Search result for

ude

(73 entries)
(0.0067 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ude-, *ude*. Possible hiragana form: うで
English-Thai: Longdo Dictionary
student loan(n) เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา(โดยทั่วไป ในระดับอุดมศึกษา) เช่น Did you apply for a student loan?
aptitude test(n) การสอบความถนัด เช่น An aptitude test can give you a blueprint for success based on your natural talents.
louder(adj) ดังขึ้น (ส่งเสียง)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absolute magnitudeขนาดของดาวที่ปรากฏแก่ผู้ส่องดูในระยะ 10 parsecs (32.6 ปีแสง)
allude(อะลูด') vi. พูดถึง, พูดเป็นนัย, พาดพิงถึง, แย้ม, หมายถึง, Syn. refer, hint , indicate
altitude(แอล' ทิทูด) n. ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล, ความสูง, ระยะทาง (เป็นมุม) ของดวงดาวจากของฟ้า, ยอด, ที่สูง, เส้นดิ่ง, เบื้องบน. -altitudinal adj., Syn. loftiness, height
altitude sicknessโรคความสูงซึ่งมีอาการคลื่นเหียน อาเจียน หายใจแรงเนื่องจากขาดอ็อกซิเจน
aludel(แอล' ลูเดล) n. ภาชนะรูปผลแพร์ชนิดหนึ่งที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทางเคมีสำหรับรองรับคราบระเบิดที่เกิดขึ้น
aptitude(แอพ'ทิทิวดฺ) n. ความสามารถ,สมรรถภาพ,ความถนัด, Syn. endowment, ability)
attitude(แอท'ทิทูด) n. ท่าทาง,กิริยาท่าทาง,การวางตัว,ทัศนคติ,ท่าในการบิน,ท่าที,เจตคติ, Syn. manner, mood, behaviour
beatitude(บีแอท'ทิทิวดฺ) n. ความสุขสุดขีด,สุขคติ,การประสาทพร
certitude(เซอ'ทิทิวดฺ) n. ความเชื่อมั่น,ความมั่นใจ
collude(คะลูด') vi. ผู้สมรู้ร่วมคิด,รวมหัวกันคิดอุบาย, Syn. connive

English-Thai: Nontri Dictionary
allude(vi) พูดถึง,หมายถึง,พาดพิงถึง,อ้างถึง
altitude(n) ความสูง,ระดับสูง,เบื้องบน,ยอด
amplitude(n) ความกว้าง,ช่วงกว้าง,ความสมบูรณ์
aptitude(n) ความถนัด,ความสามารถ,ความฉลาด,ไหวพริบ,ปฏิภาณ
attitude(n) อาการ,ท่าที,ท่าทาง
beatitude(n) ความเป็นสุข,สุขคติ
conclude(vi,vt) จบ,ลงมติ,ตัดสินใจ,ลงเอย,สิ้นสุด,ปลงใจ,ทำเสร็จ
crude(adj) หยาบ,ไม่สละสลวย,เซ่อซ่า,ตามธรรมชาติ,ยังไม่สุก
decrepitude(n) ความอ่อนเปลี้ย,ความไม่มีแรง,ความชรา
delude(vt) หลอกลวง,ตบตา,แหกตา,ทำให้เข้าใจผิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอมพลิจูด[n.] (aēmphlijūt) EN: amplitude   FR: amplitude [f]
อกตัญญู[v.] (akatanyū) EN: be ungrateful   FR: être ingrat ; faire preuve d'ingratitude
อกตัญญุตา[n.] (akatanyutā) EN: ingratitude ; ungratefulness   FR: ingratitude [f]
อำพราง[v.] (amphrāng) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; gloss over   FR: camoufler ; déguiser
อันดับความสว่าง[n.] (andap khwām sawāng) EN: magnitude   FR: magnitude [f]
บ้าบิ่น[adj.] (bābin) EN: hasty ; reckless ; rash ; foolhardy ; audacious   FR: imprudent ; casse-cou
ใบแดง[n. exp.] (bai daēng) FR: exclusion pour fraude électorale [f]
เบาความ[v.] (baokhwām) EN: be imprudent ; be frivolous ; not consider carefully   
บัดกรี[v.] (batkrī) EN: solder ; weld ; fuse together   FR: souder ; braser
บินต่ำ[v. exp.] (bin tam) EN: fly at a low altitude ; low level flying   FR: voler à basse altitude [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
UDE    UW1 D
UDEN    UW1 D AH0 N
UDELL    AH1 D AH0 L
UDELLE    AH0 D EH1 L

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[うで, ude] (n) แขน
腕時計[うでとけい, udetokei] (n) นาฬิกาข้อมือ

German-Thai: Longdo Dictionary
Student(n) |der, pl. Studenten| นักศึกษา, See also: die Studentin/nen
Studenten(n) |pl.|, See also: der Student
zudemมากไปกว่านั้น, ยิ่งกว่านั้น
müde(adj) เหนื่อย ล้า, See also: die Müdigket
müde(adj) ง่วง , See also: schläfrig
Gebäude(n) |das, pl. Gebäude| อาคาร, ตึก
Jude(n) |der, pl. Juden| ชาวยิว
Studentenwohnheim(n) |das, pl. Studentenwohnheime| หอพักนักศึกษา
Studentenanzahl(n) |die, nur Sg.| จำนวนนักศึกษา
Bruder(n) |der, pl. Brüder| พี่ชาย, น้องชาย, See also: A. Schwester,

Japanese-English: EDICT Dictionary
ALD[エイエルディー, eierudei-] (n) (See 原子層エピタキシー) atomic layer deposition; ALD [Add to Longdo]
BMD[ビーエムディー, bi-emudei-] (n) ballistic missile defense; BMD [Add to Longdo]
ISDN[アイエスディーエン, aiesudei-en] (n) integrated services digital network; ISDN [Add to Longdo]
LDL[エルディーエル, erudei-eru] (n) Low-density lipoprotein; LDL [Add to Longdo]
LSD[エルエスディー, eruesudei-] (n) lysergic acid diethylamide; LSD [Add to Longdo]
MD[エムディー, emudei-] (n) (1) (See ミニディスク) minidisc; MD; (2) missile defense; MD; (3) magnetic disk; MD; (4) (See マーチャンダイジング) merchandising [Add to Longdo]
NDフィルタ[エヌディーフィルター, enudei-firuta-] (n) neutral-density filter; neutral filter [Add to Longdo]
OG[オージー, o-ji-] (n) (1) (See OB) old girl; former female student; (2) office girl [Add to Longdo]
PTSD[ピーティーエスディー, pi-tei-esudei-] (n) (See 心的外傷後ストレス障害) post-traumatic stress disorder; PTSD [Add to Longdo]
SDSL[エスディーエスエル, esudei-esueru] (n) {comp} (See xDSL) symmetric digital subscriber line; SDSL [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクティブマトリクスディスプレイ[あくていぶまとりくすでいすぷれい, akuteibumatorikusudeisupurei] active matrix display [Add to Longdo]
アナログデータ[あなろぐでーた, anarogude-ta] analog data [Add to Longdo]
アナログディジタル変換器[アナログディジタルへんかんき, anarogudeijitaru henkanki] analog-to-digital converter, A, D converter, ADC (abbr.) [Add to Longdo]
アナログディスプレイ[あなろぐでいすぷれい, anarogudeisupurei] analog display [Add to Longdo]
アナログデジタル変換器[アナログデジタルへんかんき, anarogudejitaru henkanki] AD converter, analog digital converter [Add to Longdo]
グラフィックディスプレイ[ぐらふぃっくでいすぷれい, gurafikkudeisupurei] graphic display [Add to Longdo]
サービスデータ単位[サービスデータたんい, sa-bisude-ta tan'i] SDU, Service Data Unit [Add to Longdo]
サブディレクトリ[さぶでいれくとり, sabudeirekutori] subdirectory [Add to Longdo]
システムデータ[しすてむでーた, shisutemude-ta] system data [Add to Longdo]
シリアルデバイス[しりあるでばいす, shiriarudebaisu] serial device [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[うで, ude] -Arm;, Faehigkeit, Talent, Geschicklichkeit [Add to Longdo]
腕前[うでまえ, udemae] Faehigkeit, Tuechtigkeit [Add to Longdo]
腕時計[うでどけい, udedokei] Armbanduhr [Add to Longdo]
腕輪[うでわ, udewa] Armband, Armreif [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top