Search result for

utensilien

(55 entries)
(0.1366 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -utensilien-, *utensilien*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา utensilien มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *utensilien*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A seizure was made at the house of heroin, paraphernalia and guns.Bei der Beschlagnahmung wurden Heroin, Drogenutensilien und Waffen gefunden. Prince of the City (1981)
All magical attributes are there.Immer noch dieselben ZauberutensilienThe Enchantment (1985)
All right, i will.Warum trägst du all diese UtensilienTake a Look at Me Now (1987)
You said he found the body on an altar, with a lot of religious paraphernalia, right?Die Leiche lag auf einem Altar mit religiösen UtensilienThe Believers (1987)
You know. Pens, erasers, office supplies...Weißt du, Füller, Radiergummis, BüroutensilienCrocodile Dundee II (1988)
No luggage, staying a week or two.Keine Reiseutensilien? Eine Woche oder länger? It's a Dog's Life (1989)
"Captain Mike's World o' Waves"?Schwimmbadutensilien, die so gut sind, dass sie jeder kaufen muss. Jack of All Trades (1989)
It's women's stuff.Das ist kein Schrott - das sind FrauenutensilienBubble, Bubble, Toil and Trouble (1991)
And back here I pushed the closet back to give you an inset for your perfume bottles.Und ich habe den Schrank zurückgesetzt, damit du Platz für deine Utensilien hast. Bubble, Bubble, Toil and Trouble (1991)
and maybe it's because they do not design housecleaning equipment with men in mind.Vielleicht liegt das ja daran, dass es keine Putzutensilien speziell für Männer gibt. Look Who's Not Talking (1991)
My hair supplies.Meine HaarutensilienFuller House (1991)
The machinerie of the Devil!- Die Werkzeuge des Teufels ! - Wie Küchenutensilien sieht es aus. The Baby of Mâcon (1993)
Lovely Isabella from Castile Pack up all your utensils And come back with me to SpainSchöne Isabella von Kastilien, pack deine ganzen Utensilien und komm zurück zu mir nach Spanien! The Harmonists (1997)
Lovely Isabella from Castile Pack up all your utensils And come back with me to SpainSchöne Isabella von Kastilien, pack deine ganzen Utensilien und komm zurück zu mir nach Spanien! The Harmonists (1997)
And it involves a whole lot of new toys which you're gonna be the first to try out.Und... Es erfordert eine Menge neuer Utensilien, die Sie als Erste erproben werden. eXistenZ (1999)
Paraphernalia.Nur UtensilienShaft (2000)
The kitchen, with... fixins.Was siehst du hier? - Eine Küche mit UtensilienFlower Power (2000)
We have brought you the necessary equipment.Wir ließen Eure Utensilien herschaffen. Brotherhood of the Wolf (2001)
It could look bad for you if your equipment got into the wrong hands.Sie wissen doch, dass das schlimme Folgen für Sie haben kann, wenn Ihre Utensilien in die falschen Hände geraten. Berlin Is in Germany (2001)
Some religious implements and talismanic relics.Einige religiöse Utensilien .und talismanische Relikte Double Vision (2002)
I found drug paraphernalia in his bedside table.Ich hab die Utensilien in seinem Nachttisch gefunden. Kam Li (2003)
I didn't have anything to cook with so I ate the fish called monkfish raw and the lamb too.Ich hatte keine Kochutensilien, also hab ich den Fisch, den "Seeteufel", roh gegessen und das Lamm auch. Immortal (2004)
The kitchen equipment was not the murder weapon, but the suspect used it to dissect the body.Die Küchenutensilien waren nicht die Mordwaffe, der Mörder benutzte sie zum Zerlegen der Leiche. Ghost in the Shell 2: Innocence (2004)
I never spend money on anything except paints and suppliesIch gebe außer für Malutensilien nie Geld aus. Tony Takitani (2004)
Like bondage gear, SM, fetish...Wie Fesselutensilien, SM, Fetisch... The Truth Is Out There (2004)
- Writing implements to your left...- Schreibutensilien liegen links. The Hitchhiker's Guide to the Galaxy (2005)
There are some cleaning supplies in the hall closet.Im Flurschrank befinden sich diverse PutzutensilienMr. Monk and the Kid (2005)
All right, put all reading and writing material and games away.Packt alle Bücher, Schreibutensilien und Spiele weg. Gridiron Gang (2006)
It belongs with the Prestige materials.Sein Platz ist bei den Zauber-UtensilienThe Prestige (2006)
Necessary tools of the trade.Erforderliche Utensilien des Handwerks. Dexter (2006)
well,her house was littered with satanic paraphernalia.Nun, ihr Haus war überfüllt mir satanistischen UtensilienMalleus Maleficarum (2008)
You know they kept this painting equipment for you. Sent by your cousin, right?Wie Sie wissen, haben wir Malutensilien für Sie, die Ihre Cousine Lorraine schickte. Bronson (2008)
Art supplies.MaiutensilienMr. Monk Paints His Masterpiece (2008)
What kind of art supplies?Was für MaiutensilienMr. Monk Paints His Masterpiece (2008)
And you are allowed 5 personal objects on display.Und es sind höchstens 5 persönliche Utensilien auf dem Nachttisch. Cracks (2009)
All right, me and a convoy of other drivers were delivering some kitchen supplies to a community center.Also: Ich fuhr in einem Konvoi, der Küchenutensilien zu einem Bürgerhaus bringen sollte. Buried (2010)
- Paper plates and utensils.- Papierteller und UtensilienRubber Band Ball (2010)
James, where are your cleaning supplies?James, wo haben Sie Ihre PutzutensilienCenter of the Storm (2010)
Found a bunch of hex junk in their stuff -- clearly her thing.Ich habe ein paar Hexenutensilien bei ihren Sachen gefunden... eindeutig ihr Ding. Shut Up, Dr. Phil (2011)
The Tokyo Fund, as it's called in the Mayor's proposal, is actually a single investor, the Natsuki Family, the largest manufacturer of sex dolls and hardcore sex paraphernalia in the world.Der Tokyo Fonds, wie er im Antrag des Bürgermeisters genannt wird, ist eigentlich nur ein einziger Investor, die Natsuki Familie, der größte Hersteller... von Sex-Puppen und Hardcore Sexutensilien der ganzen Welt. To Be, Act 2 (2011)
Cheap kitchenware. The best in Peru.Freddy's Küchenutensilien, die besten in Peru! Tad, the Lost Explorer (2012)
Use kitchen tools.Benutzen KüchenutensilienNo Quarter (2012)
I was wondering if you still had any of my old painting stuff here.Ich wollte fragen, ob du meine Malutensilien noch hast. The Face of Love (2013)
My little goody bag.Mein Utensilienkoffer. Plush (2013)
Celal, get your equipment and tools.Celal, nimm Dein Werkzeug, Deine Utensilien und Dein Krimskrams mit. Celal and Ceren (2013)
Oh, your... drug paraphernalia is in a drawer.- Drogenutensilien, Schublade da vorn. Kleiner Schrank. Unconscious Selection (2013)
So is the paraphernalia that was by your bed.Genau wie die Utensilien, die rund ums Bett lagen. Unconscious Selection (2013)
So I disposed of my drugs and destroyed my paraphernalia.Also entsorgte ich meine Drogen und zerstörte meine UtensilienDead Man's Switch (2013)
You've both been provided with identical supplies.Sie haben beide dieselben Utensilien erhalten und können sofort beginnen. Big Eyes (2014)
These are my make-up tools.Und dies sind meine Make-up-UtensilienEverly (2014)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Artikel {m} | Reiseartikel {pl}; Reiseutensilien {pl}requisite | travel requisites [Add to Longdo]
Küchenutensilien {pl}kitchenware [Add to Longdo]
Malutensilien {pl}painting equipment [Add to Longdo]
Schreibgerät {n} | Schreibgeräte {pl}; Schreibutensilien {pl}writing utensil | writing utensils [Add to Longdo]
Utensil {n} | Utensilien {pl}; Ausrüstung {f}utensil; piece of equipment | equipment; paraphernelia [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top