมนตรี
ละแวก    [N] vicinity, See also: outskirt, village, neighborhood, compound, Syn. เขต, บริเวณ, แถว, อาณาเขต, ขอบเขต, Example: เสียงปืนได้สร้างความตกใจต่อชาวบ้านในละแวกนั้น
ใจหิน [ADJ] cruel, See also: vicious, malicious, evil-minded, merciless, pitiless, ruthless, Syn. ใจดำ, ใจร้าย, Ant. ใจดี, Example: ฉันเชื่อว่าผู้หญิงใจหินอย่างเธอ ไม่เห็นใจใครง่ายๆ หรอก, Thai definition: ที่ไม่เอื้อเฟื้อใคร, ที่ขาดความกรุณาเห็นใจ
ใจมาร [ADJ] cruel, See also: vicious, wicked, merciless, brutal, savage, evil, Syn. ใจยักษ์, Example: ผู้หญิงคนนี้เป็นคนใจมาร ฆ่าได้แม้กระทั่งลูกในไส้ตัวเอง, Thai definition: ที่มีใจโหดร้ายทารุณ ไม่มีความเมตตาสงสาร
ความมีชัย    [N] victory, See also: conquest, win, triumph, success, Syn. ชัยชนะ, ความสำเร็จ, Ant. ความพ่ายแพ้, Example: ความมีชัยของฝ่ายรัฐบาลในการเลือกตั้งครั้งนี้ทำให้ฝ่ายค้านต้องพลาดการเป็นรัฐบาลไปอย่างน่าเสียดาย
ผู้รับเคราะห์    [N] victim, See also: casualty, Example: ถ้ารัฐบาลทำอะไรแล้วขาดทุน ประชาชนก็จะเป็นผู้รับเคราะห์แทนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ได้รับผลร้ายหรือเรื่องไม่ดีโดยไม่ได้คาดหมายหรือไม่ได้เป็นผู้ก่อเรื่องนั้นขึ้น
ผู้มีชัย    [N] winner, See also: victor, conqueror, champ, champion, Syn. ผู้ชนะ, Example: เขาเชื่อมั่นว่าจะต้องเป็นผู้มีชัยในการแข่งขันครั้งนี้แน่นอน, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่เป็นฝ่ายได้รับชัยชนะ
ผู้ประสบภัย    [N] victim, See also: casualty, sufferer, Example: เจ้าหน้าที่กำลังเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างสุดกำลังความสามารถ, Count unit: คน, กลุ่ม, Thai definition: บุคคลที่พบเจอหรืออยู่ในเหตุการณ์ที่น่ากลัวและมี อันตราย เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม เป็นต้น
แถว [N] vicinity, See also: neighborhood, area, district, environs, locality, Syn. แถบ, ละแวก, บริเวณ, Example: ทางการปรับปรุงพัฒนาถนนหนทางแถวนี้จนดีขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อบายมุข[n.] (abāiyamuk) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path   FR: vice [m] ; perversité [f]
อากาศไม่บริสุทธิ์[n. exp.] (ākāt mai børisut) FR: air malsain [m] ; air vicié [m]
อกุศล[n.] (akuson) EN: evil ways ; bad deed ; sin ; vice   FR: péché [m] ; vice [m]
อกุศลเจตนา[n.] (akusonlajēttanā) EN: malice ; sinful intention ; evil intention ; ill intent ; vicious intent   
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ[n. prop.] (Anusāwarī Chai Samøraphum) EN: Victory Monument   
เอาชนะ[v. exp.] (aochana) EN: win ; triumph ; conquer ; overcome ; beat ; defeat   FR: vaincre ; surmonter ; remporter la victoire
อปราชัย = อัปราชัย[n.] (aparāchai) EN: victory ; triumph ; conquest ; win   FR: victoire [f] ; triomphe [m]
อัปรีย์[adj.] (apprī) EN: unpropitious ; inauspicious ; wicked ; despicable ; contemptible ; diabolical ; evil ; vicious   FR: maudit ; méprisable ; diabolique
ใบบอก[n.] (baibøk) EN: dispatch ; advice ; official report from the province   FR: conseil [m] ; avis [m]
ใบแจ้ง[n. exp.] (baijaēng) EN: warrant ; notice ; advice ; advice note   FR: bordereau [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
VIC    V IH1 K
VICK    V IH1 K
VICE    V AY1 S
VICKI    V IH1 K IY0
VICKS    V IH1 K S
VICKY    V IH1 K IY0
VICHY    V IY1 SH IY0
VICES    V AY1 S AH0 Z
VICON    V IH1 K AH0 N
VIC'S    V IH1 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Vic    (n) (v i1 k)
vice    (n) (v ai s)
Vicky    (n) (v i1 k ii)
vicar    (n) (v i1 k @ r)
vice-    (j) - (v ai s -)
vices    (n) (v ai1 s i z)
Victor    (n) (v i1 k t @ r)
vicars    (n) (v i1 k @ z)
victim    (n) (v i1 k t i m)
victor    (n) (v i1 k t @ r)

Japanese-English: EDICT Dictionary
〒;郵便マーク;郵便記号[ゆうびんマーク(郵便マーク);ゆうびんきごう(〒;郵便記号), yuubin ma-ku ( yuubin ma-ku ); yuubinkigou ( (kigou) ; yuubin kigou )] (n) (abbr) (Japanese) postal symbol; post office; post; postal service; mail [Add to Longdo]
COSMETS[コスメッツ, kosumettsu] (n) {comp} Computer System for Meteorological Services; COSMETS [Add to Longdo]
DoS攻撃[ディーオーエスこうげき, dei-o-esu kougeki] (n) {comp} denial-of-service (DoS) attack [Add to Longdo]
ISDN[アイエスディーエン, aiesudei-en] (n) integrated services digital network; ISDN [Add to Longdo]
ISP[アイエスピー, aiesupi-] (n) Internet Service Provider; ISP [Add to Longdo]
RAS[ラス, rasu] (n) (1) remote access service; RAS; (2) reliability, availability, serviceability; RAS [Add to Longdo]
SNS[エスエヌエス, esuenuesu] (n) social networking service; SNS [Add to Longdo]
SS[エスエス, esuesu] (n) (1) speed-sensitive; (2) suspended solids; (3) Schutzstaffel; SS; (4) service station; (5) sporty sedan; (6) shortstop; (7) steamship; (8) secret service [Add to Longdo]
V;v[ブイ;ヴィー, bui ; vi-] (n) (1) V; v; (2) (See Vサイン) victory [Add to Longdo]
Vサイン[ブイサイン, buisain] (n) V-sign; hand gesture similar to the peace sign, representing victory or happiness [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiōng, ㄒㄩㄥ, / ] vicious; fierce; terrible; fearful; violence; murder; criminal; murderer [Add to Longdo]
副主席[fù zhǔ xí, ㄈㄨˋ ㄓㄨˇ ㄒㄧˊ, ] vice-chairperson [Add to Longdo]
副校长[fù xiào zhǎng, ㄈㄨˋ ㄒㄧㄠˋ ㄓㄤˇ, / ] vice-principal [Add to Longdo]
副秘书长[fù mì shū cháng, ㄈㄨˋ ㄇㄧˋ ㄕㄨ ㄔㄤˊ, / ] vice-secretary [Add to Longdo]
副总理[fù zǒng lǐ, ㄈㄨˋ ㄗㄨㄥˇ ㄌㄧˇ, / ] vice-premier; vice prime minister; deputy prime minister [Add to Longdo]
副总统[fù zǒng tǒng, ㄈㄨˋ ㄗㄨㄥˇ ㄊㄨㄥˇ, / ] vice-president [Add to Longdo]
副总裁[fù zǒng cái, ㄈㄨˋ ㄗㄨㄥˇ ㄘㄞˊ, / ] vice-chairman; deputy director (of a company etc) [Add to Longdo]
副议长[fù yì zhǎng, ㄈㄨˋ ㄧˋ ㄓㄤˇ, / ] vice-chairman [Add to Longdo]
[shèng, ㄕㄥˋ, / ] victory; success; to beat; to defeat; to surpass; victorious; superior to; to get the better of; better than; surpassing; superb (of vista); beautiful (scenery); wonderful (view); (arch. pronounciation shēng) able to bear; equal to (a task) [Add to Longdo]
胜利[shèng lì, ㄕㄥˋ ㄌㄧˋ, / ] victory [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アソシエーション制御サービス要素[アソシエーションせいぎょサービスようそ, asoshie-shon seigyo sa-bisu youso] Association Control Service Element [Add to Longdo]
アナログ装置[アナログそうち, anarogu souchi] analog device [Add to Longdo]
アフターサービス[あふたーさーびす, afuta-sa-bisu] aftermarket service [Add to Longdo]
インテリジェント装置[インテリジェントそうち, interijiento souchi] intelligent device [Add to Longdo]
オンラインサービス[おんらいんさーびす, onrainsa-bisu] online service [Add to Longdo]
カードサービス[かーどさーびす, ka-dosa-bisu] card services [Add to Longdo]
カスタマサービス[かすたまさーびす, kasutamasa-bisu] customer service [Add to Longdo]
カランティンサービス[からんていんさーびす, karanteinsa-bisu] quarantine service [Add to Longdo]
カリグラフィック表示装置[カリグラフィックよょうじそうち, karigurafikku yoyoujisouchi] calligraphic display device, directed beam display device [Add to Longdo]
クオリティオブサービス[くおりていおぶさーびす, kuoriteiobusa-bisu] quality of service [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 VIC
     V.35 Interface Cable (cable)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 VIC
     Vendor Independent Calendaring (VIM)
     

Are you satisfied with the result?

Go to Top