Search result for

verb

(169 entries)
(0.0111 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -verb-, *verb*
English-Thai: Longdo Dictionary
used to infinitive verbเคย เช่น I used to go to lots of massive events like this but this was my first in about 6 years. แต่ used to + Verb-ing/noun หมายถึง คุ้นเคย, เคยชิน, คุ้นชิน เช่น I get used to going to sleep early and waking up early.; The king also asked consumers to get used to rising oil prices as there were very little chances of its going down.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
verb[N] คำกริยา, See also: กริยา, ภาคแสดงของประโยค
verbal[ADJ] ที่ใช้คำพูด, See also: ที่ประกอบด้วยคำพูด, Syn. oral, vocal, vocalized, articulated, Ant. unvoiced, unexpressed, unsaid
verbid[N] คำที่สร้างมาจากคำกริยา, Syn. verbal
verbify[VT] เปลี่ยนให้เป็นคำกิริยา, See also: ผันให้เป็นคำกิริยา, Syn. verbalize
verbose[ADJ] ซึ่งใช้ถ้อยคำมากเกินไป, See also: ซึ่งใช้ภาษาฟุ่มเฟือย, ซึ่งใช้คำมากเกินไป, Syn. wordy, prolix, talkative, Ant. laconic
verbally[ADV] ทางคำพูด, See also: โดยคำพูด, Syn. lexically, orally, word for word, literally, spoken
verbatim[ADJ] ซึ่งมีลักษณะคำต่อคำ, See also: ซึ่งตรงตามตัวอักษร, Syn. letter-for-letter, line-for-line, word-for-word, Ant. paraphrased
verbatim[ADV] อย่างคำต่อคำ, See also: ตามตัวอักษร, Syn. literally, word for word
verbiage[N] การใช้ภาษาฟุ่มเฟือย, See also: ลักษณะการพูดแบบน้ำท่วมทุ่ง, Syn. verbosity, wordiness, waffle
verbalize[VT] แสดงความรู้สึกหรือความคิดเป็นคำพูด, Syn. articulate, speak, vocaliize, Ant. silence

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
verb(เวิร์บ) n. คำกริยา., See also: verbless adj.
verbal(เวอ'เบิล) adj. เกี่ยวกับคำ,ประกอบด้วยคำเป็นคำพูด,ทีละคำ,เป็นวาจา,ไม่ใช่ลายลักษณ์อักษร,เกี่ยวกับหรือประกอบด้วยคำกริยา.n. คำ,คำกริยา., See also: verbally adv., Syn. spoken,oral,stated ###A. written,formal
verbal noten. บันทึกความจำที่ไม่มีลายเซ็นกำกับ
verbal nounn. คำนามที่มาจากคำกริยา
verbalise(เวอ'เบิลไลซ) vt. แสดงเป็นคำพูด,แสดงเป็นคำ ๆ ,แสดงเป็นวาจาทำให้เป็นกริยา., See also: verbalisation n. verbalization n. verbaliser n. verbalizer n. verbalism n., Syn. say,express
verbalize(เวอ'เบิลไลซ) vt. แสดงเป็นคำพูด,แสดงเป็นคำ ๆ ,แสดงเป็นวาจาทำให้เป็นกริยา., See also: verbalisation n. verbalization n. verbaliser n. verbalizer n. verbalism n., Syn. say,express
verbatim(เวอเบ'ทิม) adv.,adj. คำต่อคำ,ตามตัวอักษร,ตามตัวหนังสือ,โดยคำเดียวกัน
verbiage(เวอ'บิอิจฺ) n. คำพูดน้ำท่วมทุ่ง,ภาษาน้ำท่วมทุ่ง,การใช้คำมากเกินไป,วิธีการหรือลีลาการแสดงถ้อยคำ., Syn. prolixity
verbify(เวอ'บิไฟ) vt. เปลี่ยนให้เป็นคำกริยา,ใช้คำกริยา., See also: verbification n.
verbose(เวอโบส') adj. ใช้คำมากเกินไป,ใช้ถ้อยคำมากเกินไป,ใช้คำหรือคำพูดแบบน้ำท่วมทุ่ง,มีคำมาก, See also: verbosity,verboseness n., Syn. prolix,wordy

English-Thai: Nontri Dictionary
verb(n) คำกริยา
verbal(adj) เกี่ยวกับคำกริยา,ตามตัวอักษร,เป็นวาจา
verbatim(adv,adj) ทุกตัวอักษร,คำต่อคำ,ทุกคำ
verbiage(n) การใช้คำฟุ่มเฟือย
verbose(adj) ซึ่งใช้คำฟุ่มเฟื่อย
verbosity(n) การใช้คำฟุ่มเฟือย
adverb(n) กริยาวิเศษณ์
adverbial(adj) เกี่ยวกับกริยาวิเศษณ์
AUXILIARY auxiliary verb(n) กริยาช่วย,กริยานุเคราะห์
overbalance(vt) ทำให้ไม่สมดุล,ทำให้เอียง,ทำให้เสียศูนย์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
verbal agreementข้อตกลงด้วยวาจา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
verbal aphasia; aphasia, frontocortical; aphasia, motor; aphasia, nonfluentภาวะเสียการสื่อความเหตุศูนย์สั่งการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
verbal injuryการดูหมิ่นซึ่งหน้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
verbal ironyการแฝงนัยด้วยถ้อยคำ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
verbal noteสารบันทึกวาจา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
verbale, noteสารบันทึกวาจา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
verbatim (L.)รายงานการประชุม (ที่จดตามคำต่อคำ) [ดู minutes และ proceedings ๒] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
verbatim (L.)จดคำต่อคำ, จดทุกถ้อยคำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
verbigerationอาการพูดหรือเขียนซ้ำ ๆ อย่างไร้ความหมาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
verbomania; logorrhea; logorrhoeaอาการพูดไม่หยุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Verbคำกริยา [TU Subject Heading]
Verb phraseคำกริยาที่เป็นวลี [TU Subject Heading]
verbal contractสัญญาด้วยวาจา [การทูต]
Verbal self-defenseการพูดป้องกันตัว [TU Subject Heading]
verbatim recordบันทึกการประชุมละเอียด, บันทึกการประชุมทุกถ้อยคำ [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
My man says that real orders are verbal or in code on paper.คนของผมบอกว่าคำสั่งจริงๆ ถูกบันทึกเป็นรหัสไว้ Body of Lies (2008)
Escorted, thrown, the verb doesn't matter, Captain;ไม่ว่าคุณจะแก้ตัวยังไงนะ ผู้กอง Changeling (2008)
a record kept of every verbal agreement, no matter how off the cuff or casual.แล้วก็เป็นส่วนหนึ่ง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ได้มีการบันทึกทุกๆคำพูดเอาไว้ ไม่ว่าจะประชุมเป็นทางการ หรือเป็นกันเอง Frost/Nixon (2008)
I had to fill out a verbal profile, what turns me on, what turns me off.แค่กรอกประวัติปากเปล่า ชอบอะไรไม่ชอบอะไร Burn After Reading (2008)
What is verby is verby.สิ่งที่ผ่านไปแล้ว.. ก็ให้มันผ่านไป Invictus (2009)
They expedited our charitable tax-exempt status based on sam arsenault's verbal commitment, so as soon as he makes it official, we're off to the races.พวกเขาเร่งรัดเรื่องการยกเว้นเก็บภาษีเงินบริจาค โดยอ้างอิงจากคำบอกของแซม อาร์เซนอลท์ ทันทีที่เค้าทำเรื่องเป็นทางการ เราจะหลุดจากการแข่งขัน I Lied, Too. (2009)
It's a verbalized recording of the Sumerian language.นี่มันเสียงบันทึกคำพูด ของภาษาสุเมเรี่ยน. The Fourth Kind (2009)
Forbidden, verboten, interdit. Prohibido, prohibido!โทษที ชั้นค้างใช่มั้ย? Everyone (2009)
Smoking by minors is verboten.สูบวันละนิดจิตแจ่มใส Gokusen: The Movie (2009)
Verboten?จิตแจ่มใส? Gokusen: The Movie (2009)
I paid a freshman to ask him for help with irregular verbs.ฉันจ้างรุ่นน้อง ไปขอให้ เขาสอนคำกริยา Showmance (2009)
That's verbatim to what we heard from nichols.นั่นเป็นทุกคำที่เราได้ยินจากนิโคล Amplification (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
verbHowever, only the human community has verbal languages as a means of communication.
verbHe opened up the verbal battle.
verbThe verb 'help' takes to-infinitives and bare infinitives but bare infinitives are said to be the most common in casual text; as also used in this example sentence.
verbIn English the verb precedes the object.
verbAccordingly, besides noun declension patterns, there also existed a greater variety of verb conjugation patterns than in Modern English.
verbConjugation of irregular verbs - essential for those learning English.
verbA sentence normally has a subject and a verb.
verbThis sentence is in the present perfect. 'have' is not a verb, but an auxiliary verb.
verb'can' is an auxiliary verb, so in question sentences it is brought to the start of the phrase.
verbA complete intransitive verb takes neither complement or object.
verbSometimes a verb is derived from a noun and sometimes it is the other way around.
verbIn English, a sentence structure is usually Subject Verb Object/Complement.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำกริยา[N] verb, Example: ในทางไวยากรณ์มีคำอยู่ 8 ประเภท คือ คำนาม คำสรรพนาม คำคุณศัพท์ คำกริยา คำกริยาวิเศษณ์ คำบุพบท คำสันธาน และ คำอุทาน, Count unit: คำ, Thai definition: หมวดคำประเภทหนึ่ง ที่แสดงอาการกริยาต่างๆ
คำต่อคำ[ADV] verbatim, See also: word for word, word by word, literally, Example: ้เรามีโอกาสซักถามกันได้แบบคำต่อคำ
มุขบาฐ[N] tell-tale, See also: verbal, word of mouth, verbalism giving an oral account, Syn. มุขปาฐะ, ปากพูด, Thai definition: การต่อปากกันมา
ทัณฑ์บน[N] parole, See also: verbal or written promise to refrain from doing something, Syn. ทานบน, Example: เขาถูกปล่อยออกจากคุกโดยมีทัณฑ์บนว่าจะไม่ลักทรพย์อีก, Thai definition: คำรับรองที่ทำขึ้นตามคำสั่งของศาลว่าจะไม่ก่อเหตุร้ายให้เกิดภยันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นตลอดเวลาที่ศาลกำหนด, Notes: (กฎหมาย)
กริยา[N] verb, Syn. คำกริยา, Example: เอกัตถประโยคคือประโยคความเดียวซึ่งจะประกอบด้วยกริยา 1 ตัว, Count unit: ตัว
กิริยา[N] verb, Syn. คำกริยา, Thai definition: คำพูดส่วนหนึ่งในไวยากรณ์ที่แสดงอาการของนามหรือสรรพนาม ใช้ กริยา อย่างสันสกฤต, Notes: (บาล/ไวยากรณ์)
ภาคแสดง[N] predicate, See also: verb (+object) in a sentence, Example: ประโยคที่สมบูรณ์ต้องมีภาคแสดง, Thai definition: ส่วนที่เป็นการกระทำของประธานในประโยค
กริยาวลี[N] verb phrase, Example: นักภาษาศาตร์เก็บข้อมูลภาษาที่เป็นข้อความง่ายๆ เช่น นามวลี กริยาวลี อนุประโยคประเภทต่างๆ ประโยคลักษณะต่างๆ เป็นต้นหลัง, Thai definition: กลุ่มคำของคำกริยาแต่ยังไม่เป็นประโยคสมบูรณ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อวัจนะภาษา[n.] (awatjanaphāsā) EN: non verbal language   
บรรทุกเกินพิกัด[v. exp.] (banthuk koēn phikat) EN: overload ; overburden   FR: surcharger
ใช้เป็นกริยาวิเศษณ์[v. exp.] (chai pen kriyāwisēt = chai pen kariyāwisēt) FR: adverbialiser (vx)
ได้[v.] (dāi = dai) EN: [auxiliary verb before a principal verb to indicate the past tense]   FR: [verbe auxiliaire servant à former le passé]
ได้ใจ[v.] (dāijai) EN: become conceited ; be encouraged ; be overbold ; be conceited ; be overconfident ; become haughty   FR: se sentir encouragé
โดยวาจา[adv.] (dōi wājā) EN: verbally ; orally ; by word of mouth   FR: verbalement ; de vive voix
ด้วยวาจา[X] (dūay wājā) EN: verbal ; in words ; oral   FR: verbal
ไฟถนน[X] (fai thanon) EN: street light ; streetlamp   FR: lampadaire [m] ; réverbère [m] ; éclairage public [m]
ฝีปาก[n.] (fīpāk) EN: rhetoric ; eloquence ; oratory ; verbal skill   FR: éloquence [f] ; rhétorique [f]
จองหอง[adj.] (jønghøng) EN: arrogant ; overbearing ; haughty ; supercilious ; proud   FR: arrogant ; hautain ; orgueilleux ; dédaigneux ; dominateur ; fier ; prétentieux

CMU English Pronouncing Dictionary
VERB    V ER1 B
VERBS    V ER1 B Z
VERBA    V EH1 R B AH0
VERBAL    V ER1 B AH0 L
VERBLE    V ER1 B AH0 L
VERBOON    V ER0 B UW1 N
VERBURG    V ER1 B ER0 G
VERBECK    V ER1 B EH0 K
VERBEEK    V ER1 B IY0 K
VERBEKE    V ER1 B IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
verb    (n) (v @@1 b)
verbs    (n) (v @@1 b z)
verbal    (j) (v @@1 b l)
verbena    (n) (v @@1 b ii1 n @)
verbose    (j) (v @@1 b ou1 s)
verbally    (a) (v @@1 b @ l ii)
verbatim    (j) (v @@1 b ei1 t i m)
verbenas    (n) (v @@1 b ii1 n @ z)
verbiage    (n) (v @@1 b i i jh)
verbalize    (v) (v @@1 b @ l ai z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Verbannung(n) |die, pl. Verbannungen| การขับไล่, การเนรเทศ
verbergen(vt) |verbarg, hat verborgen| ปิดบัง, ซ่อนเร้น เช่น Sie konnte diese Tatsache vor uns nicht verbergen. หล่อนไม่สามารถปิดบังความจริงนี้ต่อพวกเราได้
verbieten(vt) |verbot, hat verboten| ห้ามไม่ให้ทำ เช่น Rauchen verboten! ห้ามสูบบุหรี่, Betreten verboten! ห้ามเข้า, See also: S. untersagen, A. erlauben,
verbilligt(adj) ถูกกว่าปกติ เช่น ein verbilligter Eintritt ค่าเข้าที่ถูกลง, See also: S. reduziert, ermäßigt,
verbinden(vt) |verband, hat verbunden| ต่อ, เชื่อมต่อ เช่น Diese Straße verbindet München mit Passau. ถนนเส้นนี้เชื่อมเมืองมิวนิคกับพัสเซา, See also: A. trennen,
Verbindungselement(n) |das, pl. Verbindungselemente| ชิ้นส่วนที่ใช้ในการต่อเชื่อมวัตถุสองสิ่งเข้าด้วยกัน เช่น น๊อตกับสกรู ที่ใช้ในการยึดชิ้นส่วนสองชิ้นเข้าด้วยกัน อาจเป็นวัสดุอื่นก็ได้ เช่น กาว เชือก หมุดย้ำ เข็มกลัด อะไรที่สามารถยึดของสองสิ่งเข้าด้วยกัน
verblüffen(vi vt) |verblüffte, hat verblüfft| ทำให้ประหลาดใจ โดยที่เขาไม่ได้คาดคิดมาก่อน เช่น Ich habe Mama und Papa mit Informationen über Länder und Leute in Afrika verblüfft. พ่อและแม่ประหลาดใจที่ผมรู้เรื่องเกี่ยวกับประเทศและผู้คนในทวีปแอฟริกา, See also: S. überraschen,
verblüfft(adj) ตกตะลึง, งงงัน เช่น Ich war höchst verblüfft, als ich ihn sagen hörte. ฉันตะลึงงันตอนที่ได้ยินสิ่งที่เขาพูด , See also: S. erstaunt
verbrennen(vi) |verbrannte, hat/ist verbrannt| ทำลายเผาไหม้ด้วยไฟ, เผา(คน, สัตว์, สิ่งของ) เช่น Er hat Bücher verbrannt., Viele Bücher sind in der Bibliothek verbrannt.
verbrennen(vi) |verbrannte, hat/ist verbrannt| ไหม้เกรียมดำจนใช้ไม่ได้ เช่น Der Braten ist verbrannt. เนื้อทอดไหม้เกรียมเชียว

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
verbotvetoed [Add to Longdo]
Verbindungsmuffe {f}connection coupling; sleeve [Add to Longdo]
Verb {n}; Verbum {n} [gramm.] | Verben {pl}; Verba {pl}verb | verbs [Add to Longdo]
Verbalinjurie {f}verbal injury [Add to Longdo]
Verbandszeichen {n}association mark [Add to Longdo]
Verbandszeug {n}dressing material [Add to Longdo]
Verbannung {f} | Verbannungen {pl}banishment | banishments [Add to Longdo]
Verbannung {f}ostracism [Add to Longdo]
Verbannung {f}expatriation [Add to Longdo]
Verbesserung {f}; Korrektur {f}; Berichtigung {f}; Anhang {m}amendment [Add to Longdo]
Verbesserung {f}; Neuerung {f} | Verbesserungen {pl} | ökologische Verbesserungenimprovement | improvements | ecological improvements [Add to Longdo]
Verbesserung {f}; Korrektur {f}rectification [Add to Longdo]
Verbesserung {f}approvement [Add to Longdo]
Verbesserung {f}melioration [Add to Longdo]
Verbesserung {f} | Verbesserungen {pl}upgrade | upgrades [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
en train de (+ verbe)(phrase) กำลังกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ เช่น Otto est en train de regarder une jolie fille. = อ๊อตโต้กำลังมองสาวสวยคนหนึ่งอยู่

Japanese-English: EDICT Dictionary
be動詞[ビーどうし, bi-doushi] (n) {ling} (See 一般動詞) the 'to be' verb [Add to Longdo]
ある動詞[あるどうし, arudoushi] (n) irregularly conjugating honorific verb (gozaru, etc.) [Add to Longdo]
いようが[, iyouga] (exp) (from いるようが) (See ようが) (following te-form verb) regardless of; whether (or not) [Add to Longdo]
いろは歌留多(ateji);伊呂波ガルタ;伊呂波歌留多(ateji);以呂波歌留多(ateji)[いろはガルタ, iroha garuta] (n) playing cards bearing proverbs in the traditional ordering of the Japanese syllabary [Add to Longdo]
[, u] (aux-v) (1) (after the imperfective form of certain verbs and adjectives) indicates speculation; (2) indicates will; (3) indicates invitation [Add to Longdo]
うんともすんとも[, untomosuntomo] (exp,adv) (followed by a negative verb form) not uttering a single word; not giving even the slightest response [Add to Longdo]
おぼれる者はわらをもつかむ;おぼれる者は藁をもつかむ;溺れる者は藁をも掴む[おぼれるものはわらをもつかむ, oborerumonohawarawomotsukamu] (exp) (proverb) A drowning man will catch at a straw [Add to Longdo]
お邪魔;御邪魔[おじゃま, ojama] (n,vs) (pol) (See 邪魔) hindrance; intrusion (suru and itasu verb forms are used as set phrases said prior to entering or leaving someone's home) [Add to Longdo]
お出でなさる;御出でなさる[おいでなさる, oidenasaru] (v5aru,vi) (1) (uk) (hon) to come; to go; to be (somewhere); (2) (after the -te form of a verb) -ing [Add to Longdo]
から[, kara] (prt) (1) from (e.g. time, place, numerical quantity); since; (2) from (originator); (3) because; (4) out of (constituent, part); (5) through (e.g. window, vestibule); (6) after; since (following te-form verb); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
动词[dòng cí, ㄉㄨㄥˋ ㄘˊ, / ] verb [Add to Longdo]
动词结构[dòng cí jié gòu, ㄉㄨㄥˋ ㄘˊ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄡˋ, / ] verbal construction (clause) [Add to Longdo]
动词重叠[dòng cí chóng dié, ㄉㄨㄥˋ ㄘˊ ㄔㄨㄥˊ ㄉㄧㄝˊ, / ] verb reduplication [Add to Longdo]
动量词[dòng liàng cí, ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧㄤˋ ㄘˊ, / ] verbal classifier (in Chinese grammar); measure word applying mainly to verbs [Add to Longdo]
舌战[shé zhàn, ㄕㄜˊ ㄓㄢˋ, / ] verbal sparring; duel of words [Add to Longdo]
语言能力[yǔ yán néng lì, ㄩˇ ㄧㄢˊ ㄋㄥˊ ㄌㄧˋ, / ] verbal ability [Add to Longdo]
调嘴学舌[tiáo zuǐ xué shé, ㄊㄧㄠˊ ㄗㄨㄟˇ ㄒㄩㄝˊ ㄕㄜˊ, / 調] verbal dexterity used to sow discord (成语 saw); to incite trouble between people [Add to Longdo]
贫腔[pín qiāng, ㄆㄧㄣˊ ㄑㄧㄤ, / ] verbose; garrulous [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
冗長[じょうちょう, jouchou] verbose (an), redundant, prolix [Add to Longdo]
冗長出力[じょうちょうしゅつりょく, jouchoushutsuryoku] verbose output [Add to Longdo]
動詞[どうし, doushi] verb [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
修正[しゅうせい, shuusei] Verbesserung, Abaenderung, Retusche [Add to Longdo]
内燃機関[ないねんきかん, nainenkikan] Verbrennungsmotor [Add to Longdo]
分布[ぶんぷ, bunpu] Verbreitung, Ausbreitung [Add to Longdo]
包帯[ほうたい, houtai] Verband, Binde [Add to Longdo]
[とく, toku] VERBERGEN, VERSTECKEN [Add to Longdo]
広める[ひろめる, hiromeru] verbreiten [Add to Longdo]
[かく, kaku] VERBREITEN, AUSDEHNEN [Add to Longdo]
接続[せつぞく, setsuzoku] Verbindung, Verknuepfung, Anschluss [Add to Longdo]
改善[かいぜん, kaizen] Verbesserung, Reform [Add to Longdo]
改正[かいせい, kaisei] Verbesserung, Revision, Aenderung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Verb \Verb\, n. [F. verbe, L. verbum a word, verb. See {Word}.]
   1. A word; a vocable. [Obs.] --South.
    [1913 Webster]
 
   2. (Gram.) A word which affirms or predicates something of
    some person or thing; a part of speech expressing being,
    action, or the suffering of action.
    [1913 Webster]
 
   Note: A verb is a word whereby the chief action of the mind
      [the assertion or the denial of a proposition] finds
      expression. --Earle.
      [1913 Webster]
 
   {Active verb}, {Auxiliary verb}, {Neuter verb}, etc. See
    {Active}, {Auxiliary}, {Neuter}, etc.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 verb
   n 1: the word class that serves as the predicate of a sentence
   2: a content word that denotes an action, occurrence, or state
     of existence

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 verb
   verb
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Verb [vɛrp] (n) , s.(n )
   verb
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top