Search result for

uwes

(313 entries)
(0.0873 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -uwes-, *uwes*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา uwes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *uwes*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Kuwait    [N] คูเวต
Kuwait    [N] ประเทศคูเวต
rauwolfia    [N] ต้นไม้พู่มเขตร้อนมีพิษ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Iraq-Kuwait Crisis, 1990-1991วิกฤตการณ์อิรัก-คูเวต, ค.ศ.1990-1991 [TU Subject Heading]
Suwannabhumi (Kingdom)สุวรรณภูมิ (อาณาจักร) [TU Subject Heading]
Suwannasamajatakaสุวรรณสามชาดก [TU Subject Heading]
Ganga-Suwanabhumi-Mekong Cooperationความร่วมมือลุ่มน้ำคงคา-สุวรรณภูมิ-ลุ่มน้ำโขง ประกอบด้วย ไทย-ลาว-พม่า-เวียดนาม-กัมพูชา และอินเดีย เป็นกรอบความร่วมมือที่เสนอในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับ รัฐมนตรีต่างประเทศประเทศคู่เจรจา ครั้งที่ 33 เมื่อ 28 กรกฎาคม 2543 โดยมีการประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน 2543 [การทูต]
The Great Wonders of Suwannabhumiโครงการสิ่งมหัศจรรย์แห่งสุวรรณภูมิ หมายถึง โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวระหว่างกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคที่นับถือศาสนาพุทธ อันประกอบด้วย ไทย ลาว กัมพูชา และพม่า โดยร่วมกันจัดรายการนำเที่ยวในโบราณสถานที่สำคัญต่าง ๆ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของ 4 ประเทศ ได้แก่ วัดพระศรีรัตนศาสดารามในกรุงเทพฯ นครวัดในกัมพูชา โบราณสถานในพุกาม/มัณฑะเลย์ในพม่า และแขวงหลวงพระบางในลาว เพื่อที่จะดึงดูดชาวต่างชาติให้มาสนใจในดินแดนแห่งนี้ และนำมาซึ่งการพัฒนาสถานที่ดังกล่าว รวมทั้งยังจะเป็นการเชื่อมโยงการเดินทางระหว่าง 4 ประเทศอย่างสมบูรณ์ โครงการนี้เสนอโดย ฯพณฯ ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลาว กัมพูชา และพม่า เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2542 ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 3 ที่กรุงมะนิลา [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
uwI expect you've chanted "kuwabara kuwabara" after a lightning flash, or have seen somebody do so.
uwKyouwa Bank and Saitama Bank merged into Asahi Bank ten years ago.
uwThis tanker is bound for Kuwait.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aduwa(อา' ดูวา) n. เมืองหนึ่งในเอธิโอเปีย
kuwait(คูเวท') n. คูเวท เป็นประเทศอาหรับ -Kuwaiti adj.,n. ดูKuwait, Syn. Koweit
thruway(ธรู'เว) n. ทางวิ่งบนถนนสำหรับรถที่วิ่งเร็ว., Syn. throughway

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คูเวต    [N] Kuwait, Syn. ประเทศคูเวต, Example: คนงานชาวปากีสถานนับแสนคนที่ต้องอพยพจากอิรักและคูเวตกลับประเทศ, Count unit: ประเทศ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไชยวัฒน์ สินสุวงศ์[n. prop.] (Chaiwat Sinsuwong) EN: Chaiwat Sinsuwong   FR: Chaiwat Sinsuwong
ชูวิทย์ กมลวิศิษฐ์[n. prop.] (Chuwit Kamonwisit) EN: Chuwit Kamolvisit   FR: Chuwit Kamolvisit
นมแมว[n.] (nommaēo) EN: nommaeo ; Rauwenhoffia siamensis Scheff.   FR: Rauwenhoffia siamensis Scheff.
ประเทศคูเวต[n. prop.] (Prathēt Khūwēt) EN: Kuwait   FR: Koweit
สุวรรณภูมิ[n. prop.] (Suwannaphūm) EN: Suvarnabhumi ; Suwannabhumi   FR: Suvarnabhumi

CMU English Pronouncing Dictionary
Q    K Y UW1
U    Y UW1
W    D AH1 B AH0 L Y UW0
RU    R UW1
RU    AA1 R Y UW1
SU    S UW1
SU    EH1 S Y UW1
TO    T UW1
TU    T UW1
UL    Y UW1 EH1 L
UN    Y UW1 EH1 N
US    Y UW1 EH1 S
UY    UW1 IY0
UY    Y UW1 W AY1
VU    V UW1
VU    V IY1 Y UW1
W.    D AH1 B AH0 L Y UW0
WM    D AH1 B AH0 Y UW0 EH1 M
WS    D AH1 B AH0 L Y UW0 EH1 S
WU    W UW1
WU    D AH1 B AH0 L Y UW0 Y UW1
WU    D AH1 B Y AH0 Y UW1
WY    D AH1 B AH0 L Y UW0 W AY1
XU    Z UW1
YU    Y UW1
C2    S IY1 T UW1
DO    D UW1
DU    D UW1
FU    F UW1
GU    G UW1
HU    HH UW1
JR    JH UW1 N Y ER0
JU    JH UW1
KU    K UW1
LU    L UW1
M2    EH1 M T UW1
MU    M UW1
NU    N UW1
OU    UW1
PU    P UW1
Q.    K Y UW1
QU    K UW1
ABU    AE1 B UW0
ADO    AH0 D UW1
ALU    AA1 L UW0
AVE    AE1 V AH0 N UW0
AWB    EY1 D AH1 B AH0 L Y UW1 B IY1
AWB    EY1 D AH1 B AH0 Y UW1 B IY1
BBQ    B IY1 B IY0 K Y UW2
BBQ    B AA1 R B IH0 K Y UW2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Kuwait    (n) (k u1 w ei1 t)
Kuwaiti    (n) (k u1 w ei1 t ii)
Kuwaitis    (n) (k u1 w ei1 t i z)
Kuwait City    (n) - (k u2 w ei t - s i1 t ii)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
朝鮮人民共和国[ちょうせんじんみんきょうわこく, chousenjinminkyouwakoku] (n name) สาธารณรัฐประชาชนเกาหลี (หมายถึง เกาหลีเหนือ)
座る[すわる, suwaru] (vi vt) นั่ง
片棒を担ぐ[かたぼうをかつぐ, katabouwokatsugu] (phrase) สมรู้ร่วมคิด
文句を言う[もんくをいう, monkuwoiu] (vi vt) ต่อว่า, ตำหนิ, บ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
上回る[うわまわる, uwamawaru] Thai: มากกว่า, เหนือกว่า English: to exceed
座る[すわる, suwaru] English: to sit
手話[しゅわ, shuwa] Thai: ภาษามือ
加える[くわえる, kuwaeru] Thai: เพิ่ม English: to append
くすくす笑う[くすくすわらう, kusukusuwarau] Thai: หัวเราะคิกคัก English: to giggle
昭和[しょうわ, shouwa] Thai: ชื่อสมัยของจักรพรรดิญี่ปุ่นคนก่อน
付け加える[つけくわえる, tsukekuwaeru] Thai: เสริม English: to add
加わる[くわわる, kuwawaru] Thai: เข้าร่วม English: to join in
加わる[くわわる, kuwawaru] Thai: เพิ่มขึ้น English: to increase

German-Thai: Longdo Dictionary
Tauwetter(n) |das, nur Sg.| สภาวะที่น้ำแข็งหรือหิมะละลายเป็นน้ำ

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Tauwetter {n} (n) ช่วงที่หิมะหรือน้ำแข็งละลายเป็นน้ำ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gegen; entgegen; zuwidercontrary to [Add to Longdo]
gelegentlich; zeitweise; hin und wieder; zuweilen; zwischendurch {adv}occasionally [Add to Longdo]
lauwarm {adj}lukewarm [Add to Longdo]
manchmal; zuweilen {adv}sometimes [Add to Longdo]
neuwertig; wie neuas good as new [Add to Longdo]
quer; schief; ärgerlich; zuwider {adj}cross [Add to Longdo]
nichts vorzuweisen habento have nothing to show [Add to Longdo]
wellend; zuwinkendwaving [Add to Longdo]
wieder zuweisento reassign [Add to Longdo]
zuordnen; zuweisento refer [Add to Longdo]
zuteilen; beauftragen; zuweisento assign [Add to Longdo]
zuteilen; zuweisento detail [Add to Longdo]
zuwachsento accrue [Add to Longdo]
zuwachsen | zuwachsendto become overgrown | becoming overgrown [Add to Longdo]
zuwachsendincrementing [Add to Longdo]
zuwarten | zuwartendto wait patiently | waiting patiently [Add to Longdo]
zuweisbar; angebbar; bestimmbarassignable [Add to Longdo]
zuweisen | zuweisendto assign | assigning [Add to Longdo]
zuweisen; zuteilen; zur Verfügung stellento allocate [Add to Longdo]
zuwendento turn towards [Add to Longdo]
sich einer Tätigkeit zuwendento turn to [Add to Longdo]
sich ganz einer Sache zuwendento devote oneself fully to [Add to Longdo]
einer Sache Aufmerksamkeit zuwendento turn one's attention to sth. [Add to Longdo]
jdm. das Gesicht zuwendento turn (round) to face (look at) someone [Add to Longdo]
jdm. Geld zuwendento give someone money [Add to Longdo]
jdm. Liebe zuwendento devote love to someone [Add to Longdo]
zu wenig; zuwenig [alt]too little [Add to Longdo]
zuwider {prp; +Dativ} | dem Gesetz zuwidercontrary to; against | contrary to the law; against the law [Add to Longdo]
zuwiderdislikable [Add to Longdo]
jdm. zuwider seinto be antipathetic to sb.; to be repugnant to sb. [Add to Longdo]
einer Sache zuwider seinto be against sth. [Add to Longdo]
zuwidergehandeltacted contrary to [Add to Longdo]
zuwiderlaufen | zuwiderlaufend | zuwidergelaufento be contrary to; to run contrary to | running contrary to | run contrary to [Add to Longdo]
zuwinken | zuwinkendto wave to | waving to [Add to Longdo]
Das bleibt abzuwarten.That remains to be seen. [Add to Longdo]
Ich habe nichts einzuwenden.I have no objections. [Add to Longdo]
Blauwangenspint {m} [ornith.]Blue-cheeked Bee-eater (Merops persicus) [Add to Longdo]
Grauwangendrossel {f} [ornith.]Grey-cheeked Thrush (Catharus minimus) [Add to Longdo]
Hinduweih {m} [ornith.]Jerdon's Baza [Add to Longdo]
Grauweihe {f} [ornith.]Cinereous Harrier [Add to Longdo]
Grauwangenpapagei {m} [ornith.]Brown-hooded Parrot [Add to Longdo]
Kammschnabelturako {m} [ornith.]Ruwenzori Turaco [Add to Longdo]
Ruwenzorinachtschwalbe {f} [ornith.]Ruwenzori Nightjar [Add to Longdo]
Juwelenkrönchen {n} [ornith.]Gould's Jewel-front [Add to Longdo]
Grauwangen-Hornvogel {m} [ornith.]Black & White Casqued Hornbill [Add to Longdo]
Grauwangen-Faulvogel {m} [ornith.]Grey-cheeked Nunlet [Add to Longdo]
Blauwangen-Bartvogel {m} [ornith.]Blue-throated Barbet [Add to Longdo]
Grauwangen-Baumsteiger {m} [ornith.]Plain-brown Woodcreeper [Add to Longdo]
Grauwürgerling {m} [ornith.]Grey-throated Antvireo [Add to Longdo]
Grauwangen-Ameisenfänger {m} [ornith.]Rufous-rumped Antbird [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
MMRワクチン[エムエムアールワクチン, emuemua-ruwakuchin] (n) MMR vaccine (for measles, mumps and rubella) [Add to Longdo]
あくを取る;灰汁を取る[あくをとる, akuwotoru] (exp,v5r) (See 灰汁・3) to skim the scum from broth or liquid; to skim (a liquid) [Add to Longdo]
うつつを抜かす;現を抜かす;現つを抜かす[うつつをぬかす, utsutsuwonukasu] (exp,v5s) to be infatuated; to be hooked on [Add to Longdo]
うまい汁を吸う;旨い汁を吸う[うまいしるをすう, umaishiruwosuu] (exp,v5u) to be onto a good thing; to make money without working; to line one's pockets [Add to Longdo]
うわ;うわー;うわあ[, uwa ; uwa-; uwaa] (int) Wow!; Holy smokes!; Aaargh!; O my God! [Add to Longdo]
うわ言;譫言;囈語;囈言[うわごと;せんげん(譫言);げいご(囈語), uwagoto ; sengen ( sen gen ); geigo ( gei go )] (n) (uk) (See たわごと) talking in delirium; incoherent muttering [Add to Longdo]
お株を奪う[おかぶをうばう, okabuwoubau] (exp,v5u) to beat someone at his own game [Add to Longdo]
お座り[おすわり, osuwari] (n,vs) (1) (chn) sit down; sit up; (2) Sit! (to a dog) [Add to Longdo]
お手数をおかけいたします;お手数をおかけ致します[おてすうをおかけいたします, otesuuwookakeitashimasu] (exp) (hum) (See 手数をかける) to be a burden; to make trouble for someone [Add to Longdo]
お初をいただく;お初を頂く[おはつをいただく, ohatsuwoitadaku] (exp,v5k) to eat something for the first time in the season [Add to Longdo]
お上手を言う[おじょうずをいう, ojouzuwoiu] (exp,v5u) to flatter; to boot-lick; to curry favour (favor) [Add to Longdo]
お先棒を担ぐ[おさきぼうをかつぐ, osakibouwokatsugu] (exp,v5g) to be a willing cats-paw or tool for a person [Add to Longdo]
かてて加えて[かててくわえて, katetekuwaete] (exp) moreover; besides; in addition; on top of; to make matters worse [Add to Longdo]
かん;くわん[, kan ; kuwan] (adv,adv-to) (on-mim) ding; chime (sound of a bell or a small gong) [Add to Longdo]
くすくす笑う;クスクス笑う[くすくすわらう(くすくす笑う);クスクスわらう(クスクス笑う), kusukusuwarau ( kusukusu warau ); kusukusu warau ( kusukusu warau )] (exp,v5u) to giggle [Add to Longdo]
くつわを並べて[くつわをならべて, kutsuwawonarabete] (exp) (See 轡・くつわ) together; abreast; side-by-side [Add to Longdo]
くわえ込む;咥え込む;銜え込む;咥えこむ;銜えこむ[くわえこむ, kuwaekomu] (v5m) (1) to hold fast deep in (one's mouth or other orifice, often used in a sexual context); (2) to bring in a man for sex [Add to Longdo]
くわ入れ式;鍬入れ式[くわいれしき, kuwaireshiki] (n) ground-breaking ceremony [Add to Longdo]
けんつくを食わす;剣突を食わす[けんつくをくわす, kentsukuwokuwasu] (exp,v5s) (obsc) to burst out in anger [Add to Longdo]
けんつくを食わせる;剣突を食わせる[けんつくをくわせる, kentsukuwokuwaseru] (exp,v1) to angrily reject; to snub; to give a person a good scolding; to give a person a rap on the knuckles [Add to Longdo]
ごくわずか[, gokuwazuka] (exp,adj-na) (See 極・ごく・1,僅か・わずか) derisory; negligible; minimal; nominal; imperceptible [Add to Longdo]
ご機嫌麗しい;御機嫌麗しい[ごきげんうるわしい, gokigen'uruwashii] (adj-i) in good humor (humour) [Add to Longdo]
ざるを得ない[ざるをえない, zaruwoenai] (exp) cannot help (doing); have no choice but to; am compelled to; am obliged to; it is incumbent upon (me) to [Add to Longdo]
ずわい蟹;ズワイ蟹;楚蟹[ずわいがに(ずわい蟹;楚蟹);ズワイがに(ズワイ蟹);ズワイガニ, zuwaigani ( zuwai kani ; so kani ); zuwai gani ( zuwai kani ); zuwaigani] (n) (uk) (See 松葉蟹・1) snow crab (Chionoecetes opilio); queen crab [Add to Longdo]
せざるを得ない[せざるをえない, sezaruwoenai] (exp,adj-i) (See ざる) cannot avoid doing; cannot help but (do); is compelled to do; (feel) obliged to (do); has to do [Add to Longdo]
そぐわない[, soguwanai] (adj-i) (See そぐう) unsuitable; not matching; out of character [Add to Longdo]
その手は食わない[そのてはくわない, sonotehakuwanai] (exp) I am not going to fall for that trick [Add to Longdo]
それに加えて[それにくわえて, sorenikuwaete] (exp) in addition to this [Add to Longdo]
と言う訳だ[というわけだ, toiuwakeda] (exp) this is why; this means [Add to Longdo]
に加え[にくわえ, nikuwae] (exp) in addition [Add to Longdo]
に加えて[にくわえて, nikuwaete] (exp) (See に加え) in addition; (P) [Add to Longdo]
ばつを合わせる[ばつをあわせる, batsuwoawaseru] (exp,v1) (See 辻褄を合わせる) to make one's story to seem coherent; to adjust one's story to fit the situation [Add to Longdo]
ふわっと;ふわーっと;フワーっと;フワーと[, fuwatto ; fuwa-tto ; fuwa-tto ; fuwa-to] (adv,vs) (1) (on-mim) floating; drifting; weightlessness; (2) (on-mim) softly; gently; lightly [Add to Longdo]
ふわり[, fuwari] (adv-to) (on-mim) softly; gently; lightly; (P) [Add to Longdo]
まぐわう[, maguwau] (v5u,vi) (from 目合ひ; まぐわい) to have sexual intercourse [Add to Longdo]
やむを得ず;止むを得ず;已むを得ず[やむをえず, yamuwoezu] (adv) unavoidably; inevitably; necessarily; reluctantly; against one's will [Add to Longdo]
やむを得ない(P);止むを得ない;已むを得ない[やむをえない, yamuwoenai] (exp) cannot be helped; unavoidable; (P) [Add to Longdo]
やらざるを得ない[やらざるをえない, yarazaruwoenai] (exp) (See せざるを得ない) cannot avoid doing; cannot help but (do); is compelled to do; (feel) obliged to (do); has to do [Add to Longdo]
ゆうちょ銀行を除く;郵貯銀行を除く[ゆうちょぎんこうをのぞく, yuuchoginkouwonozoku] (exp,v5k) excluding the Post Office bank; excluding Japan Post Bank [Add to Longdo]
よい旅行を[よいりょこうを, yoiryokouwo] (exp) "Bon voyage!"; "Have a nice trip!" [Add to Longdo]
わくわく[, wakuwaku] (adv,n,vs) (on-mim) tremble; get nervous; excitedly; thrilled; (P) [Add to Longdo]
アースワーム[, a-suwa-mu] (n) earthworm [Add to Longdo]
アウトワァド;アウトゥワァド[, autowaado ; autouwaado] (n) outward [Add to Longdo]
アウトワッズ;アウトゥワッズ[, autowazzu ; autouwazzu] (n) outwards [Add to Longdo]
アクアティック;アクアテック;アクワティック[, akuateikku ; akuatekku ; akuwateikku] (adj-na) aquatic [Add to Longdo]
アクワイア;アクワイヤ[, akuwaia ; akuwaiya] (vs) acquire [Add to Longdo]
アップワードコンパチブル[, appuwa-dokonpachiburu] (n) {comp} upward compatibility; upward compatibile [Add to Longdo]
アプリケーションフレームワーク[, apurike-shonfure-muwa-ku] (n) {comp} application framework [Add to Longdo]
アンゴラ共和国[アンゴラきょうわこく, angora kyouwakoku] (n) (See アンゴラ・1) Republic of Angola [Add to Longdo]
イソップ童話[イソップどうわ, isoppu douwa] (n) Aesop's Fables [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
修文[Xiū wén, ㄒㄧㄡ ㄨㄣˊ, ] (N) Xiuwen (place in Guizhou) [Add to Longdo]
修武[Xiū wǔ, ㄒㄧㄡ ˇ, ] (N) Xiuwu (place in Henan) [Add to Longdo]
吕不韦[Lǚ Bù wéi, ㄌㄩˇ ㄅㄨˋ ㄨㄟˊ, / ] Lü Buwei (-235 BC), merchant and politician in Qin kingdom, financial sponsor (and in fiction father) of King Ying Zhen 嬴政, who subsequently became the first emperor [Add to Longdo]
吕氏春秋[Lǚ shì chūn qiū, ㄌㄩˇ ㄕˋ ㄔㄨㄣ ㄑㄧㄡ, / ] Mr Lü's Annals, a historical miscellany from the point of view of Qin kingdom politician Lü Buwei 呂不韋|吕不韦 [Add to Longdo]
寿王坟[Shòu wáng fén, ㄕㄡˋ ㄨㄤˊ ㄈㄣˊ, 寿 / ] (N) Shouwangfen (place in Hebei) [Add to Longdo]
女娲[Nǚ wā, ㄋㄩˇ ㄨㄚ, / ] Nüwa (creator of humans in Chinese mythology) [Add to Longdo]
女娲氏[Nǚ wā shì, ㄋㄩˇ ㄨㄚ ㄕˋ, / ] Nüwa (creator of humans in Chinese mythology) [Add to Longdo]
康有为[Kāng Yǒu wéi, ㄎㄤ ㄧㄡˇ ㄨㄟˊ, / ] Kang Youwei (1858-1927), main leader of the failed reform movement of 1898 [Add to Longdo]
徐闻[Xú wén, ㄒㄩˊ ㄨㄣˊ, / ] (N) Xuwen (place in Guangdong) [Add to Longdo]
曲沃[Qǔ wò, ㄑㄩˇ ㄨㄛˋ, ] (N) Quwo (place in Shanxi) [Add to Longdo]
武威[Wǔ wēi, ˇ ㄨㄟ, ] Wuwei prefecture level city in Gansu [Add to Longdo]
武威地区[Wǔ wēi dì qū, ˇ ㄨㄟ ㄉㄧˋ ㄑㄩ, / ] (N) Wuwei district (district in Gansu) [Add to Longdo]
武威市[Wǔ wēi shì, ˇ ㄨㄟ ㄕˋ, ] Wuwei prefecture level city in Gansu [Add to Longdo]
永贞革新[Yǒng zhēn gé xīn, ㄩㄥˇ ㄓㄣ ㄍㄜˊ ㄒㄧㄣ, / ] Yongzhen reform, Tang dynasty failed reform movement of 805 led by Wang Shuwen 王叔文|王叔文 [Add to Longdo]
无为[Wú wéi, ˊ ㄨㄟˊ, / ] Wuwei county in Chaohu 巢湖, Anhui [Add to Longdo]
无为县[wú wéi xiàn, ˊ ㄨㄟˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] Wuwei county in Chaohu 巢湖, Anhui [Add to Longdo]
王叔文[Wáng shū wén, ㄨㄤˊ ㄕㄨ ㄨㄣˊ, ] Wang Shuwen (735-806), famous Tang dynasty scholar, Go player and politician, a leader of failed Yongzhen reform 永貞革新|永贞革新 of 805 [Add to Longdo]
王书文[Wáng Shū wén, ㄨㄤˊ ㄕㄨ ㄨㄣˊ, / ] Wang Shuwen (personal name) [Add to Longdo]
福娃[Fú wá, ㄈㄨˊ ㄨㄚˊ, ] Fuwa (official 2008 Olympic mascots) [Add to Longdo]
科威特[Kē wēi tè, ㄎㄜ ㄨㄟ ㄊㄜˋ, ] Kuwait [Add to Longdo]
精卫[Jīng wèi, ㄐㄧㄥ ㄨㄟˋ, / ] mythological bird, reincarnation of drowned daughter Nuwa 女娃 of Fiery Emperor 炎帝 [Add to Longdo]
虎尾镇[Hǔ wěi zhèn, ㄏㄨˇ ㄨㄟˇ ㄓㄣˋ, / ] (N) Huwei (town in Taiwan) [Add to Longdo]
杂家[zá jiā, ㄗㄚˊ ㄐㄧㄚ, / ] miscellaneous scholars; the Eclectic school of pre-Han China represented by Lü Buwei 呂不韋|吕不韦 [Add to Longdo]
头屋乡[Tóu wū xiāng, ㄊㄡˊ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Touwu (village in Taiwan) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エージェントの役割[エージェントのやくわり, e-jiento noyakuwari] agent role [Add to Longdo]
キーボードパスワード[きーぼーどぱすわーど, ki-bo-dopasuwa-do] keyboard password [Add to Longdo]
ステップワイズ[すてっぷわいず, suteppuwaizu] stepwise [Add to Longdo]
スワッピング[すわっぴんぐ, suwappingu] swapping [Add to Longdo]
スワップ[すわっぷ, suwappu] swap (vs) [Add to Longdo]
スワップエリア[すわっぷえりあ, suwappueria] swap area [Add to Longdo]
スワップファイル[すわっぷふぁいる, suwappufairu] swap file [Add to Longdo]
スワップ領域[スワップりょういき, suwappu ryouiki] swap space, swap area [Add to Longdo]
ダブルワード[だぶるわーど, daburuwa-do] doubleword [Add to Longdo]
チャネルステータスワード[ちゃねるすてーたすわーど, chanerusute-tasuwa-do] channel status word [Add to Longdo]
ドライブレスワークステーション[どらいぶれすわーくすてーしょん, doraiburesuwa-kusute-shon] driveless workstation [Add to Longdo]
ハーフワード[はーふわーど, ha-fuwa-do] half-word [Add to Longdo]
バックワード回復[バックワードかいふく, bakkuwa-do kaifuku] backward recovery [Add to Longdo]
パスワード[ぱすわーど, pasuwa-do] password [Add to Longdo]
パスワードエントリ[ぱすわーどえんとり, pasuwa-doentori] password entry [Add to Longdo]
パスワードファイル[ぱすわーどふぁいる, pasuwa-dofairu] password file [Add to Longdo]
パスワード失効[パスワードしっこう, pasuwa-do shikkou] password expiration [Add to Longdo]
パスワード制限[パスワードせいけん, pasuwa-do seiken] password control [Add to Longdo]
パスワード保護[パスワードほご, pasuwa-do hogo] password protection [Add to Longdo]
ページ番号を付ける[ページばんごうをつける, pe-ji bangouwotsukeru] to paginate [Add to Longdo]
ホットスワッパブル[ほっとすわっぱぶる, hottosuwappaburu] hot swappable [Add to Longdo]
ホットスワップ[ほっとすわっぷ, hottosuwappu] hot swap, hot switch-over [Add to Longdo]
マスク不可能割り込み[マスクふかのうわりこみ, masuku fukanouwarikomi] Non-Maskable Interrupt, NMI [Add to Longdo]
マネージャの役割[マネージャのやくわり, mane-ja noyakuwari] manager role [Add to Longdo]
加わった呼量[くわわったこりょう, kuwawattakoryou] offered load [Add to Longdo]
外部割り込み[がいぶわりこみ, gaibuwarikomi] external interrupt [Add to Longdo]
共通割付け構造[きょうつうわりつけこうぞう, kyoutsuuwaritsukekouzou] generic layout structure [Add to Longdo]
行枠[ぎょうわく, gyouwaku] line box [Add to Longdo]
国際通話[こくさいつうわ, kokusaitsuuwa] international call [Add to Longdo]
最新の技術を結集した[さいしんのぎじゅつをけっしゅうした, saishinnogijutsuwokesshuushita] state-of-the-art [Add to Longdo]
三者通話機能[さんしゃすうわきのう, sanshasuuwakinou] three way calling [Add to Longdo]
参照渡し[さんしょうわたし, sanshouwatashi] call by reference [Add to Longdo]
算術和[さんじゅつわ, sanjutsuwa] arithmetic sum [Add to Longdo]
指名通話[しめいつうわ, shimeitsuuwa] person-to-person call [Add to Longdo]
自動割付けデータ実体[じどうわりつけデータじったい, jidouwaritsuke de-ta jittai] automatic data object [Add to Longdo]
自動記憶割振り[じどうきおくわりふり, jidoukiokuwarifuri] automatic storage allocation [Add to Longdo]
準市内通話[じゅんしないつうわ, junshinaitsuuwa] message area call [Add to Longdo]
上つき[うわつき, uwatsuki] superscript [Add to Longdo]
上向き[うわむき, uwamuki] bottom-up [Add to Longdo]
上書き[うわがき, uwagaki] override [Add to Longdo]
情報損失を伴う変換の禁止[じょうほうそんしつをともなうへんかんのきんし, jouhousonshitsuwotomonauhenkannokinshi] conversion prohibition in case of loss of information [Add to Longdo]
通話接続[すうわせつぞく, suuwasetsuzoku] call completion [Add to Longdo]
通話料金制[つうわりょうきんせい, tsuuwaryoukinsei] message-rated (a-no) [Add to Longdo]
電源投入時パスワード[でんげんとうにゅうじパスワード, dengentounyuuji pasuwa-do] power-on password [Add to Longdo]
内部割り込み[ないぶわりこみ, naibuwarikomi] internal interrupt [Add to Longdo]
内容割付け処理[ないようわりつけしょり, naiyouwaritsukeshori] content layout process [Add to Longdo]
番号通話[ばんごうつうわ, bangoutsuuwa] station-to-station (comms) [Add to Longdo]
複合割付け対象体[ふくごうわりつけたいしょうたい, fukugouwaritsuketaishoutai] composite layout object [Add to Longdo]
飽和[ほうわ, houwa] saturation (vs) [Add to Longdo]
飽和状態[ほうわじょうたい, houwajoutai] (to be) saturated [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
ドイツ連邦共和国[どいつれんぽうきょうわこく, doitsurenpoukyouwakoku] BRD, Bundesrepublik_Deutschland [Add to Longdo]
上回る[うわまわる, uwamawaru] uebertreffen [Add to Longdo]
不和[ふわ, fuwa] Zwietracht, Feindschaft [Add to Longdo]
中華人民共和国[ちゅうかじんみんきょうわこく, chuukajinminkyouwakoku] VR China, Volksrepublik_China [Add to Longdo]
企てる[くわだてる, kuwadateru] planen, unternehmen, versuchen [Add to Longdo]
偽る[いつわる, itsuwaru] -luegen, faelschen, verfaelschen, heucheln, sich_verstellen, betruegen [Add to Longdo]
充てる[あてる, ateru] zuweisen, verwenden [Add to Longdo]
共和国[きょうわこく, kyouwakoku] Republik [Add to Longdo]
利殖[りしょく, rishoku] (Geld) Gewinn_durch_Kapitalzuwachs [Add to Longdo]
加える[くわえる, kuwaeru] addieren, hinzufuegen [Add to Longdo]
加わる[くわわる, kuwawaru] beitreten [Add to Longdo]
十和田湖[とうわだこ, touwadako] (See in Tohoku) [Add to Longdo]
収賄[しゅうわい, shuuwai] (passive) Bestechung [Add to Longdo]
[うつわ, utsuwa] GEFAESS, GERAET, BEFAEHIGUNG, FAEHIGKEIT [Add to Longdo]
増産[ぞうさん, zousan] Produktionszuwachs [Add to Longdo]
宝玉[ほうぎょく, hougyoku] Edelstein, Juwel [Add to Longdo]
峡湾[きょうわん, kyouwan] Fjord [Add to Longdo]
座る[すわる, suwaru] sich_setzen [Add to Longdo]
建築[けんちく, kenchiku] -Bau, Bauwerk, Gebaeude [Add to Longdo]
当惑[とうわく, touwaku] Verlegenheit, Verwirrung [Add to Longdo]
挿話[そうわ, souwa] Episode, Nebenhandlung [Add to Longdo]
掌中の玉[しょうちゅうのたま, shouchuunotama] geliebtes_Kind, Schatz, Augapfel, Juwel [Add to Longdo]
改選[かいせん, kaisen] Neuwahl [Add to Longdo]
昭和[しょうわ, shouwa] (jap.Zeitrechnung 1926 - 1989) [Add to Longdo]
昭和元年[しょうわがっねん, shouwagatsunen] das 1.Jahr der Shouwa-Aera (1926) [Add to Longdo]
昭和年間[しょうわねんかん, shouwanenkan] Shouwa-Aera [Add to Longdo]
朱筆を加える[しゅひつをくわえる, shuhitsuwokuwaeru] verbessern, korrigieren [Add to Longdo]
東京湾[とうきょうわん, toukyouwan] die_Tokyo_Bucht [Add to Longdo]
柔和[にゅうわ, nyuuwa] mild, sanft, sanftmuetig, weich [Add to Longdo]
[くわ, kuwa] Maulbeerbaum [Add to Longdo]
桑原桑原[くわばらくわばら, kuwabarakuwabara] Mein_Gott! [Add to Longdo]
桑畑[くわばたけ, kuwabatake] Maulbeerbaum-Pflanzung [Add to Longdo]
植わる[うわる, uwaru] gepflanzt_werden [Add to Longdo]
港湾[こうわん, kouwan] Hafen- [Add to Longdo]
港湾労働者[こうわんろうどうしゃ, kouwanroudousha] Hafenarbeiter [Add to Longdo]
湯沸かし器[ゆわかしき, yuwakashiki] Wasserkessel, Boiler [Add to Longdo]
湯沸し[ゆわかし, yuwakashi] Wasserkessel, Boiler [Add to Longdo]
[たま, tama] Edelstein, Juwel, Kugel, Ball [Add to Longdo]
珠玉[しゅぎょく, shugyoku] Edelstein, Juwel [Add to Longdo]
癒着[ゆちゃく, yuchaku] zusammenwachsen, zuwachsen, zuheilen [Add to Longdo]
真珠湾[しんじゅわん, shinjuwan] Pearl_Harbour [Add to Longdo]
童話[どうわ, douwa] Maerchen [Add to Longdo]
結わえる[ゆわえる, yuwaeru] binden [Add to Longdo]
背く[そむく, somuku] widersprechen, zuwiderhandeln [Add to Longdo]
胴忘れ[どうわすれ, douwasure] momentan_vergessen [Add to Longdo]
若しくわ[もしくわ, moshikuwa] oder [Add to Longdo]
蓄える[たくわえる, takuwaeru] aufbewahren, speichern, aufspeichern, -sparen [Add to Longdo]
詳しい[くわしい, kuwashii] ausfuehrlich, eingehend, -genau [Add to Longdo]
誘惑[ゆうわく, yuuwaku] Verfuehrung [Add to Longdo]
講和[こうわ, kouwa] Friedensschluss, Frieden [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top