Search result for

verdi

(82 entries)
(0.0307 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -verdi-, *verdi*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
verdict[N] คำตัดสินของคณะลูกขุน, See also: คำพิพากษา, คำตัดสินสุดท้าย, Syn. judgement, finding
verdict[N] การตัดสินใจ, See also: การให้ข้อคิดเห็นหลังการไตร่ตรองแล้ว, Syn. decision
verdigris[N] สนิมเขียว/น้ำเงินบนผิวภาชนะทองเหลือง/ทองแดง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
verdict(เวอ'ดิคทฺ) n. คำตัดสินของคณะลูกขุน,คำตัดสิน,คำชี้ขาด., Syn. finding,answer
verdigris(เวอ'ดะกรีส) n. สนิมเขียวหรือสนิมน้ำเงินบนผิวหน้าของภาชนะทองเหลืองส่วนใหญ่ประกอบด้วยสารcopper sulfate., See also: verdigrisy adj., Syn. aerugo
open verdictคำพิพากษาของศาลที่ไม่ตายตัว

English-Thai: Nontri Dictionary
verdict(n) คำตัดสิน,คำชี้ขาด,คำพิพากษา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
verdictคำตัดสินของคณะลูกขุน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
verdictคำตัดสินของคณะลูกขุน (ในข้อเท็จจริง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
verdict, finality ofคำตัดสินถึงที่สุด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So, what's the verdict, boys?แล้วพวกคุณตัดสินใจว่าไง The Bank Job (2008)
Judge me, my lords, but never forget your verdicts will be judged by God in the greatest court of all.ตัดสินข้าเลย แต่อย่าลืมว่า สิ่งที่ท่านชี้ชะตาข้า ก็จะถูกตัดสินด้วยพระเจ้าอีกที The Other Boleyn Girl (2008)
Foreman, has the jury reached a verdict?คณะลูกขุนมีคำตัดสินแล้วหรือยัง? Changeling (2008)
You may read the verdict;กรุณาอ่านคำตัดสิน Changeling (2008)
- What's the verdict?-ดี Bedtime Stories (2008)
What's your verdict on sam arsenault?คุณว่า แซม อาร์เซนอลท์ เป็นไง? You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
-With the not-guilty verdict.ใช่ คุณถูกกล่าวหาว่า กระทำชำเราในแฮมมิลตั้น กับคำตัดสินที่ไม่เป็นธรรม Some Kinda Love (2009)
Our sense of positive being the life when his verdict arrives.มองแง่ดี ก็ขอแค่มีชีวิตรอด เมื่อคำตัดสินมาถึงอ่ะนะ Agora (2009)
Prepare to hear and obey the verdict of our Emperor.ตั้งใจฟังคำตัดสินจากท่านจักรพรรดิ์ให้ดี Agora (2009)
VeRdiKT, Honeybunny and BelurienAll alone God takes your soul Fa Guan (2009)
Edited by: VeRdiKTThaisub by ZezarK! Chuck Versus the First Kill (2009)
This is my verdict.นี่เป็นการตัดสินของฉัน Timebomb (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
verdiThe jury has returned a verdict of guilty.
verdiThe jury's guilty verdict gave rise to widespread debate.
verdiThe verdict at issue in these discussions is the one brought in the Lander's trial in 1994.
verdiThe verdict is a tribute to their fairness.
verdiThis is the verdict;

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การอ่านคำพิพากษา[n. exp.] (kān ān khamphiphāksā) FR: lecture du verdict [f]
การพิพากษา[n.] (kān phiphāksā) EN: judgement = judgment (Am.)   FR: jugement [m] ; verdict [m] ; sentence [f] ; arrêt [m]
คำพิพากษา[n.] (khamphiphāksā) EN: decision ; judgement = judgment (Am.) ; verdict ; ruling ; judicial decision ; sentence   FR: jugement [m] ; décision judiciaire [f] ;
คำตัดสิน[n. exp.] (kham tatsin) EN: decision ; judgement ; judgment (Am.) ; verdict ; fiat   
คำวินิจฉัย[n.] (khamwinitchai) EN: decision ; judgement ; verdict ; ruling ; finding ; adjudication   
นกบั้งรอกเขียวอกแดง[n. exp.] (nok bang-røk khīo ǿk daēng) EN: Chestnut-breasted Malkoha   FR: Malcoha rouverdin [m]
นกจับแมลงสีฟ้า [n. exp.] (nok jap malaēng sī fā) EN: Verditer Flycatcher   FR: Gobemouche vert-de-gris [m] ; Gobemouche bleu-vert [m] ; Gobemouche vert et gris [m]
นกจาบปีกอ่อนเขียว[n. exp.] (nok jāp pīk øn khīo) EN: Black-headed Greenfinch   FR: Verdier d'Oustalet [m] ; Verdier à tête noire [m] ; Verdier du Yunnan [m]
นกเขียวก้านตองเล็ก[n. exp.] (nok khīo kāntøng lek) EN: Lesser Green Leafbird   FR: Verdin barbe-bleue [m] ; Verdin à moustaches bleues [m] ; Verdin mineur [m]
นกเขียวก้านตองหน้าผากสีทอง[n. exp.] (nok khīo kāntøng nāphāk sī thøng) EN: Golden-fronted Leafbird   FR: Verdin à front d'or [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
VERDI    V EH1 R D IY0
VERDIN    V ER1 D IH2 N
VERDI'S    V ER1 D IY0 Z
VERDICT    V ER1 D IH0 K T
VERDIER    V ER1 D IY0 ER0
VERDICTS    V ER1 D IH0 K T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
verdict    (n) (v @@1 d i k t)
verdicts    (n) (v @@1 d i k t s)
verdigris    (n) (v @@1 d i g r i s)

German-Thai: Longdo Dictionary
Bruttoverdienst(n) |der, pl. Bruttoverdienste| รายได้รวม (รายได้ก่อนหักภาษี ค่าธรรมเนียม รวมทั้ง อากรณ์อื่นๆ), See also: A. Nettoverdienst,
Nettoverdienst(n) |der, pl. Nettoverdienste| รายได้สุทธิ (รายได้ หลังหักภาษี ค่าธรรมเนียม รวมทั้ง อากรณ์อื่นๆ ออกแล้ว), See also: A. Bruttoverdienst,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verdichten {n}packing [Add to Longdo]
Verdichter {m}; Presse {f}compactor [Add to Longdo]
Verdichter {m}coagulant [Add to Longdo]
Verdichtung {f}compaction [Add to Longdo]
Verdichtung {f} | Verdichtungen {pl}condensation | condensations [Add to Longdo]
Verdichtungsverhältnis {n}; Kompressionsverhältnis {n}compression ratio [Add to Longdo]
Verdickung {f}swelling [Add to Longdo]
Verdiener {m}; Verdienerin {f}wage earner [Add to Longdo]
Verdienst {m}; Einkommen {n}earnings; income [Add to Longdo]
Verdienst {n} | Verdienste {pl}merit | merits [Add to Longdo]
Verdienst {n}meritoriousness [Add to Longdo]
Verdienstausfall {m}loss of earnings [Add to Longdo]
Verdienstorden {m} | Britischer Verdienstordenorder of merit | Officer of the Order of the British Empire (OBE) [Add to Longdo]
Verdienstspanne {f}margin growth; profit margin [Add to Longdo]
verdichten; komprimieren | verdichtet | verdichtetto condense | condensed | condenses [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
モンテヴェルディ[, monteverudei] (n) Monteverdi [Add to Longdo]
運命の力[うんめいのちから, unmeinochikara] (exp) (1) agency of fate; power of fate; (2) La forza del destino (opera by Verdi); the force of destiny [Add to Longdo]
沙汰[さた, sata] (n,vs) (1) affair; state; incident; issue; matter; (2) verdict; sentence; (3) directions; orders; command; instructions; (4) notice; information; communication; news; message; tidings; update [Add to Longdo]
裁き;捌き[さばき, sabaki] (n) judgment; judgement; decision; verdict [Add to Longdo]
裁決書[さいけつしょ, saiketsusho] (n) written verdict [Add to Longdo]
失敗判定[しっぱいはんてい, shippaihantei] (n) {comp} fail verdict [Add to Longdo]
人事を尽くして天命を待つ[じんじをつくしててんめいをまつ, jinjiwotsukushitetenmeiwomatsu] (exp,v5t) (proverb) Man proposes, God disposes; Man does what man can do then awaits the verdict of heaven or fate [Add to Longdo]
宣告[せんこく, senkoku] (n,vs) sentence; verdict; pronouncement; (P) [Add to Longdo]
宣告書[せんこくしょ, senkokusho] (n) (written) judgement or verdict (judgment) [Add to Longdo]
通過判定[つうかはんてい, tsuukahantei] (n) {comp} pass (verdict) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
失敗判定[しっぱいはんてい, shippaihantei] fail verdict [Add to Longdo]
通過判定[つうかはんてい, tsuukahantei] pass (verdict) [Add to Longdo]
不確定判定[ふかくていはんてい, fukakuteihantei] inconclusive (verdict) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[こう, kou] VERDIENST, ERFOLG [Add to Longdo]
功労[こうろう, kourou] Verdienst [Add to Longdo]
功績[こうせき, kouseki] Verdienst, Leistung [Add to Longdo]
[くん, kun] VERDIENST [Add to Longdo]
勲功[くんこう, kunkou] Verdienst [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Verdi
      n 1: Italian operatic composer (1813-1901) [syn: {Verdi},
           {Giuseppe Verdi}, {Guiseppe Fortunino Francesco Verdi}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top