Search result for

usa

(129 entries)
(0.0084 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -usa-, *usa*
Possible hiragana form: うさ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
USA[ABBR] สหรัฐอเมริกา (คำย่อของ United States of America), See also: ประเทศสหรัฐอเมริกา, อเมริกา, Syn. America
USA[ABBR] สหรัฐอเมริกา (ย่อมาจาก United States of America), See also: ประเทศสหรัฐอเมริกา, อเมริกา, Syn. America
usage[N] การใช้, See also: วิธีใช้, Syn. utilization
usable[ADJ] พร้อมใช้งาน, See also: ใช้การได้, Syn. utilizable, ready, Ant. unusable
usable[ADJ] มีประโยชน์, See also: ใช้เป็นประโยชน์ได้, Syn. practicable, workable, Ant. useless

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
usaabbr. United States of America,United States Army
usable(ยู'ซะเบิล) adj. มีไว้ใช้,สะดวกแก่การใช้., See also: usability,usableness n. usably adv.
usage(ยู'ซิจฺ,ยู'ซิจฺ) n. การใช้,ประโยชน์,ความเคยชิน,ประเพณี,ขนบธรรมเนียม
usance(ยู'ซันซ) n. การใช้,ความเคยชิน,ประเพณี,ธรรมเนียม,ระยะเวลากำหนดเป็นธรรมเนียมใน การชำระตัวเงินต่างประเทศ
abusage(อะบิว' เซจ) n. การใช้ศัพท์อย่างฟุ่มเฟือย, ศัพท์ที่ผิดหรือไม่เหมาะสม
accusation(แอคคิวเซ' เชิน) n. การกล่าวหา, คำประนาม, การตำหนิ, การกล่าวโทษ, การใส่ความ, Syn. allegation
accusative(อะคู' ซะทิฟว) adj. ซึ่งกล่าวหา
accusatorial(อะคูซะทอ' เรียล) adj. เกี่ยวกับผู้กล่าวหา, Syn. pertaining to an accuser
accusatory(อะคิว' ซะโทรี) adj. ซึ่งกล่าวหา, ซึ่งฟ้องร้อง, Syn. accusing, accusative
blood sausagen. ไส้กรอกที่มีเลือดหมูมาก,ทำให้มีสีเข้ม.

English-Thai: Nontri Dictionary
usage(n) การใช้,ธรรมเนียม,ประเพณี,ความเคยชิน,ประโยชน์
accusation(n) การกล่าวหา,การใส่ความ,การใส่ร้าย
carousal(n) การกินเลี้ยง,การดื่มฉลอง
causal(adj) เกี่ยวกับเหตุผล,เกี่ยวกับสาเหตุ,เป็นมูลเหตุ
causality(n) อำนาจ,เวรกรรม,การดลบันดาล
Crusade(n) สงครามศาสนา,สงครามครูเสด
crusader(n) ผู้ทำสงครามศาสนา
espousal(n) การแต่งงาน,การเข้าครอง,การสมรส,การหมั้น,การรับหลักการ
excusable(adj) สมควรจะให้อภัย,ซึ่งพอให้อภัยได้,ซึ่งยกโทษให้ได้
inexcusable(adj) อภัยไม่ได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
usageขนบธรรมเนียม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
usageขนบภาษา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
usageธรรมเนียม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
usage of tradeธรรมเนียมการค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
usanceกำหนดเวลาใช้เงินตามธรรมเนียม (สำหรับตั๋วเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Usageการใช้ภาษา [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Usability in emerging e-content Environments (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) Usability in emerging e-content Environments
usage of trade (n ) ธรรมเนียมการค้า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Its usage undoubtedly on the increase.การใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นอย่างไม่ต้อง สงสัย Yellow Submarine (1968)
Killed for vagrancy, in 'Jerkwater', USA.ฆ่าจรจัดใน เมืองโง่ สหรัฐอเมริกา First Blood (1982)
That's right. I just want to check for that label that says, "Made in the USA."ยังงั้นแหละ ฉันแค่อยากดูฉลาก ที่เขียนว่า "ทำในอเมริกา" *batteries not included (1987)
Main Street, USA.ถนนหลักของอเมริกา In the Mouth of Madness (1994)
Was it the right decision not to go with Ji-Hoon to USA? and become a radio-performer?เธอคิดว่าดีไหม ที่จะปล่อยเขาไปตามทางของเขาน่ะ? Il Mare (2000)
It was really hard studying in the USA alone.มันลำบากมากจริงๆนะ ที่ต้องอยู่ที่นั่นคนเดียวน่ะ Il Mare (2000)
I suppose that would depend on its usage.แล้วแต่กรณี Signs (2002)
Then why didn't he tell usabout her?แล้วทำไมพ่อไม่บอกเรื่องเธอ? No Exit (2006)
my, uh, my mom kinda left usa couple months ago... only my... my dad and my sister don't really see that... 'cause she told us she hadto go away for the summer to, um, to follow her dreamof being an artist.แม่ของผมเพิ่งจะจากพวกเราไปเมื่อหลายเดือนก่อน เพียงแต่ว่า พ่อและน้องสาวของผมไม่ได้คิดอย่างนี้หรอก Bad News Blair (2007)
I swear to comply with Katie The rules and regulations - camera usage.ผมขอสาบานว่าจะทำตามกฎของ เคธี่ ว่าจะไม่ใช้กล้อง Paranormal Activity (2007)
Yes, get Pirellis! Usable in all ways.ใช่ พิเรลลี่ มีประโยชน์สารพัด Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
(FANS CHEERING) USA!(แฟนเชียร์) ประเทศสหรัฐอเมริกา! ประเทศสหรัฐอเมริกา! Balls of Fury (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
usaThis car must have had tough usage.
usaI'd like to drive across the USA in a convertible car.
usaThe economic strength of the USA is not what it was.
usaHis idea wasn't usable.
usaThe USA is composed of 50 states.
usaIn Japan, relations between neighbors are apt to be cooler than in USA.
usaMr Jones is very sensitive to the nuances of English and American usage.
usaJapan has much trade with the USA.
usaLaws to prevent computer crimes were enacted in the USA.
usaThe USA is a good market for Japanese products.
usaThe death penalty had been done away with in many states in the USA.
usaThe death penalty has been done away with in many states in the USA.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การใช้งาน[N] usability, Example: แม้ดิสก์แผ่นเดียวจะเก็บข้อมูลได้ไม่น้อย แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ที่ต้องการทั้งจำนวนข้อมูลและความเร็ว, Thai definition: การนำมาใช้ประโยชน์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบแผน[n.] (baēpphaēn) EN: convention ; custom ; tradition ; method ; rule ; usual practice   FR: coutume [f] ; règle [f] ; usage [m]
บัตรสนเท่ห์[n. exp.] (bat sonthē) EN: anonymous letter ; poison pen letter ; anonymous accusation   FR: lettre anonyme [f]
ใช้กำลัง[v. exp.] (chai kamlang) EN: use force against ; exert oneself ; fight ; engage in battle   FR: recourir à la force ; faire usage de la force ; utiliser la force
ใช้การได้[adj.] (chai kān dai) EN: usable   FR: utilisable
ใช้การไม่ได้[adj.] (chai kān mai dāi) EN: unusable ; unsuitable ; cannot be used ; out of order   FR: inutilisable ; hors d'usage
ใช้ความรุนแรง [v. exp.] (chai khwām runraēng) FR: recourir à la force ; faire usage de la force
ใช้แล้ว[adj.] (chāi laēo) EN: used ; second-hand ; recycled   FR: usagé ; d'occasion ; de seconde main ; recyclé
ใช้แล้วทิ้ง[adj.] (chāi laēo thing) EN: throwaway ; disposable   FR: jetable ; à usage unique
ใช้ไม่ได้[adj.] (chai mai dāi) EN: invalid ; no use ; kaput (inf.)   FR: inutilisable ; hors d'usage ; foutu (inf.)
ใช้งาน[v. exp.] (chai-ngān) EN: be usable ; be accessible ; be practicable ; be employable   FR: être utilisable

CMU English Pronouncing Dictionary
USA    Y UW1 EH1 S EY1
USAFE    Y UW1 S EY0 F
USAGE    Y UW1 S AH0 JH
USAID    Y UW1 EH1 S EY1 D
USAIR    Y UW1 EH1 S EH1 R
USABLE    Y UW1 Z AH0 B AH0 L
USAGES    Y UW1 S AH0 JH AH0 Z
USAIRWAYS    Y UW1 EH1 S EH1 R W EY2 Z
USAMERIBANCS    Y UW1 EH1 S AH0 M EH1 R AH0 B AE2 N K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
USA    (n) (y uu2 e2 s ei1)
USAF    (n) (y uu2 e2 s ei2 e1 f)
USAir    (n) (y uu1 e1 s e@1 r)
usage    (n) (y uu1 s i jh)
usable    (j) (y uu1 z @ b l)
usages    (n) (y uu1 s i jh i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
使得[shǐ de, ㄕˇ ㄉㄜ˙, 使] usable; workable; feasible; doable; to make; to cause, #1,671 [Add to Longdo]
使用权[shǐ yòng quán, ㄕˇ ㄩㄥˋ ㄑㄩㄢˊ, 使 / 使] usage rights, #7,625 [Add to Longdo]
美德[Měi Dé, ㄇㄟˇ ㄉㄜˊ, ] USA and Germany, #12,472 [Add to Longdo]
用法[yòng fǎ, ㄩㄥˋ ㄈㄚˇ, ] usage, #14,727 [Add to Longdo]
美中[Měi Zhōng, ㄇㄟˇ ㄓㄨㄥ, ] USA-China, #19,308 [Add to Longdo]
使用价值[shǐ yòng jià zhí, ㄕˇ ㄩㄥˋ ㄐㄧㄚˋ ㄓˊ, 使 / 使] usable value, #28,381 [Add to Longdo]
用词[yòng cí, ㄩㄥˋ ㄘˊ, / ] usage; word or phrase used by sb [Add to Longdo]
美东时间[Měi dōng shí jiān, ㄇㄟˇ ㄉㄨㄥ ㄕˊ ㄐㄧㄢ, / ] USA Eastern Standard Time [Add to Longdo]
花旗国[huā qí guó, ㄏㄨㄚ ㄑㄧˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] USA (land of the stars and stripes) [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[うさぎ, usagi] (n) กระต่าย

German-Thai: Longdo Dictionary
Zusammenarbeitการทำงานร่วมกัน, ร่วมมือกัน
Zusammenhang(n) |der| ความเกี่ยวข้อง, ความสัมพันธ์กันระหว่างสิ่งของหรือเหตุการณ์
zusammenรวมทั้งหมด
zusammenbleiben(vi) |blieb zusammen, ist zusammengeblieben| อาศัยอยู่ด้วยกัน
zusammenhängen(vi) |hängt zusammen, hing zusammen, hat zusammengehangen| (mit etw.) เกี่ยวข้อง, เกี่ยวเนื่อง เช่น Wie hängt die Flüssigkeitsaufnahme mit der Gesundheit zusammen? หรือ Wie hängen die Flüssigkeitsaufnahme und die Gesundheit zusammen? การดื่มน้ำเกี่ยวข้องกับสุขภาพอย่างไร, See also: Related: der Zusammenhang
Zusammenhang(n) |der, pl. Zusammenhänge| การเชื่อมโยง, การเกี่ยวพัน, ความสัมพันธ์, การเกี่ยวข้อง, การเกี่ยวดอง
Zusammenfassung(n) |die, pl. Zusammenfassungen| บทสรุป, ใจความ, บทคัดย่อ, สาระสำคัญ, เนื้อหาหลัก, See also: S. die Übersicht, die Kurzfassung, das Schlusswort,
Zusammenarbeit(n) |die, pl. Zusammenarbeiten| การทำงานร่วมกัน, ความร่วมมือ เช่น Die Deutsch-Indische Zusammenarbeit engagiert sich in der Entwicklungszusammenarbeit und der Völkerverständigung.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Usambirobartvogel {m} [ornith.]Usambrio Barbet [Add to Longdo]
Usambararötel {m} [ornith.]Usambara Akelat [Add to Longdo]
USA : die Vereinigten Staaten von AmerikaUSA : United States of America [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鼯鼠;鼺鼠[むささび;もみ(鼯鼠);ムササビ, musasabi ; momi ( chi nezumi ); musasabi] (n) (uk) giant flying squirrel (Petaurista leucogenys) [Add to Longdo]
あいた口が塞がらぬ;開いた口が塞がらぬ[あいたくちがふさがらぬ, aitakuchigafusagaranu] (exp,adj-f) (See 開いた口も塞がらぬ) surprising; shocking; jaw-dropping [Add to Longdo]
あいた口も塞がらぬ;開いた口も塞がらぬ[あいたくちもふさがらぬ, aitakuchimofusagaranu] (exp,adj-f) (See あいた口が塞がらぬ) surprising; shocking; jaw-dropping [Add to Longdo]
いのころ草[いのころぐさ, inokorogusa] (n) spike-eared grass [Add to Longdo]
おとり捜査;囮捜査[おとりそうさ, otorisousa] (n) sting operation; undercover investigation [Add to Longdo]
お客さま;お客様;御客様[おきゃくさま, okyakusama] (n) (hon) guest; visitor; customer [Add to Longdo]
お客さん;御客さん[おきゃくさん, okyakusan] (n) guest; visitor; customer [Add to Longdo]
お嬢さん(P);御嬢さん[おじょうさん, ojousan] (n) (1) (hon) (See 嬢さん・じょうさん・1) daughter; (2) (See 嬢さん・じょうさん・2) young lady; (P) [Add to Longdo]
お生憎さま;御生憎様;お生憎様[おあいにくさま, oainikusama] (adj-na,int,n) that's too bad (ironical); unfortunate person (often a gleeful "too bad for you!") [Add to Longdo]
お粗末さまでした;お粗末様でした[おそまつさまでした, osomatsusamadeshita] (exp) (hum) (See お粗末) expression of humility said by the person who provided a meal after it is eaten [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクサングラーブ[あくさんぐらーぶ, akusangura-bu] grave accent, ` [Add to Longdo]
アクサンツルコンフレックス[あくさんつるこんふれっくす, akusantsurukonfurekkusu] circumflex(^) [Add to Longdo]
インテリジェントマルチプレクサ[いんてりじえんとまるちぷれくさ, interijientomaruchipurekusa] intelligent mux, intelligent multiplexer [Add to Longdo]
キャッシュサービスコーナー[きゃっしゅさーびすこーなー, kyasshusa-bisuko-na-] flexi-teller, ATM [Add to Longdo]
クオリティオブサービス[くおりていおぶさーびす, kuoriteiobusa-bisu] quality of service [Add to Longdo]
クロックサイクル[くろっくさいくる, kurokkusaikuru] clock cycle [Add to Longdo]
ケーブルサービスプロバイダ[けーぶるさーびすぷろばいだ, ke-burusa-bisupurobaida] global service provider [Add to Longdo]
コンパイラによる最適化[コンパイラによるさいてきか, konpaira niyorusaitekika] compiler optimization [Add to Longdo]
サンプルサイズ[さんぷるさいず, sanpurusaizu] sample size [Add to Longdo]
システムライフサイクル[しすてむらいふさいくる, shisutemuraifusaikuru] system life cycle [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
アメリカ合衆国[あめりかがっしゅうこく, amerikagasshuukoku] USA [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 USA
   n 1: North American republic containing 50 states - 48
      conterminous states in North America plus Alaska in
      northwest North America and the Hawaiian Islands in the
      Pacific Ocean; achieved independence in 1776 [syn: {United
      States}, {United States of America}, {America}, {the
      States}, {US}, {U.S.}, {USA}, {U.S.A.}]
   2: the army of the United States of America; the agency that
     organizes and trains soldiers for land warfare [syn: {United
     States Army}, {US Army}, {U. S. Army}, {Army}, {USA}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 USA
     United Software Association (org., USA)
     

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 USA
  United States of America; USA

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 USA
  UnitedStatesofAmerica; USA

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top