Search result for

uta

(85 entries)
(0.0291 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -uta-, *uta*
Possible hiragana form: うた
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Utah[N] รัฐยูท่าห์ของสหรัฐอเมริกา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abeokuta(เอ' บีออ' คูทา) n. ชื่อเมืองหนึ่งในไนจีเรีย (SW Nigeria)
acutance(อะคู' เทินซฺ) n. การวัดความชัดของฟิล์ม, ความคมของภาพในฟิล์ม
adjutant(แอด' จูเทินทฺ) adj.,n. ผู้ช่วย, ยาเสริม, สิ่งช่วย, Syn. serving to help, auxiliary)
adjutant general(pl. adjutants general) เสนาธิการผู้ช่วยฝ่ายบริหาร
amputate(แอม' พิวเทท) vt. ตัดออก. -amputation n. (remove, cut off,mutilate)
autacoid(ออ'ทะคอยด์) n. ฮอร์โมน. -autacoidal ajd. (autocoid)
autarchy(ออ' ทะคี) n. เอกาธิปไตย, รัฐบาลที่ปกครองแบบเอกาธิปไตย. -autarchic (al) adj. -autarchist n., Syn. absolute sovereignty)
autarky(ออ'ทาร์คี) n. ความสามารถพึ่งพาตัวเองได้ของชาติในทางเศรษฐกิจ, นโยบายในการพึ่งตนเองในทางเศรษฐกิจของชาติ., Syn. autarchy -autarkic (al) adj. -autarkist n.
bhutan(บูแทน') n. ประเทศภูฎาน
brutal(บรู'เทิล) adj. โหดร้าย,คล้ายสัตว์,โหดเหี้ยม,ทารุณ,หยาบคาย,หยาบ,ไร้เหตุผล, Syn. cruel

English-Thai: Nontri Dictionary
adjutant(n) นายทหารคนสนิท,ผู้ช่วย,นกตะกรุม
amputate(vt) ตัด(แขน,ขา)
amputation(n) การตัด(แขน,ขา)
attributable(adj) เนื่องมาจาก
autarchy(n) การปกครองแบบเอกาธิปไตย
brutal(adj) ทารุณ,ดุร้าย,โหดร้าย,โหดเหี้ยม
brutality(n) ความทารุณ,ความโหดร้าย,ความโหดเหี้ยม
commutate(vt) เปลี่ยน,สับเปลี่ยน,แปลงกระแส
commutation(n) การสับเปลี่ยน,การแลกเปลี่ยน,การลดโทษ,เงินชดเชย
commutator(n) เครื่องเปลี่ยนกระแสไฟฟ้า,เครื่องสับเปลี่ยน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm heading to Utah Sunday.ฉันจะไปยูท่าห์วันอาทิตย์ The Lazarus Project (2008)
The great uta hagen used to tell actors,อูท่า ฮาเก็นผู้ยิ่งใหญ่เคยบอกนักแสดงว่า The Age of Dissonance (2009)
One for a manicure in Newport Beach and the other at a gas station in Utah, like, two minutes later.รายการแรกจ่ายค่าทำเล็บ ที่ชายหาดนิวพอร์ต และอีกรายการ เกิดที่ปั้มน้ำมันในรัฐยูท่าห์ อีก 2 นาทีให้หลัง White to Play (2009)
Maybe the pigeon's a person-- the name of whoever stole her credit card and charged it in Utah.บางทีนกพิราบคือเป็นคน--- ชื่อคนที่ขโมยบัตรเครดิต ของเธอไปใช้ที่รัฐยูท่าห์ White to Play (2009)
14 people with the last name Pigeon in Utah.มีคนนามสกุลนกพิราบ 14 คนในรัฐยูท่าห์ White to Play (2009)
Is there someplace in Utah where, I don't know,มีสักทีในรัฐยูท่าห์บ้างรึเปล่า ผมไม่รู้นะ White to Play (2009)
There's not "a lot of pigeons" in Utah, but there is one.มันคงไม่มีพิราบมากนักหรอก ในรัฐยูท่าห์ แต่มันอยู่หนึ่ง White to Play (2009)
It's a place-- Pigeon, Utah.มันคือสถานที่--- พีเจียน รัฐยูท่าห์ White to Play (2009)
I managed to pull the I.M.E.I. number off the cell you and Mark recovered from Utah.ฉันได้เข้าไปดึงข้อมูล หมายเลขประจำตัว ของเครื่องมือถือที่มาร์ค ได้มาจากรัฐยูท่าห์ White to Play (2009)
Utah.ยูท่าห์ White to Play (2009)
Utah?รัฐยูท่าห์ Black Swan (2009)
We went to Utah. D. Gibbons knew we were coming.เราได้ไปรัฐยูท่าห์ ดี.กิบบอนส์ รู้ว่าพวกเรากำลังไป Playing Cards with Coyote (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
utaNed comes from the state of Utah.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาน[adv.] (ān) EN: violently ; brutally ; badly ; black and blue   FR: violemment ; brutalement
บันลือโลก[adj.] (banleū lōk) EN: well-known throughout the world   FR: connu dans le monde entier ; de réputation mondiale
บารมี[n.] (bāramī) EN: prestige ; influence ; high reputation ; august presence ; augustness ; grandeur ; popularity ; personal power ; merit ; virtue ; charisma   FR: prestige [m] ; influence [f]
เบญจางคประดิษฐ์[n.] (benjāngkhapradit) EN: Thai mode of salutation using five parts of the body ; prostration in which the head, hands and feet touch the ground ; kowtow   FR: prosternement à la chinoise [m]
ชะงัก[v.] (cha-ngak) EN: come to a sudden stop ; stop short ; balk ; be halted ; interrupt ; stop ; halte ; pause ; break off   FR: s'arrêter brutalement ; s'interrompre ; stopper ; s'arrêter ; être enrayé
ชื่อเสีย[n. exp.] (cheū sīa) EN: bad reputation ; infamy   
ชื่อเสียง[n.] (cheūsīeng) EN: fame ; reputation ; renown ; popularity ; prestige   FR: réputation [f] ; célébrité [f] ; prestige [m] ; renommée [f] ; popularité [f]
ชื่อเสียงไม่ดี[n. exp.] (cheūsīeng mai dī) EN: bad reputation ; ill fame   FR: mauvaise réputation [f] ; piètre réputation [f]
ชีววิทยาเชิงคำนวณ[n. exp.] (chīwawitthayā choēng khamnūan) EN: computational biology   
เชิงคำนวณ[adj.] (choēng khamnūan) EN: computational   

CMU English Pronouncing Dictionary
UTAH    Y UW1 T AO2
UTAH'S    Y UW1 T AA0 Z
UTAMARO    Y UW2 T AH0 M AA1 R OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Utah    (n) (y uu1 t oo)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
疑わしい[うたがわしい, utagawashii] (adj) ไม่แน่ใจ, สงสัย

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
歌う[うたう, utau] Thai: ร้องเพลง English: to sing
疑う[うたがう, utagau] Thai: สงสัย English: to doubt
疑う[うたがう, utagau] Thai: กังขา English: to suspect
唄う[うたう, utau] Thai: ร้องเพลง English: to sing

German-Thai: Longdo Dictionary
Zutat(n) |die, pl. Zutaten| เครื่องปรุง, ส่วนผสม
Gutachter(n) |der, pl. Gutachter| ผู้ประเมิน, ผู้ตัดสิน, กรรมการตัดสิน (ไม่ใช่ด้านกีฬา แต่เกี่ยวกับงานด้านวิชาการ เช่น กรรมการผู้ตัดสินงานเรียงความ ฯลฯ), ผู้เชี่ยวชาญ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Utah (US-Bundesstaat)Utah (UT) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
NDフィルタ[エヌディーフィルター, enudei-firuta-] (n) neutral-density filter; neutral filter [Add to Longdo]
RFタグ[アールエフタグ, a-ruefutagu] (n) (See ICタグ) RFID tag [Add to Longdo]
X染色体[エックスせんしょくたい, ekkusu senshokutai] (n) X chromosome [Add to Longdo]
Y染色体[ワイせんしょくたい, wai senshokutai] (n) Y chromosome [Add to Longdo]
Y染色体アダム[ワイせんしょくたいアダム, wai senshokutai adamu] (n) Y-chromosomal Adam [Add to Longdo]
あたふた[, atafuta] (adv-to) (on-mim) in a hurry; hastily; in feverish haste [Add to Longdo]
いろは歌;伊呂波歌[いろはうた, irohauta] (n) iroha poem [Add to Longdo]
いろは歌留多(ateji);伊呂波ガルタ;伊呂波歌留多(ateji);以呂波歌留多(ateji)[いろはガルタ, iroha garuta] (n) playing cards bearing proverbs in the traditional ordering of the Japanese syllabary [Add to Longdo]
うた沢;歌沢;哥沢[うたざわ, utazawa] (n) (歌沢 was used especially by the Tora school that emphasized voice; 哥沢 was used especially by the Shiba school that emphasized shamisen) slow-paced style of shamisen music with vocal accompaniment (popular during the late Edo period) [Add to Longdo]
うた沢節;歌沢節;哥沢節[うたざわぶし, utazawabushi] (n) (歌沢節 was used especially by the Tora school that emphasized voice; 哥沢節 was used especially by the Shiba school that emphasized shamisen) (See うた沢) slow-paced style of shamisen music with vocal accompaniment (popular during the late Edo period) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
犹他[Yóu tā, ㄧㄡˊ ㄊㄚ, ] Utah [Add to Longdo]
犹他[Yóu tā, ㄧㄡˊ ㄊㄚ, / ] Utah [Add to Longdo]
犹他州[Yóu tā zhōu, ㄧㄡˊ ㄊㄚ ㄓㄡ, / ] Utah [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ちらつき防止フィルタ[ちらつききぼうフィルタ, chiratsukikibou firuta] glare filter [Add to Longdo]
はん用レジスタ[はんようレジスタ, hanyou rejisuta] general purpose register [Add to Longdo]
はん用体[はんようたい, hanyoutai] generic unit [Add to Longdo]
アークタンジェント[あーくたんじえんと, a-kutanjiento] arctangent [Add to Longdo]
アイドル状態[アイドルじょうたい, aidoru joutai] idle state, idle conditions [Add to Longdo]
アクティブフィルタ[あくていぶふぃるた, akuteibufiruta] active filter [Add to Longdo]
アスタリスク[あすたりすく, asutarisuku] asterisk (*) [Add to Longdo]
アダプタ[あだぷた, adaputa] adapter [Add to Longdo]
アダプタカード[あだぷたかーど, adaputaka-do] adaptor card [Add to Longdo]
アドバイザリスタッフ[あどばいざりすたっふ, adobaizarisutaffu] advisory staff [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[うた, uta] Gedicht, Lied [Add to Longdo]
歌う[うたう, utau] singen [Add to Longdo]
歌姫[うたひめ, utahime] (gute) Saengerin [Add to Longdo]
疑う[うたがう, utagau] zweifeln, bezweifeln, Verdacht_hegen, misstrauen [Add to Longdo]
謡う[うたう, utau] -singen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Uta
      n 1: a reptile genus of Iguanidae [syn: {Uta}, {genus Uta}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top