Search result for

ventil

(104 entries)
(0.0557 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ventil-, *ventil*
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ventilator (n ) เครื่องช่วยหายใจ

English-Thai: Longdo Dictionary
hyperventilate(vi ) หายใจลึก ยาว และเร็วกว่าปกติ บางครั้งทำให้เกิดการวิงเวียนศีรษะ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ventilate[VT] ระบายลม, See also: ถ่ายเทอากาศ, ระบายอากาศ, ทำทางระบายอากาศ, ทำให้อากาศเข้าได้, Syn. aerate, freshen
ventilate[VT] ระบายอารมณ์, See also: ระบายความรู้สึก, Syn. divulge
ventilator[N] เครื่องระบายอากาศ, See also: อุปกรณ์ระบายอากาศ, ช่องระบายลม, Syn. fan, blower, cooler, air-conditioner
ventilation[N] การระบายลม, See also: การระบายอากาศ, Syn. airing, freshening, circulating air
ventilative[ADJ] ซึ่งมีอากาศถ่ายเท, See also: ซึ่งมีลมถ่ายเท
ventilatory[ADJ] ซึ่งระบายอากาศ, See also: เกี่ยวกับการระบายอากาศ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ventilate(เวน'ทะเลท) vt. ระบายลม,ระบายอากาศ,ทำให้มีอากาศเข้าได้,เปิดเผย,เปิดให้ตรวจสอบ,เปิดอภิปราย,แสดงออก,แสดงข้อคิดเห็น., See also: ventilable adj. ventilative adj.
ventilation(เวนทะเล'เชิน) n. การระบายลม,การระบายอากาศ,การมีอากาศหมุนเวียน,เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทำให้มีอากาศหมุนเวียน., See also: ventilative adj. ventilatory adj.
ventilator(เวน'ทะเลเทอะ) n. ผู้ระบายอากาศ,เครื่องระบายอากาศ,อุปกรณ์ระบายอากาศ,ช่องระบายอากาศ
hyper ventilationการหายใจถี่เร็ว

English-Thai: Nontri Dictionary
ventilate(vt) ระบายลม,ระบายอากาศ,แสดงออก,เปิดเผย
ventilation(n) การระบายลม,การระบายอากาศ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ventilationการระบายอากาศ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
ventilation airลมถ่ายเท [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ventilated psychrometer, Aspirated psychrometerไซครอมิเตอร์แบบ ระบายอากาศ [อุตุนิยมวิทยา]
Ventilated thermometerเทอร์มอมิเตอร์แบบ ถ่ายอากาศ [อุตุนิยมวิทยา]
Ventilationการระบายอากาศ [TU Subject Heading]
Ventilators, Mechanical ; Respiratorsเครื่องช่วยหายใจ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He's in the ventilation system.เขาเข้าไปในระบบท่ออากาศ Day of the Dead (2008)
You need some better ventilation back there, amigo.นายต้องใช้ที่ระบายอากาศที่ดีกว่านี้ในนั้นนะเพื่อน หือ? Scylla (2008)
A significant portion of the pathogen will escape into the station's ventilation system, which will circulate it for us.ระดับปริมาณเชื้อโรคที่มากพอ จะหลุด เข้าไปในระบบระบายอากาศของสถานี ทำให้เกิดการแพร่กระจาย Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
It's about 22,000 square feet. The ventilation, it's zoned.พื้นที่มันเกือบ 22,000 ตารางฟุต พื้นที่โล่งถ่ายเทอากาศ Duplicity (2009)
- Check BP, please. - Check ventilation.ช่วยเช็คความดันเลือดด้วย เค้าหายใจรึเปล่า Orphan (2009)
There's enough space and ventilation to accommodate an embalming suite.เค้างุ่มง่ามต่อหน้าคนอื่น, โดยเฉพาะผู้หญิง Cold Comfort (2009)
We put him on a ventilator.เราใช้เครื่องช่วยหายใจ House Divided (2009)
Hotels use rooftop ventilation, so the hotel guests don't smell the laundry fumes.โรงแรมใช้ท่อระบายอากาศขึ้นไปบนหลังคา แขกจะได้ไม่เหม็นกลิ่นน้ำยาซักรีด Cowboys and Indians (2009)
Okay, so, listen, take the ventilation system to the laundry room; if you can get to the laundry room, you're gonna get right by the door.โอเคงั้นฟังนะ ใช้ทางระบายอากาศไปให้ถึงห้องซักรีด ถ้าไปที่ห้องซักรีดได้ นายก็มาถึงประตูนี่ได้แน่ ถ้าไปที่ห้องซักรีดได้ นายก็มาถึงประตูนี่ได้แน่ Cowboys and Indians (2009)
Closing off the ventilation in that room.กำลังปิด ระบบระบายอากาศในห้องนั้น Water (2009)
He was taken off the ventilatorเขาถูกถอดเครื่องช่วยหายใจ Faceless, Nameless (2009)
Start ventilating her.เริ่มช่วยการหายใจ Invasion (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ventilThis room has fine ventilation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องระบายอากาศ[N] ventilator
พัดลมระบายอากาศ[N] ventilators
ช่องระบายลม[N] ventilator, Syn. ช่องระบายอากาศ, Example: พระที่นั่งพิมานปฐมสร้างช่องระบายลมฉลุสลักเป็นลวดลายสวยงามมาก, Count unit: ช่อง, Thai definition: ช่องที่ทำให้อากาศผ่านเข้าออกได้ ทำให้เกิดอากาศหมุนเวียน
ถ่ายเทอากาศ[V] ventilate, See also: air, Example: ห้องน้ำต้องมีช่องแสงสว่างและช่องระบายอากาศเพื่อถ่ายเทอากาศได้สะดวก
ถ่ายเท[V] ventilate, See also: air, Syn. ระบาย, Example: เราควรจัดให้ผู้ป่วยอยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก, Thai definition: ให้ระบายเข้าออกได้ (มักใช้แก่น้ำหรืออากาศ)
ระบายอากาศ[V] ventilate, See also: air, Example: สถาปนิกออกแบบช่องบันได เพื่อใช้ระบายอากาศ
การระบายอากาศ[N] ventilation, Syn. การถ่ายเทอากาศ, Example: ห้องนี้มีการระบายอากาศดีเพราะติดตัวระบายอากาศหลายตัว
ช่องลม[N] ventilator

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โบก[v.] (bōk) EN: blow ; fan   FR: ventiler ; brasser l'air
โบกไฟ[v. exp.] (bōk fai) EN: fan a fire   FR: attiser un feu ; ventiler un feu
ช่องลม[n. exp.] (chǿng lom) EN: ventilator   
ช่องระบายลม[n. exp.] (chǿng rabāi lom) EN: ventilator   
การถ่ายเทของอากาศ[n. exp.] (kān thāithē khøng ākāt) FR: circulation de l'air [f] ; ventilation [f]
เครื่องระบายอากาศ[n.] (khreūang rabāi akāt) EN: ventilator   FR: ventilateur [m]
พัดลม[n.] (phatlom) EN: fan ; electric fan   FR: ventilateur [m]
โปร่ง[adj.] (prōng = prong) EN: airy ; well ventilated   FR: aéré ; ajouré ; ventilé
โปร่งลม[adj.] (prōnglom) EN: airy ; well-ventilated ; open ; spacious   
ระบายอากาศ[v. exp.] (rabāi akāt) EN: ventilate ; air   FR: ventiler ; aérer

CMU English Pronouncing Dictionary
VENTILATE    V EH1 N T AH0 L EY2 T
VENTILATE    V EH1 N AH0 L EY2 T
VENTILATOR    V EH1 N T AH0 L EY2 T ER0
VENTILATOR    V EH1 N AH0 L EY2 T ER0
VENTILATED    V EH1 N AH0 L EY2 T AH0 D
VENTILATED    V EH1 N T AH0 L EY2 T AH0 D
VENTILATING    V EH1 N T AH0 L EY2 T IH0 NG
VENTILATION    V EH2 N T AH0 L EY1 SH AH0 N
VENTILATION    V EH2 N AH0 L EY1 SH AH0 N
VENTILATING    V EH1 N AH0 L EY2 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ventilate    (v) (v e1 n t i l ei t)
ventilated    (v) (v e1 n t i l ei t i d)
ventilates    (v) (v e1 n t i l ei t s)
ventilator    (n) (v e1 n t i l ei t @ r)
ventilating    (v) (v e1 n t i l ei t i ng)
ventilation    (n) (v e2 n t i l ei1 sh @ n)
ventilators    (n) (v e1 n t i l ei t @ z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Ventilator[เวนทิล'(ล)า ทัวร์] (n) |der, pl. Ventilatoren| พัดลม, เครื่องเป่าลม , See also: S. Lüfter
Hyperventilation(n) |die, pl. Hypoventilationen| การหายใจถี่เร็ว

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ventil {n} [techn.] | Ventile {pl} | doppelt gebogenes Ventil | drehbares Ventil | dreifach gebogenes Ventil | elektromagnetisches Ventil | einfach gebogenes Ventil | einteiliges Ventil | gebogenes 90-Grad-Ventil | handbiegbares Ventil | zweiteiliges Ventilvalve | valves | double-bend valve | earthmover swivel-type valve; swivel valve | triple-bend valve | solenoid valve | single-bend valve | one-piece valve | right-angle valve | hand-bendable valve | two-piece valve [Add to Longdo]
Ventilabdeckkung {f}valve cover [Add to Longdo]
Ventilation {f} | Ventilationen {pl}ventilation | ventilations [Add to Longdo]
Ventilator {m}; Lüfter {m} | Ventilatoren {pl}ventilator | ventilators [Add to Longdo]
Ventilatorriemen {m}fan belt [Add to Longdo]
Ventilator-Prüfstand {m}ventilator test rig [Add to Longdo]
Ventildeckel {m} [techn.]cam cover [Add to Longdo]
Ventilführung {f} [techn.]valve guide [Add to Longdo]
Ventilinsel {f} [techn.]manifold [Add to Longdo]
Ventilmechanismus {m}valve gear [Add to Longdo]
Ventilschaft {m}valve stem; valve body [Add to Longdo]
Ventilsitz {m}valve seat [Add to Longdo]
Ventilspiel {n}valve clearance [Add to Longdo]
Ventilsteuerungsmodell {n}valve control model [Add to Longdo]
Ventiltasche {f} [techn.]valve seat pocket [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ベンチレーター[, benchire-ta-] (n) ventilator [Add to Longdo]
ルーフベンチレーター[, ru-fubenchire-ta-] (n) roof ventilator [Add to Longdo]
過換気症候群[かかんきしょうこうぐん, kakankishoukougun] (n) hyperventilation syndrome [Add to Longdo]
過呼吸[かこきゅう, kakokyuu] (n) (abbr) (See 過換気症候群) hyperventilation; overbreathing; hyperpnea; overventilation [Add to Longdo]
換気[かんき, kanki] (n,vs,adj-no) ventilation; (P) [Add to Longdo]
換気ダクト[かんきダクト, kanki dakuto] (n) ventilation duct [Add to Longdo]
換気口[かんきこう, kankikou] (n) vent; ventilation opening [Add to Longdo]
換気扇[かんきせん, kankisen] (n) ventilation fan; (P) [Add to Longdo]
換気装置[かんきそうち, kankisouchi] (n) ventilator; ventilating device [Add to Longdo]
空気抜き[くうきぬき, kuukinuki] (n) ventilator [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
呼吸器[hū xī qì, ㄏㄨ ㄒㄧ ㄑㄧˋ, ] ventilator (artificial breathing apparatus used in hospitals) [Add to Longdo]
通气[tōng qì, ㄊㄨㄥ ㄑㄧˋ, / ] ventilation; aeration; to keep each other informed; to release information [Add to Longdo]
通风管[tōng fēng guǎn, ㄊㄨㄥ ㄈㄥ ㄍㄨㄢˇ, / ] ventilation duct [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
通気[つうき, tsuuki] ventilation, airflow [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
扇風機[せんぷうき, senpuuki] Ventilator [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 ventil
   tube; valve
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 ventil
   tube; valve
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 valve
 
 1. valf, supap, ventil
 2. (zool.) midyede kabuğun bir kanadı, kabuk
 3. (bot.) çenet
 4. kapı, kapı kanadı
 5. (anat.) kapacık
 6. ing. radyo lambası. valve chest valf mahfazası. valve gear buhar makinasının valflarını işleten cihaz. valve-in-head engine valfları silindir üstünde olan motor. inlet valve (mak.) emme supapı, giriş supapı. valved valflı. valvular valfa ait, valf gibi
 7. (anat.) kalp kapaçığına ait.
 
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Ventil [vɛntiːl] (n) , s.(n )
   valve
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top