Search result for

ventilation

(57 entries)
(0.0317 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ventilation-, *ventilation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ventilation[N] การระบายลม, See also: การระบายอากาศ, Syn. airing, freshening, circulating air

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ventilation(เวนทะเล'เชิน) n. การระบายลม,การระบายอากาศ,การมีอากาศหมุนเวียน,เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทำให้มีอากาศหมุนเวียน., See also: ventilative adj. ventilatory adj.
hyper ventilationการหายใจถี่เร็ว

English-Thai: Nontri Dictionary
ventilation(n) การระบายลม,การระบายอากาศ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ventilationการระบายอากาศ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
ventilation airลมถ่ายเท [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ventilationการระบายอากาศ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He's in the ventilation system.เขาเข้าไปในระบบท่ออากาศ Day of the Dead (2008)
You need some better ventilation back there, amigo.นายต้องใช้ที่ระบายอากาศที่ดีกว่านี้ในนั้นนะเพื่อน หือ? Scylla (2008)
A significant portion of the pathogen will escape into the station's ventilation system, which will circulate it for us.ระดับปริมาณเชื้อโรคที่มากพอ จะหลุด เข้าไปในระบบระบายอากาศของสถานี ทำให้เกิดการแพร่กระจาย Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
It's about 22,000 square feet. The ventilation, it's zoned.พื้นที่มันเกือบ 22,000 ตารางฟุต พื้นที่โล่งถ่ายเทอากาศ Duplicity (2009)
- Check BP, please. - Check ventilation.ช่วยเช็คความดันเลือดด้วย เค้าหายใจรึเปล่า Orphan (2009)
There's enough space and ventilation to accommodate an embalming suite.เค้างุ่มง่ามต่อหน้าคนอื่น, โดยเฉพาะผู้หญิง Cold Comfort (2009)
Hotels use rooftop ventilation, so the hotel guests don't smell the laundry fumes.โรงแรมใช้ท่อระบายอากาศขึ้นไปบนหลังคา แขกจะได้ไม่เหม็นกลิ่นน้ำยาซักรีด Cowboys and Indians (2009)
Okay, so, listen, take the ventilation system to the laundry room; if you can get to the laundry room, you're gonna get right by the door.โอเคงั้นฟังนะ ใช้ทางระบายอากาศไปให้ถึงห้องซักรีด ถ้าไปที่ห้องซักรีดได้ นายก็มาถึงประตูนี่ได้แน่ ถ้าไปที่ห้องซักรีดได้ นายก็มาถึงประตูนี่ได้แน่ Cowboys and Indians (2009)
Closing off the ventilation in that room.กำลังปิด ระบบระบายอากาศในห้องนั้น Water (2009)
She's got pulmonary edema.Switch to high-frequency jet ventilation.เธอน้ำท่วมปอด อัตราเต้นของชีพจรสูง\ใช้ท่อช่วยหายใจ I Saw What I Saw (2009)
Start positive pressure ventilation at 100% oxygen.ความดันเพิ่มขึ้น ออกซิเจนอยู่ที่ระดับ 100% Bad Seed (2009)
They must be in the central ventilation system.พวกมันต้องอยู่ในระบบระบายอากาศส่วนกลาง Holocron Heist (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ventilationThis room has fine ventilation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การระบายอากาศ[N] ventilation, Syn. การถ่ายเทอากาศ, Example: ห้องนี้มีการระบายอากาศดีเพราะติดตัวระบายอากาศหลายตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การถ่ายเทของอากาศ[n. exp.] (kān thāithē khøng ākāt) FR: circulation de l'air [f] ; ventilation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
VENTILATION    V EH2 N T AH0 L EY1 SH AH0 N
VENTILATION    V EH2 N AH0 L EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ventilation    (n) (v e2 n t i l ei1 sh @ n)

German-Thai: Longdo Dictionary
Hyperventilation(n) |die, pl. Hypoventilationen| การหายใจถี่เร็ว

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Äußerung {f}; Vorbringen {n} (einer Meinung)ventilation (of an opinion) [Add to Longdo]
offene Aussprache {f}; Erörterung {f} (über)ventilation (of) [Add to Longdo]
Belüftungsgitter {n}ventilation grid [Add to Longdo]
Entlüftungsanlage {f}; Entlüftung {f}ventilation system [Add to Longdo]
Luftleitblech {n}ventilation plate [Add to Longdo]
Lufttechnik {f}ventilation technology [Add to Longdo]
Lüftungsgitter {n}ventilation grille [Add to Longdo]
Lüftungsheber {m}ventilation plate lifter [Add to Longdo]
Lüftungsplatte {f} | Lüftungsplatten {pl}ventilation plate | ventilation plates [Add to Longdo]
Lüftungskanal {m} | Lüftungskanäle {pl}ventilation duct; air ventilation duct | ventilation ducts [Add to Longdo]
Lüftungsklappe {f}ventilation flap [Add to Longdo]
Lüftungsleitung {f}ventilation line [Add to Longdo]
Lüftungsöffnung {f}ventilation opening [Add to Longdo]
Lüftungsrohr {n}ventilation pipe [Add to Longdo]
Lüftungsschacht {m}ventilation shaft [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
過換気症候群[かかんきしょうこうぐん, kakankishoukougun] (n) hyperventilation syndrome [Add to Longdo]
過呼吸[かこきゅう, kakokyuu] (n) (abbr) (See 過換気症候群) hyperventilation; overbreathing; hyperpnea; overventilation [Add to Longdo]
換気[かんき, kanki] (n,vs,adj-no) ventilation; (P) [Add to Longdo]
換気ダクト[かんきダクト, kanki dakuto] (n) ventilation duct [Add to Longdo]
換気口[かんきこう, kankikou] (n) vent; ventilation opening [Add to Longdo]
換気扇[かんきせん, kankisen] (n) ventilation fan; (P) [Add to Longdo]
吹き通し;吹通し[ふきとおし;ふきどおし, fukitooshi ; fukidooshi] (n) (1) (ふきとおし only) blowing through; ventilation; draft; (2) blowing relentlessly; (3) blowing hot air; exaggerating; boasting [Add to Longdo]
送風[そうふう, soufuu] (n,vs) ventilation [Add to Longdo]
送風口[そうふうぐち, soufuuguchi] (n) ventilation duct; vent [Add to Longdo]
通気[つうき, tsuuki] (n) ventilation; airflow [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
通气[tōng qì, ㄊㄨㄥ ㄑㄧˋ, / ] ventilation; aeration; to keep each other informed; to release information [Add to Longdo]
通风管[tōng fēng guǎn, ㄊㄨㄥ ㄈㄥ ㄍㄨㄢˇ, / ] ventilation duct [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
通気[つうき, tsuuki] ventilation, airflow [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ventilation \Ven`ti*la"tion\, n. [L. ventilatio: cf. F.
   ventilation.]
   1. The act of ventilating, or the state of being ventilated;
    the art or process of replacing foul air by that which is
    pure, in any inclosed place, as a house, a church, a mine,
    etc.; free exposure to air.
    [1913 Webster]
 
       Insuring, for the laboring man, better ventilation.
                          --F. W.
                          Robertson.
    [1913 Webster]
 
   2. The act of refrigerating, or cooling; refrigeration; as,
    ventilation of the blood. [Obs.] --Harvey.
    [1913 Webster]
 
   3. The act of fanning, or winnowing, for the purpose of
    separating chaff and dust from the grain.
    [1913 Webster]
 
   4. The act of sifting, and bringing out to view or
    examination; free discussion; public exposure.
    [1913 Webster]
 
       The ventilation of these points diffused them to the
       knowledge of the world.        --Bp. Hall.
    [1913 Webster]
 
   5. The act of giving vent or expression. "Ventilation of his
    thoughts." --Sir H. Wotton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ventilation
   n 1: the act of supplying fresh air and getting rid of foul air
      [syn: {ventilation}, {airing}]
   2: a mechanical system in a building that provides fresh air;
     "she was continually adjusting the ventilation" [syn:
     {ventilation}, {ventilation system}, {ventilating system}]
   3: free and open discussion of (or debate on) some question of
     public interest; "such a proposal deserves thorough public
     discussion" [syn: {public discussion}, {ventilation}]
   4: the bodily process of inhalation and exhalation; the process
     of taking in oxygen from inhaled air and releasing carbon
     dioxide by exhalation [syn: {breathing}, {external
     respiration}, {respiration}, {ventilation}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Ventilation [vɛntiːlatsiːoːn] (n) , s.(f )
   ventilation
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top