Search result for

ur

(218 entries)
(0.0292 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ur-, *ur*
English-Thai: Longdo Dictionary
urologist(n) แพทย์ที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบปัสสาวะ
urticariaลมพิษ, ผิวหนังอักเสบ
joint venture(n) การร่วมทุน หรือการลงทุนร่วม
primogeniture(n) สถานะการเป็นลูกคนโต, สิทธิที่จะได้รับมรดกจากพ่อแม่ของลูกคนโต
turn in(vi slang) เข้านอน
Give me your five!เป็นสำนวน แปลว่า มาแปะมือกัน (โดยใช้ฝ่ามือ ใช้ในโอกาสที่ถูกใจหรือบางสิ่งประสบผลสำเร็จ)
in returnเป็นการตอบแทน เช่น The present is in return for your services.
of course(adv) อย่างแน่นอน
unsure(adj) ไม่แน่ใจ
reassure(vt) ปลอบใจทำให้สงบลง, ทำให้รู้สึกดีขึ้น เช่น After she had failed an examination in maths, her mother tried to reassure her.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
URL[ABBR] คำย่อของ Uniform Resource Locator, See also: (ทางคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนต)
urn[N] เหยือก, See also: กา, Syn. jar, pot
urn[N] โกศ, Syn. cinerary urn
Urdu[N] ภาษาของชาวปากีสถานและอินเดียเหนือ
urea[N] สารชนิดหนึ่งในน้ำปัสสาวะ
urge[VT] กระตุ้น, See also: เร่งเร้า, ผลักดัน, Syn. induce, Ant. discourage, restrain
urge[N] แรงกระตุ้น, See also: แรงผลักดัน, แรงชักนำ, Syn. impulse
urge[N] การเร่ง, See also: การเร่งเร้า, การเร่งรัด, Syn. impluse
urgy[SUF] งาน
urban[ADJ] เกี่ยวกับเมือง, See also: ในเมือง, Syn. suburb, Ant. rural

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ur-Pref. ปัสสาวะ,ทางปัสสาวะ
uraemia(ยูรี'เมีย) n.ภาวะผิดปกติชนิดหนึ่งที่เกิดจากความบกพร่องของไต., See also: uremic adj.
uragogue(ยู'กอกกะ,ยู'ระโกก) n. ยาขับปัสสาวะ
uragora(ยู'กอกกะ,ยู'ระโกก) n. ยาขับปัสสาวะ
uraniferous(ยูระนิฟ'เฟอรัส) adj. มียูเรเนียมเจือปนอยู่
uranium(ยูเร'เนียม) n. ธาตุโลหะชนิดหนึ่งที่มีกัมมันตภาพรังส'ใช้ในการผลิตระเบิดอะตอม
urano-Pref. สวรรค์มท้องฟ้า
uranology(ยูระนอล'โลจี) n. =uranography (ดู) ,เรื่องเขียนเกี่ยวกับดวงดาวบนท้องฟ้า.
uranometryผยูระนอม'มิทรี) n. แผนที่เกี่ยวกับตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า,การวัดตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า., See also: uranometrical adj.
uranus(ยูเร'นัส) n. ดาวมฤตยู

English-Thai: Nontri Dictionary
urban(adj) เกี่ยวกับเมือง,ในเมือง
urbane(adj) สุภาพ,เป็นผู้ดี,อ่อนโยน
urbanity(n) ความสุภาพ,ความเป็นผู้ดี,ความอ่อนโยน
urchin(n) เด็กเล็ก,เด็กซน,เด็กกลางถนน
urethra(n) ท่อปัสสาวะ
urge(vt) กระตุ้น,ผลักดัน,เร่ง,แนะนำ,สนับสนุน
urgency(n) ความรีบด่วน,ภาวะฉุกเฉิน
urgent(adj) ด่วน,เร่งรีบ,ฉุกเฉิน
urinal(n) กระโถนปัสสาวะ,ที่ปัสสาวะ
urine(n) น้ำปัสสาวะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
uracratia; incontinence, urinaryการกลั้นปัสสาวะไม่ได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uragogue; diuretic; urinative๑. -ขับปัสสาวะ [มีความหมายเหมือนกับ uretic ๒]๒. ยาขับปัสสาวะ [มีความหมายเหมือนกับ uretic ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uraniscochasma; cleft palate; palatoschisis; uranoschisis; uranoschismเพดานโหว่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uraniscolaliaการพูดเสียงเพดานโหว่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uraniscoplasty; palatoplasty; uranoplasty; uranosteoplastyศัลยกรรมตกแต่งเพดาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uraniscorrhaphy; palatorrhaphy; staphylorrhaphy; uranorrhaphyศัลยกรรมซ่อมเพดาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uraniscus; palate; palatumเพดาน(ปาก) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uranoplasty; palatoplasty; uraniscoplasty; uranosteoplastyศัลยกรรมตกแต่งเพดาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uranoplegia; palatoplegiaอัมพาตเพดาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uranorrhaphy; palatorrhaphy; staphylorrhaphy; uraniscorrhaphyศัลยกรรมซ่อมเพดาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
uracilยูราซิล, สารประกอบอินทรีย์พวกเบสชนิดหนึ่ง  สูตรเคมีคือ C4H4N2O2 พบใน RNA [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Uraninite ยูเรนิไนต์
แหล่ง - ในประเทศไทยอาจพบแหล่งแร่ที่สมบูรณ์ปานกลาง ในบริเวณเขาหินแกรนิต แหล่งที่สมบูรณ์ปานกลาง และต่ำอาจพบในบริเวณของที่ราบสูงภาคอีสาน เช่น ทิวเขาดงเร็กและภูพาน ประโยชน์ - เป็นแร่กัมมันตรังสีที่สำคัญเพราะ ให้สินแร่ยูเนียม ซึ่งให้พลังงานปรมาณูมหาศาล ประโยชน์ในทางันติมีมากหลายด้าน เช่น ในด้านวิศวกรรมพลังงาน ชีววิทยา และเกษตรกรรมมากที่สุด [สิ่งแวดล้อม]
Uraniumยูเรเนียม, ธาตุกัมมันตรังสีที่เป็นโลหะหนัก มีเลขเชิงอะตอมเท่ากับ 92 มีน้ำหนักเชิงอะตอมเฉลี่ยประมาณ 238 ไอโซโทปที่พบในธรรมชาติ ได้แก่ ยูเรเนียม-235 ยูเรเนียม-238 และ ยูเรเนียม-234 [นิวเคลียร์]
Uraniumยูเรเนียม [TU Subject Heading]
uraniumยูเรเนียม, ธาตุแทรนซิชัน เลขอะตอม 92 สัญลักษณ์ U เป็นธาตุกัมมันตรังสีที่พบในธรรมชาติซึ่งมีมวลอะตอมสูงที่สุด ยูเรเนียม 235  ใช้เป็นเชื้อเพลิงในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ สารประกอบของธาตุนี้บางชนิดใช้ในการทำกระจกสี และกระเบื้องเคลือบสี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Uranium industryอุตสาหกรรมยูเรเนียม [TU Subject Heading]
Uranium oresสินแร่ยูเรเนียม [TU Subject Heading]
Uranium seriesอนุกรมยูเรเนียม, อนุกรมกัมมันตรังสีของนิวไคลด์ที่เริ่มต้นจากยูเรเนียม-238 และได้ผลผลิตสุดท้ายเป็น ตะกั่ว-206 นิวไคลด์ที่มนุษย์ผลิตได้หลายชนิดจะสลายตามแบบอนุกรมนี้เช่นกัน (ดู decay radioactive, radioactive series ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Uranusดาวยูเรนัส, ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะ อยู่ถัดจากดาวเสาร์ออกไป ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 2,869 ล้านกิโลเมตร มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 47,500กิโลเมตร มีดาวบริวาร 5 ดวง เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ดาวมฤตยู [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Uranus (Planet)ดาวมฤตยู [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Most candidates think it's an urban legend,ผู้ท้าชิงส่วนใหญ่คิดว่ามันถูกจารึกไว้ New Haven Can Wait (2008)
We urge you to present yourselvesครูขอให้พวกเธอแสดงออกถึงความเป็นตัวเอง New Haven Can Wait (2008)
Her messages sounded kind of urgent.จากเอกสารดูเหมือนว่าจะเป็นกรณีฉุกเฉิน Birthmarks (2008)
- How long has her urine been brown?นานเท่าไรแล้วที่เธอฉี่เป็นสีน้ำตาล Birthmarks (2008)
Not without blood in the urine.นั่นไม่ใช่ที่เลือดมี ยูริคมาก Lucky Thirteen (2008)
In a little place called "follow me and your urologist will be buying himself a new yacht."ที่เล็กๆที่เรียกว่า\ \"ตามฉันมาและระบบปัสสาวะจะซื้อเรือยอชท์ใหม่ Joy (2008)
Stress wouldn't change your urine color.ความเครียดเปลี่ยนสีฉี่คุณแล้ว Emancipation (2008)
Labs show the brown urine was caused by shredded red cells.แล็ปบอกว่าที่ปัสสาวะสีน้ำตาล เพราะมีเซลเม็ดเลือดแดง Emancipation (2008)
No urinary bleed.ปัสสาวะไม่มีเลือดออก Dying Changes Everything (2008)
I urge you to reconsider wise king.ฝ่าบาทโปรดตัดสินพระทัยใหม่อีกครั้งเถิด Ambush (2008)
My lord, the king requests your service as a matter of urgency.เจ้าชายพะยะค่ะ พระราชามีเรื่องด่วนจะปรึกษาพะยะค่ะ The Labyrinth of Gedref (2008)
There is a matter of great urgency which I must discuss with youมีเรื่องฉุกเฉินที่ข้าต้องแจ้งแก่ท่าน Excalibur (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
urHe urged us to obey the rule.
urMy urine is cloudy.
urHe urged his horse along.
urThere is an urgent message for you.
urThere is a matter that we would like to discuss urgently regarding club activities so please come to the staff room.
urPlease leave a urine sample in this cup.
urI've finally got used to urban life.
urAn urgent telegram brought her hurrying back to Tokyo.
urAfter the war most of the highways were in urgent need of repair.
urThe urge to brag on his recent successes was irresistible.
urIn other words, he's saying to use the flower vase in place of the urine bottle?
urWell then, it becomes a matter of urgent concern to the lurkers of this mailing list whether the guilty party confesses or not.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สังคมเมือง[N] urban society
ชุมชนเมือง[N] urban area, Ant. ชุมชนชนบท, Example: พื้นที่ที่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนั้นต้องเป็นชุมชนเมืองที่มีลักษณะพิเศษ เช่น เป็นเมืองท่องเที่ยว หรือเขตอุตสาหกรรม, Thai definition: กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในเมือง, อาณาเขตที่จัดเป็นย่านการค้า การทำธุรกิจ
ปลุกเร้า[V] encourage, See also: urge, arouse, awaken, rouse, inspire, stimulate, summon up, Syn. กระตุ้น, ปลุกใจ, เร่งเร้า, กระตุ้นเร้า, Example: ผู้นำสหรัฐฯ ปลุกเร้าจิตสำนึกให้คนผิวดำ โดยจัดตั้งพิพิธภัณฑ์คนผิวดำขึ้น, Thai definition: ทำให้มีชีวิตชีวา, กระตุ้นทำให้เกิดความรู้สึกตื่นตัว
สังคมเมือง[N] urban society, Ant. สังคมชนบท, Example: สภาพของสังคมเมืองในปัจจุบันของประเทศอุตสาหกรรมมีการแข่งขันมาก
อย่างรีบด่วน[ADV] immediately, See also: urgently, hastily, Syn. อย่างรีบเร่ง, อย่างเร่งรีบ, Ant. อย่างเชื่องช้า, อย่างเรื่อยเปื่อย, Example: การตอบข้อซักถามทางจดหมายไม่อาจทำได้อย่างรีบด่วน
เร่งเร้า[V] urge, See also: press, impel, push, spur, Example: ลูกชายเร่งเร้าให้พ่อแม่ส่งผู้ใหญ่ไปสู่ขอผู้หญิงให้, Thai definition: พูดซ้ำแล้วซ้ำอีกเพื่อให้ทำตามโดยเร็ว
เร้า[V] urge, See also: press, impel, push, spur, Syn. เร่ง, เร่งเร้า, Example: เด็กๆ มักเร้าให้พ่อแม่ซื้อของเล่นให้
เรื่องด่วน[N] urgency, See also: hurry, necessity, Example: หัวหน้าเรียกประชุมเพราะมีเรื่องด่วนจะแจ้งให้ทราบ, Count unit: เรื่อง
โดยด่วน[ADV] urgently, See also: immediately, Syn. โดยเร็ว, โดยเร่งด่วน, Example: ผู้ประสบภัยน้ำท่วมต้องการความช่วยเหลือโดยด่วนจากผู้ที่เกี่ยวข้อง, Thai definition: อย่างรีบเร่งรวดเร็ว
ยุ[V] incite, See also: urge, stir up, instigate, egg on, provoke, encourage, spur, Syn. ยุยง, Example: อเมริกายุให้อิรักบุกอิหร่าน, Thai definition: กล่าวชักชวนให้ทำสิ่งที่ไม่ควร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อบายมุข[n.] (abāiyamuk) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path   FR: vice [m] ; perversité [f]
อาชีพในอนาคต[n. exp.] (āchīp nai anākhot) EN: future career   FR: carrière future [f]
อดิเรก[adj.] (adirēk) EN: special ; superior   FR: spécial ; extra ; supérieur
อดีต[adj.] (adīt) EN: former ; past ; gone by   FR: ancien ; d'autrefois ; précédent ; antérieur
อดีตชาติ[n.] (adīttachāt) EN: past existence ; previous existence ; previous birth   FR: vie antérieure [f]
อดีตภพ[n.] (adīttaphop) EN: past existence ; past life; previous life   FR: vie antérieure [f]
แออัด[X] (aē-at) EN: congested ; crowded   FR: bondé ; plein ; encombré ; surpeuplé
แอ่น[v.] (aen) EN: be curved up ; be bent down ; bend the back ; lean back ; sag   FR: être recour
แอ่น[adj.] (aen) EN: bent ; curved   FR: courbé ; bombé
แอ่ว[v.] (aēo) EN: court ; woo ; serenade ; sing to   FR: faire la cour ; courtiser

CMU English Pronouncing Dictionary
UR    ER1
UR    UH1 R
URY    Y UW1 R IY0
URY    Y ER1 IY0
URE    Y UW1 R
URI    Y ER1 IY0
URN    ER1 N
URAM    Y UW1 R AH0 M
UREY    Y ER1 IY0
URDA    ER1 D AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
urn    (n) (@@1 n)
Urdu    (n) (u@1 d uu)
urge    (v) (@@1 jh)
uric    (j) (y u@1 r i k)
urns    (n) (@@1 n z)
urban    (j) (@@1 b @ n)
urged    (v) (@@1 jh d)
urges    (v) (@@1 jh i z)
urine    (n) (y u@1 r i n)
Uranus    (n) (y u1 r ei1 n @ s)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
裏技[うらわざ, urawaza] (n) เทคนิค หรือความรู้ที่มีประโยชน์ แต่มักจะไม่ทราบกันโดยทั่วไป
嬉しい[うれしい, ureshii] (adj) ดีใจ, มีความสุข, See also: A. 悲しい,
売上[うりあげ, uriage] (n) ยอดขาย
売り場[うりば, uriba] (n) ที่ขายของ
売る[うる, uru] (vt) ขาย, See also: R. 販売
うるさい[うるさい, urusai] (adj) หนวกหู

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
羨ましい[urayamashi, urayamashi] อิจฉา

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
占う[うらなう, uranau] Thai: ทำนาย English: to forecast
売れる[うれる, ureru] Thai: ขายดี
裏切る[うらぎる, uragiru] Thai: หักหลัง English: to betray
裏切る[うらぎる, uragiru] Thai: ทรยศ English: to turn traitor to

German-Thai: Longdo Dictionary
Urlaub(n) |der, pl. Urlaube| ช่วงหยุดพักร้อน
Urlauber(n) |der, pl. Urlauber| คนที่กำลังหยุดพักร้อน, See also: der Tourist
Urlaubsgeld(n) |das| เงินสำหรับพักร้อนที่ได้จากนายจ้างนอกเหนือจากเงินเดือน
ursprünglich(adj adv) ดั้งเดิม, ที่มีมาดั้งเดิม, See also: S. original,
Urteil(n) |das, pl. Urteile| การพิพากษา, การตัดสิน
Urteil(n) |das, pl. Urteile| การตัดสินใจ
Bürger(n) |der, pl. Bürger| พลเมือง, See also: die Bürgerin
Bürgermeister(n) |der, pl. Bürgermeister| ผู้ว่าการเมือง
Er kommt erst heute nach seinem Urlaub.เขาเพิ่งจะมาวันนี้หลังจากที่หยุดพักร้อนมา, erst ใช้เสริมเหตุการณ์ที่ผู้พูดรู้สึกว่า เพิ่งเกิดขึ้น, ไม่นานมานี้
Euro(n) |der, pl. Euros| สกุลเงินร่วมของยุโรป

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Urknall {m} [astron.] (n ) ระเบิดตูมตาม 555+
See also: S. ไม่รู้หวะ!!!,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Urlaub {m}break [Add to Longdo]
uraltimmemorial [Add to Longdo]
Urlader {m} [comp.]bootstrap [Add to Longdo]
Ursprung {m} [math.]origin [Add to Longdo]
Ur...original; primitive; ancient; ur- [Add to Longdo]
Urabstimmung {f} (zum Streik)strike ballot [Add to Longdo]
Urahn {m}; Urahne {f}remote ancestor [Add to Longdo]
Uranus {f} [astron.]uranus [Add to Longdo]
Uraufführung {f} (Film)first release [Add to Longdo]
Uraufführung {f} | Uraufführungen {pl}world premiere | world premieres [Add to Longdo]
Urbanität {f}urbanity [Add to Longdo]
Urbarmachung {f} (einer Wüste)reclamation (of a desert) [Add to Longdo]
Urbeleg {m}original document [Add to Longdo]
Urbevölkerung {f}native population; native inhabitants [Add to Longdo]
Ureinwohner {m}; Urbewohner {m} | Ureinwohner {pl}; Urbewohner {pl}aborigine | aborigines [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
Bonjour!สวัสดี (ใช้ได้ตั้งแต่เช้าซึ่งหมายถึง 'อรุณสวัสดิ์' จนถึงบ่ายแก่ๆ), See also: Related: Bonsoir!
à tout à l'heure!(phrase) เดี๋ยวเจอกัน (ทิ้งช่วงเวลานานกว่า à tout de suite! นิดหน่อย)
permis de séjour(n) |m| ใบอนุญาตให้พำนักอยู่ได้, วีซ่า
séjour(n) |m| การพำนักอยู่, การอาศัยอยู่ เช่น faire un bref séjour พักอาศัยช่วงสั้นๆ
séjour linguistique(n) |m| การพำนักอยู่เพื่อเรียนภาษา, การอาศัยอยู่เพื่อเรียนภาษา
salle de séjour(n) |f| ห้องนั่งเล่น
séjourner(vi) พำนักอยู่, อาศัยอยู่ เช่น Je séjourne à Stuttgart. = ผมอาศัยอยู่ที่เมืองชตุ๊ดการ์ด, See also: S. rester, habiter, |ไวยากรณ์ ดูกิริยา regarder|
mais bien sûr!(phrase) แต่ว่า (แหม) แน่นอนอยู่แล้ว!
aller en voitureขับรถ,ไปด้วยรถยนต์, See also: aller
aller chez le coiffeurไปร้านตัดผม, See also: S. aller au coiffeur Related. aller

Japanese-English: EDICT Dictionary
嘈囃;そう囃[そうざつ, souzatsu] (n,vs) (obsc) (嘈囃 is sometimes read むねやけ) (See 胸焼け) heartburn; sour stomach [Add to Longdo]
噯;噯気;噫気;噯木(iK)[おくび(噯;噯気);あいき(噯気;噫気;噯木), okubi ( tsutomu ; tsutomu ki ); aiki ( tsutomu ki ; ai ki ; tsutomu ki )] (n) (uk) belch; eructation; burp [Add to Longdo]
夔鳳鏡;き鳳鏡[きほうきょう, kihoukyou] (n) (obsc) (See 鳳凰) intricately inscribed ancient bronze or iron mirror featuring a pair of firebirds [Add to Longdo]
夔鳳文;き鳳文[きほうもん, kihoumon] (n) (obsc) (See 文様) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc. [Add to Longdo]
柃(oK)[ひさかき;ひさぎ;いちさかき(ok);ヒサカキ, hisakaki ; hisagi ; ichisakaki (ok); hisakaki] (n) (uk) Eurya japonica (species of evergreen related to sakaki) [Add to Longdo]
癤(oK)[せつ, setsu] (n) (See お出来) furuncle [Add to Longdo]
[ずり, zuri] (n) earth removed from a mine (or tunnel, etc.) [Add to Longdo]
糗;麨[はったい, hattai] (n) (uk) (See 麦こがし,香煎) parched flour, esp. barley (can be drunk in hot water with sugar) [Add to Longdo]
糝粉;新粉(iK)[しんこ, shinko] (n) (1) rice flour; (2) (abbr) (See 糝粉餅) rice flour dough [Add to Longdo]
糝粉餅[しんこもち, shinkomochi] (n) rice flour dough [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
紧急[jǐn jí, ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧˊ, / ] urgent, #2,803 [Add to Longdo]
迫切[pò qiè, ㄆㄛˋ ㄑㄧㄝˋ, ] urgent; pressing, #6,841 [Add to Longdo]
城市化[chéng shì huà, ㄔㄥˊ ㄕˋ ㄏㄨㄚˋ, ] urbanization, #8,646 [Add to Longdo]
[yóu, ㄧㄡˊ, / ] uranium U92, actinoid element, #10,480 [Add to Longdo]
乌鲁木齐[Wū lǔ mù qí, ㄌㄨˇ ㄇㄨˋ ㄑㄧˊ, / ] Ürümqi or Urumqi prefecture level city and capital of Xinjiang Uighur autonomous region 新疆維吾爾自治區|新疆维吾尔自治区 in west China, #10,795 [Add to Longdo]
膀胱[páng guāng, ㄆㄤˊ ㄍㄨㄤ, ] urinary bladder; bladder, #11,368 [Add to Longdo]
当务之急[dāng wù zhī jí, ㄉㄤ ˋ ㄓ ㄐㄧˊ, / ] urgent priority, #13,554 [Add to Longdo]
尿道[niào dào, ㄋㄧㄠˋ ㄉㄠˋ, 尿] urethra; urinary tract, #14,763 [Add to Longdo]
催促[cuī cù, ㄘㄨㄟ ㄘㄨˋ, ] urge, #15,799 [Add to Longdo]
急促[jí cù, ㄐㄧˊ ㄘㄨˋ, ] urgent; hurried and brief; rushing, #16,826 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
B−スプライン関数[B−スプラインかんすう, B- supurain kansuu] B-spline [Add to Longdo]
LANエミュレーション[LAN えみゅれーしょん, LAN emyure-shon] LAN emulation [Add to Longdo]
UA能力の登録[UAのうりょくのとうろく, UA nouryokunotouroku] UA capabilities registration [Add to Longdo]
あげられる[あげられる, agerareru] to be captured (e.g. data) [Add to Longdo]
あふれ検査[あふれけんさ, afurekensa] overflow check [Add to Longdo]
あふれ表示[あふれひょうじ, afurehyouji] overflow indication [Add to Longdo]
いずれか[いずれか, izureka] any [Add to Longdo]
いもづる接続[いもづるせつぞく, imodurusetsuzoku] daisy chain connection [Add to Longdo]
うるう年[うるうどし, uruudoshi] leap year [Add to Longdo]
けた送り[けたおくり, ketaokuri] shift [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
初演[しょえん, shoen] Urauffuehrung, Erstauffuehrung [Add to Longdo]
判断[はんだん, handan] Urteil [Add to Longdo]
判断力[はんだんりょく, handanryoku] Urteilskraft [Add to Longdo]
判決[はんけつ, hanketsu] Urteil, Urteilsspruch, Entscheidung [Add to Longdo]
占う[うらなう, uranau] wahrsagen [Add to Longdo]
[はら, hara] URSPRUENGLICH, ORIGINAL, GRUND- [Add to Longdo]
原住民[げんじゅうみん, genjuumin] Urbewohner, Ureinwohner, Einheimischen [Add to Longdo]
原因[げんいん, gen'in] Ursache [Add to Longdo]
原型[げんけい, genkei] Urbild, Prototyp, Archetyp [Add to Longdo]
原生林[げんせいりん, genseirin] Urwald [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ur \Ur\, Ure \Ure\, n. (Zool.)
   The urus.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Urus \U"rus\, n. [L.; of Teutonic origin. See {Aurochs}.]
   (Zool.)
   A very large, powerful, and savage extinct bovine animal
   ({Bos urus} or {Bos primigenius}) anciently abundant in
   Europe. It appears to have still existed in the time of
   Julius Caesar. It had very large horns, and was hardly
   capable of domestication. Called also, {ur}, {ure}, and
   {tur}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Ur
   n 1: an ancient city of Sumer located on a former channel of the
      Euphrates River

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 ur
   clock; watch
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 ur
   watch
   clock; watch
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 tuberous, tuberose
 
 1. kabarcık veya urlarla kaplı
 2. (anat.) tümsekli
 3. (bot.) yumrulu. tuberosity urluluk
 4. kabarcık, ur, yumru
 5. (anat.) sinir veya eklemin kemiğe bağlandığı yerde bulunan kemik çıkıntısı, pürtük.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 tumor , ing. tumour
 
 1. şiş, yumru, ur, tümör
 2. (eski) mübalâğa.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top