หรือคุณหมายถึง ?
Search result for

uss

(93 entries)
(0.0083 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -uss-, *uss*, us
English-Thai: Longdo Dictionary
pussy-whipped(slang) กลัวเมีย, อยู่ภายใต้การควบคุมของใครบางคน เช่น Joe refuses to go to any parties anymore because he is pussy-whipped.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
USSR[N] คำย่อของสหภาพโซเวียต (Union of Soviet Socialist Republics)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ussrn. ชื่อทางการของประเทศโซเวียต
antitussive(แอนทีทูส' ซิฟว) adj.,n. ซึ่งบรรเทาการไอ, ยาบรรเทาการไอ, ยาแก้ไอ
aussie(ออส'ซี) n. ชาวออสเตรเลีย
brussels(บรัส'เซิลซ) n. ชื่อเมืองหลวงของเบลเยี่ยม
brussels sproutn. พืชคล้ายกะหล่ำปลีชนิดหนึ่ง
byelorussia(ไบเอลโลรัช'เชีย) n. แคว้นหนึ่งของรัสเซียทางด้านตะวันตก. -S.Belorussia
concuss(คันคัส') {concussed,concussing,concusses} vt. สั่นสะเทือน,ขู่เข็ญ
concussion(คันคัส'เชิน) n. การสั่นสะเทือน,การปะทะอย่างแรง,การกระเทือนที่เกิดจากการกระทบกระแทก,ภาวะสมองไขสันหลัง หรืออื่น ๆ ถูกกระทบอย่างแรง., See also: concussant adj. ดูconcussion concussive adj. ดูconcussion, Syn. shaking,shoc
cuss(คัส) n. คำสาปแช่ง,คำสบถ,คำสาบาน vt. ด่า,สาป,แช่ง
cussed(คัส'ซิด) adj. ซึ่งถูกสาปแช่ง,ซึ่งถูกแช่ง,น่ารังเกียจ.

English-Thai: Nontri Dictionary
blunderbuss(n) ปืนปากแตร
discuss(vt) อภิปราย,สาธยาย,พิจารณา,โต้เถียง,โต้ตอบ,สนทนา
discussion(n) การอภิปราย,การพิจารณา,การสนทนา,การโต้เถียง,การโต้ตอบ
fuss(n) ความจู้จี้,ความจุกจิก,ความยุ่ง,ความวุ่นวาย
fuss(vi) จุกจิก,จู้จี้,ยุ่ง,วุ่นวาย,เจ้ากี้เจ้าการ,บ่น
fussy(adj) จุกจิก,จู้จี้,ยุ่ง,วุ่นวาย,เจ้ากี้เจ้าการ,บ่น
hussy(n) หญิงสารเลว,หญิงแพศยา  
muss(n) ความยุ่ง,ความสับสน,ความอลหม่าน,ความไม่มีระเบียบ
muss(vt) ทำให้ยุ่ง,ทำให้สับสน,ทำให้อลหม่าน,ทำให้ไม่มีระเบียบ
mussel(n) หอยทากชนิดหนึ่ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
USS Topeka SSN-754USS Topeka SSN-754 Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
The aircraft carrier, USS Roosevelt, goes down off the East Coast all hands lost.เรือบรรทุกเครื่องบิน, USS ล่ม, อับปราง ณ.ชายฝั่งตะวันออก ไร้ผู้รอดชีวิต. Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Contact Destroyer, USS Kit.ติดต่อเรือพิฆาติ USS Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
- USS Stennis, identify.- เรือ USS เสต็นนิส รายงานตัวด้วย Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Wilder, Captain of the USS John C. Stennis Aircraft Carrier.ไวล์เดอร์ ผู้บังคับการ เรือบรรทุกเครื่องบิน ยูเอสเอส จอฮ์น ซิ สเตนนิส Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
USS Stenin 0-9-0, you are approved to drop a 2,000--USS Stenin บินไปทิศ 0-9-0, ภารกิจทิ้งระเบิด2,000-- Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
And in Geneva, the League of Nations voted the USSR full membership.และในเจนนิวา องค์การระหว่างชาติ โหวตรับรองสมาชิกภาพ Public Enemies (2009)
USS Kelvin, go for Starfleet base.-ยูเอสเอส เคลวิน ได้ยิน บก.สตาร์ฟลีท มั้ย Star Trek (2009)
For my dissertation I was assigned USS Kelvin.ฉันทำวิทยานิพนธ์เรื่องยานยูเอสเอสเคลวิ่น Star Trek (2009)
We're receiving a distress signal from the USS Kobayashi Maru.เราได้รับสัญญาณขอความช่วยเหลือ จากยาน ยูเอสเอส โกบายาชิ มารุ Star Trek (2009)
Bracer, USS Farragut.เบรเซอร์ ยูเอสเอส ฟาร์รากัท Star Trek (2009)
McCoy, USS Enterprise. McGrath, USS Walcott.เบรเซอร์ ยูเอสเอส ฟาร์รากัท Star Trek (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ussI don't know about the USSR at all.
ussThe USSR will only use air strikes in the country as a last resort.
ussWhat does USSR stand for?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอ[v.] (ai) EN: cough ; have a cough   FR: tousser ; toussoter
อัญชันขาว[n. exp.] (anchan khāo) EN: Mussel-Shell Creeper   
อภิปราย[n.] (aphiprāi) EN: discussion   FR: débat [m] ; discussion [f]
อภิปราย[v.] (aphiprāi) EN: debate ; discuss ; contend ; discuss ; talk over ; argue   FR: débattre ; discuter ; délibérer
อารมณ์ขุ่นมัว[adj.] (ārom khunmūa) EN: in a gloomy mood ; with a heavy heart   FR: maussade
บรรลุ[v.] (banlu) EN: reach ; attain ; achieve ; accomplish ; get ; obtain ; acquire ; fulfill   FR: obtenir ; réussir ; atteindre ; accomplir ; parvenir à ; conclure ; acquérir
บรรลุเป้าหมาย[v. exp.] (banlu paomāi) EN: achieve ; succeed ; accomplish ; attain ; fulfill   FR:ussir ; atteindre un objectif
บรรลุผล[v. exp.] (banluphon) EN: meet with success ; succeed ; accomplish ; achieve ; be successful   FR:ussir
เบลารุส[n. prop.] (Bēlārus) EN: Belarus   FR: Biélorussie [f]
บึ้ง[adj.] (beung) EN: sullen ; serious ; solemn ; grave ; frowning   FR: grognon ; revêche ; renfrogné ; maussade

CMU English Pronouncing Dictionary
USSERY    AH1 S ER0 IY0
USS Y UW1 EH1 S    

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
USS    (n) (y uu2 e2 s e1 s)
USSR    (n) (y uu2 e2 s e2 s aa1 r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乌苏里江[Wū sū lǐ jiāng, ㄙㄨ ㄌㄧˇ ㄐㄧㄤ, / ] Ussuri River, #74,454 [Add to Longdo]
乌苏里斯克[Wū sū lǐ sī kè, ㄙㄨ ㄌㄧˇ ㄙ ㄎㄜˋ, / ] Ussuriisk city in Russian Pacific Primorsky region; previous names include 雙城子|双城子[Shuang1 cheng2 zi5] and Voroshilov 伏羅希洛夫|伏罗希洛夫, #155,517 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Ausstellung(n) |die, pl. Ausstellungen| งานแสดง, นิทรรศการ
Diskussion(n) |die, pl. Diskussionen| การหารือ, ถกประเด็น
Russlandประเทศรัสเซีย
müsse, See also: müssen
müssten, See also: müssen
mussต้อง, See also: müssen
müsste, See also: müssen
mussten, See also: müssen
müssenต้อง | muss, gemusst |
russischเกี่ยวกับรัสเซีย, ภาษารัสเซีย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ussuriregenpfeifer {m} [ornith.]Long-billed Ringed Plover [Add to Longdo]
Ussurilaubsänger {m} [ornith.]Pale-legged Willow Warbler [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
Russie(n) |f| ประเทศรัสเซีย, See also: Related: russe
russe(adj) |ใช้รูปเดียวกันทั้งที่ขยายนามเพศชายและหญิง|ที่เกี่ยวกับประเทศรัสเซีย
aussi(adv.) ด้วย, เช่นกัน เช่น A: J'aime voyager. - B: Moi, aussi. ผมชอบท่องเที่ยว ฉันก็เหมือนกันค่ะ
fausse monnaie(n) la, = เหรียญปลอม, เงินปลอมแปลง
russe(n) |m, เฉพาะเอกพจน์| ภาษารัสเซีย , See also: Related: Russe
Russe(n) |m, f| คนรัสเซีย, ชาวรัสเซีย
aussi(adv) เท่ากับ(ใช้เปรียบเทียบของสองสิ่ง ใช้คู่กับ que) เช่น Il est aussi grand que moi. เขาสูงเท่ากับฉัน

Japanese-English: EDICT Dictionary
HR図[エッチアールず, ecchia-ru zu] (n) (abbr) (See ヘルツシュプルングラッセル図) Hertzsprung-Russel diagram; HR diagram [Add to Longdo]
MiG[ミグ, migu] (n) (uk) Mig (Russian aeroplane, airplane); MIG; (P) [Add to Longdo]
お構いなく;御構いなく[おかまいなく, okamainaku] (exp) (pol) please don't fuss over me [Add to Longdo]
くっすん[, kussun] (n) sobbing noise [Add to Longdo]
ぐっしょり[, gusshori] (adv) soaking (wet); wringing [Add to Longdo]
ぐっすり[, gussuri] (adv,adv-to) (on-mim) sound asleep; fast asleep; (P) [Add to Longdo]
こせこせ[, kosekose] (adv,n,vs) (on-mim) fussy; make a big deal out of nothing [Add to Longdo]
すっすっ;スッスッ[, sussutsu ; sussutsu] (adv-to,adv) smoothly; frictionlessly; easily [Add to Longdo]
ずっしり;ずしり;ずしっ;ズシッと[, zusshiri ; zushiri ; zushitsu ; zushitsu to] (adv,adv-to,vs) (on-mim) heavily; profoundly [Add to Longdo]
せせこましい[, sesekomashii] (adj-i) (1) narrow; limited; (2) fussy [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ガウス消去[ガウスしょうきょ, gausu shoukyo] Gaussian elimination [Add to Longdo]
プッシュ[ぷっしゅ, pusshu] push (vs) [Add to Longdo]
プッシュテクノロジー[ぷっしゅてくのろじー, pusshutekunoroji-] push technology [Add to Longdo]
プッシュ技術[プッシュぎじゅつ, pusshu gijutsu] push technology [Add to Longdo]
ロシア文字[ろしあもじ, roshiamoji] Russian character(s) [Add to Longdo]
蛍光物質[けいこうぶっしつ, keikoubusshitsu] fluorescent substance, phosphor [Add to Longdo]
消磁器[しょうじき, shoujiki] degausser [Add to Longdo]
消磁装置[しょうじそうち, shoujisouchi] degausser [Add to Longdo]
専門的[せんもんてき, senmonteki] technical (e.g. discussion) [Add to Longdo]
加法性白色ガウス雑音[かほうせいはくしょくがうすざつおん, kahouseihakushokugausuzatsuon] AWGN, additive white gaussian noise [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

  USS
         Unix Support Services (z/OS, IBM)
         

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top