Search result for

uri

(141 entries)
(0.127 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -uri-, *uri*. Possible hiragana form: うり
English-Thai: Longdo Dictionary
security(n adj) ความปลอดภัย, สิ่งที่ทำให้ปลอดภัย, ความมั่นคง, การค้ำประกัน, หลักทรัพย์, ธนบัตร, คนรับรอง, สวัสดิการ, เกี่ยวกับการประกัน, S. certificate, protection,
futuristic(adj) ที่เกี่ยวกับอนาคต เช่น It was the futuristic flick Gattaca that changed her future.
debt securities(n) ตราสารหนี้ เช่น One of the world’s largest and most liquid bond markets is comprised of debt securities issued by the U.S. Treasury and by U.S. government agencies.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
urine    [N] น้ำปัสสาวะ
urinal    [N] ที่ใส่ปัสสาวะซึ่งเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนได้, See also: กระโถนใส่ปัสสาวะ
urinary    [ADJ] เกี่ยวกับปัสสาวะ
urinate    [VI] ถ่ายปัสสาวะ, See also: ถ่ายเบา, ปัสสาวะ
urinator    [N] ผู้ถ่ายปัสสาวะ
uric acid    [N] กรดยูริก
urination    [N] การถ่ายปัสสาวะ, See also: การขับปัสสาวะ, Syn. excretion
urinative    [ADJ] ซึ่งถ่ายปัสสาวะ
urinalysis    [N] การตรวจปัสสาวะ
urinary bladder    [N] กระเพาะปัสสาวะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
uriaesthesis; uresiaesthesis; uresiesthesis; uriesthesisการปวดปัสสาวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uric acid; lithic acidกรดยูริก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uric; urinary-ปัสสาวะ [มีความหมายเหมือนกับ uretic ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uricacidaemia; hyperuricaemia; hyperuricemia; uricacidemia; uricaemia; uricemia๑. เลือดมีกรดยูริกเกิน๒. ภาวะกรดยูริกเกินในเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uricacidemia; hyperuricaemia; hyperuricemia; uricacidaemia; uricaemia; uricemia๑. เลือดมีกรดยูริกเกิน๒. ภาวะกรดยูริกเกินในเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uricaciduria; hyperuricuria; uricosuria๑. ปัสสาวะมีกรดยูริกเกิน๒. ภาวะกรดยูริกเกินในปัสสาวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uricaemia; hyperuricaemia; hyperuricemia; uricacidaemia; uricacidemia; uricemia๑. เลือดมีกรดยูริกเกิน๒. ภาวะกรดยูริกเกินในเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uricemia; hyperuricaemia; hyperuricemia; uricacidaemia; uricacidemia; uricaemia๑. เลือดมีกรดยูริกเกิน๒. ภาวะกรดยูริกเกินในเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uricocholiaน้ำดีมีกรดยูริก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uricolysisการสลายกรดยูริกหรือยูเรต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Uric acidกรดยูริก [TU Subject Heading]
uric acidกรดยูริก, กรดอินทรีย์ชนิดหนึ่งสูตรเคมีคือ C5H4O3N4 พบในเลือดและน้ำปัสสาวะของสัตว์ที่กินเนื้อ  สำหรับคนถ้ามีกรดนี้เกิดขึ้นมากและขับถ่ายไม่ทันจะสะสมตามข้อ เกิดอาการปวดซึ่งเรียกว่า โรคเกาต์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
URICA (Computer system)ยูริกา (ระบบคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Urinals (Plumbing fixtures)โถปัสสาวะชาย [TU Subject Heading]
Urinalysisการตรวจปัสสาวะ [TU Subject Heading]
urinary bladderกระเพาะปัสสาวะ, อวัยวะที่มีลักษณะเป็นถุง  ทำหน้าที่รับน้ำปัสสาวะจากไตก่อนที่จะขับถ่ายออกจากร่างกาย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Urinary bladder calculiนิ่วกระเพาะปัสสาวะ [TU Subject Heading]
Urinary bladder, Overactiveกระเพาะปัสสาวะไวเกิน [TU Subject Heading]
Urinary calculiนิ่วปัสสาวะ [TU Subject Heading]
Urinary catheterizationการใช้หลอดสวนกระเพาะปัสสาวะ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
uriI urinate more often than usual.
uriPlease leave a urine sample in this cup.
uriI urinate involuntarily.
uriAlbumin was found in my urine before.
uriI had blood in my urine.
uriSimply put in a sample of your urine and the computer will diagnose your problem and tell you what you can do about it.
uriFollowing urination I feel as though I still have to go more.
uriGlycosuria was detected in my urine before.
uriI have difficulty urinating.
uriMy urine is a little red.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
uriah heep(ยูอีไร'อะฮีพ) n. พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยม
uric acidสารประกอบชนิดหนึ่ง ที่พบในปัสสาวะและพบเป็นรูปเกลือในข้อต่อของคนที่เป็นโรคเก๊าท์
urinalysis(ยัวริแนล'ลิซิส) n. การตรวจปัสสาวะ (ทางเคมีหรือโดยกล้องจุลทรรศน์) . pl. urinalyses, Syn. -uranalysis
urinary(ยัว'ริเนอรี) adj. เกี่ยวกับปัสสาวะ,เกี่ยวกับอวัยวะถ่ายปัสสาวะ. n. ที่รองรับปัสสาวะ
urinary bladdern. กระเพาะปัสสาวะ
urinate(ยัว'ริเนท) vi. ขับปัสสาวะ,ปัสสาวะ., See also: urination n. urinative adj.
urine(ยัว'ริน) n. ปัสสาวะ
urino-Pref. ปัสสาวะ
accidental albuminuriaเป็นภาวะลวงที่มี albumin ในปัสสาวะ
acholuriaการขาดสี bile pigment ในปัสสาวะ

English-Thai: Nontri Dictionary
urinal(n) กระโถนปัสสาวะ,ที่ปัสสาวะ
urine(n) น้ำปัสสาวะ
agriculturist(n) เกษตรกร,กสิกร,ชาวนา
alluring(adj) ล่อใจ,ยั่วยวน,ดึงดูดใจ,มีเสน่ห์,งดงาม
auricle(n) ใบหู,หัวใจห้องบน
auricular(adj) เกี่ยวกับหู,เกี่ยวกับโสตประสาท
aurist(n) แพทย์รักษาหู
burial(adj) เกี่ยวกับพิธีศพ
burial(n) พิธีฝังศพ
buried(vt) pt และ pp ของ bury

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกลือยูเรต    [N] urate, See also: uric acid salt, Thai definition: เกลือของกรดยูริก, Notes: (วิทยาศาสตร์)
ปัสสาวะ    [V] urinate, See also: pass urine, discharge urine, Syn. ฉี่, เยี่ยว, Example: เด็กบางคนยังปัสสาวะรดที่นอนจนถึงวัยเข้าเรียน, Thai definition: ขับของเสียส่วนที่เป็นของเหลวออกจากกระเพาะปัสสาวะ
ปัสสาวะ    [N] urine, Syn. ฉี่, เยี่ยว, Example: แม่คนไทยสามารถจัดการกับอุจจาระปัสสาวะของลูกได้โดยไม่รังเกียจ, Thai definition: ของเสียในร่างกายส่วนที่เป็นของเหลว
มูตร    [N] urine, See also: pee, Syn. น้ำปัสสาวะ, เยี่ยว, น้ำเบา, Thai definition: ของเหลวที่เสียซึ่งไตขับถ่ายออกจากโลหิต
ถ่ายปัสสาวะ    [V] urinate, See also: make water, go to the toilet, pass urine, wee, piss, Syn. ฉี่, เยี่ยว, เบา, ปัสสาวะ, ชิ้งฉ่อง, ลงพระบังคนเบา, Example: ชายผู้นั้นหันหน้าเข้าหากำแพง ถลกขากางเกงเพื่อถ่ายปัสสาวะ, Thai definition: ขับถ่ายของเหลวที่เสียออกทางทวารเบา
ทวารเบา    [N] urethra, See also: urinary organ, urinary passage, Syn. รูเยี่ยว, Example: ผู้ค้ายาเสพติดนำยาเสพติดเข้ามา โดยการซุกซ่อนในกระเป๋าถือ ในตะเข็บเสื้อผ้า ในทวารหนัก ทวารเบา เป็นต้น, Thai definition: ช่องสำหรับถ่ายปัสสาวะออกจากร่างกาย
กระเพาะปัสสาวะ    [N] bladder, See also: urinary bladder, Example: ท่อไตเป็นท่อจากไตไปสู่กระเพาะปัสสาวะ, Thai definition: อวัยวะภายในของคนและสัตว์ รูปเป็นถุง สำหรับบรรจุของเหลวซึ่งไตขับถ่ายออกจากโลหิต ก่อนขับออกจากร่างกาย
หัวไส้    [N] urinary bladder, Syn. กระเพาะปัสสาวะ, Example: ลุงคนนั้นบอกกับนางพยาบาลว่าแกปวดหัวไส้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารบำรุง[n. exp.] (āhān bamrung) EN: nourishing food ; nourishment   FR: aliment nourissant [m]
อำนาจ[n.] (amnāt) EN: power ; authority ; control ; jurisdiction ; influence ; domination ; command ; mastery   FR: pouvoir [m] ; autorité [m] ; influence [f]
อำนาจรัฐ[n. exp.] (amnāt rat) EN: jurisdiction   FR: pouvoirs publics [mpl]
อำนาจศาล[n. exp.] (amnāt sān) EN: jurisdiction of the court   FR: juridiction [f]
อาณา[n.] (ānā) EN: authority ; power ; administration   FR: juridiction [f]
อ่านผ่าน ๆ[v. exp.] (ān phān-phān) EN: skim (through) ; read through   FR: feuilleter ; parcourir
อภิเษก[n.] (aphisēk) EN: lustration ; water-pouring ceremony ; abhiseka   FR: onction sainte [f] ; lustration [f]
บำรุง[v.] (bamrung) EN: nurture ; nourish ; enrich ; invigorate ; bring up   FR: nourir
บำรุงกำลัง[v. exp.] (bamrung kamlang) EN: nourish   
บาน[v.] (bān) EN: bloom ; blossom ; open ; come out ; spread out ; flare ; widen   FR: fleurir ; s'épanouir ; s'ouvrir

CMU English Pronouncing Dictionary
URI    Y ER1 IY0
URIE    Y ER1 IY0
URIC    Y ER1 IH0 K
URICK    Y ER1 R IH0 K
URIAS    Y ER0 IY1 AH0 Z
URIBE    Y ER0 IY1 B IY0
URIAN    Y ER1 IY0 AH0 N
URICH    Y ER1 IH0 K
URINE    Y ER1 AH0 N
URI'S    Y ER1 IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
uric    (j) (y u@1 r i k)
urine    (n) (y u@1 r i n)
urinal    (n) (y u1 r ai1 n @ l)
urinals    (n) (y u1 r ai1 n @ l z)
urinary    (j) (y u@1 r i n r ii)
urinate    (v) (y u@1 r i n ei t)
urinated    (v) (y u@1 r i n ei t i d)
urinates    (v) (y u@1 r i n ei t s)
urinating    (v) (y u@1 r i n ei t i ng)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
売上[うりあげ, uriage] (n) ยอดขาย
売り場[うりば, uriba] (n) ที่ขายของ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
売り[うり, uri] (vt ) ขาย(ของ)
売り場[うりば, uriba, uriba , uriba] (n ) เคาน์เตอร์ขาย, สถานที่ขายสินค้าในห้างสรรพสินค้า

German-Thai: Longdo Dictionary
kurios(adj) ประหลาด, แปลกประหลาด , See also: S. seltsam, Related: Kuriosität
Tourismus[ทัว-ริส-มุส] (n) |der, nur Sg.| การท่องเที่ยว , See also: S. der Fremdenverkehr,

French-Thai: Longdo Dictionary
quand le chat n'est pas là, les souris dansent(slang) แมวไม่อยู่ หนูร่าเริง
accourir(vi) มาอย่างรีบเร่ง, See also: S. venir en hâte,
Image:

Japanese-English: EDICT Dictionary
夔鳳鏡;き鳳鏡[きほうきょう, kihoukyou] (n) (obsc) (See 鳳凰) intricately inscribed ancient bronze or iron mirror featuring a pair of firebirds [Add to Longdo]
[ずり, zuri] (n) earth removed from a mine (or tunnel, etc.) [Add to Longdo]
[にべ;ニベ, nibe ; nibe] (n) (1) (uk) drum; croaker (any fish of the family Sciaenidae); (2) (uk) Nibe croaker (Nibea mitsukurii) [Add to Longdo]
鵟(oK)[のすり;ノスリ, nosuri ; nosuri] (n) (uk) common buzzard (Buteo buteo) [Add to Longdo]
鸊鷉(oK)[かいつぶり;カイツブリ, kaitsuburi ; kaitsuburi] (n) (1) (uk) little grebe (Tachybaptus ruficollis); (2) grebe (any waterbird of family Podicipedidae) [Add to Longdo]
鼯鼠;鼺鼠[むささび;もみ(鼯鼠);ムササビ, musasabi ; momi ( chi nezumi ); musasabi] (n) (uk) giant flying squirrel (Petaurista leucogenys) [Add to Longdo]
ヽ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) repetition mark in katakana [Add to Longdo]
ヾ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) voiced repetition mark in katakana [Add to Longdo]
ゝ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) repetition mark in hiragana [Add to Longdo]
ゞ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) voiced repetition mark in hiragana [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
便池[biàn chí, ㄅㄧㄢˋ ㄔˊ, 便] urinal [Add to Longdo]
导尿[dǎo niào, ㄉㄠˇ ㄋㄧㄠˋ, 尿 / 尿] urinary catheterization [Add to Longdo]
小便[xiǎo biàn, ㄒㄧㄠˇ ㄅㄧㄢˋ, 便] urinate; pass water; urine [Add to Longdo]
尿样[suī yàng, ㄙㄨㄟ ㄧㄤˋ, 尿 / 尿] urine; urine sample [Add to Longdo]
尿液[niào yè, ㄋㄧㄠˋ ㄧㄝˋ, 尿] urine [Add to Longdo]
[sōu, ㄙㄡ, ] urinate [Add to Longdo]
[niào, ㄋㄧㄠˋ, ] urinate; urine [Add to Longdo]
乌黎雅[Wū lī yǎ, ㄌㄧ ㄧㄚˇ, / ] Uriah (name) [Add to Longdo]
膀胱[páng guāng, ㄆㄤˊ ㄍㄨㄤ, ] urinary bladder; bladder [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
けた送り[けたおくり, ketaokuri] shift [Add to Longdo]
べた塗り内部様式[べたぬりないぶようしき, betanurinaibuyoushiki] solid interior style [Add to Longdo]
アセンブリ言語[アセンブリげんご, asenburi gengo] assembly language [Add to Longdo]
アップリンク[あっぷりんく, appurinku] uplink [Add to Longdo]
アドレススクリーニング[あどれすすくりーにんぐ, adoresusukuri-ningu] address screening [Add to Longdo]
アプリオリ法[あぷりおりほう, apuriorihou] gestalt method, a priori method [Add to Longdo]
アプリケーションサーバ[あぷりけーしょんさーば, apurike-shonsa-ba] application server [Add to Longdo]
アプリケーションソフトウェア[あぷりけーしょんそふとうえあ, apurike-shonsofutouea] application software [Add to Longdo]
アプリケーションプログラミングインタフェース[あぷりけーしょんぷろぐらみんぐいんたふぇーす, apurike-shonpuroguraminguintafe-su] application programming interface (API) [Add to Longdo]
アプリケーションプログラム[あぷりけーしょんぷろぐらむ, apurike-shonpuroguramu] application program [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
売り切れ[うりきれ, urikire] Ausverkauf [Add to Longdo]
売り手[うりて, urite] Verkaeufer [Add to Longdo]
売子[うりこ, uriko] Verkaeufer(in) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

  URI
         Universal Resource Identifier (WWW, RFC 1630/2396)
         

Are you satisfied with the result?

Go to Top