Search result for

vasen

(52 entries)
(0.0191 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vasen-, *vasen*
Possible hiragana form: う゛ぁせん
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา vasen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *vasen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That was a pair of Chinese vases from Tang dinasty, very valuable... ..and rare.Das waren 2 chinesische Vasen aus der Tang Dynastie. Sehr wertvoll. Unersetzbar. The Taming of the Scoundrel (1980)
It's better than Etruscan vases or Egyptian pots!Das ist was anderes als etruskische Vasen oder ägyptische Töpfe. City of Women (1980)
You must see my collection of antique vases.Sie müssen sich meine Sammlung antiker Vasen ansehen. AMANDA: The Times They Are a Changin' (1984)
Widgeons, canvasbacks, Donalds, Daffys, all ducks.Pfeifenten, Kanevasenten, Donalds, Daffys, alle Enten. Nothing in Common (1986)
What are you doing with the ming vases?- Was machst du mit den Ming-VasenTattoo (1988)
We scooped it out of these Ming vases, did it off each other's naked bodies.In Ming-Vasen! Wir haben ihn uns gegenseitig vom Körper geschnupft. Bright Lights, Big City (1988)
Most objects I have collected over a period of many years - my Gainsborough, Ming vases.Das meiste habe ich über viele Jahre hinweg gesammelt - mein Gainsborough, Ming-VasenThe Naked Gun: From the Files of Police Squad! (1988)
Did he show you his Ming vases and rare oil paintings?Hat er dir seine Ming- Vasen und seltenen Gemälde gezeigt? The Naked Gun: From the Files of Police Squad! (1988)
She has the largest collection of antique porcelain in the whole country.Ihr gehört eine Sammlung antiker PorzellanvasenEpitaph for a Lonely Soul (1990)
The mistress is fond of these vases.Die Herrin hängt sehr an diesen VasenThe Scent of Green Papaya (1993)
And I take the dead flowers out of the vase.Ich nehme die verwelkten Blumen aus den VasenThe One with George Stephanopoulos (1994)
Why do you keep hitting me with vases?(STÖHNT) Warum schlägst du mich ständig mit VasenVirtually Destroyed (1995)
I'm going to stop by my uncle, to see if he'll bring some leftovers.- In 1 Stunde. Ich hole beim Onkel Vasen für morgen. Life Is Beautiful (1997)
Don't believe the stories That you read on all the crockeyDas, was auf den Vasen steht, hat jeden Leser tief entsetzt! Hercules (1997)
They were digging near here, and they found some very pretty vases.Sie gruben hier in der Nähe und fanden ein paar sehr hübsche VasenThe World Is Not Enough (1999)
- I don't have vases.- Ich habe keine VasenA Deep Fried Korean Thanksgiving (2002)
No, 'cause nice girls never move vases in front of men.Frauen verrücken Vasen nicht in Gegenwart von Männern. Richard in Stars Hollow (2002)
I have to put the flowers in the vases.Ich muss Blumen in die Vasen stellen. Everybody Hurts (2002)
Didn't Terry tell you? The last time any of us saw him, he was riding away with a truck full of my Ming vases.Hat Terry Ihnen nicht erzählt, das letzte Mal, als wir ihn gesehen haben, fuhr er mit einem Lastwagen davon... bis oben hin beladen mit meinen Ming-VasenLara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life (2003)
- You want clear or silver vases?- Willst du Glas- oder SilbervasenAn Affair to Remember (2003)
Vases broken.Zerbrochene VasenCopy Cat (2003)
And you thought ... your extensive knowledge of selling Ming vases would help you prevent that? I was stupid.Und Sie dachten, Ihre große Erfahrung im Verkauf von Ming-Vasen würde Ihnen helfen, das zu verhindern? There Goes the Bride (2003)
One should always handle an antique vase from the inside. Otherwise the oil from the hands can damage the patina.Man sollte antike Vasen immer von innen anfassen... damit die Öle der Haut nicht die Patina zersetzen. The Pink Panther (2006)
- Do those vases come in pairs?Eineiige Zwillinge! Haben solche Vasen Doppelgänger? My Best Friend (2006)
Didn't you tell me that yοu were an amateur potter, that you liked to make bowls and νases?Sagten Sie, das Töpfern sei Ihr Hobby, Sie machten Vasen und so was? Mr. Brooks (2007)
Move these vases as well.Die Vasen und das alles hier kommen ins Nebenzimmer. The Warlords (2007)
They only have those tiny shitty vases.Sie haben nur diese kleinen beschissenen VasenSkin (2008)
I'm the tailor's son from Vasendorf.Ich stamme aus Vasendorf. Der Schneider ist mein Vater. The White Ribbon (2009)
If you see my father in Vasendorf, say hello to him from me.Wenn Sie durch Vasendorf radeln und meinen Vater sehen, grüßen Sie ihn von hier. The White Ribbon (2009)
My father is a tailor in Vasendorf. I've learned the trade.Mein Vater ist Schneider in Vasendorf und ich hab die Gesellenprüfung. The White Ribbon (2009)
After the war, as my father had died meanwhile, I sold his house in Vasendorf, and with the money opened a tailor's shop in town.Nach Kriegsende verkaufte ich das von meinem inzwischen verstorbenen Vater geerbte Haus in Vasendorf und eröffnete mit diesem Geld eine Schneiderwerkstätte in der Stadt. The White Ribbon (2009)
Pretty vases.Hübsche VasenWhip It (2009)
They've got little vases in them forflowers.Die haben so kleine Vasen drinnen, für... Blumen. The Bone Man (2009)
I have no vase left. They're ugly too.Für meine Vasen zu groß. Change of Plans (2009)
They're supposed to be making clay vases.Eigentlich sollten sie Vasen aus Ton formen. The Story of Lucy and Jessie (2009)
All right, everyone, grab some clay, we're making vases.Na schön, jeder nimmt eine Handvoll Ton. Wir machen VasenThe Story of Lucy and Jessie (2009)
They took some cash, some liquor, broke a few vases.Haben Bargeld geklaut, etwas Alkohol, ein paar Vasen runtergeworfen. Red John's Footsteps (2009)
The "people's" vases are well protected, huh?Die volkseigenen Vasen sind aber gut gesichert. Beloved Berlin Wall (2009)
Grand furniture, crystal vases, oil paintings, tailored suits.Tolle Möbel, Kristallvasen, Ölgemälde, geschneiderte Anzüge. The Ivory Tower (2010)
Are you interested, Gallo-Roman ancient plates? I liquid all the amphoras Vases Cartagena...Hast du Interesse an antiken galloromanischen Tellern? Ich verkaufe alles: die Amphoren, die Vasen von Cartagena: Camping 2 (2010)
Two Ming vases up for auction - Chenghua.Zwei Ming Vasen für die Auktion. Chenghua. - Würden Sie sie schätzen? The Blind Banker (2010)
They travel over to Dalian to smuggle those vases.Sie reisen nach Dalian, um diese Vasen zu schmuggeln. The Blind Banker (2010)
Ming dynasty imperial floor vases, 15th century,Kaiserliche Bodenvasen aus der Ming-Dynastie, I Can't Quit You, Baby (2010)
There was-- there was vases.Da waren VasenReset (2010)
There was lots of clay pots and vases.Da standen eine Menge Tontöpfe und VasenReset (2010)
Cranborne. Ronald Tree. The men who'd prefer to thumb their noses at the Nazis.Die sollten doch in Vasen geliefert werden, ich bin nicht für die Blumendekoration zuständig. The Fledgling (2010)
Including the lighting the vases, the calligraphy.Inklusive der Beleuchtung den Vasen, der Schönschreibekunst. Assassins (2011)
Wow, it's very beautiful Vase.- Sieh mal, VasenThe Dragon Pearl (2011)
Do not just roads!- Da waren VasenThe Dragon Pearl (2011)
{\cHFFFF00} Financial consultant.- du bist ein Buchhalter! - Ich bin Finanzberater. Er verkauft VasenEpisode #1.3 (2011)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vase {f} | Vasen {pl}vase | vases [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Vasen [vaːzən] (n) , pl.
     vases
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top