Search result for

vene

(118 entries)
(0.0189 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vene-, *vene*
Possible hiragana form: う゛ぇね
English-Thai: Longdo Dictionary
conduciveness(n ) การช่วย, การเพิ่ม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
veneer[N] แผ่นไม้หรือพลาสติกบางๆ ที่ใช้ประกบแผ่นไม้, Syn. coating, covering, top dressing
veneer[N] ไม้อัด, See also: ไม้ที่อัดด้วยกาวเป็นชั้นๆ
veneer[VT] ประกบแผ่นไม้หรือพลาสติกบนหน้าไม้, Syn. coat
veneer[N] การหลอกลวง, See also: การแอบซ่อน, การปิดบัง, Syn. facade, semblance
veneerer[N] ผู้ประกบแผ่นไม้บนหน้าไม้
venerate[VT] เคารพ, See also: นับถือ, แสดงความเคารพ, Syn. honour, respect, Ant. dishonor, disrespect
venereal[ADJ] เกี่ยวกับกามโรค, See also: เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Venetian[ADJ] เกี่ยวกับกรุงเวนิส (ประเทศอิตาลี), See also: เกี่ยวกับชาวเวนิส ภาษา หรือวัฒนธรรมของชาวเวนิส
Venetian[N] ชาวเวนิส
Venerable[N] คำเรียกนำหน้าชื่อบุคคลที่น่านับถือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
veneer(วะเนียร์') n. ชั้นบางมากของไม้หรือวัตถุอื่น,แผ่นไม้บางสำหรับประกบ,แผ่นไม้อัด,ชั้นไม้อัด,สิ่งที่มีค่าแต่ภายนอก,สิ่งที่มีค่าเพียงผิวเผิน. vt. อัดแผ่นไม้บาง ๆ ,ทำให้มีค่าแต่เพียงภายนอกหรือดูผิวเผิน., See also: veneerer n.
venerable(เวน'เนอระเบิล) adj. น่าเคารพ,นับถือ (เพราะอาวุโส) ,น่าเคารพนับถือ,น่านับถือ., See also: venerability n. venerableness n. venerably adv., Syn. aged,old,serious
venerate(เวน'นะเรท) vt. เคารพ,ที่เคารพ,แสดงความเคารพ,นับถือ., See also: venerator n.
veneration(เวนนะเร'เชิน) n. ความเคารพ,ความเลื่อมใส,ความนับถือ,การแสดงความเคารพ,การแสดงความนับถือ., See also: venerational adj. venerative adj. veneratively adv. venerativeness n., Syn. awe,reverence
venereal(วะเนีย'เรียล) adj. เกี่ยวกับกามโรค,เกิดจากการสังวาส,เกี่ยวกับความต้องการทางเพศ
venereal diseaseกามโรค,โรคที่ติดต่อได้โดยการร่วมเพศ
venereal wartหูดหงอนไก่
venetian(วะนี'เชิยน) adj. เกี่ยวกับกรุงเวนิสหรือชาวเวนิส. n. ชาวเวนิส
venezuela(เวนนิชซูเว'ละ,-ซวี'ละ) n. ชื่อสาธารณรัฐในตอนเหนือทวีปอเมริกาใต้เมืองหลวงชื่อCaracas., See also: Venezuelan adj.,n.
contravene(คอนทระ วีน') {contravened,contravening,contravenes} vt. ขัดแย้ง,ต่อต้าน., See also: contravener n. ดูcontravene, Syn. contradict ###A. uphold

English-Thai: Nontri Dictionary
veneer(n) เครื่องหุ้มชั้นนอก,แผ่นไม้อัด,ผิวเผิน
veneer(vt) หุ้มชั้นนอก,เคลือบ,ฉาบ
venerable(adj) เป็นที่เคารพ,น่าเคารพนับถือ
venerate(vt) นับถือ,เคารพ
veneration(n) การนับถือ,ความเคารพ,ความเลื่อมใส
venereal(adj) เกี่ยวกับการสังวาส,เกี่ยวกับกามโรค
Venetian(adj) เกี่ยวกับเมืองเวนิส
Venetian(n) ชาวเมืองเวนิส
attractiveness(n) ความน่าดึงดูดใจ
convene(vi,vt) เรียกประชุม,เรียกตัว,ทำให้รวมกัน,มาชุมนุมกัน,ประชุม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
venectasia; phlebectasia; varicosityหลอดเลือด(ดำ)ขอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
venectomy; phlebectomy; resection, venousการตัดหลอดเลือดดำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
venenation๑. การถูกพิษ๒. การวางยาพิษ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
veneniferous-นำพิษ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
venenific-สร้างพิษ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
venenosalivary; venomosalivary-หลั่งน้ำลายพิษ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
venenosityสภาพเป็นพิษ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
venenous; venomous๑. -หลั่งพิษ๒. -เป็นพิษ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
venenum; venom๑. พิษ๒. พิษงู๓. พิษสัตว์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
venepuncture; venipunctureการเจาะหลอดเลือดดำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Veneers and veneeringแผ่นวีเนียร์และการประกอบ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Venezuela, Brazil and now Bolivia.เวเนซูเอล่า, บราซิล และโบลีเวีย Quantum of Solace (2008)
Don't know why he was trying to go to Venezuela.ไม่ทราบว่าเขาไปเวเนซูเอล่าทำไม Burn After Reading (2008)
He was trying to board a flight to Venezuela.เขาพยายามขึ้นเครื่องไปเวเนซูเอล่า Burn After Reading (2008)
We have no extradition with Venezuela.เราไม่มีสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับเวเน Burn After Reading (2008)
For fuck's sake, put him on the next flight to Venezuela.งั้นก็รีบส่งเขาขึ้นเครื่องสิ Burn After Reading (2008)
The venerable Jaybo Hood requests an audienceท่านเจย์โบ ฮู้ด ที่เราเคารพ ต้องการผู้ชม Mystery of a Thousand Moons (2009)
Veneers.ใหญ่เป็นไม้กระดาน Never Judge a Lady by Her Lover (2009)
Venezuela, that was some mean bush.เวเนซูเอล่า.. ป่านรกนั่นโหดใช่ย่อย Avatar (2009)
Flight time to Caracas, Venezuela, this evening is five hours and 32 minutes.เที่ยวบินสู่คาราคัส เวเนซูเอลา ใช้เวลา 5 ชั่วโมง 32 นาที The Next Three Days (2010)
If you strip away the veneer of happy domesticity, you may find grief.ถ้าคุณถอดปลอกความสุขภายนอกออกไป คุณอาจพบความโศกเศร้า You Gotta Get a Gimmick (2010)
Sometimes you must look beneath the masculine veneer to find that fragile ego.บางครั้งภายใต้ความแข็งแกร่งนั้น ก็ซ่อนความเปราะบางเอาไว้ Chromolume No. 7 (2010)
Plaque, cavities, fake-looking veneers.ทั้งหินปูน ฟันผุ ฟันปลอม Can You Hear Me Now? (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
veneI'm afraid I've contracted a venereal disease.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มะม่วง[N] venereal bubo, See also: kind of venereal disease with buboes, Syn. ฝีมะม่วง, Count unit: หัว, Thai definition: ชื่อฝีที่โคนขาหนีบ เกิดจากต่อมน้ำเหลืองได้รับการติดเชื้อกามโรคชนิด Lymphogranuloma venereum
เกรงขาม[V] be in awe of, See also: venerate, fear, reverence, respect with fear, Syn. กลัวเกรง, กลัว, คร้าม, เกรง, Example: ดอนวิโตต้องเผชิญกับเจ้าพ่อชาวยิวที่เจ้าพ่อทุกคนเกรงขามในสติปัญญา, Thai definition: ทั้งกลัวทั้งนับถือต่อผู้ที่อำนาจที่เหนือกว่า
โรคผู้หญิง[N] venereal disease, Example: พวกหนุ่มๆ ที่เป็นโรคผู้หญิงชอบไปรักษากับหมอในเมืองมากกว่า, Thai definition: โรคซึ่งติดต่อกันได้โดยการร่วมประเวณี
ปูชนียบุคคล[N] venerable person, Example: บิดามารดาเป็นปูชนียบุคคลของบุตรธิดา, Count unit: คน
น่าเคารพ[ADJ] respectable, See also: venerable, honorable, Syn. น่าเกรงขาม, น่านับถือ, น่ายกย่อง, น่ายำเกรง, Ant. น่าดูหมิ่น, เหยียดหยาม, Example: ท่านควรทำตัวเองให้เป็นครูที่น่าเคารพของลูกศิษย์
เชื้อกามโรค[N] venereal disease, See also: sexually transmitted disease, Example: การมีเพศสัมพันธ์ไม่เลือกที่อาจนำมาซึ่งการติดเชื้อกามโรค
กามโรค[N] venereal disease, Syn. โรคผู้หญิง, โรคบุรุษ, Example: เพราะความเจ้าชู้สมปองจึงต้องทนทุกข์ทรมานด้วยกามโรค, Count unit: โรค, Thai definition: โรคซึ่งติดต่อกันได้โดยการสำส่อนทางประเวณี
หลวงพ่อ[N] venerable monk, See also: priest, Example: ถ้าคืนใดหลวงพ่อไม่ได้ยินเสียงกลองแล้วท่านนอนไม่หลับ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อโหสิกรรม[n.] (ahōsikam) EN: non-existence of the consequences for sins ; cancellation of penalties for all sins ; forgiveness of sin   FR: pardon [m]
บูชา[v.] (būchā) EN: worship ; adore ; cherish ; venerate ; revere   FR: adorer ; vénérer ; révérer
เหตุการณ์[n.] (hētkān) EN: event ; incident ; occurrence ; episode ; circumstance ; affair ; case ; situation ; conditions   FR: événement [m] ; incident [m] ; affaire [f] ; situation [f] ; circonstance [f] ; phénonème [m]
เห็ดพิษ[n. exp.] (het phit) EN: poisonous mushroom   FR: champignon vénéneux [m]
หุ่นพยนต์[n.] (hunphayon) EN: effigy enlivened by magic   
เหตุการณ์[X] (jāk hētkān) FR: en fonction des événements ; compte tenu de la situation
กามโรค[n.] (kāmmarōk) EN: venereal disease   FR: maladie vénérienne [f] ; syphilis [f]
การณ์[n.] (kān) EN: event ; circumstances ; situation ; cause   FR: évènement [m] ; circonstance [f] ; situation [f] ; fondement [m] ; cause [m] ; raison [f]
การให้อภัย[n. exp.] (kān hai aphai) EN: forgiveness ; pardon ; excusing ; toleration   FR: pardon [m]
การมา[n.] (kān mā) FR: venue [f] ; avènement [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
VENEY    V EH1 N IY0
VENEER    V AH0 N IH1 R
VENEMA    V EH1 N AH0 M AH0
VENEGAS    V EH1 N IH0 G AH0 Z
VENEZIA    V EH0 N EH1 Z IY0 AH0
VENERATE    V EH1 N ER0 EY2 T
VENEREAL    V AH0 N IH1 R IY0 AH0 L
VENETIAN    V AH0 N IY1 SH AH0 N
VENERATED    V EH1 N ER0 EY2 T AH0 D
VENEZIANO    V EH0 N EH0 Z IY0 AA1 N OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
veneer    (v) (v @1 n i@1 r)
Venezia    (n) (v @1 n e1 t s i@)
veneers    (v) (v @1 n i@1 z)
Venetian    (j) (v @1 n ii1 sh @ n)
veneered    (v) (v @1 n i@1 d)
venerate    (v) (v e1 n @ r ei t)
venereal    (j) (v @1 n i@1 r i@ l)
Venezuela    (n) (v e2 n i z w ei1 l @)
veneering    (v) (v @1 n i@1 r i ng)
venerable    (j) (v e1 n @ r @ b l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vene {f} [anat.] | Venen {pl}vein | veins [Add to Longdo]
venerisch {adj}; eine Geschlechtskrankheit betreffend [med.]venereal [Add to Longdo]
Venezuelawachtel {f} [ornith.]Venezuela Wood Quail [Add to Longdo]
Venezuelaralle {f} [ornith.]Rusty-flanked Crake [Add to Longdo]
Venezuelaamazone {f} [ornith.]Orange-winged Amazon [Add to Longdo]
Venezuelatyrann {m} [ornith.]Venezuelan Flycatcher [Add to Longdo]
Venezuela [geogr.]Venezuela (ve) [Add to Longdo]
Venezolaner {m}; Venezolanerin {f}Venezuelan [Add to Longdo]
venezolanisch {adj}Venezuelan [Add to Longdo]
Venedig (Stadt in Italien)Venice (city in Italy) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐらぐら[, guragura] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) loose, irregular movement; lolling; indecisiveness; (P) [Add to Longdo]
アサーティブネストレーニング[, asa-teibunesutore-ningu] (n) assertiveness training [Add to Longdo]
クレバネット[, kurebanetto] (n) cravenette [Add to Longdo]
コスト効率[コストこうりつ, kosuto kouritsu] (n) cost effectiveness [Add to Longdo]
スロベニア語[スロベニアご, surobenia go] (n) Slovenian (language); Slovene [Add to Longdo]
ベニヤ[, beniya] (n) veneer; (P) [Add to Longdo]
ベネシャン[, beneshan] (n) venetian [Add to Longdo]
ベネズエラ[, benezuera] (n) Venezuela [Add to Longdo]
ベネチアングラス[, benechiangurasu] (n) Venetian glass; (P) [Add to Longdo]
ベネチアンブラインド[, benechianburaindo] (n) Venetian blind [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
委内瑞拉[Wěi nèi ruì lā, ㄨㄟˇ ㄋㄟˋ ㄖㄨㄟˋ ㄌㄚ, / ] Venezuela, #11,906 [Add to Longdo]
性病[xìng bìng, ㄒㄧㄥˋ ㄅㄧㄥˋ, ] venereal disease; sexually transmitted disease; VD, #14,027 [Add to Longdo]
可敬[kě jìng, ㄎㄜˇ ㄐㄧㄥˋ, ] venerable, #32,564 [Add to Longdo]
花柳病[huā liǔ bìng, ㄏㄨㄚ ㄌㄧㄡˇ ㄅㄧㄥˋ, ] venereal disease; sexually transmitted illness, #185,880 [Add to Longdo]
委内瑞拉马脑炎病毒[wěi nèi ruì lā mǎ nǎo yán bìng dú, ㄨㄟˇ ㄋㄟˋ ㄖㄨㄟˋ ㄌㄚ ㄇㄚˇ ㄋㄠˇ ㄧㄢˊ ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ, / ] Venezuelan equine encephalitis (VEE) virus [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top