Search result for

verlesen

(54 entries)
(0.0329 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -verlesen-, *verlesen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา verlesen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *verlesen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Did you listen carefully to contents of the transcription... as read by Mr. Ohnhouse to the court?Haben Sie den Inhalt der Niederschrift sorgfältig verfolgt, den Mr. Ohnhouse dem Gericht verlesen hat? Tom Horn (1980)
We usually open the proceedings by reading the minutes. In the interests of urgency I think we should conclude the matter under discussion , the case of John Merrick, the Elephant Man .Gentlemen, in der Regel verlesen wir zuerst das Protokoll, aber da es heute um etwas Dringendes geht, sollten wir unsere Diskussion zum Thema vom letzten Mal abschließen: The Elephant Man (1980)
Just something straightforward you could read on camera.Etwas Ehrliches, dass Sie vor der Kamera verlesen könnten. The Threshold (1981)
The good Horsrik has misspoke himself.Horsrik hat sich verlesenDragonslayer (1981)
I gave DaSilva a declaration... to be published in The Times and The Washington Post... and read over all networks.Ich gab DaSilva eine Erklärung, die in der Times und der Washington Post abgedruckt und im Fernsehen verlesen werden soll. Nighthawks (1981)
We're here to read the last will and testament of Ross Crockett Sr. Loving husband.Wir sind hier, um Ross Crockett Seniors Testament zu verlesen, dem liebenden Ehemann... My Fair Steele (1983)
With a hand-picked crew of the hardest buccaneers... that have ever stained the seven seas with Spanish blood.Mit einer handverlesenen Mannschaft und den blutrünstigsten Seeräubern. Yellowbeard (1983)
It is my solemn duty to read it to you.Es ist meine formelle Pflicht, es Ihnen zu verlesenFanny Hill (1983)
Ah, could you read that back?- Könnten Sie das noch einmal verlesenAll of Me (1984)
All right, gentlemen, I have a brief statement to read.Meine Herren, ich muss noch eine kurze Erklärung verlesenPopcorn, Peanuts and CrackerJacks (1985)
You fellows wanna read me my rights?- Wollt ihr mir meine Rechte verlesenFletch (1985)
The speech has been written, just read itEs gibt eine Erklärung, die Sie nur verlesen müssen. Police Story (1985)
Hand-picked mercenaries, madam, the scum of the earth!Handverlesene Kämpfer sind das, Madame. Der Abschaum der Menschheit. Water (1985)
There has been no announcement made.Ich hab nicht mal das Aufgebot verlesen. Dann ruf es doch jetzt aus. The Time of the Wolf: Part 1 (1986)
There was roll-call, then a news review they read our letters, checked parcels, deprived us of visitsEs gab Appelle, es wurden Nachrichten verlesen, wir durften nicht raus, sie lasen unsere Briefe, prüften unsere Pakete und verbaten Besuche. Blind Chance (1987)
The governors of all 48 states join me... in wishing Godspeed to you... and your hand-picked team of scientists.Die Gouverneure aller 48 Staaten schließen sich... meinen Glückwünschen an Sie... und Ihre handverlesene Schar von Wissenschaftlern an. Amazon Women on the Moon (1987)
Shall we read the will?- DIGITALIS Sollen wir das Testament verlesenAppointment with Death (1988)
(Judge) 'Will the bailiff read the verdict.'- (Richter) Das Urteil wird verlesenPatty Hearst (1988)
You have to read me my rights.Sie müssen meine Rechte verlesenFletch Lives (1989)
Although dated last February, it only reached me by post this morning.Normalerweise wird das Testament der Toten nach der Beerdigung verlesenPeril at End House (1990)
However, although it is a most informal document, it is properly attested.Ich schlage vor, es nun zu verlesenPeril at End House (1990)
I hope someone's filming you during the reading of my will.Ich hoffe, jemand filmt dich, während mein Testament verlesen wird. Peggy Turns 300 (1990)
You were hand-picked.Du bist handverlesenThe Freshman (1990)
The clerk will now read the verdict.Das Urteil wird jetzt verlesenJFK (1991)
Bailiff, read the charges.Gerichtsdiener, verlesen Sie die Anklage. Trial of the Trickster (1991)
I will now read the minutes.Ich werde jetzt das Protokoll verlesenLookin' for a Desk in All the Wrong Places (1991)
I understand the problem, but I'm not due to read the will until next Saturday.Ich verstehe, aber vor Samstag darf ich das Testament nicht verlesenHow Does Your Garden Grow? (1991)
You give me that, or read my rights and talk to a lawyer.Entweder das, oder verlesen Sie meine Rechte und reden Sie mit einem Anwalt. Jennifer 8 (1992)
while they are reading out the sentenceWenn sie den SchuIdspruch verlesen Mazeppa (1993)
The indictment was handed down.Die Anklage wurde verlesenReunion (1993)
- Did you read him his rights?- Haben Sie ihm seine Rechte verlesenSacred Trust (1993)
The official reading of the will generally takes place after the funeral of the deceased.Normalerweise wird das Testament erst nach der Beerdigung verlesenHercule Poirot's Christmas (1994)
When do you read me my rights?Wann verlesen Sie mir meine Rechte? A Pure Formality (1994)
Col. Guile, deliver these instructions to your troops. Then consider yourself relieved of your command.Verlesen Sie vor Ihrer Einheit diesen Befehl... und betrachten Sie sich danach als Ihres Kommandos enthoben. Street Fighter (1994)
Do you read them their rights?Verlesen Sie ihnen ihre Rechte? Church of Metropolis (1994)
The chairman will read the verdict.Der Obmann wird das Urteil verlesenIndictment: The McMartin Trial (1995)
Having dispensed with the arraignment, we are ready for trial.Nachdem die Anklage verlesen wurde, kann die Verhandlung beginnen. Dear God (1996)
Churchill handpicked them.Von Churchill handverlesenMichael Collins (1996)
Once the charges are read, the judge'll ask how you plead.Wenn die Anklage verlesen ist, musst du bekennen... Primal Fear (1996)
Ladies and gentlemen, Mrs. Arundle solicitor has asked for me to read the will, since I am its executor.Miss Arundels Anwalt hat mich gebeten, das Testament zu verlesenDumb Witness (1996)
Come on. A guy cuts your wife and daughter into eight pieces and you read him his rights?Der Typ zerstückelt Ihre Frau und Tochter und Sie verlesen ihm seine Rechte? Dead Letters (1996)
(gavel pounds) I would like to read from a prepared statement.Ich möchte meine Aussage verlesenTerma (1996)
- I would like to read from a prepared statement.- Ich möchte meine Aussage verlesenTunguska (1996)
I ask you instruct my colleague not to read from or make reference to it.- Können Sie das beweisen? Sagen Sie bitte meinem Kollegen, dass er es weder verlesen noch darauf Bezug nehmen darf. The Rainmaker (1997)
Please read the verdict.- Verlesen Sie bitte das Urteil! The Rainmaker (1997)
They have your image on file. They can create you reading the confession.Und bildmaterial kann man so manipulieren, dass Sie Ihr Geständnis verlesenIntersections in Real Time (1997)
Captain John Sheridan, will you or will you not sign a confession and endorse it before a public hearing?Captain John Sheridan, werden Sie das vorliegende Geständnis unterzeichnen und es bei einer öffentlichen Anhörung verlesenIntersections in Real Time (1997)
Do you understand each of the rights I have explained to you?Verstehen Sie die Rechte, die ich Ihnen verlesen habe? Demons (1997)
- Has he been Mirandised?- Wurden ihm seine Rechte verlesenOmerta (1998)
And the governor came and gave them their title deeds.Der Gouverneur hat auf dem Dorfplatz die Grundbucheintragung verlesenClouds of May (1999)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
die Namensliste aufrufen; die Namen verlesento call the roll [Add to Longdo]
handverlesen; von Hand geerntet; sorgfältig ausgewählt {adj}hand-picked [Add to Longdo]
verlesendreading out [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top