Search result for

uv

(81 entries)
(0.0069 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -uv-, *uv*.
English-Thai: Longdo Dictionary
SUV(abbrev) ย่อจาก sport utility vehicle รถอเนกประสงค์ ที่มีพื้นที่สำหรับบรรทุกของและบรรทุกผู้โดยสารได้ด้วย เช่น Facts and personal opinions to help you decide which sport utility vehicle is the best auto for your needs., R. minivan

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
uvula    [N] ลิ้นไก่
uvular    [ADJ] ที่เกี่ยวกับลิ้นไก่
uvular    [ADJ] ที่ออกเสียงจากฐานลิ้นไก่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
uveaผนังลูกตาชั้นกลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uveitisผนังลูกตาชั้นกลางอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uviform-รูปพวงองุ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uvulaลิ้นไก่ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
uvulaลิ้นไก่ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
uvula, bifidลิ้นไก่แฉก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uvula; palate, pendulousลิ้นไก่ [มีความหมายเหมือนกับ staphylion ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uvular sound; uvularเสียงจากลิ้นไก่ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
uvular; staphyline-ลิ้นไก่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uvular; uvular soundเสียงจากลิ้นไก่ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
UV dosimeterยูวี โดซิมิเตอร์ หรือเครื่องวัดรังสีอุลตราไวโอเลต [อุตุนิยมวิทยา]
Uveitisม่านตาอักเสบ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
uvIf you sleep on your back it's easier for your upper airway to be obstructed because your tongue, uvula, etc. slip towards the back of your throat.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
uvea(ยู'เวีย) n. ม่านตา,ciliary bodyและchoroidทั้งหมดด้วยกัน. -uveal adj., See also: uveous adj.
uveitis(ยูวิไอ'ทิส) n. โรคม่านตาอักเสบ. =uveitic adj.
uvula(ยู'วิวละ) n. ลิ้นไก่ pl. uvulas,uvulae
uvular(ยู'วิวละ) adj. เกี่ยวกับลินไก่
a couvert(เอคูเวอ') fr. พักหลบ
adjuvant(แอด' วันท) adj., n. ผู้ช่วย, ยาเสริม, สิ่งช่วย (serving to help)
alluvium(อะลู' เวียม) n. (pl. -viums, -via) ชั้นของดิน โคลนและอื่น ๆ ที่น้ำพัดพามา, สิ่งต่าง ๆ ที่นอนก้นทับถมอยู่เมื่อไม่นานมา.
antediluvian(แอนทีดิล' ลุเวียน) adj. ก่อนสมัยน้ำท่วมโลก (ตามพระคัมภีร์ไบเบิล) , โบราณ.
chauvinism(โช'วะนิซซีม) n. การแสดงความรักชาติอย่างรุนแรงที่ชอบต่อสู้วิวาท,การยึดถืออุดมการณ์อย่างอคติ, See also: chauvinist n. chauvinistic adj.
chef-d'oeuvre(เช'เดอฟร) n. งานชิ้นเอก (โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับศิลปะ วรรณคด'ดนตรี)

English-Thai: Nontri Dictionary
uvula(n) ลิ้นไก่
antediluvian(n) คนหัวโบราณ,คนหัวเก่า,คนคร่ำครึ,คนแก่
effluvial(adj) มีกลิ่นเหม็น,มีกลิ่น,มีไอระเหย,มีสารอีเซอร์
juvenile(adj) เยาว์,อ่อนวัย,รุ่นเด็ก,สำหรับเด็ก
juvenile(n) ยุวชน,วัยเด็ก,วัยเยาว์,เยาวชน,เด็ก
manoeuvre(n) การซ้อมรบ,การจัดทำ,การออกอุบาย,การวางแผน
manoeuvre(vi) ซ้อมรบ,จัดทำ,ออกอุบาย,วางแผน
mauve(adj) สีม่วง
rejuvenate(vt) ทำให้กระปรี้กระเปร่าขึ้น,ทำให้หนุ่มขึ้น,ชุบตัว
rejuvenation(n) การชุบตัวใหม่,การทำให้หนุ่มขึ้น

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยูวี    [N] UV, See also: ultraviolet, Syn. แสงอัลตราไวโอเลต
ลิ้นไก่    [N] uvula, Example: น้องชายของเขามีลิ้นไก่สั้น เลยพูดไม่ค่อยชัดเหมือนเด็กคนอื่นๆ, Count unit: อัน, Thai definition: เนื้อในลำคอที่ยื่นจากเพดานอ่อนสำหรับปิดช่องขึ้นรูจมูกเมื่อเวลากลืนอาหาร
อัลตราไวโอเลต    [N] ultraviolet, See also: UV, Syn. รังสีเหนือม่วง, Example: บรรยากาศชั้นสูงทำหน้าที่เป็นร่มบังรังสี ที่ร้อนแรงจากดวงอาทิตย์ โดยดูดรังสีอัลตราไวโอเลตไว้เกือบหมด, Thai definition: รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งมีย่านของการแผ่รังสีที่มีช่วงคลื่นประมาณระหว่าง 4 x 10-7 เมตร กับ 5 x 10-9 เมตร แสงแดดมีรังสีอัลตราไวโอเลต ซึ่งจะมีปฏิกิริยาต่อสาร 7-ดีไฮโดรคอเลสเทอรอลในผิวหนังมนุษย์ ให้กลายเป็นวิตามินดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้า[v.] (ā) EN: open ; be ajar ; spread out ; stretch out   FR: ouvrir ; entrouvrir
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
อาการหนัก[n. exp.] (ākān nak) EN: be in a severe condition ; be in a critical condition   FR: se trouver dans un état grave
อกตัญญู[v.] (akatanyū) EN: be ungrateful   FR: être ingrat ; faire preuve d'ingratitude
อากาศไม่ดี[n. exp.] (ākāt mai dī) FR: il fait mauvais
อาฆาต[v.] (ākhāt) EN: feud ; spite ; look upon with hatred ; be hostile to ; regard as an enemy ; have an enmity against   FR: garder rancune ; se venger ; éprouver un sentiment d'aversion
อำ[v.] (am) EN: hide ; cover up ; keep silent ; suppress ; conceal ; hush something up ; suppress ; bluff   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir ; bluffer
อำนาจ[n.] (amnāt) EN: power ; authority ; control ; jurisdiction ; influence ; domination ; command ; mastery   FR: pouvoir [m] ; autorité [m] ; influence [f]
อำนาจบริหาร[n. exp.] (amnāt børihān) EN: executive power ; administrative power ; executive authority   FR: pouvoir exécutif [m]
อำนาจเด็ดขาด[n. exp.] (amnāt detkhāt) EN: absolute power   FR: pouvoir absolu [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
UVA    Y UW1 V AH0
UVA    Y UW1 V IY1 EY1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
uvula    (n) (y uu1 v y u l @)
uvular    (j) (y uu1 v y u l @ r)
uvulas    (n) (y uu1 v y u l @ z)

German-Thai: Longdo Dictionary
zuvorก่อนหน้านั้น
zuverlässig(adj adv) เชื่อถือได้, ไว้ใจได้ เช่น Er arbeitet zuverlässig. เขาทำงานไว้ใจได้
je zuvor(adv) เท่าที่เคยเป็นมาก่อนหน้านี้

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
UV : ultraviolettUV : ultraviolet [Add to Longdo]
UV-Beständigkeit {f}UV resistance [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
approuver(vt) |j'approuve, tu approuves, il approuve, nous approuvons, vous approuvez, ils approuvent| อนุมัติ (loi, projet), บัญญัติ , เห็นด้วยกับ (personne), See also: |ไวยากรณ์ ดูกิริยา regarder|
mauve(adj) |ไม่ผันรูปทั้งขยายนามเอกพจน์เพศชายและหญิง| ที่มีสีม่วงสด
se souvenir(vt) |je me souviens, tu te souviens, il se souvient, nous nous souvenons, vous vous souvenez| จำได้, นึกออก เช่น Je ne me souviens pas de son nom.
ouvrir l'oeil(phrase) ระมัดระวัง
ouvrir les yeux(phrase) มองเห็นความเป็นจริงในสิ่งนั้นๆ
hors-d'oeuvre(n) |f, pl. hors-d'oeuvres| อาหารเรียกน้ำย่อย
nouveau(adj) |f. nouvelle| ใหม่ เช่น Ce livre est nouveau. -หากใช้ติดกับคำนามให้วางไว้หน้าคำนามเพศชายเอกพจน์ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ เช่น C'est un nouveau livre. -หากคำนามเป็นเพศชายเอกพจน์ขึ้นต้นด้วยสระใช้ nouvel เช่น C'est mon nouvel ami. -หากเป็นคำนามเพศชายพหูพจน์ ให้ใช้ nouveaux เช่น Ce sont les nouveaux livres.

Japanese-English: EDICT Dictionary
[せいご;セイゴ, seigo ; seigo] (n) (uk) (See 鱸) juvenile Japanese sea perch (under two years of age and 25 cm in length) [Add to Longdo]
RV[アールブイ, a-rubui] (n) (1) (See アールブイ車) recreational vehicle; RV; sports utility vehicle; SUV; (2) (See 原子炉格納容器) reactor vessel; (3) reentry vehicle; (4) Revised Version; RV [Add to Longdo]
RV車;アールブイ車[アールブイしゃ, a-rubui sha] (n) sports utility vehicle; SUV; four wheel drive (car or minivan); lit [Add to Longdo]
お土産(P);御土産[おみやげ, omiyage] (n) (pol) (See 土産・みやげ) present; souvenir; (P) [Add to Longdo]
がらり[, garari] (adv,adv-to) (1) (on-mim) entirely; suddenly; completely; rudely; (n) (2) window louvre [Add to Longdo]
アーユルヴェーダ[, a-yuruve-da] (n) Ayurveda (traditional system of medicine practiced in India) [Add to Longdo]
アールヌーボー;アールヌーヴォー[, a-runu-bo-; a-runu-vo-] (n) art nouveau (fre [Add to Longdo]
アウロノカラエテルヴァイナエ[, auronokaraeteruvainae] (n) Chitande aulonocara (species of peacock cichlid, Aulonocara ethelwynnae); Northern Aulonocara [Add to Longdo]
アジュバント[, ajubanto] (n) adjuvant [Add to Longdo]
アフリカンコリス[, afurikankorisu] (n) false clownwrasse (Coris cuvieri); African coris [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小舌[xiǎo shé, ㄒㄧㄠˇ ㄕㄜˊ, ] uvula [Add to Longdo]
眼色素层黑色素瘤[yǎn sè sù céng hēi sè sù liú, ㄧㄢˇ ㄙㄜˋ ㄙㄨˋ ㄘㄥˊ ㄏㄟ ㄙㄜˋ ㄙㄨˋ ㄌㄧㄡˊ, / ] uveal melanoma [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 UV
   n 1: radiation lying in the ultraviolet range; wave lengths
      shorter than light but longer than X rays [syn:
      {ultraviolet}, {ultraviolet radiation}, {ultraviolet
      light}, {ultraviolet illumination}, {UV}]

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 uv
   eagle owl
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top